Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010 icon

Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010
НазваОперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010
Сторінка1/6
Дата23.08.2012
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ

методичні вказівки до практичних занять

для студентів стоматологічного факультету


Донецьк, 2010

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Горького


Кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії


ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ

методичні вказівки до практичних занять

для студентів стоматологічного факультету


Донецьк, 2010

УДК 617-089+611.9(075.8)

ББК 54.54я7

О-60


Друкується за рішенням Вченої Ради ДонНМУ

(протокол №  6 від 31 серпня 2009 р.)


Оперативна хірургія і топографічна анатомія : зб. метод. вказівок для студентів стомат. факультету. - Донецьк, 2010. - 100 с.


Автори: Антіпов М.В., Сироїд Д.В., Жиляєв Р.О., Зарицький О.Б.


Методичні вказівки призначені для студентів стоматологічного факультету, що займаються на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії. В методичних вказівках сформульовано актуальність тем, цілі навчання (загальну мету та конкретні цілі). Для визначення та забезпечення вихідного рівня знань-умінь приведені відповідні цілі, завдання для перевірки вихідного рівня, джерела інформації. Зміст навчання містить перелік теоретичних питань, граф логічної структури теми та джерела інформації. Для перевірки досягнення конкретних цілей навчання наводиться набір тестів формату А з еталонами відповідей. До кожної теми додаються короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. Ця збірка допоможе студентам у вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії та буде сприяти формуванню у них клінічного мислення.


Рецензенти:

Проніна О.М., д.мед.н., проф., зав. каф. оперативної хірургії і топографічної анатомії Полтавської державної медико-стоматологічної академії.

Кльомін В.А., д.мед.н., проф., зав. каф. ортопедичної стоматології ДонНМУ.

Бутєва Л.В., к.мед.н., доцент каф. соціальної медицини, ООЗ та історії

медицини ДонНМУ, методист НМК


ЗМІСТ

Стор.

Передмова.........................................................................................................

1. Хірургічний інструментарій і термінологія…................……….………..

2. Роз'єднання і з'єднання тканин…………………...........……….…………

3. Оперативна хірургія і топографічна анатомія мозкового відділу голови…………………………………………………………………………...

4. Оперативна хірургія і топографічна анатомія лицевого відділу голови.

5. Провідникова анестезія на верхній та нижній щелепі, операції при гнійних процесах лиця………………………………………………..…..

6. Топографічна анатомія ділянок і трикутників шиї. Оголення і перев'язка судин шиї………………………………….……..…….............……...

7. Оперативна хірургія і топографічна анатомія органів шиї. Вагосимпатична блокада за Вишневським………………………………………….

8. Оперативна хірургія і топографічна анатомія грудей………........……..

9. Оперативна хірургія і топографічна анатомія передньобокової стінки живота…………………….......………….………………………………..

10. Оперативна хірургія і топографічна анатомія черевної порожнини….

11. Оперативна хірургія і топографічна анатомія поперекової ділянки, заочеревинного простору і малого тазу……………......................……..

12. Оперативна хірургія і топографічна анатомія верхніх кінцівок.……...

13. Оперативна хірургія і топографічна анатомія нижніх кінцівок………

14. Прийом практичних навичок Модуля…….................……………….....

15. Підсумковий тестовий контроль Модуля……….………...…................

Список літератури…………………………………………………………....

4

5

17


22

26


31


35


40

44


49

54


60

66

74

82

92

99


ПЕРЕДМОВА

Перелік вмінь лікаря-фахівця визначається його кваліфікаційною характеристикою. Згідно цієї характеристики випускники медичних Вузів, що одержують диплом за фахом «стоматологія», повинні вміти виконувати первинну хірургічну обробку ран, зупинку зовнішньої кровотечі, внутрішньовенні, внутрішньом'язові і підшкірні ін'єкції, плевральну пункцію, невідкладну медичну допомогу (зокрема – при асфіксії). Ці вміння повинні ґрунтуватися на знаннях топографо-анатомічних особливостей будови органів та систем тіла людини, що відповідає кваліфікаційній характеристиці лікарів-стоматологів. Всі лікарі повинні вміти користуватися зовнішніми орієнтирами тіла людини (зокрема – для опису даних об'єктивного обстеження пацієнта), визначати пульс, здійснювати венепункцію і деякі інші маніпуляції. Крім того, лікарі всіх спеціалізацій в екстрених випадках можуть притягуватися до роботи як асистент хірурга. Тому всі лікарі повинні вміти користуватися найпоширенішими хірургічними інструментами, володіти основами роз'єднання і з'єднання тканин, тимчасово і остаточно зупиняти кровотечу. Знання оперативної хірургії і топографічної анатомії ділянок і порожнин людського тіла допоможе передбачати можливі ускладнення і уникнути лікарських помилок.

Для підвищення якості підготовки фахівців важливе значення має науково обґрунтована організація учбового процесу. Головним способом її реалізації на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії є розробка методичних вказівок до кожної теми заняття, що дає можливість управляти підготовкою студентів на аудиторному і позааудиторному етапах з орієнтацією на професійну діяльність.

У збірці представлені методичні вказівки для студентів 2-ого курсу стоматологічного факультету, що вивчають оперативну хірургію і топографічну анатомію. До кожної теми сформульована її актуальність, загальна і конкретні цілі навчання. Для визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь приведені відповідні цілі, завдання для перевірки вихідного рівня і джерела інформації. Зміст навчання включає перелік теоретичних питань, граф логічної структури теми і джерела інформації. Для перевірки досягнення конкретних цілей навчання приведені набори тестів формату А з еталонами відповідей. Тести складені так, щоб сприяти формуванню у студентів клінічного мислення. До кожної теми додаються короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. Ця збірка допоможе студентам у вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії, що сприятиме зменшенню ризику лікарських помилок в їх практичній діяльності.

^ МОДУЛЬ «ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ»

Загальна мета: вміти інтерпретувати особливості топографічної анатомії ділянок і порожнин тіла людини для обґрунтування оперативних втручань і лікарських вмінь.

^ Конкретні цілі:

 1. вміти інтерпретувати особливості топографічної анатомії ділянок і порожнин тіла людини;

 2. вміти позначати пульсаційні точки, границі ділянок та зовнішні орієнтири людського тіла, проводити проекції утворень і розрізів;

 3. вміти обґрунтовувати найбільш розповсюджені оперативні втручання;

 4. вміти моделювати роз'єднання, з'єднання тканин, зупинку кровотечі та найбільш розповсюджені лікарські маніпуляції.

^ 1. ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ І ТЕРМІНОЛОГІЯ

Актуальність теми. Стоматологи повинні вміти здійснювати первинну хірургічну обробку рани, в екстрених випадках можуть притягуватися до роботи як асистенти хірурга. Тому вони повинні знати назви і призначення найпоширеніших хірургічних інструментів. Недотримання техніки безпеки при роботі з хірургічними інструментами (зокрема – в процесі їх передачі) може привести до ушкодження рук членів операційної бригади та до зараження захворюваннями, що передаються з кров'ю. Тому стоматологи повинні вміти користуватися загальнохірургічними інструментами і дотримувати техніку безпеки при роботі з ними. Знання хірургічної термінології необхідне для повноцінного спілкування між лікарями, читання медичної літератури і правильного трактування відомостей про пацієнта.

^ ЦІЛІ НАВЧАННЯ

Загальна мета: уміти використовувати хірургічний інструментарій для виконання оперативних втручань.

^ КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ-УМІНЬ

УМІТИ:

1. трактувати значення хірургічних термінів і здійснювати термінотворення;

2. визначати хірургічні інструменти і шовний матеріал за їх назвою;

3. інтерпретувати призначення хірургічних інструментів, трактувати особливості хірургічних інструментів і шовного матеріалу;

4. фіксувати хірургічні інструменти в робочій позиції і передавати їх;

5. розкласти загально-хірургічні інструменти на столику операційної сестри;

6. зарядити голкотримач і передати його;

7. використовувати хірургічні інструменти.

трактувати значення частотних відрізків – назв органів і виконуваних дій по відношенню до них (каф. латинської мови)

Для визначення вихідного рівня знань-умінь з метою самоконтролю і самокорекції пропонуємо вирішити наступні тести:

Тест № 1

Хірург видалив у пацієнта селезінку і оформляє протокол операції. Який частотний відрізок відповідає назві цього органу?

А. Сплен-

В. Гастр-

С. Дуоден-

D. Нефр-

Е. Цист-

Тест № 2

При накладенні фістули на шлунок хірург підшив стінку шлунку до передньобокової стінки живота. Який частотний відрізок відповідає цій дії хірурга?

А. –томія

В. –стомія

С. –ектомія

D. –рафія

Е. –пексія

Еталони відповідей до тестів на визначення вихідного рівня: № 1 – А; № 2 – Е.

Інформацію, необхідну для формування вихідних знань-умінь, можна знайти в наступних джерелах:

 1. Паласюк Г.Б., Чолач В.В. Латинська мова: Підручник.- Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2000.- 344 с.- С. 215-219.

 2. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учебник.- М.: Медицина, 1997.- 336 с.- С. 152-155.

^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Після засвоєння необхідних вихідних знань-умінь, можна перейти до вивчення наступних матеріалів:

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

 1. Розшифровка значень хірургічних термінів і здійснення термінотворення.

 2. Класифікація хірургічних інструментів і шовного матеріалу.

 3. Призначення хірургічних інструментів в ході виконання етапів оперативного втручання.

 4. Робоча позиція хірургічних інструментів, техніка їх передачі з дотриманням техніки безпеки.

 5. Принципи розкладання загально-хірургічних інструментів на столику операційної сестри.

 6. Техніка заряджання голкотримача і передачі його.

 7. Використання хірургічних інструментів і шовного матеріалу при оперативних втручаннях.

З графом логічної структури до теми можна ознайомитися в Додатку № 1.

^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія / під ред. Кульчицького К.І.- Київ: Вища шк., 1994. - С. 7-29.

 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / под ред. К.И. Кульчицкого, И.И.Бобрика.- К.: Выща школа, 1989. - С. 15-30.

 3. Лекція за темою: «Хірургічний інструментарій».

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія: Підручник для студентів стомат. ф-тів / М. С. Скрипников, А. М. Білич, В. І. Шепітько та ін.; за ред. М. С. Скрипникова. – К.: Вища шк., 2000. – С. 8-10, 14-15.

 2. Сироид Д.В. Техника оперативных навыков врача.-Донецк, 2009.– С. 9-31.

^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЙ

Студентам у допомогу пропонується перелік хірургічних інструментів і шовного матеріалу та їх класифікація (див. Додаток № 2).

^ НАБІР ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Тест № 1

Хірург виконав трахеостомію. Що зробив хірург з трахеєю пацієнта в цьому випадку?

А. Розсік

В. Ушив

С. Видалив

D. Наклав фістулу

Е. Зафіксував

Тест № 2

Недосвідчена операційна сестра замість необхідного гострокінцевого скальпеля передала хірургу черевцевий скальпель. Чим принципово відрізняється переданий скальпель від того, що вимагався?

А. Довжиною рукоятки

В. Товщиною рукоятки

С. Довжиною робочої частини

D. Гостротою леза

Е. Кутом кінчика

Тест № 3

В ході проведення операції хірург використав затискач Більрота, зігнутий за ребром. Для чого призначений цей інструмент?

А. Роз'єднання тканин

В. Зупинки кровотечі

С. Розведення країв рани

D. Виконання оперативного прийому

Е. З'єднання тканин


Тест № 4

В процесі роз'єднання тканин хірург використав ножиці. При цьому ножиці були зафіксовані в руці хірурга таким чином, що в одному з двох кілець знаходився великий палець руки хірурга. Який палець хірурга повинен знаходитися в другому кільці цього інструменту для забезпечення його оптимальної фіксації в руці?

А. 1-ий

В. 2-ий

С. 3-ій

D. 4-ий

Е. 5-ий

Тест № 5

На столик операційної сестри для загально-хірургічних інструментів були викладені: скальпелі, ножиці, кровоспинні затискачі, гачки, пінцети, корнцанг, цапки білизняні, зонд жолобуватий, канюля Люера, голкотримачі Гегара, голки, шовний матеріал і марлеві серветки. Що з перерахованого не повинне знаходитися на цьому столику?

А. Гачки

В. Корнцанг

С. Цапки білизняні

D. Зонд жолобуватий

Е. Канюля Люера

Тест № 6

Операційна сестра заряджала голку. Для цього вона однією рукою тримала голкотримач зі вставленою в нього голкою і пальцями цієї ж руки фіксувала один кінець лігатури. Другою рукою вона фіксувала інший кінець лігатури, завела її за голку і вставила нитку у вушко голки. В процесі вставляння лігатури операційна сестра подряпала собі руку вістрям голки. Яким за напрямком повинен бути рух руки у момент вставляння лігатури у вушко голки (для дотримання техніки безпеки)?

А. До вушка голки

В. До вістря голки

С. Від вістря голки

D. До кілець голкотримача

Е. Від кілець голкотримача

Тест № 7

При виконанні оперативного доступу хірург розітнув апоневроз. За допомогою яких гачків найбільш доцільно розводити краї розітнутого утворення?

А. Однозубих гострих

В. Однозубих тупих

С. Багатозубих гострих

D. Багатозубих тупих

Е. Фарабефа

Еталони відповідей до цільових тестів: № 1 – D; № 2 – Е; № 3 – B; № 4 – D; № 5 – Е; № 6 – С; № 7 – С.

^ КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

На початку заняття проводиться контроль і корекція вихідного рівня «знань-умінь». Потім студенти самостійно вивчають набір хірургічних інструментів, сортують їх відповідно загальноприйнятій класифікації, вчаться правильно тримати і передавати інструменти, розкладати їх на столику операційної сестри, заряджати голкотримач, вибирати потрібний інструмент і шовний матеріал в заданій ситуації. В процесі самостійної роботи студенти відпрацьовують навики правильного використовування хірургічних інструментів. Після обговорення результатів самостійної роботи проводиться тестовий контроль і підведення його підсумків.


^ ДОДАТОК № 1

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ:

«ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ І ТЕРМІНОЛОГІЯ»


Хірургічний інструментарій і термінологіяХірургічна термінологія і термінотворення


Класифікація хірургічних інструментів і шовного матеріалу

Призначення

Назва


Технологія використовування


Робоча позиція і передача

Заряджання голкотримача і його передача

Розкладення на столику операційної сестри
Використання хірургічних інструментів

при виконанні хірургічних втручань^ ДОДАТОК № 2

Перелік хірургічних інструментів і шовного матеріалу

А. Інструменти для виконання оперативного доступу:

I. Інструменти для роз'єднання тканин:

1. Ніж: скальпель гострокінцевий;

2. Ніж: скальпель черевцевий;

3. Ножиці тупокінцеві, прямі;

4. Ножиці тупокінцеві, зігнуті по площині (Купера);

5. Ножиці тупокінцеві, зігнуті за ребром;

6. Ножиці загострені, прямі;

7. Ножиці загострені, зігнуті по площині;

8. Ножиці загострені, зігнуті за ребром (Ріхтера);

9. Ножиці змішані, прямі;

10. Ножиці змішані, зігнуті по площині;

11. Ножиці змішані, зігнуті за ребром;

12. Ніж ампутаційний;

13. Ніж резекційний;

14. Кусачки;

15. Долото пряме, плоске, широке;

16. Долото пряме, плоске, вузьке;

17. Долото пряме, жолобувате;

18. Долото зігнуте;

19. Пилка листова;

20. Пилка дугова;

21. Пилка дротяна (Джиглі);

22. Трепан з фрезами (списоподібною, олівоподібною і круглою);

23. Распатор прямий;

24. Распатор зігнутий;

II. Інструменти для зупинки кровотечі:

25. Кровоспинний затискач Кохера, прямий;

26. Кровоспинний затискач Кохера, зігнутий по площині;

27. Кровоспинний затискач Кохера, зігнутий за ребром;

28. Кровоспинний затискач Більрота, прямий;

29. Кровоспинний затискач Більрота, зігнутий по площині;

30. Кровоспинний затискач Більрота, зігнутий за ребром;

31. Кровоспинний затискач типу «москіт», прямий;

32. Кровоспинний затискач типу «москіт», зігнутий по площині;

33. Кровоспинний затискач типу «москіт», зігнутий за ребром;

34. Лігатурна голка Дешана, тупа, права;

35. Лігатурна голка Дешана, тупа, ліва;

36. Лігатурна голка Дешана, гостра, права;

37. Лігатурна голка Дешана, гостра, ліва;

III. Інструменти для росклепіння країв рани і фіксації тканин (допоміжні):

38. Гачок однозубий гострий;

39. Гачок однозубий тупий;

40. Гачок багатозубий (2х-, 3х- і т.д.), гострий;

41. Гачок багатозубий (2х-, 3х- і т.д.), тупий;

42. Пластинчастий гачок Фарабефа;

43. Дзеркало черевне;

44. Ранорозширювач гвинтовий;

45. Ранорозширювач полозковий;

46. Пінцет анатомічний;

47. Пінцет хірургічний;

48. Пінцет лапчастий;

49. Цапки білизняні;

50. Корнцанг;

51. Зонд жолобуватий;

52 Зонд гудзиковий;

Б. Інструменти для виконання оперативного прийому (для втручання на органах):

IV. Спеціальні інструменти:

53. Трахеостомічна канюля Люера;

54. Гачок Грюнфельта;

55. Трахеєрозширювач Труссо;

56. Шлунково-кишковий жом, роздавлюючий (жорсткий);

57. Шлунково-кишковий жом, еластичний (м'який), прямий;

58. Шлунково-кишковий жом, еластичний (м'який), зігнутий по площині;

59. Шлунково-кишковий жом, еластичний (м'який), зігнутий за ребром;

60. Ретрактор ампутаційний та інші;

В. Інструменти для виконання виходу з операції:

V. Інструменти для з'єднання тканин:

61. Голкотримач Гегара;

62. Голкотримач Троянова;

63. Голкотримач Матье;

64. Голка пряма гостра;

65. Голка пряма тупа;

66. Голка зігнута, що коле;

67. Голка зігнута ріжуча.

Шовний матеріал:

- що розсмоктується:

68. кетгут;

- що не розсмоктується:

69. шовк;

7
^ ХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ (1-70)
0. капрон.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010 iconОперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010
Оперативна хірургія І топографічна анатомія : зб метод вказів для лікарів-інтернів хірургічного профілю. Донецьк, 2010. 200 с
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010 iconТематичний план практичних занять з оперативної хірургії та топографічної анатомії для студентів 2 курсу стоматологічного факультету
Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови. Антротомія
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010 iconМетодические указания к практическим занятиям для студентов стоматологического факультета
Оперативна хірургія І топографічна анатомія : зб метод вказівок для студентів стомат факультету. Донецьк, 2010. 105 с
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010 iconОмія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010
Оперативна хірургія І топографічна анатомія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010 iconТематичний план лекцій з оперативної хірургії та топографічної анатомії для студентів 2 курсу стоматологічного факультету
Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок мозкового відділу голови. Трепанації черепу. Антротомія
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010 iconЯнки, заочеревинного простору, малого тазу, верхніх та нижніх кінцівок методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 2) Донецьк, 2009
Оперативна хірургія І топографічна анатомія поперекової ділянки, заочеревинного простору, малого тазу, верхніх та нижніх кінцівок...
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010 iconOperative surgery and topographic anatomy
Оперативна хірургія І топографічна анатомія поперекової ділянки, забрюшинного простору, малого тазу, верхніх та нижніх кінцівок :...
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010 iconТематичний план практичних занять з топографічної анатомії та оперативної хірургії для студентів IІ курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Педіатрія» на весняний семестр 2007/2008 навчального року
Модуль І. Топографічна анатомія та оперативна хірургія голови, шиї, грудей І живота
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010 iconМетодические указания к практическим занятиям для врачей-интернов хирургического профиля
Оперативна хірургія І топографічна анатомія : зб метод вказів для лікарів-інтернів хірургічного профілю. Донецьк, 2009. 206 с
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010 iconМетодичні вказівки для студентiв 2 курсу стоматологічного факультета з самостійноі підготовки до практичних занять з загальноі хірургіі
Підготовки до практичних занять з загальноі хірургіі (Модуль 1 Загальна хірургія) для студентів 2 курсу стоматологічного факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи