Курсова робота актуальність теми icon

Курсова робота актуальність теми
Скачати 92.71 Kb.
НазваКурсова робота актуальність теми
Дата29.08.2012
Розмір92.71 Kb.
ТипДокументи

АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ (КУРСОВА РОБОТА)


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.


Керівники медичних закладів у процесі управлінської діяльності проводять аналіз стану здоров'я населення, діяльності медичного закладу чи його структурних підрозділів з метою прийняття управлінських рішень. Отже керівник медичного закладу повинний володіти загальними методологічними принципами проведення аналізу процесів чи явищ в області медицини, використання яких є основою аналізу конкретної ситуації.

Аналіз - це складний творчий процес, що передбачає всебічне знання і розуміння об'єкта вивчення, умов і факторів, що впливають на його формування і зміну, уміння оцінювати показники в зіставленні з еталонами і між собою, виявляти взаємозв'язок між величиною показника і факторами, що впливають, логічно їх пояснювати, формулювати основні висновки й обґрунтовані рекомендації.


^ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ.


Загальна мета: вміти проаналізувати стан здоров'я населення і діяльність медичного закладу і розробити рекомендації з їхньої оптимізації.

Щоб реалізувати загальну мету необхідно вміти:

 • визначити ціль аналізу;

 • вибрати необхідні і достатні критерії, що характеризують об'єкт вивчення відповідно до цілей аналізу;

 • розрахувати показники і представити їх в узагальненому виді в статистичних таблицях;

 • оцінити отримані показники;

 • пояснити результати оцінки показників;

 • зробити висновки;

 • розробити рекомендації.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНШІ МАТЕРІАЛИ.


 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я / Під. заг. ред. Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 680с.

 2. Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я. – Тернопіль – Київ – Винниця, 1997. – 328с.

 3. Гарина М.Г., Мостипака Л.К., Оборнев Л.Е., Дорохова Е.Т., Шутов М.М. Здоровье населения и методы егоизучения: Учебное пособие/ МЗУ ЦМК по ВМО, Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького – Донецк, 1995. – 183 с.

 4. Алгоритм аналізу явищ.^

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТЕМИ

 1. Показники здоров'я населення, основні тенденції їхніх змін.

 2. Фактори, що впливають на формування і тенденції показників здоров'я.

 3. Основні показники, що характеризують діяльність медичних закладів і їхніх структурних підрозділів.

 4. Методичні підходи до аналізу, основні його етапи.


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ


Дана тема припускає поетапне самостійне виконання завдання в процесі навчання на циклі. На його виконання приділяється 15 академічних годин. Наприкінці лекції на тему: “Методичні підходи до аналізу явищ, що відносяться до медицини і охорони здоров'я” з курсантами проводиться інструктаж з виконання курсової роботи. Викладач інформує курсантів, що виконання курсової роботи передбачено навчальною програмою, за її результатами оцінюється оволодіння курсантами практичними навичками, а оцінка, отримана за виконання курсової роботи, є складовою частиною підсумкової екзаменаційної оцінки для рекомендації відповідної кваліфікаційної категорії. Крім того, виконана курсантами курсова робота може бути представлена як самозвіт в атестаційну комісію зі спеціальності: “Організація і управління охороною здоров'я”.

Викладач знайомить курсантів зі структурою курсової роботи, вимогами до неї, етапами її виконання.

На першому етапі самостійної роботи курсанти, використовуючи матеріали свого медичного закладу, повинні узагальнити у виді статистичних таблиць показники, що характеризують здоров'я населення, що обслуговується, і діяльность медичного закладу чи структурного підрозділу (поліклініки, стаціонару). Для цієї самостійної роботи курсантам дається один день.

Виконане на першому етапі самостійне завдання (статистичні таблиці з показниками) здається на перевірку викладачу. Якщо в процесі перевірки виявлені помилки в завданні, викладач обговорює їх з кожним курсантом, після чого допущені помилки виправляються.

Потім курсанти приступають до виконання наступного етапу курсової роботи – аналізу отриманих даних. Для чого, користуючись алгоритмом аналізу (додаток 2), вони порівнюють свої показники з нормативами, середніми показниками по району, місту, області, у динаміці за 3 останні роки і т.п., оцінюють результати порівняння, пояснюють причини і фактори, що сприяли тим чи іншим змінам, формують висновки і розробляють обґрунтовані рекомендації. Усі ці матеріали оформляються у виді текстового звіту, що знову здається на перевірку викладачу.

При необхідності курсова робота з зауваженнями викладача повертається курсанту для коректування. Після чого остаточно оцінюється.

^

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Етапи заняття

Час (хвилин)

Оснаще-ння заняття

Місце проведе-ння

1.

Інструктаж курсантів про ціль виконання курсової роботи, її структуру і методику виконання.


30
Учбова

кімната кафедри

2.

Перший етап виконання курсової роботи.

135

Структу-ра курсо-вої робо-ти, алго-ритм ана-лізу

Медичні

заклади

3.

Перевірка і корекція завдання, виконаного на першому етапі.

100
Учбова

кімната кафедри

4.

Другий етап виконання курсової роботи.

135

Структу-ра курсо-вої робо-ти, алго-ритм ана-лізу

Медичні заклади

5.

Перевірка і корекція завдання, виконаного на другому етапі.

100
Учбова

кімната кафедри

6.

Оцінка курсових робіт, обговорення результатів.

100
Учбова

кімната кафедри
Всього

600
Додаток 1

^

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ – САМОЗВІТ

 1. Загальна характеристика медичного закладу.

  1. Особливості району обслуговування: радіус, наявність промислових підприємств, транспортний зв’язок та ін.

  2. Чисельність і склад населення, що обслуговується: за віком, статтю.

  3. Число територіальних ділянок, середня чисельність населення на ділянці (терапевтичній, педіатричній).

  4. Потужність і структура медичного закладу.

  5. Види спеціалізованої медичної допомоги.

  6. Діагностичні можливості закладу.

  7. Укомплектованість штатів і забезпеченість населення лікарями, середніми медичними працівниками.

  8. Питома вага лікарів, що пройшли атестацію і мають різні кваліфікаційні категорії.

  9. Інші питання, що мають значення для загальної характеристики медичного закладу.
 1. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності.

  1. Джерела інформації. Приклади зовнішніх і внутрішніх джерел.

Механізм одержання інформації (засоби масової інформації, телефон, пошта, електронна пошта, через секретаря і т.п.).

  1. Інформаційні ресурси – документи і недокументирована інформація.

Види документів. Приклади недокументированої інформації (стаття, повідомлення в ЗМІ, обмін досвідом і т.п.).

Відсоток співвідношення документів і недокументированої інформації.

  1. ^ Процеси перетворення інформації – збір, передача, накопичення, обробка, збереження, представлення, використання.

Ким виконуються ці процеси (секретар, інформаційна служба чи ще щось).

Технічні засоби для перетворення інформації.

Дискретність (частота) одержання інформації (приклади).

  1. ^ Обсяг і значення НИТ у діяльності керівника.

  2. У чому, на ваш погляд, складається відповідальність керівника в частині інформаційного забезпечення вашого закладу (підрозділу) – (контроль за джерелом інформації, створення інформаційної служби і т.д.)

 1. Стан здоров'я населення, що проживає на території обслуговування лікарні.

  1. Динаміка демографічних показників за останні 3 роки: народжуваність, смертність, природний приріст, малюкова смертність.

  2. Структура причин смертності.

  3. Динаміка показників загальної захворюваності: поширеності і первинної захворюваності усіма хворобами і за окремими класами захворювань.

  4. Структура захворюваності.

  5. Динаміка показників інфекційної захворюваності.

  6. Динаміка показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності: частота випадків тимчасової непрацездатності на 100 працюючих, частота днів непрацездатності на 100 працюючих, середня тривалість 1 випадку непрацездатності за усіма хворобами і за основними нозологіями.

  7. Динаміка показників інвалідності: рівень і структура інвалідності по окремими причинами, за групами інвалідності.
 1. Аналіз діяльності медичної установи.

  1. Показники, що характеризують діяльність поліклініки.

   1. Функція лікарської посади (за основними спеціальностями).

   2. Число відвідувань у поліклініку на 1 мешкання за рік.

   3. Повнота охоплення медичними оглядами основних категорій населення.

   4. Виявляємість захворювань на медичному огляді (на 100 оглянутих).

   5. Рівень диспансеризації населення.

   6. Структура диспансерних хворих за групами здоров'я.

   7. Повнота охоплення диспансерним спостереженням відносно підлеглих спостереженню (за основними нозологіями).

   8. Показники ефективності диспансеризації (питома вага видужалих, питома вага осіб, що не мали загострення захворювань, питома вага диспансерних хворих, переведених з однієї групи диспансерного спостереження в іншу і т.д.).

   9. Показники роботи денного стаціонару (кількість ліжок; забезпеченість ліжками денного стаціонару на 1000 населення; питома вага вилікуваних хворих стосовно потребуючих лікування; склад хворих, що лікувалися в денному стаціонарі; середня тривалість лікування хворих; результати лікування хворих.

   10. Показники роботи стаціонарів удома (кількість стаціонарів удома; склад хворих, що лікувалися в стаціонарах удома; середня тривалість лікування хворих у стаціонарі вдома; результати лікування).

   11. Інші показники роботи поліклініки (на погляд курсанту).

  2. Показники діяльності стаціонару.

   1. Середньорічна зайнятість ліжка.

   2. Оборот ліжка.

   3. Середня тривалість лікування хворих у стаціонарі за основними захворюваннями.

   4. Склад хворих у стаціонарі.

   5. Летальність у стаціонарі за причинами.

   6. Післяопераційна летальність за окремими захворюваннями.

   7. Питома вага післяопераційних ускладнень.

   8. Показники хірургічної активності.

   9. Інші показники діяльності стаціонару (на погляд курсанту).
 1. Результати експертних оцінок діяльності медичного закладу або його підрозділів.
 1. Виконання Національної програми по сімейній медицині.
 1. Висновки.
 1. Обґрунтовані рекомендації.АЛГОРИТМАНАЛІЗУ ЯВИЩ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ

ДОСИТЬ ЧІТКИМИ КРИТЕРІЯМИ


^

Вибір необхідних і достатніх критеріїв


(показників), що характеризують явище в

відповідності з конкретними цілями аналізу
Одержання даних для розрахунку показників

(зі звітів, облікових документів, шляхом

спеціальних досліджень та ін.)
Статистична та (чи) інша обробка

отриманих даних (угрупування,

розрахунок показників і ін.)
Порівняння показників з еталонами в однорідних

групах усередині досліджуваного явища і (чи)

динаміці (по можливості кількісне

у таблицях і графіках, що містять

аналізовані й еталонні дані)
З Зі З В З З

норма- середньо- дани- одно- попе- други-

тивами облас- ми рідних реднім ми

ними літера- групах етало-

і т.п. тури усередині нами

дани- досліджу-

ми ваного

Якісна оцінка показниківдобре погано
Пояснення результатів оцінки
Висновки й обґрунтовані

рекомендації

Схожі:

Курсова робота актуальність теми iconІнформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота
Курсова робота Курсова робота це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі отримання...
Курсова робота актуальність теми iconВитяг з методички по написанню курсових, бакалаврських та магістерських робіт
Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження. Традиційно курсова...
Курсова робота актуальність теми iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Курсова робота актуальність теми iconАбсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. Актуальність теми
Актуальність теми: Гнійна інфекція проявляється запальним процесом у тканинах внаслідок проникнення І розмноженняв них гноєтворних...
Курсова робота актуальність теми iconВступ актуальність теми
Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний І інформаційний простір...
Курсова робота актуальність теми iconЯк написати курсову роботу 3
Курсова робота є початковим науковим доробком студента, зміст якої має внутрішню єдність І відображає хід та результати розробки...
Курсова робота актуальність теми iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Актуальність теми. Актуальність досліджуваної теми полягає в тім, що вчасно не діагностований І не коригований астигматизм може бути...
Курсова робота актуальність теми iconКурсова робота як форма навчання
При цьому студенти поповнюють І поглиблюють свої знання, оскільки теми курсових робіт є такими, що не входять в основну програму...
Курсова робота актуальність теми iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання за...
Курсова робота актуальність теми iconКурсова І дипломна роботи
Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи