Тема кількість годин icon

Тема кількість годин
Скачати 274.14 Kb.
НазваТема кількість годин
Дата29.08.2012
Розмір274.14 Kb.
ТипДокументи

 1. Тематичний план лекцій
№ з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1 Якісний аналіз

1.

Аналітична хімія та хімічний аналіз. Основні поняття, принципи, методи якісного аналізу. Кислотно-основна класифікація катіонів. Реакції катіонів I та II аналітичної груп.

2

2.

Теорія розчинів електролітів, сильні та слабкі електроліти, основні положення теорії сильних електролітів. Закон діючих мас.

2

3.

Аналітичні реакції катіонів III - VI аналітичних груп. Групові реагенти, умови їх застосування. Систематичний хід аналізу катіонів різних аналітичних груп.

2

4.

Використання закону діючих мас до рівноваг у гомогенних та гетерогенних системах. Гідроліз солей.

2

5.

Аніони. Класифікація. Характерні реакції аніонів.

2

Модуль 2 Кількісний хімічний аналіз

6.

Кількісний аналіз. Класифікація методів. Гравіметричний аналіз. Осаджена та гравіметрична форми осадів. Розрахунки у гравіметричному аналізі.

2

7

Титриметричний аналіз. Класифікація методів. Кислотно-основне титрування. Порівняльний аналіз кривих титрування сильних та слабких кислот.

2


8

Неводне титрування, можливості методу, застосування в аналізі.

2

9

Осаджувальне та комплексиметричне титрування. Аргентометрія. Меркуриметрія. Комплексонометрія. Титранти, їх стандартизація.

2

10

Окислювально-відновне титрування. Класифікація методів. Йодометричне титрування, перманганатометрія. Інші окисно-відновні методи титрування.

2

11

Статистична обробка результатів хімічного аналізу. Правильність методу, похибки в аналізі.

2

Модуль 3 Кількісний інструментальний аналіз

12

Інструментальні методи аналізу. Класифікація методів. Оптичні методи аналізу, їх класифікація. Молекулярно-абсорбційна спектроскопія. Спектрофотометрія.

2

13.

Рефрактометрія. Поляриметрія. Флуориметрія. Основи методів. Способи визначення концентрацій речовин.

2

14.

Електрохімічні методи аналізу, їх класифікація. Потенціометричний метод аналізу, кулонометрія, кондуктометрія.

2

15.

Хроматографічні методи аналізу. Класифікація методів, використання їх в аналізі.

2
Всього

30
 1. ^ Тематичний план практичних занять
№ з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1 Якісний аналіз

1.

Правила роботи та техніки безпеки в хімічній лабораторії. Аналітичні властивості речовин та аналітичні реакції. Методи систематичного ходу аналізу катіонів.

4

2.

Якісні реакції катіонів І-ої аналітичної групи K+, Na+,NH4+. Аналіз суміші катіонів I-ої аналітичної групи.

4

3.

Якісні реакції катіонів II-ої аналітичної групи Ag+,Hg22+,Pb2+. Аналіз суміші катіонів II-ої аналітичної групи. Рішення розрахункових задач на рівноваги у водних розчинах сильних та слабких електролітів.

4

4.

Якісні реакції катіонів III-ої аналітичної групи Ba 2+, Sr2+,Ca 2+. Аналіз суміші катіонів III-ої аналітичної групи. Рішення розрахункових задач на рівноваги у гетерогенних системах.

4

5.

Якісні реакції катіонів IV –ої аналітичної групи Al3+,Zn2+,Cr3+,Sn2+, Sn4+,As3+,As5+. Аналіз суміші катіонів IV-ої аналітичної групи. Рішення розрахункових задач на рівноваги у буферних розчинах.

4

6.

Якісні реакції катіонів V-ої аналітичної групи Mg2+,Sb 3+, Sb 5+,Bi 3+,Fe 2 Fe3+,Mn 2+. Аналіз суміші катіонів V-ої аналітичної групи. Рішення розрахункових задач на рівноваги у розчинах солей, що гідролізуються.

4

7.

Якісні реакції катіонів VI –ої аналітичної групи Cu 2+,Hg 2+,Co 2+,Ni 2+. Аналіз суміші катіонів VI-ої аналітичної групи. Рішення розрахункових задач на рівноваги у розчинах комплексних сполук.

4

8.

Колоквіум ”Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз катіонів.”

3

9.

Якісний аналіз аніонів. Якісні реакції аніонів I-ої аналітичної групи. Аналіз сумішей аніонів I-ої аналітичній групи.

4

10.

Якісні реакції аніонів ІІ –ІІІ-ої аналітичних груп і аніонів органічних кислот. Аналіз суміші аніонів ІІ –ІІІ-ої аналітичних груп.

4

11.

Аналіз суміші невідомого складу (сухих солей).

4

12.

Колоквіум ” Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз аніонів.”

3

13.

Підсумковий модульний контроль.

4

Модуль 2 Кількісний хімічний аналіз

14.

Гравіметричний метод аналізу. Визначення масової частки магнію у солях магнію методом осадження. Розрахунки в гравіметрії.

4

15.

Гравіметричний метод аналізу, метод відгонки. Визначення вологи у препаратах.

4

16.

Титриметричні методи аналізу. Титранти, їх приготування, розрахунки в титриметрії. Приготування 0,1 М NaOH та 0,1М НСl.

4

17.

Первинні та вторинні стандартні розчини. Стандартизація титрантів за стандартними речовинами та за розчинами з відомими концентраціями.

4

18.

Титрування сумішей речовин з фіксацією двох точок еквівалентності. Визначення масової частки кислот, основ та солей, що гідролізуються, у сумішах.

4

19.

Кислотно-основне титрування в неводному середовищі. Визначення слабких органічних кислот, основ та солей.

4

20.

Комплексиметричні методи аналізу. Меркуриметрія, комплексонометрія, пряме та зворотне комплексонометричне титрування.

4

21.

Осаджувальне титрування. Аргентометрія, меркурометрія. Визначення масової частки галогенідів в препараті осаджувальним титруванням.

4

22.

Йодометрія та перманганатометрія. Застосування методів для визначення вмісту відновників та окисників.

4

23.

Нітритометрія та броматометрія. Застосування методів для визначення вмісту відновників та окисників.

4

24.

Статистична обробка результатів аналізу. Похибки в аналізі.

4

25.

Колоквіум «Кількісний хімічний аналіз».

4

26.

Підсумковий модульний контроль.

4

Модуль 3 Кількісний інструментальний аналіз

27.

Інструментальні методи аналізу. Молекулярно-абсобційний аналіз. Фотометрія.

4

28.

Спектрофотометричне визначення речовин. Ідентифікація речовин за спектрами поглинання.

4

29.

Рефрактометрія. Поляриметрія.

4

30.

Флуориметрія та інші оптичні методи.

4

31.

Електрохімічні методи аналізу. Потенціометрія.

4

32.

Кондуктометрія та кулонометрія як методи аналізу.

4

33.

Вольтамперометрія.

4

34.

Хроматографічні методи. Паперова та тонкошарова хроматографія.

4

35.

Ідентифікація компонентів суміші та їх розділення методами газової та рідинної хроматографії.

4

36.

Колоквіум «Інструментальні методи аналізу».

4

37.

Якісний та кількісний хімічний аналіз в контролі якості лікарських засобів.

4

38.

Підсумковий модульний контроль.

4
Всього

150
 1. ^ Тематичний план самостійної роботи студентів
№ з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1 Якісний аналіз

1.

Підготовка до практичних занять з модуля 1

20

2.

Рішення розрахункових задач на рівноваги в розчинах електролітів.

4

3

Рішення розрахункових задач на рівноваги в розчинах солей, що гідролізуються.

4

4.

Рішення розрахункових задач на рівноваги в розчинах комплексних сполук.

4

5.

Розрахунково-графічна робота.

8

6.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

8

Модуль 2 Кількісний хімічний аналіз

7.

Підготовка до практичних занять з модуля 2

20

8.

Розрахунки в гравіметрії. Рішення розрахункових задач.

8

9.

Розрахунки в титритметрії. Рішення розрахункових задач.

8

10.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

8

Модуль 3 Кількісний інструментальний аналіз

11.

Підготовка до практичних занять з модуля 3

28

12.

Методи аналізу, що ґрунтуються на використанні магнітного поля.

8

13.

Апаратура хроматографічних методів аналізу.

8

14.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

8
Всього

144
 1. ^ Кінцеві цілі дисципліни


- сформувати знання студентів з теоретичних основ якісного та кількісного методів аналізу;

- забезпечити оволодіння студентами технікою виконання основних аналітичних операцій;

навчити студентів працювати з основними типами обладнання, які використовують в хімічному та фармацевтичному аналізі;

- навчити студентів застосовувати набуті знання для аналізу лікарських засобів та хімічних речовин;

- навчити проводити оцінку результатів аналітичного експерименту з використанням математичної обробки;

- сформувати хіміко-аналітичне мислення з метою використання найбільш раціонального методу аналізу для рішення конкретного аналітичного завдання, розробки плану дослідження та виконання експерименту. 1. Перелік практичних навичок


Знати:


1. Предмет та задачи аналітичної хімії, хімічного аналізу, шляхи і способи їх, рішення.

2. Роль і значення методів аналітичної хімії у фармації.

3. Зв'язок аналітичних властивостей сполук в залежності від положення відповідних елементів в періодичній системі Д.І. Менделєєва.

4. Застосування основних положень теорії розчинів в аналітичної хімії, вчення про хімічну рівновагу, хімічну кінетику, каталіз, адсорбцію в аналітичній хімії.

5. Принципи якісного аналізу. Якісний аналіз основних класів неорганічних та органічних речовин.

6. Основи методів виділення, розподілу, концентрування речовин.

7. Використання сучасних фізичних та фізико-хімічних методів у якісному аналізі неорганічних та органічних речовин.

8. Основи гравіметрії, титриметрії, інструментальних методів аналізу.

9. Основи математичної статистики стосовно до оцінки вірності та відтворюваності результатів кількісного аналізу.

10.Основні літературні джерела та довідкову літературу з аналітичної хімії.


Вміти:


1. Самостійно працювати з навчальною та довідковою літературою з аналітичної хімії.

2. Відбирати середню пробу, складати схему аналізу, проводити якісний та кількісний аналіз речовин у межах використання основних прийомів та методів, передбачених програмою.

3. Виконувати початкові розрахунки, підсумкові розрахунки з використанням математичної обробки результатів кількісного аналізу.

4. Користування мірним посудом, аналітичними терезами.

5. Володіти технікою виконання основних аналітичних операцій у якісному та кількісному аналізі.

6. Готувати та стандартизувати розчини аналітичних реагентів.

7. Працювати з основними типами приладів, які використовують в аналізі: мікроскопи, фотоколориметри, спектрофотометри, потенціометри.

8. Оформлювати протоколи проведення аналізу.

9. Застосовувати набути знання для аналізу лікарських засобів та ін­ших біологічно-активних речовин. 1. Перелік питань для підсумкового контролю знань


І. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ


 1. Предмет і задачі якісного аналізу.

 2. Класифікація методів якісного аналізу.

 3. Способи виконання аналітичних реакцій. Умови виконання та чутливість аналітичних реакцій. Специфічність та селективність аналітичних реакцій.

 4. Теорія розчинів сильних та слабких електролітів (ступінь дисоціації, константа рівноваги, активність тa коефіціент активності, іонна сила розчинів, рН та рОН)

 5. Рівноваги між розчином та твердою фазою. Іонний добуток, добуток розчинності, добуток активності. Умови утворення осаду.

 6. Вплив надлишку осаджувача на повноту осадження іонів. Вплив різних речовин на розчинність осаду.

 7. Теоретичні основи гідролізу солей. Ступінь, константа гідролізу. Розрахунок рН розчинів солей, що піддаються гідролізу. Активність іонів.

 8. Принципи класифікації катіонів по кислотно-основному методу (групи катіонів, групові реагенти та властивості отримуваних сполук).

 9. Якісні реакції катіонів І аналітичної групи (K+, Na+ NH4+). Рівняння реакцій, спостереження, умови проведення, властивості осадів, заважаючі іони. Систематичний аналіз катіонів І аналітичної групи

 10. Якісні реакції катіонів ІІ аналітичної групи (Ag+, Hg22+ Pb2+). Систематичний аналіз катіонів ІІ аналітичної групи.

 11. Якісні реакції катіонів ІІІ аналітичної групи (Ва2+, Sr2+ Ca2+). Систематичний аналіз катіонів ІІІ аналітичної групи

 12. Якісні реакції катіонів ІV аналітичної групи (Al3+, Cr3+, Zn2+, Sn2+, Sn (IV), Ag (III), Ag (V) ). Систематичний аналіз катіонів ІV аналітичної групи

 13. Якісні реакції катіонів V аналітичної групи (Fe2+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Sb (III), Sb (V), Bi3+). Систематичний аналіз катіонів V аналітичної групи

 14. Якісні реакції катіонів VI аналітичної групи (Cu2+, Hg2+, Co2+, Ni2+). Систематичний аналіз катіонів VI аналітичної групи

 15. Систематичний хід аналізу сумішей катіонів І  VI аналітичних груп.

 16. Принцип класифікації аніонів по групам. Групові реагенти і умови їх використання.

 17. Проби на аніони першої групи-відновники. Проби на аніони першої групи-окисники. Відношення аніонів першої групи нестійких та летких кислот до дії мінеральних кислот. Реакції відкриття аніонів першої групи.

 18. Характерні реакції ІІ аналітичної групи аніонів. Груповий реагент на аніони ІІ аналітичної групи та умови його використання.

 19. Характерні реакції ІІІ аналітичної групи аніонів.

 20. Аналіз суміші аніонів І – ІІІ аналітичних груп.


ІІ. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ


 1. Предмет і задачі кількісного аналізу.

 2. Класифікація методів кількісного аналізу.

 3. Аналітичні терези і правила роботи з ними.

 4. Підготовка речовини і посуду до аналізу.

 5. Статистична обробка результатів хімічного експерименту.

 6. Помилки в кількісному аналізі: систематичні, випадкові та промахи. Абсолютні і відносні помилки.

 7. Гравіметричний метод аналізу. Загальне положення. Методи осадження.

 8. Основні методи гравіметричного аналізу. Методи відгонки. Методи виділення.

 9. Обладнання і техніка виконання основних операцій у гравіметричному аналізі.

 10. Розрахунки у методах гравіметричного аналізу. Розрахунок маси наважки досліджуваної речовини: при осадженні кристалічних осадів; при осадженні амоферних осадів. Розрахунок об’єму розчину осаджувача. Розрахунок результатів визначень: за методом осадження; за методом прямої відгонки; за методом непрямої відгонки; за методом виділення.

 11. Титриметричні методи аналізу, Класифікація титриметричних методів аналізу за типом хімічних реакцій. Класифікація титриметричних методів аналізу за способом титрування: пряме титрування; зворотне титрування (титрування за залишком); непряме (замісникове) титрування.

 12. Мірний посуд, його калібровка. Техніка та точність аналізу. Приготування титрантів.

 13. Кислотно-основне титрування (метод нейтралізації). Визначення кінцевої точки титрування. Приготування робочих титрованих розчинів.

 14. Первинні та вторинні стандартні розчини. Способи установки точної концентрації вторинних стандартних розчинів: спосіб окремих наважок; спосіб піпетування.

 15. Криві титрування, їх розрахунок, побудова та аналіз.

 16. Теорія індакаторів; принципи підбору індикаторів по кривим титрування та по продуктам реакції..

 17. Комплексиметричні методи аналізу. Їх класифікація та загальна характеристика.

 18. Меркуриметрія, сутність методу. Титрант, його приготування і стандар­тизація. Індикатори.

 19. Комплексонометрія (трилонометрія), сутність методу. Титранти. Металохромні індикатори, механ1зм їх дії. Види комплексонометричного титрування: пряме, зворотне, титрування замісників. Можливості методу.

 20. Загальна характеристика титриметричних методів осаджування. Їх класифікація. Вимоги до реакцій в осаджувальному титруванні. Індикатори осаджувального титрування.

 21. Аргентометрія, класифікація методів: метод Мора; титрант, індакатор; умови титрування; метод Фаянса-Ходакова; індикатори; умови титрування.

 22. Тіоцианотометрія (роданометрія); сутність методу Фольгарда; титранти; види титрування; індикатор; умови титрування.

 23. Меркурометрія; сутністъ методу; титрант; індикатори; умови титрування.

 24. 0ксидиметрія - сутність методу, вимоги до реакцій.

 25. Класифікація редоксметодів за типом титранту.

 26. Індикатори окислювально-відновного титрування.

 27. Перманганатометрія - сутність методу, титрант, його приготування та стандартизація. Умови перманганатометричного визначень. Визначення кінцевої точки титрування.

 28. Йодометрія, сутністъ методу; титранти, їх приготування, стандартизація і зберігання.

 29. Індикатори методу йодометрії; визначення кінцевої точки титрування.

 30. Умови йодометричних визначень. Застосування в аналізі.

 31. Сутність методу зворотного титрування в йодиметрії.

 32. Сутність методу замісникового титрування в йодиметрії.

 33. Інші редокс-методи: броматометрія, нітрометрія, йодохлориметрія, хроматометрія, церіметрія.


ІІІ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ


  1. 0птичні методи аналізу, їх класифікація. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Оптична густина розчину і пропускания. Молярний коефіцієнт поглинання світла, його фізичний зміст.

  2. Фотоколориметрія, сутність методу. Способи фотоколориметричного виз­начення концентрації речовини. Вибір оптималъних умов фотометричних визначень; можливості методу.

  3. Спектрофотометрія, сутністъ методу. Види спектрофотометричних визна­чень; можливості методу.

  4. Природа люмінесцентного випромінювання, його характеристики, основні закономірності. Класифікація методів.

  5. Флуоресцентний аналіз, Індикатори, прилади, застосування.

  6. Рефрактометрія: теоретична основа методу, апаратура, способи визначення концентрації.

  7. Поляриметрія: теоретична основа методу, апаратура, способи визначення концентрації.

  8. Поняття про турбідіметрію, нефелометрію, ЯМР-спектроскопію, масспектроскопію, рентгеноспектральний аналіз.

  9. Електрохімічні методи аналізу та їх класифікація

  10. Кондуктометричний аналіз - теоретичні основи методу. Класифікація кондуктометричних методів аналізу: пряма кондуктометрія, її принцип та методика проведения визначень; кондуктометричне титрування (низькочастотне та високочастотне, криві титрування, методика проведения визначень).

  11. Кулонометричний аналіз - теоретичні основи методу. Закон Фарадея. Класифікація кулонометричних методів аналізу: пряма кулонометрія, її принпипи; кулонометричне титрування; кулонометрія при постійному струмі та при постійному потенціалі.

  12. Потенціометрія. Класифікація потенціометричних методів аналізу. Рівняння Нернста. Апаратура, аналітичне застосування.

  13. Вольтамперометрія. Полярографічний аналіз. Теоретичні основи методу. Полярографічна хвиля, її характеристика. Якісний і кількісний полярографічний аналіз. Апаратура, аналітичне застосування.

  14. Амперметрія. Сутність методу. Види кривих амперметричного титрування. Апаратура, аналітичне застосування.

  15. Теоретичні основи хроматографїї; класифікація методів.

  16. Адсорбційна хроматографія. Основи методу, його умови і можливості.

  17. Розподільна хроматографія. Рідинна хроматографія.

  18. Іонообмінна хроматографія. Іонообмінна рівновага, константа іонного обміну. Іоніти, їх класифікація і властивості.

  19. Газова хроматографія. Апаратура, детекторні системи, методи кількісної інтерпретації хроматограм.

  20. Способи хроматографічного розділення (колоночна, тонкошарова, паперова хроматографія, гель-хроматографія, іонна хроматографія.
 1. Перелік обов'язкової та додаткової літератури^ ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Аналитическая химия / В.В.Болотов, А.Н.Гайдукевич, Е.Н.Свечникова и др.; Под ред. В.В.Болотова. – Харьков: изд-во НФАУ «Золотые страницы», 2001. – 456 с.

 2. Аналітична хімія / В.В.Болотов, А.Н.Гайдукевич, Е.Н.Свечникова та ін.; Під ред. В.В.Болотова. – Харьків: вид-во НФАУ «Золотые страницы», 2004. – 456 с.

 3. Державна фармакопея України.-1-е вид.-X.: РІРЕГ, 2001. - 531 с.

 4. Державна Фармакопея України. -1-е вид. - Харків: РІРЕГ, 2001. - Доповнення 1. -2004. - 520 с.

 5. Государственная фармакопея СССР. XI издание. Выпуск І. — М.: Медицина,1987.-334 с.

 6. Государственная фармакопея СССР. XI издание. Выпуск II. — М.: Медицина, 1989.-398 с.

 7. Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2 ч. – М.: Высш. шк., 1989. – Кн. 1 .- 319 с.; Кн. 2. – 383 с.

 8. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа. - М.: Высш. шк., 1991. – 256 с.

 9. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика). В 2-х кн. Кн.1. Общие теоретические основы. Качественный анализ. М: Высш.шк., 2001. - 604 с.

 10. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика). В 2-х кн. Кн.2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. — M.: Высш. шк., 2001.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В 2 кн. – М.: Химия, 1990. – Кн. 1 .- 480 с.; Кн. 2. – 460 с.

 2. Основы аналитической химии: В 2 кн.: Учеб. Для вузов / Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др.; Под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высш. шк., 1996. – Кн. 1 .- 383 с.; Кн. 2. – 461 с.

 3. Крешков А.П. Основы аналитической химии: В 3 кн. – М.: Химия, 1976. – Кн. 1 .- 471 с.; Кн. 2. – 479 с.; Кн. 3. – 487 с.

 4. Коренман И.М. Методы количественного химического анализа. - М.: Химия, 1989. –124 с.

 5. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989. –447 с.

 6. Алексеев В.Н.: Курс качественного химического полумикроанализа. Под

редакцией П.К. Агасаняна. Москва – «Химия», 1973 – 584с.

 1. Аналитическая химия. Проблеми и подходы. (Лучший зарубежный учебник)/под ред. Р. Кельнер, Ж.-М. Мерме, М. Отто, Г.М. Видмер; под общ. ред. акад. Ю.А. Золотова. - М: Мир «АСТ», 2004 - Т. 1. - 608 с. - Т.2. - 728 с.

 2. Пономарев В.Д. Аналитическая химия (в двух частях). Ч. 1. Теоретические основы. Качественный анализ. -M.: Высш. школа, 1982.- 288с.

 3. Пономарев В.Д. Аналитическая химия (в двух частях). Ч. 2. Количественный анализ. -M.: Высш. школа, 1982.- 288 с.

 4. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Химия. Т. 1,2, 3. - M.: Химия, 1980.

 5. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 1. Общие вопросы. Методы разделения / Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др. Под ред. Ю.А. Золотова. - 2-е изд. - M.: Высш. шк., 1999. -351 с.

 6. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 2. Методы химического анализа // Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др. Под ред. Ю.А. Золотова. - 2-е изд. - M.: Высш. шк., 1999.-494 с.

 7. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии. - M.: Мир, 2001.-267 с.

 8. 5. Основы аналитической химии. Практическое руководство / В.И. Фадеева, Т.Н.

 9. Шеховцова, В.М. Иванов и др.; Под ред. Ю.А. Золотова. - M.: Высш. шк., 2001. - 463 с.

 10. 6. Кунце У., Шведт Г. Основы качественного и количественного анализа. - M.: Мир, 1997. - 424 с.

 11. 7. Фритц Дж., Шенк Г. Количественный анализ. - М: Мир, 1978. - 557 с.

 12. 8. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач/ В.П. Васильев, Л.А. Кочергина, Т.Д. Орлова; Под ред. В.П. Васильева. - 2-е изд. - M.: Дрофа, 2003. - 320 с.

 13. 9. Практикум по аналитической химии / В.П. Васильев, Р.П. Морозова, Л.А. Кочергина; Под ред. В.П. Васильева. M.: Химия, 2000. - 328 с.

 14. 10. Коваленко C.I., Васюк C.O., Портна О.О. Комплексиметрія у фармацевтичному аналізі. - Вінниця, НОВА КНИГА, 2008. - 184 с.

 15. Аналитическая химия. Химические методы анализа: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талубь. – М.: Новое знание, 2010. – 542 с.Структурований план підготовки з дисципліни „Аналітична хімія"

для студентів 2 курсу зі спеціальності „Фармація"


Структура навчальної дисципліниКількість годин, з них

Рік навчанняВид контролюВсього

Кредитів/ годин


Аудиторних


Лекцій

Лабо-ратор-них. занять

CPC
9/324

30

150

144

2
Модуль 1 Змістових модулів 3


в тому числі підсумковий модульний контроль

3/108

10

50


4

48

2

Поточний контроль; тестові завдання; контроль практичних навичок

модульний контроль


тестові завдання; контроль практичних навичок

Модуль 2 Змістових модулів 3


в тому числі підсумковий модульний контроль


3/108

12

52


4


44

2

Поточний контроль; тестові завдання; контроль практичних навичок; модульний контроль


тестові завдання; контроль практичних навичок

Модуль 3 Змістових модулів 3


в тому числі підсумковий модульний контроль

3/108

8

48


452

2

Поточний контроль; тестові завдання; контроль практичних навичок; модульний контроль


тестові завдання; контроль практичних навичок

Схожі:

Тема кількість годин iconТема Кількість годин
Методологія та організація робіт з стандартизації. Порядок, розробка, впровадження та додержання стандартів
Тема кількість годин iconТема кількість годин
Модуль 1 загальна фармацевтична хімія. Лікарські засоби неорганічної та органічної природи
Тема кількість годин icon2. Код модуля: хемн 8 05 3 Тип модуля: вибірковий Семестр: 1
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кількість кредитів єктс – 3); аудиторні години – 40 годин (лекції – 16, лабораторні...
Тема кількість годин icon1. Назва модуля: Основи інтелектуальної власності Код модуля: ттд, опбж 8 10 1,5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ests – 1,5); аудиторні заняття – 18 годин (лекцій – 10 годин, практичних занять...
Тема кількість годин icon2. Код модуля: зппвшу 8 08 5 Тип модуля: вибірковий Семестр: 1
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ects – 2,5), аудиторні заняття – 27 годин (лекцій – 15 годин, практичні заняття...
Тема кількість годин iconКод модуля: улу 8 04 1,5 Тип модуля: вибірковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин 54 (кредитів ests – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10 годин, практичних занять – 8...
Тема кількість годин icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
...
Тема кількість годин iconТип модуля: вибірковий Семестр: 2 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 54 (кредитів ests – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10 годин, практичних занять – 8...
Тема кількість годин icon“затверджено”
Навчальний предмет: Пропедевтика дитячих хвороб Курс 3 Спеціальність: Медична психологія Кількість навчальних годин-6 годин Методичну...
Тема кількість годин iconНазва модуля: Охорона праці в галузі
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5), аудиторних годин – 18 (лекції –6, практичні 12)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи