Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії icon

Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії
Скачати 198.96 Kb.
НазваТематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії
Дата29.08.2012
Розмір198.96 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

№п/п

Зміст лекцій

Кількість годин

Модуль 1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика

1

Предмет та розділи фізичної та колоїдної хімії. Перший закон термодинаміки. Термохімія. Другий закон термодинаміки. Характеристичні функції та термодинамічні потенціали.

2

2

Термодинаміка хімічної рівноваги. Рівняння ізотерми, ізобари, ізохори хімічних реакцій.

2

3

Термодинаміка фазових рівноваг. Правило фаз Гібсса. Рівняння Клапейрона-Клаузиуса. Діаграми стану однокомпонентних та двокомпонентних систем.

2

4

Колигативні властивості розведених розчинів. Ебуліоскопія, кріоскопія, осмометрія. Ідеальні розчини.

2

5

Реальні розчини. Фракційна перегонка. Перегонка з водяним паром.

2

6

Властивості розчинів електролітів. Електродні потенціали та електрорушійні сили. Потенціометрія.

2

7

Формальна кінетика. Порядок, молекулярність, константа швидкості реакції. Залежність константи швидкості від температури. Каталіз.

2

Модуль 2. ^ Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини

8

Поверхневі явища. Змочування. Адсорбція.

2

9

Характеристика дисперсних систем. Методи їх одержання, очистки, концентрирування.

2

10

Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем.

2

11

Електричні властивості дисперсних систем.

2

12

Стійкість та коагуляція ліофобних систем.

2

13

Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні (міцелоутворюючі) поверхностно-активні речовини. Критична концентрація міцелоутворення. Суспензії, емульсії та їх властивості.

2

14

Характеристика та властивості високомолекулярних речовин (ВМР) та їх розчинів.

2
Всього

28^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

№п/п

^ ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Кількістьгодин

Модуль 1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика

Змістовий модуль 1. ^ Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги.

1

Застосування першого закону термодинаміки до хімічних процессів. Перший закон термодинаміки. Термохімія.

3

2

Другий закон термодинаміки. Ентропія. Енергія Гібсса.

3

3

Термодинаміка хімічної рівноваги. Константи рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції. Залежність константи рівноваги від температури.

3

4

Фазові рівноваги. Правило фаз Гібсса. Фазові перетворення в однокомпонентних системах. Рівняння Клапейрона-Клаузиуса.

3

5

Фазові рівноваги. Двокомпонентні системи. Діаграми плавкості з простою евтектикою. Діаграми плавкості бінарних систем, компоненти котрих утворюють тверді розчини.

3

6

Фазові рівноваги. Трьохкомпонентні системи. Закон розподілу. Екстракція.

3

7

Колоквіум по темі: «Хімічна термодинаміка. Термодинаміка фазових рівноваг»

3

Змістовий модуль 2. ^ Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика

8

Колігативні властивості розбавлених розчинів. Ідеальні розчини.

3

9

Колігативні властивості розбавлених розчинів. Реальні розчини.

3

10

Властивості розчинів електролітів. Електрична провідність розчинів електролітів.

3

11

Електродні потенціали та електрорушійні сили. Класифікація електродів. Потенціометрія.

3

12

Хімічна кінетика. Основний постулат хімічної кінетики. Порядок і молекулярність реакції. Кінетика простих реакцій. Інтегральні методи визначення порядку реакції. Залежність константи швидкості реакції від температури. Методи розрахунку енергії активації та перед експоненціального множника.

3

13

Молекулярна кінетика. Каталіз.

3

14

Колоквіум по темі: «Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика»

3

15

Підсумковий модульний контроль № 1.

3


Модуль 2. Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини

Змістовий модуль 3. Поверхневі явища. Адсорбція.

16

Поверхневі явища. Когезія. Адгезія. Змочування. Адсорбція. Ізотерми адсорбції.

3

17

Адсорбція на межі розчин-газ, тверде тіло-розчин.

Визначення питомої поверхні твердого адсорбенту. Контроль змістового модулю 3.

3

18

Колоквіум по темі: «Поверхневі явища. Адсорбція»

3

Змістовий модуль 4. ^ Колоїдні дисперсні системи

19

Характеристика дисперсних систем. Методи їх одержання та очистки.

3

20

Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем. Броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск, розсіяння світлу.

3

21

Електричні властивості дисперсних систем. Електрокінетичний потенціал.

3

22

Стійкість та коагуляція дисперсних систем. Поріг коагуляції, коагуляцій на здатність, константа швидкості коагуляції.

3

23

Коагуляція та стабілізація золів. Вивчення коагуляції та стабілізації гідрозолей.

3

24

Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні поверхнево-активних речовин. Дослідження міцелоутворення в розчинах ПАР.

3

25

Окремі класи дисперсних систем. Суспензії, емульсії та їх властивості. Добування емульсій та вивчення їх властивостей.

3

26

Колоквіум по темі: «Колоїдні дисперсні системи»

3

Змістовий модуль 5. ^ Високомолекулярні сполуки

27

Характеристика та властивості високомолекулярних сполук (ВМС). Середня молекулярна маса ВМС.

3

28

Властивості розчинів ВМС. Набухання ВМС.

3

29

Колоквіум по темі: «Високомолекулярні сполуки»
30

Підсумковий модульний контроль № 2.

3
Всього

90


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ


№ п/п

Теми самостійної роботи

Кількість

Модуль 1. ^ Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика

1

Предмет, задачі та значення фізичної та колоїдної хімії. Основні етапи розвитку фізичної та колоїдної хімії.

3

2

Ізотермічний, ізобарний, адіабатичні процеси. Залежність теплового ефекту від температури.

3

3

Критерії направлення само свавільних процесів.

3

4

Третій закон термодинаміки. Абсолютна та стандартна ентропія речовин

3

5

Залежність константи рівноваги від температури та тиску.

4

6

Використання діаграм плавкості в фармації. Закон розподілу Нернста. Коефіцієнт розподілі. Екстракція.

9

7

Засоби вираження концентрації розчинів. Буферні розчини та механізм їх дії.

6

8

Протеолітична теорія кислот та основ. Константа протеолітичної дисоціації кислоти.

3

9

Класифікація електродів.

6

10

Молекулярна кінетика. Ланцюгові та фотохімічні реакції. Підготовка до колоквіуму

4

11

Теорія гетерогенного каталізу.

3

Модуль 2. ^ Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини

12

Іоніти. Використання іонітів в фармації. Адсорбційна та іонообмінна хроматографія. Використання хроматографії для одержання та аналізу лікарських речовин.

6

13

Приклади використання дисперсних систем в вигляді лікарських форм.

6

14

Седиментаційний аналіз, ультрацентрифугування, ультра- та електронна мікроскопія дисперсних систем.

2

15

Електрофорез та електроосмос.

4

16

Колоїдний захист та його застосування при виготовленні ліків.

3

17

Застосування колоїдних ПАР в фармації.

2

18

Застосування суспензій та емульсій в фармації.

3

19

Застосування аерозолів та порошків в фармації.

3

20

Полідисперсність ВМС. В’язкість розчинів ВМС та методи її визначення.

4
Всього

80
^

КІНЦЕВІ ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Уміти визначати теплові ефекти фізико-хімічних процесів.

 1. Розраховувати теплові ефекти при будь-яких температурах за допомогою таблиць термодинамічних величин.

 2. Розраховувати константи хімічної рівноваги та визначати термодинамічну можливість протікання процесу за допомогою таблиць термодинамічних величин.

 3. Визначати коефіцієнт розподілу речовини та вибирати оптимальні умови екстрагування.

 4. Будувати і аналізувати діаграми стану одно- і двокомпонетних систем.

 5. Визначати молярну масу, ізотонічних коефіцієнт, осмотичну концентрацію, осмотичний тиск методом кріометрії.

 6. Визначати константу іонізації, термодинамічні характеристики реакцій потенціометричним методом.

 7. Визначати константу швидкості, енергію активації, порядок реакцій та застосовувати ці дані для встановлення терміну зберігання ліків.

 8. Уміти визначати питому поверхню твердого адсорбенту.

 9. Уміти визначати ступінь стабільності колоїдних систем.

 10. Визначати електрокінетичний потенціал золя та знак заряду колоїдних частинок.

 11. Визначати критичну концентрацію міцелоутворення (ККМ) колоїдних ПАР.

 12. Визначати ступінь набрякання та константу швидкості набрякання полімерів.

 13. Уміти визначати молекулярну масу полімеру віскозі метричним методом.^

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 1. Вибирати оптимальні умови екстрагування.

 2. Уміти будувати і аналізувати діаграми стану однокомпонентних систем.

 3. Уміти будувати і аналізувати діаграми стану двокомпонентних систем.

 4. Визначати концентрацію розчинів об’ємним методом.

 5. Застосовувати дані константи швидкості, енергії активації, порядку реакції для встановлення терміну зберігання ліків.

 6. Використовувати правило Вант-Гоффа для визначення термінів зберігання ліків.

 7. Визначати іонний показник (водневий, металевий, аніонний) за допомогою іоноселективних електродів.

 8. Застосовувати неводне потенціометричне титрування в аналізі лікарських речовин.

 9. Уміти вимірювати рН потенціометричним методом.

 10. Уміти вимірювати поверхневий натяг, показник заломлення, оптичну густину, температуру плавлення речовини.

 11. Визначати площу молекули адсорбтиву на межі розподілу розчин-повітря.

 12. Застосовувати рівняння Ленгмюра для розрахунку граничної адсорбції.

 13. Визначати константи рівняння Фрейндліха графічним і алгебраічним методами.

 14. Визначати питому поверхню твердого адсорбенту.

 15. Використовувати хроматографію для одержання та аналізу лікарських речовин.

 16. Одержувати дисперсні системи та проводити їх очищення методами діалізу, електродіалізу, ультрафільтрацією.

 17. Визначати розмір колоїдних частинок за допомогою рівняння дифузії.

 18. Уміти визначати знак заряду колоїдних частинок виготовленого золю.

 19. Застосовувати явище колоїдного захисту при виготовленні лікарських форм.

 20. Уміти одержувати дисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем (суспензія, емульсія).

 21. Уміти одержувати дисперсні системи з газовим дисперсійним середовищем (аерозолі, порошки).

 22. Визначати ступінь набрякання т константу швидкості полімерів.

 23. Визначати молекулярну масу полімеру віскозі метричним методом.

 24. Уміти вибирати необхідну форму оформлення результатів роботи (таблиці, графіки, рівняння).

 25. Уміти чітко формулювати результати спостережень і на їх основі робити висновки.^

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Предмет і методи фізичної хімії.

 2. Основні етапи розвитку фізичної хімії. Значення хімії для фармації.

 3. Предмет і основні поняття термодинаміки: система, процес, термодинамічні змінні.

 4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія як функція стану системи. Математичний вираз першого закону термодинаміки.

 5. Застосування першого закону термодинаміки.

 6. Ентальпія. Зв’язок між теплотами ізохорного процесів.

 7. Закон Гесса як висновок першого закону термодинаміки. Практичне значення закону Гесса.

 8. Стандартні ентальпії утворення та згорання, застосування їх для визначення теплових ефектів реакцій.

 9. Калориметрія. Значення термохімічний вимірів для складення теплових балансів хімічних та фармацевтичних виробництв.

 10. Залежність теплового ефекту від температури. Рівняння Кірхгофа та його практичне значення.

 11. Другий закон термодинаміки. Ентропія, фізичний смисл і розмірність.

 12. Обчислення зміни ентропії в різних процесах.

 13. Статистичний характер другого закону термодинаміки. Зв’язок між ентропією і термодинамічною ймовірністю стану системи.

 14. Характеристичні функції. Термодинамічні потенціали їх застосування для визначення можливості, напрямку і границі проходження спонтанних фізико-хімічних і біологічних процесів.

 15. Рівняння Гібсса-Гельмгольца, його аналіз та практичне застосування.

 16. Хімічна рівновага, її ознаки. Закон діяння мас. Константа хімічної рівноваги і способи її вираження.

 17. Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа, його аналіз і застосування.

 18. Вплив температури на зміщення рівноваг. Рівняння ізохори та ізобари хімічної реакції Вант-Гоффа, їх практичне визначення.

 19. Розрахунок константи хімічної рівноваги за допомогою таблиць термодинамічних величин. Значення цього методу для фармацевтичної практики.

 20. Поняття про фазу, число компонентів і число незалежних компонентів, число ступенів свободи (варіантність) системи.

 21. Правило фаз Гібсса, його аналіз і практичне застосування.

 22. Діаграма стану однокомпонентної системи (на прикладі води), аналіз її за допомогою правила фаз Гібсса.

 23. Рівняння Клаузіуса-Клапейрона, його аналіз. Розрахунок теплових ефектів фазового переходу за експериментальними даними.

 24. Фазові діаграми двокомпонентних систем, їх аналіз із застосуванням правила фаз.

 25. Поняття про фізико-хімічний аналіз. Термічний аналіз (теорія і практика), застосування для дослідження фармацевтичних об’єктів.

 26. Трьохкомпонентні системи. Розподіл речовини між двома рідкими фазами. Коефіцієнт розподілу. Різноманітні форми рівнянь закону розподілу.

 27. Екстрагування. Рівняння однократної і багатократної екстракції (виведення).

 28. Поняття про розчини (загальна характеристика, способи вираження складу). Практичне значення розчинів для фармації і медицини.

 29. Тиск насиченої пари - одна із найважливіших властивостей рідин і рідких розчинів. Закон Рауля для ідеальних розчинів.

 30. Реальні розчини. Відхилення від закону Рауля. Приклади.

 31. Поняття про активність. Узагальнене рівняння закону Рауля.

 32. Залежність між складом рідкого розчину та рівноважної з ним пари. Ізотерми і ізобари Коновалова. Закони Коновалова.

 33. Практичне значення законів Коновалова. Дистиляція сумішей. Фракційна перегонка, пояснення цього процесу за допомогою кривих Коновалова.

 34. Ректифікація. Принцип роботи ректифікаційної колони. Практичне застосування ректифікаційних процесів.

 35. Взаємна розчинність рідин. Обмежена взаємна розчинність рідин. Верхня та нижня критичні температури розчинності. Типи діаграм, застосування до них правила важеля.

 36. Взаємно нерозчинні рідини. Перегонка з водяною парою. Принцип одержання рідких лікарських форм (ароматних вод).

 37. Колигативні властивості розбавлених розчинів (зниження тиску насиченої пари, зниження температури кристалізації та підвищення температури кипіння, осмотичний тиск), їх застосування для визначення молекулярних мас розчинених речовин (неелектролітів).

 38. Осмотичні властивості розчинів неелектролітів. Осмотичний тиск. Ізотонічні розчини.

 39. Кріоскопія, ебуліоскопія і осмометрія для розчинів електролітів.

 40. Електрична провідність розчинів електролітів. Питома електрична провідність, залежність її від різних факторів.

 41. Молярна електрична провідність, залежність її від розведення для сильних і слабких електролітів. Закон Кольрауша.

 42. Кондуктометричне визначення добутку розчинності, ступеня і константи дисоціації слабкого електроліту.

 43. Кондуктометричне титрування, застосування його у фармації.

 44. Електродний потенціал. Механізм виникнення. Рівняння Ернста.

 45. Електроди першого роду, рівняння потенціалу. Стандартний електродний потенціал, фізичний смисл.

 46. Водневий електрод, достоїнства і недоліки. Ряд стандартних електродних потенціалів.

 47. Електроди другого роду, рівняння потенціалу. Хлор срібний, каломельний електроди як електроди порівняння.

 48. Окисно-відновні електроди, рівняння потенціалу. Прості та складні редокс-електроди.

 49. Іоноселективні електроди (ІСЕ). Механізм виникнення потенціалу. Коефіцієнт селективності.

 50. Скляний електрод, рівняння потенціалу. Воднева функція скляного електроду. Визначення рН.

 51. Застосування іоноселективних електродів у фармацевтичному аналізі.

 52. Гальванічні елементи. Оборотні та необоротні гальванічні елементи. Рівняння для розрахунку ЕРС оборотного елементу.

 53. Електрохімічні кола з переносом і без переносу. Приклади.

 54. Концентраційні гальванічні елементи. Дифузійний потенціал, механізм виникнення, способи елімінування дифузійного потенціалу.

 55. Потенціометрія. Визначення термодинамічних характеристик реакцій.

 56. Визначення іонного показника (водневого, металевого, аніонного) за допомогою іоноселективних електродів. Методика роботи з ІСЕ. Застосування ІСЕ у фармації.

 57. Потенціометричне титрування. Переваги потенціометричного титрування. Застосування у фармацевтичному аналізі.

 58. Потенціометричне титрування сумішей електролітів та багато основних електролітів. Диференціюча дія розчинників. Неводне потенціометричне титрування в аналізі лікарських речовин.

 59. Визначення константи дисоціації методом потенціометричного титрування. Використання величин рК для дослідження біологічно активних речовин.

 60. Предмет хімічної кінетики, її значення для фармацевтичної науки і практики.

 61. Швидкість реакції та методи її експериментального вимірювання.

 62. Залежність швидкості реакції від різних факторів. Закон діючих мас. Константа швидкості реакції, її фізичний смисл.

 63. Класифікація хімічних реакцій.

 64. Молекулярність і порядок реакції. Приклади збігання і не збігання молекулярності та порядку реакції. Псевдо молекулярні реакції.

 65. Кінетичне рівняння реакцій першого порядку (виведення, приклади).

 66. Кінетичне рівняння реакцій другого порядку (виведення, приклади).

 67. Інтегральні та диференціальні методи визначення порядку реакцій.

 68. Залежність константи швидкості від температури. Правило Вант-Гоффа. Використання його для визначення термінів зберігання ліків.

 69. Основні положення теорії активних співударів Арреніуса. Рівняння Арреніуса. Енергія активації, її фізичний смисл, способи визначення.

 70. Недоліки теорії Арреніуса. Поняття про теорію перехідного стану. Рівняння для розрахунку абсолютної швидкості реакцій. Стеричний фактор, його фізичний смисл.

 71. Складні реакції: паралельні, послідовні, спряжені та зворотні.

 72. Ланцюгові реакції.

 73. Фотохімічні реакції.

 74. Особливості гетерогенних реакцій. Швидкість гетерогенних реакцій і фактори, що її визначають.

 75. Каталіз. Гомогенний та гетерогенний каталіз. Значення каталізу для фармації.

 76. Вільна поверхнева енергія та поверхневий натяг. Поверхневі явища та їх значення для фармації.

 77. Визначення поверхневого натягу за методом П.А.Ребіндера (сутність методу, виведення розрахункової формули).

 78. Поверхнево-активні й поверхнево-неактивні речовини. Рівняння Шишковського. Поверхнева активність. Методи ії визначення.

 79. Адсорбція. Рівняння адсорбції Гіббса. Звязок між адсорбцією та поверхневою активністю. Рівняння адсорбції Ленгмюра. Фізичний смисл констант рівняння Ленгмюра. Ізотерма адсорбції Ленгмюра.

 80. Застосування рівняння Ленгмюра для розрахунку граничної адсорбції.

 81. Визначення площі молекули адсорбтиву на межі розподілу розчин-повітря. Етапи експерименту та розрахунки.

 82. Емпірічне рівняння адсорбції Фрейндліха. Визначення констант рівняння Фрейндліха графічним і алгебраічним методами.

 83. Звязок між рівняннями Фрейндліха і Нернста-Шилова для розподілу речовини між двома фазами. Перехід від рівняння Фрейндліха до рівняння Нернста-Шилова.

 84. Явище змочування. Крайовий кут змочування. Рівняння Юнга. Вибіркове змочування. Теплота змочування.

 85. Еквівалентна та вибіркова адсорбція сильних електролітів. Правило Панета-Фаянса.

 86. Іонообмінна адсорбція. Іоніти. Застосування іонітів у техниці та фармації.

 87. Хроматографія, сутність явища. Використання хроматографії для одержання та аналізу лікарських речовин.

 88. Предмет колоїдної хімії, її значення для фармації.

 89. Класифікація дисперсних систем. Звязок питомої поверхні із розміром частинок.

 90. Методи одержання дисперсних систем і їх очищення (діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація).

 91. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем. Броунівський рух, його кількісні характеристики.

 92. Дифузія в дисперсних системах. Закон Фіка. Рівняння Ейнштейна і його застосування для визначення розмірів колоїдних частинок.

 93. Осмотичний тиск у дисперсних системах.

 94. Седиментаційно-дифузійна рівновага в дисперсних системах. Рівняння Лапласа. Седиментаційна стабільність. Ультрацентрифуга, її застосування для дослідження колоїдних систем.

 95. Седиментаційний аналіз дисперсних систем.

 96. Оптичні властивості колоїдних розчинів. Ефект Тиндаля. Рівняння Релся. Оптичні методи визначення форми і розмірів частинок у дисперсних системах.

 97. Механізм виникнення електричного заряду колоїдних частинок. Будова подвійного електричного шару. Будова колоїдної міцели гідрофобного золя.

 98. Електрокінетичні явища: електрофорез, електроосмос, потенціал седиментації, потенціал протікання. Практичне застосування цих явищ у медицині та фармації.

 99. Кінетична та агрегативна стійкість колоїдних систем. Фактори стійкості.

 100. Коагуляція і фактори, що її викликають. Поріг коагуляції, його визначення. Правило Шульце-Гарді. Теорія Коагуляції ДЛФО.

 101. Складні випадки коагуляції. Колоїдний захист. Застосування цього явища при виготовленні лікарських форм.

 102. Дисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем (суспензія, емульсія). Одержання, властивості, застосування у фармації.

 103. Дисперсні системи з газовим дисперсійним середовищем (аерозолі, порошки). Одержання, властивості, застосування у фармації.

 104. Колоїдні ПАР, класифікація, застосування у фармації та побуті. Міцелоутворення у розчинах колоїдних ПАР. Критична концентрація міцелоутворення, методи експериментального визначення. Солюбілізація.

 105. Поняття про ВМР. Класифікація ВМР, Застосування ВМР у медицині та фармації.

 106. Фізичний та фазовий стан ВМР. Зв’язок між будовою та механічними властивостями ВМР.

 107. Набрякання і розчинення ВМР. Механізм набрякання. Стадії набрякання. Вплив різних факторів на величину набрякання.

 108. Рівняння Ньютона і Пуазейля. Можливість застосування цих рівнянь для розчинів ВМР. В’язкість розчинів ВМР (питома, приведена, характеристична).

 109. Віскозі метричний метод визначення молекулярної маси ВМР.

 110. Схожість і відмінність у властивостях ліофобних золів і розчинів ВМР.

 111. Поліелектроліти: будова, класифікація. Ізоелектрична точка. Вплив рН на набрякання і в’язкість розчинів поліелектролітів.

 112. Гелі (драглі). Умови їхнього утворення і вплив на цей процес різних факторів ( температури, рН, концентрації електролітів). Застосування драглів у фармації.ЛІТЕРАТУРА


Основна

1. Физическая и коллоидная химия/ Кабачный В.И., Осипенко Л.К., Грицан Л.Д. и др. –Х.:Издательство НФАУ, 2001.-368 с.

2. Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач/В.І.Кабачний, Л.К.Осіпенко, Л.Д.Грицан та ін.; За ред. В.І.Кабачного.- Вид-во НФАУ, 2001.-208 с.

3. Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии/Кабачный В.И., Колесник В.П., Грицан Л.Д. и др. – Х.: Издательство НФАУ, 2001.- 192 с.

Додаткова

1. Красовский И.В., Вайль Е.И., Безуглый В.Д. Физическая и коллоидная химия.- К.:Вища школа, 1983.- 352 с.

2. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия.- М.:Высш. Шк., 1990.- 487 с.

3. Практикум по физической и коллоидной химии /Под ред. К.И.Евстратовой.-М.:Высш. шк., 1990.- 255 с.

4. Словник колоїдно-хімічних термінів та визначень.

Схожі:

Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії iconНауково-методичних семінарів кафедри фізичної та колоїдної хімії
...
Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії iconТематичний план лекцій Модуль Колоїдна хімія для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету
Предмет колоїдної хімії. Класифікація і методи одержання колоїдних систем. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїдних...
Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії iconРозклад занять з фізичної та колоїдної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету на 2012-2013 н р

Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії iconНауково-методичних семінарів кафедри фізичної та колоїдної хімії
Наукові основи одержання епоксидвмісних мономерів рідиннофазним гетероген-но-каталітичним окислен-ням олефінів
Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до лабораторних робіт з колоїдної хімії
Методичні вказівки до лабораторних робіт з колоїдної хімії (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 092601 – „Водопостачання...
Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії icon1. Тематичний план лекцій з органічної хімії
Модуль Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні
Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії iconПерелік питань до іспиту з фізичної і колоїдної хімії
Предмет хімічної термодинаміки. Основні положення хімічної термодинаміки. Основні поняття термодинаміки: система, процес, термодинамічні...
Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії iconНаціональний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік
Курс аналітичної хімії має підрозділи: загальна теоретична частина, якісний аналіз
Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії iconНаціональний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2009-2010 навчальний рік
Курс аналітичної хімії має підрозділи: загальна теоретична частина, якісний аналіз
Тематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи