Міністерство охорони здоров’я України icon

Міністерство охорони здоров’я України
Скачати 344.56 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України
Дата29.08.2012
Розмір344.56 Kb.
ТипДокументи


Міністерство охорони здоров’я України


Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

перший проректор ДонНМУ

професор О. М. Талалаєнко

________________________

„____”_____________20____р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ


Для спеціальності: 7. 110201 „Фармація”

Факультет: фармацевтичний

Кафедра: фармацевтичної та токсикологічної хімії


Нормативні дані:

Форма навчання

Курс

Кількість годин

Кредитів

ВСЬОГО годин

Аудиторних

СПРС

Лекції

Практичних

денна

2-3

5.5

198

28

90

80
Робочу програму склали:д.х.н., проф. Матвієнко А.Г.

к.х.н . Глушкова О.М.

асс. Аносова Л.С.Програму обговорено на засіданні кафедри « ___» _______________20__ р.

Протокол №____

Завідуючий кафедрою, д.х.н. А.Г. Матвієнко _______________

(підпис)

Програму ухвалено на засіданні циклової комісії

„_____” ______________ 20__ р. протокол № ______


голова методичної комісії, д.ф.н. доцент В.М. Хоменко _____________

(підпис)


Програму розроблено на підставі типової програми затвердженої __________________________________________________________________________

^

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Модулі, змістові модулі, теми

Кількість годин (кредитів)

Рік навчання

Вид контролю

Всього год/кред

аудиторних

лекцій

практич

СПРС

Всього

198/5.5

28

90

80

2-3

Тестовий контроль, контроль практичних навичок

Модуль 1

Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика

Цілі модуля:

 1. Уміти визначати теплові ефекти фізико-хімічних процесів.

 2. Розраховувати теплові ефекти при будь-яких температурах за допомогою таблиць термодинамічних величин.

 3. Розраховувати константи хімічної рівноваги та визначати термодинамічну можливість протікання процесу за допомогою таблиць термодинамічних величин.

 4. Визначати коефіцієнт розподілу речовини та вибирати оптимальні умови екстрагування.

 5. Будувати і аналізувати діаграми стану одно- і двокомпонетних систем.

 6. Визначати молярну масу, ізотонічних коефіцієнт, осмотичну концентрацію, осмотичний тиск методом кріометрії.

 7. Уміти вимірювати рН, активність іонів, окислювально-відновні потенціали потенціометричним методом.

 8. Визначати константу іонізації, термодинамічні характеристики реакцій потенціометричним методом.

 9. Визначати константу швидкості, енергію активації, порядок реакцій та застосовувати ці дані для встановлення терміну зберігання ліків.

108/3.0

14

45

47

2

Тестовий контроль, контроль практичних навичок

Змістові модулі:

Змістовий модуль 1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги.

  1. Застосування першого закону термодинаміки до хімічних процесів. Перший закон термодинаміки. Термохімія. Предмет і основні поняття термодинаміки: система, процес, термодинамічні зміни. Інтенсивні та екстенсивні властивості системи. Внутрішня енергія, робота, теплота. Функції процесу та функції стану системи. Перший закон термодинаміки. Термохімія. Закон Гесса. Калориметрія. Теплоти утворення, згоряння, розчинення, нейтралізації. Стандартний стан речовини. Обчислення теплових ефектів реакцій за допомогою таблиць стандартних теплот утворення і згоряння. Залежність ентальпії реакції від температури. Рівняння Кірхгоффа в диференціальній та інтегральній формах. Практичне використання законів термохімії при складанні теплового балансу в хімічних і фармацевтичних виробництвах.

  2. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Енергія Гібсса. Зворотні та незворотні процеси. Другий закон термодинаміки та його математичний вираз. Ентропія, її фізичний смисл. Зміна ентропії як критерій напрямку спонтанних процесів в ізольованих системах. Обчислення ентропії. Ентропія та ймовірність стану системи. Статистичний характер другого закону термодинаміки. Третій закон термодинаміки. Абсолютне значення ентропії. Зміна ентропії в різних процесах.

  3. Термодинаміка хімічної рівноваги. Константи рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції. Залежність константи рівноваги від температури. Термодинамічні потенціали (внутрішня енергія, ентальпія, енергія Гіббса, енергія Гельмгольца). Критерії рівноваги та напрямку процесів у хімічних системах. Рівняння Гіббса—Гельмгольца. Системи із змінною кількістю числа частинок. Хімічний потенціал. Виведення закону діючих мас на основі рівності швидкостей прямої та зворотної реакції. Різні способи вираження константи хімічної рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа, його аналіз. Рівняння ізохори та ізобари хімічної реакції. Константа хімічної рівноваги і принцип Ле-Шательє. Обчислення констант рівноваги за допомогою таблиць стандартних термодинамічних величин. Використання закономірностей гомогенної рівноваги для збільшення виходу продуктів в хімічному та фармацевтичному виробництвах. Рівновага в гетерогенних реакціях.

  4. Фазові рівноваги. Правило фаз Гібсса. Фазові перетворення в однокомпонентних системах. Рівняння Клапейрона-Клаузиуса. Поняття про фазу, компонент, термодинамічні ступені свободи. Правило фаз Гіббса. Діаграма стану для системи з одного компонента.

  5. Фазові рівноваги. Двокомпонентні системи. Діаграми плавкості з простою евтектикою. Діаграми плавкості бінарних систем, компоненти котрих утворюють тверді розчини. Фазові діаграми систем з двох компонентів. Фізико—хімічний аналіз (М.С.Курнаков). Термічний аналіз, його застосування у фармацевтичній практиці.

  6. Фазові рівноваги. Трьохкомпонентні системи. Закон розподілу. Екстракція. Рівновага в потрійних системах. Розподіл речовини між двома незмішуваними розчинниками. Закон розподілу Нернста. Рівняння Шилова—Лєпінь. Екстракція, її значення для фармації.Змістовий модуль 2. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика

2.1. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Ідеальні розчини. Реальні розчини. Поняття про розчини. Способи вираження концентрації розчинів. Значення розчинів для життєдіяльності рослинних та тваринних організмів. Ідеальні та реальні розчини. Закон Рауля. Відхилення від закону Рауля в реальних розчинах. Активність та способи її визначення. Узагальнене рівняння Рауля. Зміна температур замерзання та кипіння рідин внаслідок утворення розчинів. Кріоскопія і ебуліоскопія. Осмос. Осмотичний тиск. Осмометрія. Рівновага пара—рідина. Закони Коновалова. Фракційна перегонка. Побудова та принцип дії ректифікаційної колонки. Застосування ректифікації у хімічному і фармацевтичному виробництві.Перегонка з водяною парою. Перегонка під вакуумом. Молекулярна перегонка.

2.2. Властивості розчинів електролітів. Електрична провідність розчинів електролітів. Електролітична дисоціація. Теорія

Арреніуса. Закон розведення Оствальда. Теорія розчинів сильних електролітів Дебая- Гюккеля. Поняття про іонну атмосферу. Активність іонів та її зв'язок з концентрацією. Іонна сила розчину. Практичне значення теорії розчинів сильних електролітів для хімії і фармації. Вода як слабкий електроліт. Водневий показник як міра кислотності середовища. Електрична провідність розчинів електролітів. Питома та молярна електрична провідність, їх залежність від різних факторів.Молярна електрична провідність при нескінченному розведенні, закон Кольрауша. Кондуктометрія. Визначення константи дисоціації слабкого електроліту, розчинності важкорозчинного електроліту. Кондуктометричне титрування та його значення для фармацевтичного аналізу.

2.3. Електродні потенціали та електрорушійні сили. Класифікація електродів. Потенціометрія.

Електрорушійні сили та електродні процеси. Механізм виникнення електродного потенціалу. Рівняння Нернста. Електроди першого та другого роду. Стандартні електродні потенціали. Водневий електрод. Каломельний та хлоросрібний електроди. Окислювально-відновні електроди. Іонселективні електроди. Скляний електрод. Оборотні та необоротні гальванічні елементи. Кола з переносом та без переносу. Концентраційні кола. Дифузійний потенціал. Потенціометрічний метод визначення рН. Потенціометричне титрування та його значення для аналізу лікарських речовин.

2.4. Хімічна кінетика. Основний постулат хімічної кінетики. Порядок і молекулярність реакції. Кінетика простих реакцій. Інтегральні методи визначення порядку реакції. Залежність константи швидкості реакції від температури. Методи розрахунку енергії активації та перед експоненціального множника.

Хімічна кінетика га її значення для фармацевтичної науки і практики. Швидкість реакції та методи її визначення. Залежність швидкості реакції від різноманітних факторів. Молекулярність і порядок реакції. Рівняння кінетики реакцій першого, другого та нульового порядку. Методи визначення порядку реакції.

Складні реакції (паралельні, послідовні, оборотні, спряжені). Залежність константи швидкості реакції від температури. Правило Вант-Гоффа. Теорія активних співударів. Енергія активації. Рівняння Арреніуса. Використання правила Вант-Гоффа та рівняння Арреніуса для прискореного визначення строків придатності ліків. Зв'язок між швидкістю реакції та енергією активації. Стеричний фактор. Поняття про теорію перехідного стану.

2.5. Молекулярна кінетика. Каталіз.

Ланцюгові реакції (М.М.Семенов). Окремі стадії ланцюгової реакції. Прості та розгалужені ланцюгові реакції.Фотохімічні реакції, закони фотохімії. Квантовий вихід реакції.

Каталіз. Роль вітчизняних вчених у розвитку вчення про каталіз. Гомогенний каталіз, його механізм. Енергія активації каталітичних реакцій. Кислотно-основний каталіз. Гетерогенний каталіз. Мультиплетна теорія гетерогенного каталізу (А.А.Баландін). Теорія активних ансамблів (М.І.Кобозєв). Інгібітори. Застосування каталізаторів у фармацевтичній промисловості.Модуль 2. Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини

Цілі модуля:

 1. Уміти оцінювати адсорбцію на будь-яких межах розділу фаз.

 2. Визначати питому поверхню твердого адсорбенту.

 3. Уміти готувати стабільні колоїдні системи (золі, емульсії, суспензії тощо) і визначати ступінь стабільності колоїдних систем.

 4. Визначати електрокінетичний потенціал золю та знак заряду колоїдних частинок.

 5. Визначати критичну концентрацію міцелоутворення (ККМ) колоїдних ПАР.

 6. Визначати ступінь набрякання та константу швидкості набрякання полімерів.

 7. Уміти визначати молекулярну масу полімеру віскозі метричним методом.

90/2.5

14

45

33

3

Тестовий контроль, контроль практичних навичок

Змістовий модуль 3. Поверхневі явища. Адсорбція.

3.1. Поверхневі явища. Когезія. Адгезія. Змочування. Адсорбція. Ізотерми адсорбції.

Поверхневі явища та їх значення у фармації. Поверхнева енергія і поверхневий натяг. Змочування. Практичне значення явища змочування. Поверхнево-активні речовини (ПАР). Рівняння Шишковського. Поверхнева активність та її визначення. Сорбційні процеси і їх класифікація. Адсорбція: основні поняття та визначення. Рівняння адсорбції Гіббса. Теорія мономолекулярної адсорбції Ленгмюра. Рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра, його виведення і аналіз.

3.2. Адсорбція на межі розчин-газ, тверде тіло-розчин. Визначення питомої поверхні твердого адсорбенту.

Теорія полімолекулярної адсорбції (БЕТ). Емпіричне рівняння адсорбції Фрейндліха. Визначення питомої поверхні адсорбентів і каталізаторів. Еквівалентна вибіркова адсорбція сильних електролітів. Правило Панета-Фаянса. Іонообмінна адсорбція. Іоніти. Класифікація іонітів. Практичне значення адсорбції для фармації. Хроматографія (М.С.Цвет). Застосування хроматографії для одержання, аналізу, очищення лікарських речовин.Змістовий модуль 4. Колоїдні дисперсні системи.

4.1. Характеристика дисперсних систем. Методи їх одержання та очистки.

Дисперсні системи. Дисперсна фаза і дисперсійне середовище. Ступінь дисперсності. Класифікація дисперсних систем за ступенем дисперсності, за агрегатним станом дисперсної фази та дисперсійного середовища, за відсутністю чи наявністю взаємодії дисперсної фази з дисперсійним середовищем. Методи одержання колоїдних систем. Методи очистки золів: діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація, електроультрафільтрація.

4.2. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем. Броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск, розсіяння світлу.

Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем. Броунівський рух (рівняння Ейнштейна), дифузія (рівняння Фіка), осмотичний тиск.Седиментаційна рівновага. Ультрацентрифугування, застосування для дослідження колоїдних систем. Розсіювання та поглинання світла (рівняння Релея). Ультрамікроскоп і електронна мікроскопія колоїдних систем. Визначення форми, розмірів і міцелярної маси колоїдних частинок.

4.3. Електричні властивості дисперсних систем. Електрокінетичний потенціал.

Механізм виникнення електричного заряду колоїдних частинок. Будова подвійного електричного шару. Будова міцели. Електротермодинамічнийта електрокінетичний потенціали. Вплив різних факторів на товщину
дифузійного шару протиіонів і на величину електрокинетичного потенциалу. Явище перезарядки колоїдних частинок. Електрокінетичні явища: електрофорез, електроосмос, потенціал протікання, потенціал осідання. Зв'язок між електрокінетичним потенціалом і електро-­форетичною швидкістю колоїдних частинок (рівняння Гельмгольца-Смолуховського). Електрофоретичний і електроосмотичний методи визначення електрокінетичного потенціалу. Практичне використання електрокінетичних явищ у фармації.

4.4. Стійкість та коагуляція дисперсних систем. Поріг коагуляції, коагуляцій на здатність, константа швидкості коагуляції.

Кінетична та агрегативна стійкість колоїдних розчинів. Фактори стійкості (М.П.Пєсков). Коагуляція іфактори, що її викликають. Коагуляція: повільна та швидка. Поріг коагуляції та його визначення. Правило Шульце-Гарді. Теорія коагуляції ДЛФО.

4.5. Коагуляція та стабілізація золів. Вивчення коагуляції та стабілізації гідрозолей.

Коагуляція золів сумішшю електролітів. Взаємна коагуляція. Явище звикання. Колоїдний захист. Сучасні уявлення про стабілізацію колоїдних систем. Значення стабілізації колоїдних систем для приготування ліків. Пептизація.

4.6. Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні поверхнево-активних речовин. Дослідження міцелоутворення в розчинах ПАР.

Колоїдні ПАР: мила, детергенти, дубильні речовини, барвники. Міцелоутворення в розчинах колоїдних ПАР. Критична концентрація міцелоутворення та її визначення. Солюбілізація та її значення в фармації. Коло-їдні ПАР в фармації.

4.7. Окремі класи дисперсних систем. Суспензії, емульсії та їх властивості. Добування емульсій та вивчення їх властивостей.

Аерозолі: класифікація, одержання, властивості. Агрегативна стійкість і фактори, що її визна-чають. Методи руйнування аерозолів. Засто-сування аерозолів у фармації.

Порошки та їх властивості, застосування у фармації. Злежування, грануляція та розпилювання порошків. Суспензії: одержання та властивості. Стійкість суспензій. Седиментаційний аналіз суспензій (М.А.Фігуровський). Емульсії: методи одержання і властивості. Типи емульсій. Застосування емульсій та суспензій в фармації. Значення фізико – хімічної механіки (П.А.Ребіндер) для виготовлення лікарських форм (емульсій) з заданими властивостями.Змістовий модуль 5. Високомолекулярні сполуки.

5.1. Характеристика та властивості високомолекулярних сполук (ВМС). Середня молекулярна маса ВМС.

Поняття про ВМР, методи їх одержання і класифікація. Структура і форма макромолекул, типи зв’язку між ними. Гнучкість макромолекул. Кристалічний та аморфний стан ВМР. Пружно- твердий, високоеластичний і пластичний стан полімерів. Набрякання і розчинення ВМР. Вплив різних факторів на величину набрякання. Ліотропні ряди. Кінетика набрякання. В’язкість розчинів ВМР. Закон Ньютона.Методи визначення в’язкості. Рівняння Ейнштейна, Бінгема, Штаудінгера. Віскозиметричний метод визначення молекулярної маси полімерів. Осмотичний тиск розчинів ВМР. Рівняння Галера. Поліелектроліти. Ізоелектрична точка і методи її визначення.

5.2. Властивості розчинів ВМС. Набухання ВМС.

Мембранна рівновага Доннана. Значення цього процесу для вивчення транспорту лікарських речовин в клітини організму. Драглі (гелі) та їх властивості. Желатинування: швидкість, механізм. Тіксотропія. Висолювання. Коацервація. Синерезис. Періодичні реакції в драглях.

^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

№п/п

Зміст лекцій

Кількість годин

Модуль 1. ^ Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика

1

Предмет та розділи фізичної та колоїдної хімії. Перший закон термодинаміки. Термохімія. Другий закон термодинаміки. Характеристичні функції та термодинамічні потенціали.

2

2

Термодинаміка хімічної рівноваги. Рівняння ізотерми, ізобари, ізохори хімічних реакцій.

2

3

Термодинаміка фазових рівноваг. Правило фаз Гібсса. Рівняння Клапейрона-Клаузиуса. Діаграми стану однокомпонентних та двокомпонентних систем.

2

4

Колигативні властивості розведених розчинів. Ебуліоскопія, кріоскопія, осмометрія. Ідеальні розчини.

2

5

Реальні розчини. Фракційна перегонка. Перегонка з водяним паром.

2

6

Властивості розчинів електролітів. Електродні потенціали та електрорушійні сили. Потенціометрія.

2

7

Формальна кінетика. Порядок, молекулярність, константа швидкості реакції. Залежність константи швидкості від температури. Каталіз.

2

Модуль 2. ^ Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини

8

Поверхневі явища. Змочування. Адсорбція.

2

9

Характеристика дисперсних систем. Методи їх одержання, очистки, концентрирування.

2

10

Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем.

2

11

Електричні властивості дисперсних систем.

2

12

Стійкість та коагуляція ліофобних систем.

2

13

Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні (міцелоутворюючі) поверхностно-активні речовини. Критична концентрація міцелоутворення. Суспензії, емульсії та їх властивості.

2

14

Характеристика та властивості високомолекулярних речовин (ВМР) та їх розчинів.

2
Всього

28^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

№п/п

^ ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Кількістьгодин

Модуль 1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика

Змістовий модуль 1. ^ Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги.

1

Застосування першого закону термодинаміки до хімічних процессів. Перший закон термодинаміки. Термохімія.

3

2

Другий закон термодинаміки. Ентропія. Енергія Гібсса.

3

3

Термодинаміка хімічної рівноваги. Константи рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції. Залежність константи рівноваги від температури.

3

4

Фазові рівноваги. Правило фаз Гібсса. Фазові перетворення в однокомпонентних системах. Рівняння Клапейрона-Клаузиуса.

3

5

Фазові рівноваги. Двокомпонентні системи. Діаграми плавкості з простою евтектикою. Діаграми плавкості бінарних систем, компоненти котрих утворюють тверді розчини.

3

6

Фазові рівноваги. Трьохкомпонентні системи. Закон розподілу. Екстракція.

3

7

Колоквіум по темі: «Хімічна термодинаміка. Термодинаміка фазових рівноваг»

3

Змістовий модуль 2. ^ Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика

8

Колігативні властивості розбавлених розчинів. Ідеальні розчини.

3

9

Колігативні властивості розбавлених розчинів. Реальні розчини.

3

10

Властивості розчинів електролітів. Електрична провідність розчинів електролітів.

3

11

Електродні потенціали та електрорушійні сили. Класифікація електродів. Потенціометрія.

3

12

Хімічна кінетика. Основний постулат хімічної кінетики. Порядок і молекулярність реакції. Кінетика простих реакцій. Інтегральні методи визначення порядку реакції. Залежність константи швидкості реакції від температури. Методи розрахунку енергії активації та перед експоненціального множника.

3

13

Молекулярна кінетика. Каталіз.

3

14

Колоквіум по темі: «Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика»

3

15

Підсумковий модульний контроль № 1.

3


Модуль 2. Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини

Змістовий модуль 3. Поверхневі явища. Адсорбція.

16

Поверхневі явища. Когезія. Адгезія. Змочування. Адсорбція. Ізотерми адсорбції.

3

17

Адсорбція на межі розчин-газ, тверде тіло-розчин.

Визначення питомої поверхні твердого адсорбенту. Контроль змістового модулю 3.

3

18

Колоквіум по темі: «Поверхневі явища. Адсорбція»

3

Змістовий модуль 4. ^ Колоїдні дисперсні системи

19

Характеристика дисперсних систем. Методи їх одержання та очистки.

3

20

Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем. Броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск, розсіяння світлу.

3

21

Електричні властивості дисперсних систем. Електрокінетичний потенціал.

3

22

Стійкість та коагуляція дисперсних систем. Поріг коагуляції, коагуляцій на здатність, константа швидкості коагуляції.

3

23

Коагуляція та стабілізація золів. Вивчення коагуляції та стабілізації гідрозолей.

3

24

Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні поверхнево-активних речовин. Дослідження міцелоутворення в розчинах ПАР.

3

25

Окремі класи дисперсних систем. Суспензії, емульсії та їх властивості. Добування емульсій та вивчення їх властивостей.

3

26

Колоквіум по темі: «Колоїдні дисперсні системи»

3

Змістовий модуль 5. ^ Високомолекулярні сполуки

27

Характеристика та властивості високомолекулярних сполук (ВМС). Середня молекулярна маса ВМС.

3

28

Властивості розчинів ВМС. Набухання ВМС.

3

29

Колоквіум по темі: «Високомолекулярні сполуки»
30

Підсумковий модульний контроль № 2.

3
Всього

90


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ


№ п/п

Теми самостійної роботи

Кількість

Модуль 1. ^ Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика

1

Предмет, задачі та значення фізичної та колоїдної хімії. Основні етапи розвитку фізичної та колоїдної хімії.

3

2

Ізотермічний, ізобарний, адіабатичні процеси. Залежність теплового ефекту від температури.

3

3

Критерії направлення само свавільних процесів.

3

4

Третій закон термодинаміки. Абсолютна та стандартна ентропія речовин

3

5

Залежність константи рівноваги від температури та тиску.

4

6

Використання діаграм плавкості в фармації. Закон розподілу Нернста. Коефіцієнт розподілі. Екстракція.

9

7

Засоби вираження концентрації розчинів. Буферні розчини та механізм їх дії.

6

8

Протеолітична теорія кислот та основ. Константа протеолітичної дисоціації кислоти.

3

9

Класифікація електродів.

6

10

Молекулярна кінетика. Ланцюгові та фотохімічні реакції. Підготовка до колоквіуму

4

11

Теорія гетерогенного каталізу.

3

Модуль 2. ^ Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини

12

Іоніти. Використання іонітів в фармації. Адсорбційна та іонообмінна хроматографія. Використання хроматографії для одержання та аналізу лікарських речовин.

6

13

Приклади використання дисперсних систем в вигляді лікарських форм.

6

14

Седиментаційний аналіз, ультрацентрифугування, ультра- та електронна мікроскопія дисперсних систем.

2

15

Електрофорез та електроосмос.

4

16

Колоїдний захист та його застосування при виготовленні ліків.

3

17

Застосування колоїдних ПАР в фармації.

2

18

Застосування суспензій та емульсій в фармації.

3

19

Застосування аерозолів та порошків в фармації.

3

20

Полідисперсність ВМС. В’язкість розчинів ВМС та методи її визначення.

4
Всього

80
^

СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ

Структура навчальної програми

Кількість годин

Рік навчан-ня

Вид контролю

Всього годин/кредит

лекції

практичні

СПРС
198/5.5

28

90

80

2-3
Модуль 1

Змістових модулів 2

108/3.0

14

45

47

2

Тестовий контроль, контроль практичних навичок

В тому числі підсумковий модульний контроль3


Модуль 2

Змістових модулів 3

90/2.5

14

45

33

3

Тестовий контроль, контроль практичних навичок

В тому числі підсумковий модульний контроль3
^

КІНЦЕВІ ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Уміти визначати теплові ефекти фізико-хімічних процесів.

 1. Розраховувати теплові ефекти при будь-яких температурах за допомогою таблиць термодинамічних величин.

 2. Розраховувати константи хімічної рівноваги та визначати термодинамічну можливість протікання процесу за допомогою таблиць термодинамічних величин.

 3. Визначати коефіцієнт розподілу речовини та вибирати оптимальні умови екстрагування.

 4. Будувати і аналізувати діаграми стану одно- і двокомпонетних систем.

 5. Визначати молярну масу, ізотонічних коефіцієнт, осмотичну концентрацію, осмотичний тиск методом кріометрії.

 6. Визначати константу іонізації, термодинамічні характеристики реакцій потенціометричним методом.

 7. Визначати константу швидкості, енергію активації, порядок реакцій та застосовувати ці дані для встановлення терміну зберігання ліків.

 8. Уміти визначати питому поверхню твердого адсорбенту.

 9. Уміти визначати ступінь стабільності колоїдних систем.

 10. Визначати електрокінетичний потенціал золя та знак заряду колоїдних частинок.

 11. Визначати критичну концентрацію міцелоутворення (ККМ) колоїдних ПАР.

 12. Визначати ступінь набрякання та константу швидкості набрякання полімерів.

 13. Уміти визначати молекулярну масу полімеру віскозі метричним методом.^

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 1. Вибирати оптимальні умови екстрагування.

 2. Уміти будувати і аналізувати діаграми стану однокомпонентних систем.

 3. Уміти будувати і аналізувати діаграми стану двокомпонентних систем.

 4. Визначати концентрацію розчинів об’ємним методом.

 5. Застосовувати дані константи швидкості, енергії активації, порядку реакції для встановлення терміну зберігання ліків.

 6. Використовувати правило Вант-Гоффа для визначення термінів зберігання ліків.

 7. Визначати іонний показник (водневий, металевий, аніонний) за допомогою іоноселективних електродів.

 8. Застосовувати неводне потенціометричне титрування в аналізі лікарських речовин.

 9. Уміти вимірювати рН потенціометричним методом.

 10. Уміти вимірювати поверхневий натяг, показник заломлення, оптичну густину, температуру плавлення речовини.

 11. Визначати площу молекули адсорбтиву на межі розподілу розчин-повітря.

 12. Застосовувати рівняння Ленгмюра для розрахунку граничної адсорбції.

 13. Визначати константи рівняння Фрейндліха графічним і алгебраічним методами.

 14. Визначати питому поверхню твердого адсорбенту.

 15. Використовувати хроматографію для одержання та аналізу лікарських речовин.

 16. Одержувати дисперсні системи та проводити їх очищення методами діалізу, електродіалізу, ультрафільтрацією.

 17. Визначати розмір колоїдних частинок за допомогою рівняння дифузії.

 18. Уміти визначати знак заряду колоїдних частинок виготовленого золю.

 19. Застосовувати явище колоїдного захисту при виготовленні лікарських форм.

 20. Уміти одержувати дисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем (суспензія, емульсія).

 21. Уміти одержувати дисперсні системи з газовим дисперсійним середовищем (аерозолі, порошки).

 22. Визначати ступінь набрякання т константу швидкості полімерів.

 23. Визначати молекулярну масу полімеру віскозі метричним методом.

 24. Уміти вибирати необхідну форму оформлення результатів роботи (таблиці, графіки, рівняння).

 25. Уміти чітко формулювати результати спостережень і на їх основі робити висновки.^

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Предмет і методи фізичної хімії.

 2. Основні етапи розвитку фізичної хімії. Значення хімії для фармації.

 3. Предмет і основні поняття термодинаміки: система, процес, термодинамічні змінні.

 4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія як функція стану системи. Математичний вираз першого закону термодинаміки.

 5. Застосування першого закону термодинаміки.

 6. Ентальпія. Зв’язок між теплотами ізохорного процесів.

 7. Закон Гесса як висновок першого закону термодинаміки. Практичне значення закону Гесса.

 8. Стандартні ентальпії утворення та згорання, застосування їх для визначення теплових ефектів реакцій.

 9. Калориметрія. Значення термохімічний вимірів для складення теплових балансів хімічних та фармацевтичних виробництв.

 10. Залежність теплового ефекту від температури. Рівняння Кірхгофа та його практичне значення.

 11. Другий закон термодинаміки. Ентропія, фізичний смисл і розмірність.

 12. Обчислення зміни ентропії в різних процесах.

 13. Статистичний характер другого закону термодинаміки. Зв’язок між ентропією і термодинамічною ймовірністю стану системи.

 14. Характеристичні функції. Термодинамічні потенціали їх застосування для визначення можливості, напрямку і границі проходження спонтанних фізико-хімічних і біологічних процесів.

 15. Рівняння Гібсса-Гельмгольца, його аналіз та практичне застосування.

 16. Хімічна рівновага, її ознаки. Закон діяння мас. Константа хімічної рівноваги і способи її вираження.

 17. Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа, його аналіз і застосування.

 18. Вплив температури на зміщення рівноваг. Рівняння ізохори та ізобари хімічної реакції Вант-Гоффа, їх практичне визначення.

 19. Розрахунок константи хімічної рівноваги за допомогою таблиць термодинамічних величин. Значення цього методу для фармацевтичної практики.

 20. Поняття про фазу, число компонентів і число незалежних компонентів, число ступенів свободи (варіантність) системи.

 21. Правило фаз Гібсса, його аналіз і практичне застосування.

 22. Діаграма стану однокомпонентної системи (на прикладі води), аналіз її за допомогою правила фаз Гібсса.

 23. Рівняння Клаузіуса-Клапейрона, його аналіз. Розрахунок теплових ефектів фазового переходу за експериментальними даними.

 24. Фазові діаграми двокомпонентних систем, їх аналіз із застосуванням правила фаз.

 25. Поняття про фізико-хімічний аналіз. Термічний аналіз (теорія і практика), застосування для дослідження фармацевтичних об’єктів.

 26. Трьохкомпонентні системи. Розподіл речовини між двома рідкими фазами. Коефіцієнт розподілу. Різноманітні форми рівнянь закону розподілу.

 27. Екстрагування. Рівняння однократної і багатократної екстракції (виведення).

 28. Поняття про розчини (загальна характеристика, способи вираження складу). Практичне значення розчинів для фармації і медицини.

 29. Тиск насиченої пари - одна із найважливіших властивостей рідин і рідких розчинів. Закон Рауля для ідеальних розчинів.

 30. Реальні розчини. Відхилення від закону Рауля. Приклади.

 31. Поняття про активність. Узагальнене рівняння закону Рауля.

 32. Залежність між складом рідкого розчину та рівноважної з ним пари. Ізотерми і ізобари Коновалова. Закони Коновалова.

 33. Практичне значення законів Коновалова. Дистиляція сумішей. Фракційна перегонка, пояснення цього процесу за допомогою кривих Коновалова.

 34. Ректифікація. Принцип роботи ректифікаційної колони. Практичне застосування ректифікаційних процесів.

 35. Взаємна розчинність рідин. Обмежена взаємна розчинність рідин. Верхня та нижня критичні температури розчинності. Типи діаграм, застосування до них правила важеля.

 36. Взаємно нерозчинні рідини. Перегонка з водяною парою. Принцип одержання рідких лікарських форм (ароматних вод).

 37. Колигативні властивості розбавлених розчинів (зниження тиску насиченої пари, зниження температури кристалізації та підвищення температури кипіння, осмотичний тиск), їх застосування для визначення молекулярних мас розчинених речовин (неелектролітів).

 38. Осмотичні властивості розчинів неелектролітів. Осмотичний тиск. Ізотонічні розчини.

 39. Кріоскопія, ебуліоскопія і осмометрія для розчинів електролітів.

 40. Електрична провідність розчинів електролітів. Питома електрична провідність, залежність її від різних факторів.

 41. Молярна електрична провідність, залежність її від розведення для сильних і слабких електролітів. Закон Кольрауша.

 42. Кондуктометричне визначення добутку розчинності, ступеня і константи дисоціації слабкого електроліту.

 43. Кондуктометричне титрування, застосування його у фармації.

 44. Електродний потенціал. Механізм виникнення. Рівняння Ернста.

 45. Електроди першого роду, рівняння потенціалу. Стандартний електродний потенціал, фізичний смисл.

 46. Водневий електрод, достоїнства і недоліки. Ряд стандартних електродних потенціалів.

 47. Електроди другого роду, рівняння потенціалу. Хлор срібний, каломельний електроди як електроди порівняння.

 48. Окисно-відновні електроди, рівняння потенціалу. Прості та складні редокс-електроди.

 49. Іоноселективні електроди (ІСЕ). Механізм виникнення потенціалу. Коефіцієнт селективності.

 50. Скляний електрод, рівняння потенціалу. Воднева функція скляного електроду. Визначення рН.

 51. Застосування іоноселективних електродів у фармацевтичному аналізі.

 52. Гальванічні елементи. Оборотні та необоротні гальванічні елементи. Рівняння для розрахунку ЕРС оборотного елементу.

 53. Електрохімічні кола з переносом і без переносу. Приклади.

 54. Концентраційні гальванічні елементи. Дифузійний потенціал, механізм виникнення, способи елімінування дифузійного потенціалу.

 55. Потенціометрія. Визначення термодинамічних характеристик реакцій.

 56. Визначення іонного показника (водневого, металевого, аніонного) за допомогою іоноселективних електродів. Методика роботи з ІСЕ. Застосування ІСЕ у фармації.

 57. Потенціометричне титрування. Переваги потенціометричного титрування. Застосування у фармацевтичному аналізі.

 58. Потенціометричне титрування сумішей електролітів та багато основних електролітів. Диференціюча дія розчинників. Неводне потенціометричне титрування в аналізі лікарських речовин.

 59. Визначення константи дисоціації методом потенціометричного титрування. Використання величин рК для дослідження біологічно активних речовин.

 60. Предмет хімічної кінетики, її значення для фармацевтичної науки і практики.

 61. Швидкість реакції та методи її експериментального вимірювання.

 62. Залежність швидкості реакції від різних факторів. Закон діючих мас. Константа швидкості реакції, її фізичний смисл.

 63. Класифікація хімічних реакцій.

 64. Молекулярність і порядок реакції. Приклади збігання і не збігання молекулярності та порядку реакції. Псевдо молекулярні реакції.

 65. Кінетичне рівняння реакцій першого порядку (виведення, приклади).

 66. Кінетичне рівняння реакцій другого порядку (виведення, приклади).

 67. Інтегральні та диференціальні методи визначення порядку реакцій.

 68. Залежність константи швидкості від температури. Правило Вант-Гоффа. Використання його для визначення термінів зберігання ліків.

 69. Основні положення теорії активних співударів Арреніуса. Рівняння Арреніуса. Енергія активації, її фізичний смисл, способи визначення.

 70. Недоліки теорії Арреніуса. Поняття про теорію перехідного стану. Рівняння для розрахунку абсолютної швидкості реакцій. Стеричний фактор, його фізичний смисл.

 71. Складні реакції: паралельні, послідовні, спряжені та зворотні.

 72. Ланцюгові реакції.

 73. Фотохімічні реакції.

 74. Особливості гетерогенних реакцій. Швидкість гетерогенних реакцій і фактори, що її визначають.

 75. Каталіз. Гомогенний та гетерогенний каталіз. Значення каталізу для фармації.

 76. Вільна поверхнева енергія та поверхневий натяг. Поверхневі явища та їх значення для фармації.

 77. Визначення поверхневого натягу за методом П.А.Ребіндера (сутність методу, виведення розрахункової формули).

 78. Поверхнево-активні й поверхнево-неактивні речовини. Рівняння Шишковського. Поверхнева активність. Методи ії визначення.

 79. Адсорбція. Рівняння адсорбції Гіббса. Звязок між адсорбцією та поверхневою активністю. Рівняння адсорбції Ленгмюра. Фізичний смисл констант рівняння Ленгмюра. Ізотерма адсорбції Ленгмюра.

 80. Застосування рівняння Ленгмюра для розрахунку граничної адсорбції.

 81. Визначення площі молекули адсорбтиву на межі розподілу розчин-повітря. Етапи експерименту та розрахунки.

 82. Емпірічне рівняння адсорбції Фрейндліха. Визначення констант рівняння Фрейндліха графічним і алгебраічним методами.

 83. Звязок між рівняннями Фрейндліха і Нернста-Шилова для розподілу речовини між двома фазами. Перехід від рівняння Фрейндліха до рівняння Нернста-Шилова.

 84. Явище змочування. Крайовий кут змочування. Рівняння Юнга. Вибіркове змочування. Теплота змочування.

 85. Еквівалентна та вибіркова адсорбція сильних електролітів. Правило Панета-Фаянса.

 86. Іонообмінна адсорбція. Іоніти. Застосування іонітів у техниці та фармації.

 87. Хроматографія, сутність явища. Використання хроматографії для одержання та аналізу лікарських речовин.

 88. Предмет колоїдної хімії, її значення для фармації.

 89. Класифікація дисперсних систем. Звязок питомої поверхні із розміром частинок.

 90. Методи одержання дисперсних систем і їх очищення (діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація).

 91. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем. Броунівський рух, його кількісні характеристики.

 92. Дифузія в дисперсних системах. Закон Фіка. Рівняння Ейнштейна і його застосування для визначення розмірів колоїдних частинок.

 93. Осмотичний тиск у дисперсних системах.

 94. Седиментаційно-дифузійна рівновага в дисперсних системах. Рівняння Лапласа. Седиментаційна стабільність. Ультрацентрифуга, її застосування для дослідження колоїдних систем.

 95. Седиментаційний аналіз дисперсних систем.

 96. Оптичні властивості колоїдних розчинів. Ефект Тиндаля. Рівняння Релся. Оптичні методи визначення форми і розмірів частинок у дисперсних системах.

 97. Механізм виникнення електричного заряду колоїдних частинок. Будова подвійного електричного шару. Будова колоїдної міцели гідрофобного золя.

 98. Електрокінетичні явища: електрофорез, електроосмос, потенціал седиментації, потенціал протікання. Практичне застосування цих явищ у медицині та фармації.

 99. Кінетична та агрегативна стійкість колоїдних систем. Фактори стійкості.

 100. Коагуляція і фактори, що її викликають. Поріг коагуляції, його визначення. Правило Шульце-Гарді. Теорія Коагуляції ДЛФО.

 101. Складні випадки коагуляції. Колоїдний захист. Застосування цього явища при виготовленні лікарських форм.

 102. Дисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем (суспензія, емульсія). Одержання, властивості, застосування у фармації.

 103. Дисперсні системи з газовим дисперсійним середовищем (аерозолі, порошки). Одержання, властивості, застосування у фармації.

 104. Колоїдні ПАР, класифікація, застосування у фармації та побуті. Міцелоутворення у розчинах колоїдних ПАР. Критична концентрація міцелоутворення, методи експериментального визначення. Солюбілізація.

 105. Поняття про ВМР. Класифікація ВМР, Застосування ВМР у медицині та фармації.

 106. Фізичний та фазовий стан ВМР. Зв’язок між будовою та механічними властивостями ВМР.

 107. Набрякання і розчинення ВМР. Механізм набрякання. Стадії набрякання. Вплив різних факторів на величину набрякання.

 108. Рівняння Ньютона і Пуазейля. Можливість застосування цих рівнянь для розчинів ВМР. В’язкість розчинів ВМР (питома, приведена, характеристична).

 109. Віскозі метричний метод визначення молекулярної маси ВМР.

 110. Схожість і відмінність у властивостях ліофобних золів і розчинів ВМР.

 111. Поліелектроліти: будова, класифікація. Ізоелектрична точка. Вплив рН на набрякання і в’язкість розчинів поліелектролітів.

 112. Гелі (драглі). Умови їхнього утворення і вплив на цей процес різних факторів ( температури, рН, концентрації електролітів). Застосування драглів у фармації.ЛІТЕРАТУРА


Основна

1. Физическая и коллоидная химия/ Кабачный В.И., Осипенко Л.К., Грицан Л.Д. и др. –Х.:Издательство НФАУ, 2001.-368 с.

2. Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач/В.І.Кабачний, Л.К.Осіпенко, Л.Д.Грицан та ін.; За ред. В.І.Кабачного.- Вид-во НФАУ, 2001.-208 с.

3. Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии/Кабачный В.И., Колесник В.П., Грицан Л.Д. и др. – Х.: Издательство НФАУ, 2001.- 192 с.

Додаткова

1. Красовский И.В., Вайль Е.И., Безуглый В.Д. Физическая и коллоидная химия.- К.:Вища школа, 1983.- 352 с.

2. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия.- М.:Высш. Шк., 1990.- 487 с.

3. Практикум по физической и коллоидной химии /Под ред. К.И.Евстратовой.-М.:Высш. шк., 1990.- 255 с.

4. Словник колоїдно-хімічних термінів та визначень.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я України iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи