Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 icon

Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011
НазваКи для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011
Сторінка3/22
Дата23.08.2012
Розмір1.51 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
^

Заняття №2

ХІМІЧНИЙ ЗВ´ЯЗОК та

ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ АТОМІВ В ОРГАНІЧНИХ СПОЛУКАХАКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Вивчення органічної хімії значно спростилося, завдяки розвитку теорії хімічного зв'язку. На підставі існуючих уявлень про природу хімічного зв'язку і електронну структуру молекул стало можливим пояснити реакційну здатність органічних сполук, зрозуміти і систематизувати накоплений фактичний матеріал хімії.

Відмінність в типах хімічних зв'язків між атомами в сполуках приводить до різних властивостей органічних речовин як кислотно-основних, так і окислювально-відновних. У темі заглиблюються поняття про типи хімічних зв'язків: координаційною та семиполярною, з якими студенти зустрічаються при вивченні курсу органічної хімії.

Вчення про взаємний вплив атомів в молекулах органічних сполук пояснює наявність в них реакційних центрів. Уміння знаходити розташування таких центрів в молекулі і інтерпретувати їх реакційну здатність допомагає майбутньому фармацевтові передбачати і пояснювати хімічні властивості лікарських препаратів, багатьом з яких притаманна досить складна структура молекули.


^ Цілі навчання

Загальна ціль: Вміти визначати розподіл електронної густини та реакційних центрів в молекулах для використання при вивченні властивостей органічних речовин.


Конкретні цілі

Вміти:

 1. Визначати типи гібридизації атому карбону.

 2. Визначати тип хімічного зв'язку в молекулах.

 3. Визначати типи та направленість електронних ефектів.

 4. Визначати розподіл електронної густини та розташування реакційних центрів в молекулах.

Зміст навчання


Основні теоретичні питання:

1. Теорія хімічної будови органічних сполук А. М. Бутлерова.

2. Типи хімічних зв'язків в органічних сполуках: іонна, ковалентна, координаційна, семиполярна. Водневий зв'язок. Характеристики хімічного зв'язку.

3. Квантово-механічні основи теорії хімічного зв'язку. Атомні орбіталі. Характеристика ковалентного зв'язку з позицій методу молекулярних орбіталей (МО ).Гібридизація атомних орбіталей.

4. Електронна будова подвійного та потрійного карбон-карбонових зв'язків.

5. Індуктивний ефект.

6. Сполучені системи з відкритим і замкнутим ланцюгом. Види сполучення (π,π-, р,π- і σ,π-).

7. Мезомерний ефект.

8. Сумісний прояв індуктивного і мезомерного ефектів замісників. Електронодонорні та електроноакцепторні замісники.

9. Способи зображення розподілу електронної густини в молекулах. Поняття про резонанс. Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.


Граф логічної структури
Джерела інформації

Обов'язкова література:

 1. Черних В.П., Зіменковский Б.С. Органическая химия .-Харків-«Основа»: 1995г.- Кн.1,с. 27-60.

 2. Черных В.П., Лекции по органической химии с.13-32.

 3. Общий практикум по органической химии- Черных В.П., Харьков: Изд-во НФАУ; Золотые страницы, 2002 с.156-161.

 4. Сборник тестов по органической химии/ Под ред. В.П.Черних. – Харків 2005.,с. 19-35.

5. Лекції з органічної хімії (лекція № 1).


Додаткова література:

 1. Рево А. Я., Зеленкова В.В. Малый практикум по органической химии.- М.: Высшая .школа, 1980.

 2. Степаненко Б.Н. Курс органической химии: учеб. для студ. фармац. вузов. В 2 ч.-6-е изд., перераб. и доп.- М.: Высшая школа, 1981.

 3. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия: Пер. с англ. / Под ред. И.К. Корбицыной.- М.: Мир,1974

^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЇ (ООД)

Алгоритм визначення електронних ефектів замісників
завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Тест 1

В порівнянні з неорганічними речовинами для органічних сполук характерна велика різноманітність молекулярної будови. Цей факт можна пояснити особливістю атому карбону

 1. Високою електронегативністю.

 2. Низькою електронегативністю

 3. Здібністю до гібридизації

 4. Здібністю до переходу в збуджений стан

 5. Здібністю до утворення ланцюгів

Тест 2

Молекули, яких з наведених сполук, містять іонний зв'язок ?A B CD E

Тест 3

Цей тип зв'язку утворюється по донорно-акцепторному механізму між атомом з неподіленою парою електронів і електронейтральною частинкою з секстетом електронів.Цей зв'язок називається

 1. Водневим

 2. Семиполярним

 3. Іонним

 4. Координаційним

 5. Ковалентним

Тест 4

Для атома вуглецю характерні 3 види гібридизації за участю s- і p-орбіталей: sp3- sp2- sp-гібридизація. Яка із запропонованих сполук містить атоми карбону тільки в sp3-гібридізованому стані?

O

А)H2^ CCHC СН3 C) ОН

OH B) H3CC  CH СН3

СН3 СН3

D) H2CCCH2 E) H3CCНCНCH2

СН3

Тест 5

Різну електронну будову одинарних та кратних зв'язків визначає відмінність в будові молекул. Виберіть величину валентного кута, характерного для подвійного зв'язку:

 1. 120 О

 2. 129 О

 3. 180 О

 4. 100 О

 5. 90 О

Тест 6

Даний ефект виявляється в молекулах , що містять σ-зв'язки і розповсюджується тільки в одному напрямі. Його створюють атоми з високою електронегативністю. Цей ефект називається:

 1. мезомерний позитивний (+М)

 2. індуктивний негативний (-І)

 3. мезомерний негативний(- М)

 4. індуктивний позитивний (+І)

Тест 7

Вкажіть, який тип сполучення має місце в молекулі алілового спирту: 1. σ,π-сполучення

 2. ρ,π-сполучення

 3. π,π-сполучення

 4. надсполучення

 5. сполучення відсутнє

Тест 8

Із списку заступників виберіть групу, яка проявляє позитивний мезомерний ефект (+M):A. B. C. D. E.


Тест 9

Серед приведених варіантів відповідей виберіть той, який характеризує вплив нітрильної групи в молекулі акрилонітрилу: H2CCH  CN

 1. негативний індуктивний і позитивний мезомерний ефекти;

 2. позитивний індуктивний і негативний мезомерний ефекти;

 3. позитивний індуктивний і позитивний мезомерний ефекти;

 4. негативний індуктивний і негативний мезомерний ефекти;

 5. негативний індуктивний ефект.


Тест 10

Виберіть правильний варіант розподілу електронної густини в молекулі 4-нітробензойної кислотиA B C D E

Еталони відповідей:

1.E, 2.D, 3.B, 4.B, 5.A, 6.B, 7.A, 8.D, 9.D, 10.A.


Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На занятті перевіряється підготовленість студентів до проведення заняття, проводиться корекція підготовленості. Під керівництвом викладача студенти виконують самостійну роботу. Викладач перевіряє правильність виконання самостійної роботи, проводить корекцію помилок, аналіз і оцінювання засвоєння практичних навичок .

Після виконання самостійної роботи під керівництвом викладача проводиться підсумковий контроль засвоєння навчального матеріалу теми, підводяться підсумки роботи.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconИ для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль ІІ донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconРобоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання )
Програми курсу „Гідрооснови гідротехніки та меліорації” для студентів географічного факультету напряму „Екологія, охорона навколишнього...
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconРобоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання )
Програми курсу „Антропогенні зміни водних об'єктів” для студентів географічного факультету напряму „Екологія, охорона навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи