Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка2/38
Дата23.08.2012
Розмір2.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

ПЕРЕДМОВАФармацевтична хімія входить до складу дисциплін, що складають фундаментальну професійну підготовку майбутніх фармацевтів. Розвиток сучасної фармацевтичної хімії відкриває нові можливості для синтезу нових лікарських засобів, вдосконалення методів контролю якості ліків, вивчення процесів їх метаболізму в організмі. Нові відкриття ряду важливих закономірностей, нові методи аналізу, зокрема, інструментальні, з одного боку, зробили фармацевтичну хімію більш цікавою для майбутніх фармацевтів, з іншого боку - ускладнили її сприйняття. Сучасна навчальна програма вимагає удосконалювання якості аудиторної і позааудиторної роботи студентів, а також відповідної оптимізації методів навчання.

Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії приділяє значну увагу самостійній роботі студентів. Взявши за основу вже наявну методичну літературу і, з огляду на сучасні вимоги до якості навчання студентів, колектив кафедри підготував розширені методичні вказівки за курсом фармацевтичної хімії для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету. Цей методичний посібник може бути використаний як на практичних заняттях, так і для організації самостійної роботи студентів у позааудиторний час.

Методичні вказівки написані відповідно до “Програми з фармацевтичної хімії ” для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. У посібник включені розділи фармацевтичної хімії, які вивчаються студентами 3-го курсу згідно календарного плану, зокрема «Лікарські засоби неорганічної природи», «Лікарські засоби органічної природи», «Методи ідентифікації катіонів, аніонів. Визначення граничного вмісту домішок у лікарських речовинах». Структура методичних вказівок уніфікована і включає наступні розділи:

^ 1. Актуальність теми. У цій частині вказівок чітко виділене значення матеріалу теми для застосування в професійній діяльності провізора, встановлено взаємозв'язок з іншими дисциплінами – усе це обумовлює мотиваційну характеристику теми.

^ 2. Цілі навчання. В якості загальних цілей пропонуються уміння встановлювати відповідність лікарських субстанцій вимогам НТД. Конкретні цілі відбивають дії, необхідні для досягнення загальної мети (уміння визначати домішки в лікарських речовинах, проводити реакції ідентифікації, кількісне визначення та ін.).

^ 3. Зміст навчання. Цей розділ забезпечує досягнення цілей навчання. Він містить основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності. Матеріал для засвоєння цих питань міститься в наведеній обов'язковій і додатковій літературі. Для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується вирішити цільові навчальні завдання (з еталонами відповідей).

Правильному сприйняттю досліджуваного матеріалу допомагають спеціально розроблені графи логічної структури для кожної теми.

Методичні вказівки, що підготовлені для семінарських і підсумкових занять, містять більше цільових навчальних завдань, ретельно підібрану основну та додаткову літературу по досліджуваним темам.

Запропоновані численні ситуаційні завдання, на наш погляд, допоможуть майбутнім фахівцям вирішувати реальні задачі на виробництві під час виконання професійної діяльності.

Колектив кафедри фармацевтичної та токсикологічної хімії сподівається, що підготовлений методичний посібник буде сприяти кращому засвоєнню матеріалу фармацевтичної хімії, розумінню її основних закономірностей, правильному формуванню професійних навиків майбутніх провізорів.


Зав. кафедрою фармацевтичної

та токсикологічної хімії ДонНМУ, д. х. н. Матвієнко А.Г.
^

Заняття №1
ТЕМА: Нормативно-технічна документація, що регламентує якість лікарських засобів. Державна Фармакопея України. Правила роботи і техніка безпеки в лабораторії при аналізі лікарських препаратів.^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Фармацевтична хімія - наука, що вивчає засоби утворення, будову, фізичні та хімічні властивості лікарських речовин; взаємозв'язок між їх хімічною будовою та дією на організм; методи контролюів та перетворення, які відбуваються при їх зберіганні.

При розробці контролю якості лікарських засобів і лікарських форм в фармацевтичній хімії застосовують методи аналітичної хімії. Однак фармацевтичний аналіз має свої специфічні особливості і включає три обов'язкових етапи: встановлення тотожності препарату, контроль його доброякісності (встановлення припустимих меж домішок) та кількісне визначення лікарських сполук. Фармацевтична хімія - наука прикладна, яка базується на теорії та законах таких хімічних наук, як неорганічна, органічна, аналітична, фізична та колоїдна хімія. Задачі курса фармацевтичної хімії - дати теоретичні основи спеціальних знань і практичну підготовку по стандартизації і контролю якості лікарських засобів. Необхідна також розробка нової нормативно-технічної документації (НТД) на лікарські препарати і лікарські форми, відображаючи вимоги до їх якості.


Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Уміти обгрунтувати етапи аналізу лікарських засобів з ціллю здійснювати контроль за їх якістю для подальшого безпечного і ефективного медичного застосування готових фармацевтичних препаратів протягом усього строку їх придатності.


^ Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Визначити етапи аналізу лікарських засобів з метою здійснення контролю якості.

1. Інтерпретувати класифікацію неорганічних та органічних речовин та їх хімічні властивості.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

Інтерпретувати базові фармацевтичні терміни.

(Кафедра фармакології, курс II)

2. Визначити показники якості лікарських засобів (лікарських субстанцій і форм) згідно діючих стандартів якості та інших нормативних документів.

2. Визначити чистоту хімічних продуктів (реактивів) (Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

Визначити основні хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи аналізу неорганічних та органічних речовин

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

3. Обгрунтувати та вибрати метод та методику хімічного аналізу лікарських засобів (лікарських субстанцій і форм).

3. Проводити якісний та кількісний аналіз неорганічних та органічних речовин з використанням хімічних, фізичних і фізико-хімічних методів аналізу

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

4. Обосновувати обов'язкові етапи аналізу лікарських засобів (лікарських субстанцій і форм) згідно вимогам нормативних документів щодо їх контролю якості

4. Інтерпретувати фармакологічну дію лікарських засобів, обґрунтувати їх медичне застосування

(Кафедра фармакології, курс II)


5. Інтерпретувати результати аналізів.

6.Формулювати висновок про якість та можливість подальшого медичного застосування


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначеня вихiдного рiвня


1. Класифікація неорганічних та органічних сполук здійснюється згідно їх хімічних властивостей та положенню елементів в періодичній системі Д. І. Мендєлєєва за основними класами. До якого класу відноситься хлорид натрію?

А. Оксиди

В. Кислоти

С. Гідроксиди

D. Солі

Е. Комплексні сполуки


2. Хімік - аналітик проводить кількісний аналіз лікарської субстанції методом осадження. Який метод він використовує?

А. Броматометрію

В. Йодометрію

С. Аргентометрію

D. Кислотно-основне титрування

Е. Титрування в неводному середовищі


3. В лабораторії проводиться якісний аналіз органічних лікарських субстанцій. За допомогою якої реакції краще проводити якісний аналіз даних субстанцій?

А. На аніони

В. На катіони

С. Присутність домішок

D. Функціональні групи

Е. Золу та мікробне забарвлення


4. Хімік - аналітик проводить визначення рН-розчинів. У чому знаходяться робочі електроди для вимірювання рН?

А. Воді дистильованій

В. 0,1Н розчині НCl

С. Насиченому розчині КСl

D. 0,5Н розчині НСl

Е. 1Н розчині НСl


5. Хімік - аналітик проводить визначення йодидів в лікарської субстанції. З яким реактивом проводить реакцію спеціаліст?

А. Розведеною сірчаною кислотою

В. Розчином нітрату натрію

С. Розчином хлориду амония

D. Розчином ацетату плюмбума

Е. Розчином перманганту калію


6. Хімік здійснює метод розділення та очистки речовини методом, який засновано на вибірній адсорбції компонентів із розчину суміші речовин. Назвіть даний метод.

А. Іонозворотня хроматографія

В. Адсорбційна хроматографія

С. Перегонка

D. Возгонка

Е. Електрофорез


7. Встановіть бруто-формулу досліджуваної речовини, якщо відомо процентний вміст вуглецю, водню та кисню, які дорівнюють, відповідно, 52,05; 13,09 та 34,86%

А. С4Н12О2

В. С2Н2О2

С. С2Н4О2

D. С4Н8О2

Е. С4Н10О2


8. В хімічній лабораторії, під час проведення ацидиметрії, титрант потрапив на руку студента. Розчин якої речовини необхідно використати для нейтралізації реактанту?

А. Хлористоводневої кислоти.

В. Гідроксиду натрію.

С. Біхромату калію.

D. Піридину.

Е. Метанолу.


Джерела навчальної iнформацiї


1. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотые страници”, 2001. – С.46-82.

2. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Висшая школа; 1989.- Кн.1. – С. 85-120.

3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.- С.51-78.

4. Лекції з аналітичної хімії.


Еталон відповіді: 1. – D. 2. – С. 3. – D. 4. – А . 5. – А. 6. – В. 7. – А. 8. – В.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Освоєння матеріалу в логiцi професійної дiяльностi забезпечує граф логічної структури теми.


Перелік основних теоретичних питань, які дозволяють виконати цiльовi види професійної діяльності


1. Види проведення аналізу органічних та неорганічних сполук.

2. Номенклатура показників якості лікарських засобів (лікарських субстанцій та форм). Стандарти та інші нормативні документи з контроля якості.

3. Методи та методики аналізу лікарських засобів (лікарських субстанцій та форм) для проведення контролю якості.

4. Обов'язкові етапи аналізу лікарських засобів (лікарських субстанцій і форм) з метою контролю якості.

5. Фармакологічна дія лікарських засобів (лікарських субстанцій та форм), їх медичне застосування.


Основні джерела навчальної інформації


1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.: За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.- С.1 - 16.

2. Лекція за темою: “ Предмет і завдання фармацевтичної хімії. НДТ, що регламентують якість лікарських засобів. Державна Фармакопея України. Правила роботи та техніка безпеки в лабораторії при аналізі лікарських препаратів.”.

3. Лабораторний журнал. Тема: “ Структура НТД, що регламентують якість лікарських засобів. Державна Фармакопея України. ” С. 2-3.


Додаткові джерела навчальної інформації


1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С. 1-35, 519-523.

2. Фармацевтичний аналіз/ П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С.1-6.

3. Лабораторные работы по фармацевтической химии/ В.Г.Беликов, Е.Н.Вергейчик, В.Е.Годяцкий и др.; Под ред. В.Г.Беликова.-М.-Высш. Шк., 1989. С.1-14.


Орієнтована основа діяльності


Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.

Пiсля вивчення вищеназваних теоретичних питань пропонуємо Вам виконати наступнi цiльовi навчальні завдання.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


1. Дослідження лікарської субстанції проводиться за допомогою основних фізико-хімічних методів, заснованих на використанні електронних спектрів поглинання в интервалі 400-800 нм. Назвіть цей метод.

А. Спектроскопія в УФ-області

В. Спектроскопія у видимій області

С. Спетроскопія в ІЧ-області

D. Мас-спектрометрія

Е. ЯМР-спектроскопія


2. Хімік-аналітик проводить аналіз лікарської субстанції. Що спостерігається в ході реакцій, на яких застосований якісний аналіз лікарських субстанцій?

А.Виділення газу, утворення осаду або кольорового розчину

В. Зміну температури плавлення

С. Зміну температури кипіння

D. Зміну густини речовини

Е. Зміну рН


3. Хімік-аналітик проводить аналіз лікарської субстанції. Який катіон утворює білий осад із соляною кислотою або натрію хлоридом?

А. Кальцій

В. Магній

С. Срібло

D. Цинк

Е. Натрій


4. Необхідно провести аналіз лікарської субстанції, використовуючи електрохімічний метод. Який із приведених нижче методів не відноситься до електрохімічного?

А. Полярографія

В. Електрофорез

С. Поляриметрія

D. Потенціометричне титрування

Е. Амперометричне титрування


5. Хімік-аналітик проводить аналіз катіонів III аналітичної групи. Який колір мають розчини, які містять катіони III групи?

А. Жовтий

В. Бурий

С. Зеленуватий

D. Блакитний

Е. Синій


6. При додаванні сірководню до розчину речовини утворюється чорний осад, а з йодидом калію випадає червоно-помаранчевий осад, який легко розчиняється у залишку реагенту. Який катіон аналітичної групи знаходиться у розчині?

А. Ni2+

В. Сu2+

С. Со2+

D. Нg2+

Е. Ni2+ и Сu2+


7. Необхідно відділити катіони хрому от алюмінію. За допомогою якого реагента можливо здійснити даний процес?

А. Перекису водню в амоніачному середовищі

В. Перекису водню в кислому середовищі

С. Надлишку лугів

D. Надлишку амоніаку

Е. Кристалічного хлориду амонію при нагріванні


Еталон відповіді: 1. – B. 2. – A. 3. – C. 4 – B. 5. – E. 6. – D. 7. – E.


^ СКОРОЧЕНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ


Перед початком роботи Ви маєте пройти інструктаж з технiки безпеки, контроль та корекцiю вихiдного рiвня. Після цього Ви працюєте самостійно, використовуючи при цьому: граф логiчної структури теми, методики в лабораторному журналi, цiльовi навчальні завдання. Пiсля виконання лабораторної роботи потрібно оформити протокол iспитiв.

Робота кожного студента аналізується викладачем та здiйснюється корекцiя засвоєння iнформацiї. В кінці заняття проводиться поточний тестовий контроль.

^ Граф логічної структури з теми:

«Структура НТД, що регламентують якість лікарських засобів. Державна Фармакопея України»

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи