Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка7/16
Дата23.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
^

Заняття №6

ТЕМА: Вітаміни гетероциклічного ряду. Похідні піримідину і тіазолу. Тіаміну бромід і хлорид, кокарбоксилаза


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Вітаміни – група органічних сполук різноманітної хімічної структури. Мають велике значення для живих організмів, входячи до складу ферментних систем, що здійснюють обмін речовин в організмі. Організм людини не синтезує вітаміни, або синтезує їх в недостатній кількості, тому потребує отримувати їх, або провітаміни з їжею.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття і засвоїти їх.

^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти проводити якісне та кількісне визначення лікарських речовин групи вітамінів.

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову речовин групи вітамінів.

1.Інтерпретувати хімічну будову речовин класу вітамінів.

(Курс органічної хімії)

2.Проводити ідентифікацію речовин групи вітамінів.

2.Виконувати якісні реакції на вітаміни.

(Курс органічної хімії)

3.Виконувати кількісне визначення речовин групи вітамінів.

3.Виконувати кількісний аналіз органічних речовин методами рефрактометрії, поляриметрії, спектрометрії.

(Курс аналітичної хімії)

4.Робити висновок про відповідність лікарських препаратів та субстанцій вимогам ДФУ або АНД.
^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Завдання для визначення вихiдного рiвня

1. Яка з приведених сполук не відповідає критеріям ароматичної?

 1. циклопентадієніланіон

 2. пирол

 3. циклопентадієн

 4. нафталін

 5. циклопропенілкатион

2. Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні замкненої зв'язаної системи піримідину та відповідають правилу Хюккеля.

 1. 14

 2. 6

 3. 10

 4. 1

 5. 7

3. Яка сполука не є ароматичною:

 1. бензол

 2. фуран

 3. піримідин

 4. циклогексадієн-1,3

 5. піридин

4. Для трьох- і чотиричленних гетероциклов характерними є реакції:

 1. Електрофільного і нуклеофильного заміщення

 2. Радикального заміщення

 3. Радикального приєднання

 4. Полімеризації

 5. Приєднання з розкриттям циклу

5. Класифікація аніонів заснована на різній розчинності солей барію та срібла. Які аніони належать до ІІ аналітичної групи згідно з цією класифікацією?

  1. NO3-, NO2-;CH3COO-;

  2. Cl-, Br-. I-, S2-;

  3. SO42-, CO32-, S2O32-;

  4. CO32-, NO3-, S2-;

  5. SO42-, S2-, S2O32-.

6.Хімік-аналітик проводить систематичний хід аналізу суміші аніонів Cl-, Вr- та І-. Який галогенід срібла розчиняється при додаванні розчину (NН4)2СО3?

  1. Хлорид;

  2. Бромід;

  3. Йодид;

  4. Усі

  5. Ніякий

7. В лабораторії проводять дослідження розчину, що містить аніони Cl- та I-. Дією яких реагентів розділяють ці аніони в систематичному ході аналізу?

  1. AgNO3, а потім NaОН;

  2. Pb(NO3)2, а потім горячою водою;

  3. AgNO3, а потім (NH4)2CO3;

  4. Бромною водою;

  5. Pb (NO3)2, а потім (NH4)2CO3 .

8.В лабораторії проводять аналіз суміші аніонів. До розчину додають хлороформ та хлорну воду по краплям і спостерігають забарвлення хлороформного шару в оранжевий колір. Які аніони присутні в розчині?

  1. Нітрати;

  2. Сульфіти;

  3. Броміди;

  4. Йодиди;

  5. Сульфати.

Джерела навчальної iнформацiї

 1. В.П.Черных, Б.С.Зименковский, И.С.Гриценко. Органическая химия. В 3 кн. – Харьков: «Основа», 1998г. –С. 254

 2. Лекції з органічної хімії.

 3. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотые страницы”, 2001. – С.454.

 4. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Высшая школа; 1989.- Кн.1. – С.379.

 5. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.- С.446.

 6. Лекції з аналітичної хімії.

Еталон відповіді: 1-С, 2-B, 3-D, 4-E, 5-B, 6-A, 7-C.

^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Перелік основних теоретичних питань, які дозволяють виконати цiльовi види професійної діяльності

 1. Хімічна будова лікарських речовин групи.

 2. Властивості лікарських речовин групи.

 3. Ідентифікація лікарських речовин групи.

 4. Кількісне визначення лікарських речовин групи.

 5. Фармакологічне застосування лікарських речовин групи.

Освоєння матеріалу в логiцi професійної дiяльностi забезпечує граф логічної структури теми.


Граф логічної структури теми: «Вітаміни гетероциклічного ряду. Похідні піримідину і тіазолу. Тіаміну бромід і хлорид, кокарбоксилаза»

Основні джерела навчальної інформації

 1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.: За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.- С.440 - 447.

 2. Лекція за темою: “Лікарські речовини, що належать до групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного, аліциклічного та ароматичного ряду.”

 3. Лабораторний журнал. Тема: “Анализ лікарських речовин групи вітамінів. ” С. 45-61.

Додаткові джерела навчальної інформації

 1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С. 703-704-, 707-708.

 2. Фармацевтичний аналіз/ П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С.76-77, 154.

 3. Лабораторные работы по фармацевтической химии/ В.Г.Беликов, Е.Н.Вергейчик, В.Е.Годяцкий и др.; Под ред. В.Г.Беликова.-М.-Высш. Шк., 1989. С.123-132.


Орієнтована основа діяльності

Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.


ЦІльові навчальні завдання

1. Хімік-аналітик аналізував лікарську речовину тіаміну бромід за фізико-хімічними константами. Яким методом скористувався хімік?

 1. ІЧ-спектроскопія

 2. Температура плавлення

 3. УФ-спектроскопія

 4. Температура плавлення пікрату

 5. Прямим титруванням

2. Хімік-аналітик аналізував лікарську речовину тіаміну бромід, використовуючи реакцію окислення калію фериціанідом в лужному середовищі. Який аналітичний ефект буде спостерігатися в результаті реакції?

    1. Синє забарвлення

    2. Червоне забарвлення

    3. Блакитна флуоресценція

    4. Біла флуоресценція

    5. Жовта флуоресценція

3. Хімік проводив кількісний аналіз тіаміну броміду аргентометричним методом. Який індикатор застосовується в цьому методі?

 1. Фенолфталеїн

 2. Бромфеноловий синій

 3. Крохмаль

 4. Ксиленовий жовтий

 5. Метиленовий синій

4. Хімік аналізував субстанцію тіаміну гідрохлорид. На які іони дає позитивну реакцію ця субстанція?

 1. Натрій-іони

 2. Хлорид-іони

 3. Сульфат-іони

 4. Бромід-іони

 5. Нітрат-іони

5.Провізору необхідно віднести препарат карбоксилаза до певної групи лікарських препаратів. До якої саме треба віднести цей препарат?

 1. Вітаміни

 2. Протиастматичні засоби

 3. Гіпоглікемічні засоби

 4. Протизапальні засоби

 5. Антигістамінні засоби

Еталон відповіді: 1-A, 2-C, 3-B, 4-B, 5-A.


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Викладачем проводиться інструктаж студентів з техніки безпеки. Проводяться контроль і корекція вихідного рівня. Потім студенти виконують самостійну роботу, використовуючи при цьому: граф логічної структури теми, методики у вказаних джерелах інформації, цільові навчальні завдання. Після виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол випробувань. Оформлення протоколів випробувань контролює і перевіряє викладач. Викладач аналізує роботу кожного студента і здійснює корекцію засвоєння інформації. Проводиться підсумковий тестовий контроль. Підводяться підсумки роботи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи