Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка9/16
Дата23.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
^

Заняття №8

ТЕМА: Лікарські речовини групи гормонів. Гормони щитовидної залози. Тиреоїдин. Гормони мозкового шару надниркових залоз. Гідротартрат адреналіну та норадреналіну. Мезатон. Методи аналізу, застосування в медицині.^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Гормони – це біологічно активні речовини, які продукуються залозами внутрішньої секреції в малих кількостях та регулюють усі життєво важливі процеси, що протікають в організмі. Для потреб медицини гормони виділяють з ендокринних залоз, створюють синтетичні та напівсинтетичні аналоги.


Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття і засвоїти їх.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти проводити якісне та кількісне визначення лікарських речовин групи гормонів.


Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову та властивості речовин групи гормонів.

1.Інтерпретувати хімічну будову органічних речовин.

(Курс органічної хімії)

2.Виконувати ідентифікацію речовин групи гормонів.

2.Виконувати якісні рекції на основні функціональні групи.

(Курс органічної хімії)

3.Виконувати кількісне визначення речовин групи гормонів.

3.Виконувати кількісний аналіз органічних речовин методами рефрактометрії, поляриметрії, спектрометрії.(Курс аналітичної хімії)

4.Робити висновок про відповідність лікарських препаратів та субстанцій вимогам ДФУ або АНД.


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Завдання для визначеня вихiдного рiвня

1. Хімік-аналітик проводить систематичний хід аналізу суміші аніонів Cl-, Вr- та І-. Який галогенід срібла розчиняється при додаванні розчину (NН4)2СО3?

  1. Хлорид;

  2. Бромід;

  3. Йодид;

  4. Усі;

  5. Ніякий.

2. В лабораторії проводять дослідження розчину, що містить аніони Cl- та I-. Дією яких реагентів розділяють ці аніони в систематичному ході аналізу?

A. AgNO3, а потім NaОН;

 1. Pb(NO3)2, а потім гарячою водою;

 2. AgNO3, а потім (NH4)2CO3;

 3. Бромистою водою;

 4. Pb(NO3)2, а потім (NH4)2CO3.

3. Аніони Cl-, Br-, I- та S2- відносяться до ІІ аналітичної групи. Який реагент є груповим для цієї аналітичної групи?

 1. AgNO3 в розведеній НNO3;

 2. BaCl2 в розведеній HNO3;

 3. Розведена HNO3;

 4. AgNO3 в NН4ОН;

 5. BaCl2 в NН4ОН.

4. Реакція бромування фенолу використовується у фармацевтичному аналізі для кількісного його визначення. Вкажіть продукт, який при цьому утворюється

 1. 2,4,5-трибромфенол;

 2. 2,4,6-трибромфенол;

 3. о-бромфенол;

 4. п-бромфенол;

 5. м-бромфенол.

5. Вкажіть сполуки, що утворюються при взаємодії фталевого ангідриду з фенолом у присутності концентрованої H2SO4 при нагріванні

 1. Феніловий ефір фталевой кислоти;

 2. Фенолфталєїн;

 3. Дифеніловий ефір фталевой кислоти;

 4. Феніловий ефір бензойної кислоти;

 5. Реакція не йде.

6.Відомо, що фенол легко вступає в реакцію галогенування у відсутності каталізатора. Яка сполука утворюється при взаємодії фенолу з водним розчином брому:

 1. 2,4-дибромфенол;

 2. п-бромфенол;

 3. о-бромфенол;

 4. суміш о- і п-бромфенолов;

 5. 2,4,6-трибромфенол;

7. Які властивості проявляє фенол?

 1. Виявляє основні властивості;

 2. Легко окислюється реактивом Фелінга;

 3. Виявляє кислотні властивості;

 4. Легко гідролізується;

 5. Дає реакцію дегидрування.


Джерела навчальної iнформацiї

 1. В.П.Черных, Б.С.Зименковский, И.С.Гриценко. Органическая химия. В 3 кн. – Харьков: «Основа», 1998 г. –С. 254

 2. Лекції з органічної хімії.

 3. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотые страницы”, 2001. – С. 348.

 4. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Высшая школа; 1989.- Кн.1. – С. 347.

 5. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.- С.446.

 6. Лекції з аналітичної хімії.


Еталон відповіді: 1-A, 2-C, 3-A, 4-B, 5-B, 6-E, 7-C.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Перелік основних теоретичних питань, які дозволяють виконати цiльовi види професійної діяльності

 1. Хімічна будова лікарських речовин групи гормонів.

 2. Властивості лікарських речовин групи гормонів.

 3. Ідентифікація лікарських речовин групи гормонів.

 4. Кількісне визначення лікарських речовин групи гормонів.

 5. Фармакологічне застосування лікарських речовин групи гормонів.


Освоєння матеріалу в логiцi професійної дiяльностi забезпечує граф логічної структури теми.

Граф логічної структури теми: «Тиреоїдин. Гідротартрат адреналіну та норадреналіну. Мезатон. »

Основні джерела навчальної інформації

 1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.: За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.- С .440 - 447.

 2. Лекція за темою: “Лікарські речовини, що належать до групи гормонів та їх синтетичні аналоги”.

 3. Лабораторний журнал. Тема: “Аналіз лікарських речовин групи гормонів.“-С. 89-91.

Додаткові джерела навчальної інформації

 1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С. 127-128, 175-176.

 2. Фармацевтичний аналіз/ П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С. 86-87.

 3. Лабораторные работы по фармацевтической химии/ В.Г.Беликов, Е.Н.Вергейчик, В.Е.Годяцкий и др.; Под ред. В.Г.Беликова.-М.-Высш. Шк., 1989. С. 149-152.


Орієнтована основа діяльності

Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.


ЦІльові навчальні завдання

1. До гормонів мозкового шару надниркових відносяться адреналін і норадреналін. Загальною для цих гормонів є реакція ідентифікації з реагентом:

А. Розчином йоду

В. Кислотою сульфатною

С. Кислотою соляною

D. Натрію гідроксидом

Е. Заліза (III) хлоридом

2. В контрольно-аналітичній лабораторії з метою ідентифікації тиреоїдину провели його обробку з уловлюванням продуктів перетворення. Спостерігали синє фарбування поглинаючого розчину крохмалю. Використовували метод:

А. Спалювання

В. Окиснення

С. Мінералізації

D. Лужного гідролізу

Е. Кислотного гідролізу

3. В контрольно-аналітичній лабораторії проводять кількісний аналіз синтетичних аналогів гормонів мозкового шару надниркових. Використовують метод кількісного визначення:

А. Ацидіметрії у водному середовищі

В. Ацидіметрії в кислоті оцтовій

С. Зворотної броматометрії

D. Зворотної йодометрії

Е. Алкаліметрії в неводному середовищі

4. В контрольно-аналітичній лабораторії визначають вміст тиреоїдину в лікарському препараті. У основі методу лежить кількісне визначення:

А. Йодід-іонов

В. Білкового фрагменту

С. Вільного йоду

D. Органічно зв'язаного йоду

Е. Тіроніна

5. В контрольно-аналітичній лабораторії проводять кількісний аналіз гормонів мозкового шару надниркової залози. Використовують метод кількісного визначення:

А. Зворотної броматометрії

В. Ацидіметрії у водному середовищі

С. Ацидіметрії в оцтовій кислоті

D. Йодометрії за замісником

Е. Алкаліметрії в неводному середовищі

Еталон відповіді: 1-, 2-, 3.


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Викладачем проводиться інструктаж студентів з техніки безпеки. Проводяться контроль і корекція вихідного рівня. Потім студенти виконують самостійну роботу, використовуючи при цьому: граф логічної структури теми, методики у вказаних джерелах інформації, цільові навчальні завдання. Після виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол випробувань. Оформлення протоколів випробувань контролює і перевіряє викладач. Викладач аналізує роботу кожного студента і здійснює корекцію засвоєння інформації. Проводиться підсумковий тестовий контроль. Підводяться підсумки роботи.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи