1. природа І сутність філософського осмислення світу icon

1. природа І сутність філософського осмислення світу
Назва1. природа І сутність філософського осмислення світу
Сторінка1/6
Дата24.08.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін


Александровська В.М.,Огородник І.С.. Смерічевський Е.Ф.


ФІЛОСОФІЯ


методичні вказівки для викладачів до семінарських занять

для студентів I – II курсів

стоматологічного факультету


Донецьк 2008


ББК 15


Ф 56


Огородник І.С.

Філософія: методичні вказівки для викладачів до семінарських занять для студентів

I – II курсів стоматологічного факультету. – Донецьк: Дон НМУ, 2008. 70 – с.


Методичні вказівки містять матеріали, необхідні для підготування до семінарів по філософії. Вони включають: обґрунтовування актуальності кожної теми, цілі і задачі навчання, теоретичні питання, список основної і додаткової літератури, граф логічних структур тем, комплекси навчальних завдань, характеристику форм проведення занять, технологічні карти.


Авторський колектив:

Огородник І.С., канд. філос. н., доцент.


Рецензенти:

Андрєєва Т.О., канд. філос. н., доцент, зав. каф. Філософії ДНУ

Бутєва Л.В., канд. мед. н., доцент, інспектор НМУ ДонНМУ

Затверджено на засіданні Вченої ради ДонНМУ 30.10.2008р.

Протокол № 7

© Огородник І.С.


Дон НМУ

Розділ I. Введення у філософію.

Тема 1. природа і сутність філософського осмислення світу.

Актуальність теми. Демократизація соціально-економічних процесів ставить перед суспільством задачу формувати різнобічно розвинену і гуманну особистість. Таку задачу може частково виконати філософія, що як світогляд, мусить виробляти чітке знання ціннісних орієнтирів особистості, показати взаємозв’язок фахових знань із переконаннями і ціннісними відношеннями особистості.

Студент-медик при вивченні даної теми одержує орієнтацію на загальнолюдські цінності, що допоможуть йому формувати гуманістичний світогляд.

Гуманізм світогляду сприяє тому, що студент – медик буде сумлінно ставитись до процесу одержання знань у вузі і до фахової діяльності, гуманно ставитися до пацієнтів, колег та товаришів по роботі.


Цілі

^ Загальна ціль: уміти виділяти й аналізувати загальнолюдські цінності з метою формування гуманістичного світогляду та сумлінного відношення до фахової діяльності.

Конкретні: вміти

 1. трактувати структурні елементи світогляду;

 2. трактувати складові світорозуміння;

 3. аналізувати специфічні риси історичних типів світогляду;

 4. аналізувати загальнолюдські гуманістичні цінності згідно предмету філософії, логики, етики, естетики.

Зміст навчання у відповідності з цілям

1. Основні теоретичні питання до теми

 1. Світогляд: генезис і структура (світовідчуття, світосприймання, світорозуміння). Світорозуміння – повсякденне і теоретичне.

 2. Історичні типи світогляду: міфологічне, релігійне, наукове, філософське, їх соціально-культурна обумовленість.

 3. Коло філософських проблем: проблема буття, проблема пізнання, проблеми людини і суспільства. Плюралізм рішень.

 4. Предмет філософії, логики, етики, естетики. Функції філософії: світоглядна, пізнавальна, ціннісна (аксіологічна), праксеологічна, методологічна.

 5. Системи цінностей у філософії і їхня роль у духовній культурі особистості і суспільства.


2. Джерела інформації:

 1. Введение в философию: Ученик для вузов: в 2 ч./ Под общей ред.. И.Т.Фролова.-М., 1990.Ч.1.С. 21 – 88.

 2. Основы философии: Учебно-методическое пособие для вузов /Под общей ред. Н.И. Гаврилова.-К., 1997.С. 6 – 13.

 3. Философия: Учебник для высших учебных заведений. - Ростов - н – Д, 1996.С. 6 – 35.

 4. Философский энциклопедический словар. – М., 1989. – Статья: «Міфологія» с. 377 – 378, «Мировоззрение» с. 375 – 376, «Философия» с. 726 – 727, «Релігія» с. 576 – 577, «Мораль» с. 387 – 388, «Наука» с. 403 – 407, «Искусство» с. 222 – 223.


Задача

Пацієнтка А. 45 років, віруюча, надійшла у важкому стані в клініку. Після обстеження, прийшли до висновку, що їй необхідно зробити переливання крові. Незважаючи на ваше пояснення і переконання, вона відмовляється від проведення даного лікування. Проаналізуйте світогляд пацієнтки.

 1. Які структурні елементи світогляду переважають у пацієнтки?

1.1.світовідчуття, емоції, почуття , біль, страждання, світосприймання, страх смерті

1.2. світорозуміння, знання

1.3. світорозуміння на науковій основі

1.4. світорозуміння, знання

1.5. світорозуміння, світовідчуття, біль.

 1. Світорозуміння якого рівня є визначальним у пацієнтки?

2.1 теоретичне світорозуміння

2.2 теоретичне світорозуміння, знання по медицині

2.3 повсякденне світорозуміння з елементами релігійної віри

2.4 повсякденне світорозуміння з елементами медичних знань

2.5 історичне і логічне світорозуміння

3. Який історичний тип світогляду найбільше чітко проглядається в світогляді пацієнтки?

3.1 міфологічний, релігійний, історичний

3.2 науковий

3.3 філософський

3.4. науковий

3.5. філософський

4. При відмові від лікування, якими цінностями керувалася пацієнтка?

4.1 доброта, людяність

4.2 інтелектуальні, наукові знання .

4.3 політико-правові, законопослушність

4.4 релігійними, усе у владі Божої

4.5 естетичними, краса врятує світ

Еталони відповідей: 1.1; 2.3; 3.2; 4.4.


3.Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Тест 1. Світогляд має цілий ряд структурних елементів. Які з перерахованих елементів є структурними елементами світогляду:

А. світовідчуття, світосприймання, світорозуміння

В. світовідчуття, світосприйняття, світогляд

С. світовідчуття, світорозуміння

Д. світосприймання, світогляд

Е. світорозуміння, світобачення

Тест 2. Кожна людина має своє розуміння світу, що формується і змінюється протягом усього його життя. Який структурний елемент світорозуміння е визначальним у формуванні наукової картини світу:

А. теоретичний

В. емпіричний

С. повсякденний

Д. емоційний

Е. вольовий

Тест 3. Одним із історичних типів світогляду є міфологічний тип. Міфологічний тип світогляду характеризується такими рисами:

А. синкретизм, гіперболізація реальності

В. синкретизм, гіперболізація реальності, надприродність

С. гіперболізація реальності, надприродність

Д. синкретизм, надприродність

Е. надприродність, віра в Бога

Тест 4. Релігійний тип світогляду, як і усі типи інші типи має свої власні риси. Які специфічні риси властиві релігійному типу світогляду:

А. віра в існування надприродного, подвоєння світу

В. віра в існування надприродного, доказовість

С. віра в існування надприродного, віра в життя після смерті

Д. віра в життя після смерті, віра в існування душі

Е. подвоєння світу, доказовість.

Тест 5. Науковий тип світогляду має свої специфічні риси. Відмінною характеристикою наукового типу світогляду є:

А. теоретичний доказ, практичне обгрунтування

В. теоретичний доказ, практичне обгрунтування, віра у Всесвітній Розум

С. теоретичний доказ, теореми, аксіоми

Д. емпиричний доказ, теорія

Е. практичне обгрунтування, гіпотеза, теорія

Тест 6. Що відрізняє філософський тип світогляду від інших типів:

А. загальність, універсальність, логічна последовність, взаємоз"язок,

абстрактнісь .

В. загальність, логіко-історична послідовність

С. загальність, універсальність, історична послідовність

Д. універсальність, логічність, абстрактність.

Е. загальність, взаємозв'язок

Тест 7. Загальнолюдські гуманістичні цінності мают характерні ознаки. Такими ознаками мають бути:

А. доброта, краса, людяність, моральність, законопослухнянність

В. доброта, краса, віра в Бога

С. не убий, не укради, не образь

Д. законопослухнянність, віра в Бога, людяність

Е. моральність, людяність, краса


5.Короткі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті. Форма проведення заняття - семінар-практикум. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти.

Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


^ Граф логічної структури до теми 1: «Природа і сутність філософського осмислення світу»

Світовідчуття
Світогляд
Світосприйняття


Світорозуміння
повсякдення
теоретичне

емоції, почуття

емпіричні знання
наукова картина світу
міфологічний світогляд
релігійний світогляд
науковий світогляд

філософський світогляд і круг його проблемпроблема буття
проблема пізнання
^ Проблема людини
проблема суспільства
проблема свідомостісвітоглядна функція
пізнавальна функція
ціннісна функція
практична функція
методологічна функціязагальнолюдські цінностіінтелектуальні
релігійні
Політико-правові
етичні
естетичнігуманістичний світогляд лікаря

Розділ II Філософія буття (онтологія)

^ Тема 2. Проблема буття в античній філософії

Актуальність теми. У кожної людини є природна життєва позиція щодо буття, що постає в процесі осмислення себе і свого місця у світі. Ставиться і вирішується їм питання "Що таке світ (буття)?", у якому протікає все його життя. Різномантність проявів буття призводить до постановки питання про те, що є загальним вихідним для всього існуючого.

Антична філософія намагається вирішити це основне для неї питання через пошук "першоелементів", осмислення першопричини і джерела першопочатку. Пошук першопочатку став одним найважливішим складовим у філософії. У цей час він носить "речовий" або "тілесно-речовий" характер.

Цілі

^ Загальна ціль:

- трактувати специфічний характер вченнь про буття в античній час, для з'ясування існуючого розмаїття світу.

Конкретні: вміти

1) інтерпретувати раціонально-моністичний підхід у навчанні про буття;

2) аналізувати плюралістичні концепції буття;

3) трактувати дві течії у філософії: матеріалізм і ідеалізм;

4) аналізувати зв'язок античної і древної слов'янської філософію.

^ Зміст навчання у відповідності з цілями

1.Основні теоретичні питання до теми

1. Культурно-історичні передумови зародження філософії. Становлення наукового знання і ранні форми філософського світогляду.

2.Виникнення античної філософії в 7в. до н.е. Мілетська школа й її послідовники про першоелементи світу: Фалес, Анаксімен, Анаксімандр.

3. Атомістика Демокріта - вершина античного матеріалізму.

4. Об'єктивний ідеалізм Платона, учення про "ідеї".

5. Навчання про буття у філософії древніх слов'ян.


2.Джерела інформації:

1. Введение в философию: Учебник для вузов: в 2 ч. /Под общей ред. И.Т.Фролова. - М., 1990. 4.1. С. 93 -102.

2. Основы философии: Учебно-методическое пособие для вузов / Под общей ред. Н.И. Гаврилова. - К, 1997. С. 16 - 20.

3. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / І.В.Бичко., Ю.В.Осічнюк, В.Г.Табачковський та ін.- К., 1991. С. 56 - 76.

4. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Го-рак Г.І. та ін. - К., 1994. С. 219 - 230, 315 - 330.


3. Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Тест 1. Антична філософія розуміє першоелементи як "матеріально-тілесні", але при цьому вкладаєть своє розуміння речей. Речі (першоелементи) у древніх греків мають зміст як:

А. символічне значення

В. просто речовина

С. хімічні елементи

Д. фізичний стан

Е. духовне значення

Тест 2. Однією з основ всього існуючого в античній філософії є вода. Хто з філософів персоніфікував воду:

А. Фалес

В. Сократ

С. Демокріт

Д. Платон

Е. Анаксімандр

Тест 3. Анаксімандр основою світу вважає:

А.алейрон

В. воду

С. повітря

Д.землю

Е.ейдос

Тест 4. Основоположником матеріалістичної лінії у філософському вченні про буття був:

А. Демокріт

В. Сократ

С. Зекон

Д. Фалес

Е. Арістотель

Тест 5.Лінія ідеалізму в античній філософії була закладена:

А. Платоном

В. Сократом

С. Анаксагором

Д.Піфагором Е.Зеконом

Тест 6. У плюралістичному трактуванні першоелементів світу древні слов'яни надавали особливе значення такому елементу як::

А. вітер

В. земля

С. вода

Д. вогонь

Е. дощ


4.Короткі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті.

Форма проведення заняття - семінар-практикум. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти. Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі -доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання, робляться висновки. Викладач аналізує виступу, коректує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці заняття підводяться результати.

^ Граф логічної структури до теми 2: Проблема буття в античній філософії


Культурно-історичні передумови зародження філософії

Антична філософія

(раціоналізм, монізм)

Натуралізм першоелементів
плюралізм
Матеріалізм

(атомізм Демокріта)
Ідеалізм

(Ідеї Платона)Вчення про буття в філософії давніх слов’ян  1   2   3   4   5   6

Схожі:

1. природа І сутність філософського осмислення світу iconТипи середньовічного філософування на латинському Заході
В рамках курсу здійснюється категоріальна реконструкція типів філософського осмислення досвіду життя середньовічних “західноєвропейців”...
1. природа І сутність філософського осмислення світу iconФілософська антропологія для студентів бакалаврату фгн спеціальність «Філософія»
Метою курсу є вивчення формування, структури і функцій філософсько- антропологічного знання, історичних типів філософського осмислення...
1. природа І сутність філософського осмислення світу iconПрограма курсу " Філософська антропологія " для студентів бакалаврату фгн (спеціальність «філософія»)
Метою курсу є вивчення формування, структури і функцій філософсько – антропологічного знання, історичних типів філософського осмислення...
1. природа І сутність філософського осмислення світу iconПояснювальна записка
Особливості прийняття управлінських рішень. Сутність контролю. Відмінності між керівниками І фахівцями. Групи в організаціях. Визначення...
1. природа І сутність філософського осмислення світу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Семіотика» для студентів 3 курсу інституту мов світу (заочна форма навчання) зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є ґрунтовне знайомство з системою семіотичної термінології, яка фактично допомагає поясненню та осмислення мовних...
1. природа І сутність філософського осмислення світу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Семіотика» для студентів III курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є ґрунтовне знайомство з системою семіотичної термінології, яка фактично допомагає поясненню та осмислення мовних...
1. природа І сутність філософського осмислення світу iconРобоча програма «Передвипускний семінар» для студентів-магістрантів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є актуальні проблеми перекладацької діяльності, її суспільна природа, її внутрішня структура, закономірності функціонування,...
1. природа І сутність філософського осмислення світу iconРобоча програма «Переддипломний семінар» для студентів-магістрантів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є актуальні проблеми перекладацької діяльності, її суспільна природа, її внутрішня структура, закономірності функціонування,...
1. природа І сутність філософського осмислення світу iconРобоча програма «Передвипускний семінар» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є актуальні проблеми перекладацької діяльності, її суспільна природа, її внутрішня структура, закономірності функціонування,...
1. природа І сутність філософського осмислення світу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство» для студентів І курсу інституту мов світу заочне
Предметом курсу є наука про мову, її суспільна природа І функції, її внутрішня структура, закономірності функціонування, історичний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи