В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації icon

В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
НазваВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Сторінка2/5
>В.А.Кречетова ПОЛІТОЛОГІЯ<><><><><>методичні рекомендації
Дата24.08.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 3. Політична влада


Актуальність теми


Влада є одним із найважливіших елементів соціальних відносин, фундаментальних начал суспільства і політики. Із поняттям влади пов’язані ряд інших політологічних категорій: монархія – єдиновладдя, демократія – влада народу, аристократія – влада знаті, теократія – влада духовенства, партократія – влада партії та ін. Влада – це явище, в якому зосереджені найсуттєвіші протиріччя політики: між об’єктивним і суб’єктивним, закономірним і випадковим, цілим і частинами. Необхідність влади в суспільстві породжується потребами управління при наявності різноманітних інтересів та необхідності здійснення загальних цілей, та неможливістю досягнення повного інформаційного забезпечення управлінських рішень, тобто влада є засобом подолання інформаційного дефіциту через примусові рішення. Таким чином влада стає визначальним інструментом політики, могутнім управлінським ресурсом та ресурсом впливу на людей з боку тих, хто володіє владою і здатністю до виконання своєї ролі незважаючи на опір інших. Політика неодмінно реалізується у владній формі, оскільки вона пов’язана із постійною боротьбою різноманітних інтересів і потребою подолання опору.

Розділ науки, пов’язаний з вивченням влади та владних відносин, називається кратологія.

Джерела інформації

 1. Алексеева Т. Легітимність влади в період транзиту // Політична думка. -1998.-№3-4.

 2. Бондаренко К. Владоможці, або хто хто здійснює владу в Україні. Таблиця олігархів // Ї.-2001.- Число 22.

 3. Борзунова Е.Д. Социологические концепции легитимности власти Т.Парсонса и М.Вебера: сравнительный анализ // Социс. - 1997. - №9.

 4. Высоцкий А.Ю. Легитимность: анализ понятия //Грани. - 2003. - №1.

 5. Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный механизм социального общения // Полис. - 1996. - №3.

 6. Дергачов О., Полохало В. Метаморфози посткомуністичної влади.// Політична думка. — 1996. - №7.

 7. Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия // СОЦИС. - 1994.-
  №4.

 8. Доган М. Падение традиционных ценностей в Западной Европе:
  религия, государство-нация, власть //МЭ и МО. - 1999. - №12.

 9. Доган М. Эрозия доверия в развитых демократиях // МЭиМО. - 1999.№ 5,6.

 10. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю. Власть //Полис. - 1997. - №6.

 11. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. - 2000. - №1.

 12. Ледяев В.Г. Формы власти: типологический анализ // Полис. - 2000. - №2.

 13. Макеев С. Десятирічна криза легітимності правлячих кіл. // Політична думка. - 2001.-№ З.

 14. Міщенко М. Влада іміджу // Розбудова держави. - 1998. - №9-10.

 15. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. -К.,1996.

 16. Серебрянников В.В.Ответственность как принцип власти // Социс-1998.-№4.

 17. Соловьев А.И. Власть в политическом измерении // Вестник МГУ. Сер. 18. -1997.-№6.

 18. Томенко М. Реальні та удавані конфлікти в українській владі // Політична думка.-1997.-№9.

 19. Тоффлер О. Проблема власти на пороге XXI века // Свободная мысль. - 1992.-№2

Цілі навчання


Загальна мета: вміти трактувати поняття «влада» та «політична влада».

Конкретні цілі:

у відповідності з темою заняття студент повинен:


 1. Надавати визначення поняттям «влада», «політична влада»;

 2. Розрізняти поняття «державна влада» та «політична влада»;

 3. Виділяти види та типи влади за різними критеріями, ресурси та функції влади.

 4. Аналізувати рівень легальності, легітимності та ефективності влади.Зміст навчання у відповідності з цілями

Теоретичні питання

 1. Поняття влади

 2. Сучасні концепції, класифікації влади.

 3. Ресурси та функції влади

 4. Проблема легальності, легітимності та ефективності політичної влади.

 5. Особливості формування і здійснення влади в Україні. Структура Міністерства охорони здоров'я України та підпорядковані йому органи управління місцевого рівня.


Технологічна карта заняття


п/п

Етапи заняття

Час (хвилини)

Оснащення

Місце проведення

1

Вступ

5

Графологічна структура

Навчальне приміщення

2

Висвітлення теоретичних питань теми по даним рефератів та повідомлень

35

Таблиці графологічної структури

Навчальне приміщення

3

Поточний тестовий контроль

15

Тестові завдання

Навчальне приміщення

4

Корекція результатів тестового контролю

20

Тестові завдання, таблиці графологічної структури

Навчальне приміщення

5

Підведення підсумків

5
ПРИМІТКА: тривалість заняття – 80 хвилин, перерва 5 хвилин.


Стислі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті.


Форма проведення заняття - семінар-практикум. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти.

Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці заняття підбиваються підсумки.

Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання


1. До якої влади належить влада ООН?


 1. додержавна

 2. додержавна, політична

 3. державна, політична

 4. наддержавна, політична

 5. політична


^ 2. До якої влади належить влада президента?

 1. додержавна

 2. додержавна, політична

 3. державна, політична

 4. наддержавна, політична

 5. політична


3. Влада – це структура, при чому структура міжособистісного спілкування, що базується на винагородах та покараннях.

Це сутність якої з концепцій влади як політичного явища?

 1. Біхевіористична концепція

 2. Телеологічний підхід

 3. Інструменталістський підхід

 4. Структуралістський підхід

 5. Не має вірної відповіді


^ 4. За суб'єктами влада опозиційної партії –

 1. особистісна

 2. групова

 3. державна

 4. політична

 5. інституціональна


^ 5. За формою правління – влада військових –

 1. охлократична

 2. тиранічна

 3. теократична

 4. тимократична

 5. кріптократична


6. Формально-юридна законність встановленої влади - ____________

 1. Ефективність політичної влади

 2. Легальність політичної влади

 3. Легітимність політичної влади

 4. Стабільність політичної влади

 5. Політична система суспільства


Еталони відповідей: 1 D, 2 C, 3 D, 4 E, 5 D, 6 B

Оцінювання студентів


Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Підготовка рефератів та повідомлень, участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми.

Студент, що має 90-100% правильних відповідей, заслуговує оцінки «відмінно», 70-89% - оцінки «добре», 60-69% - оцінки «задовільно», менше 60% - оцінки «незадовільно».


^ Тема 4. Політична система суспільства


Актуальність теми


Однією з центральних тем політології є тема «Політична система суспільства». Політична система виступає як одна з частин або підсистем сукупної суспільної системи. Вона взаємодіє з іншими її підсистемами: соціальною, економічною, ідеологічною, етичною, правовою, культурною тощо.

Дослідження політичної системи розпочинається із часу відкриття Людвігом фон Берталанфі загальної теорії системного підходу. У відповідності з ним система трактується як певна цілісність, що складається із різноманітних елементів, між якими встановлюються тісні зв’язки і відношення. Політична система є упорядкованою складною сукупністю різнорідних елементів, між якими існує тісна взаємодія та взаємозв’язок. У політичну систему входять складні елементи як окремі підсистеми, зокрема можна виділити:

 • політичні відносини;

 • політичну організацію, що охоплює сукупність політичних інститутів та організацій;

 • політичні, правові та моральні норми, що існують і діють у вигляді конституцій, статутів та програм партій, політичних традицій і процедур регуляції політичних процесів;

 • методи політичної діяльності, що становлять основу політичного режиму;

 • політичну культуру, що виявляється у політичних поглядах, ідеях, теоріях, у політичній свідомості та політичній поведінці, політичній комунікації.

Політична система виконує функції, пов’язані із забезпеченням політичної влади відповідною соціальною групою, управління різними сферами суспільного життя, вияв та реалізація інтересів відповідних соціальних суб’єктів, інтеграція суспільства за допомогою політичних важелів, політична комунікація та легітимізація влади.

Джерела інформації


 1. Бакуменко В., Сурмін Ю. Реформа політичної системи України:
  необхідність та основні напрями реалізації //Вісн. Укр. Акад. держ. упр.
  при Президентові України. - 2002. - №4.

 2. Белов Г.А. Политическая система//Кентавр.-1995.-№2.

 3. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна: Навч. посібник.-К.:Асоціація молодих українських політологів і політиків, 2000.-200 с.

 4. Ерёмин В.Н. Политическая система современности. Японское
  общество.-М.: Наука, 1992.

 5. Журавский В. Политический процесс в Украине: анализ, поиски, решения.-К.,1995.

 6. Журавський В. Політична система України: особливості, фактори, чинники права //Віче.-2000.-№2.

 7. Кочетков А.Т. Политические партии и политические системы //Вестник
  Московского университета.-Серия 12.-Политические науки.-1998.-№6.

 8. Політологія: історія та методологія /за заг. ред.проф.Ф.М..Кирилюка.-К: 3доров'я, 2000.

 9. Работяжев Н.В. Политическая система тоталитаризма: структура и характерные особенности// Вестник Московского университета. Серия 12.-Политические науки.- 1998.-№1.

 10. Трохи С. Порівняльні політичні системи сучасності. - К., 2003.


Цілі навчання

Загальна мета: Визначати місце політичної системи в житті суспільства, її структуру та функції.

Конкретні цілі:

у відповідності з темою заняття студент повинен вміти:

 1. Визначати поняття «політична система»;

 2. Виділяти структуру та функції політичної системи;

 3. Порівнювати типи політичних систем;

 4. Аналізувати становлення політичної системи в Україні, її характерні ознаки та конституційні виміри.Зміст навчання у відповідності з цілями

Теоретичні питання

 1. Сутність політичної системи суспільства.

 2. Типи політичних систем.

 3. Політична система України.Технологічна карта заняття


п/п

Етапи заняття

Час (хвилини)

Оснащення

Місце проведення

1

Вступ

5

Графологічна структура

Навчальне приміщення

2

Висвітлення теоретичних питань теми по даним рефератів та повідомлень

35

Таблиці графологічної структури

Навчальне приміщення

3

Поточний тестовий контроль

15

Тестові завдання

Навчальне приміщення

4

Корекція результатів тестового контролю

20

Тестові завдання, таблиці графологічної структури

Навчальне приміщення

5

Підведення підсумків

5
ПРИМІТКА: тривалість заняття – 80 хвилин, перерва 5 хвилин.


Стислі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті.


Форма проведення заняття - семінар-практикум. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти.

Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


^ Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання


1. Цілісна, впорядкована на засадах права та інших соціальних норм система відносин, дій, ідей, методів і інститутів (таких, як державні органи, політичні партії, рухи, суспільні організації), зв’язаних з політикою, з її розробкою та практичним здійсненням. Це визначення якого з понять?

  1. Політична стратегія

  2. Політична модернізація

  3. Політична демократія

  4. Політична система

  5. Державна політика


2. Досліджував клітину як «сукупність взаємозалежних елементів», тобто як систему, пов'язану із зовнішнім середовищем, завдяки чому у біології в 20-х роках XX ст. зародилася теорія систем, на ідеї якої потім спирались й суспільні науки.

 1. Гарольд Алмонд

 2. Людвиг фон Берталанфі

 3. Девід Істон

 4. Толкотт Парсонс

 5. Єжи Вятр


3. У соціології перше використання системного підходу пов'язано з його ім'ям. Його теорія полягає у тому, що суспільство взаємодіє як чотири підсистеми: економічна, політична, соціальна і духовна. Кожна з підсистем виконує певні функції, реагує на вимоги, котрі надходять з середини чи ззовні. Разом вони забезпечують життєдіяльність суспільства в цілому.

 1. Гарольд Алмонд

 2. Людвиг фон Берталанфі

 3. Девід Істон

 4. Толкотт Парсонс

 5. Єжи Вятр

4. Ввів поняття «політична система» і теорію систем у політологію.

 1. Гарольд Алмонд

 2. Людвиг фон Берталанфі

 3. Девід Істон

 4. Толкотт Парсонс

 5. Єжи Вятр


5. Конституції, статути та програми партій, політичні традиції і процедури регуляції політичних процесів – це складові

 1. Інституційної підсистеми

 2. Нормативної підсистеми

 3. Комунікативної підсистеми

 4. Ідеологічної підсистеми

 5. Функціональної підсистеми


Еталони відповідей: 1 D, 2 B, 3 D, 4 C, 5 B


Оцінювання студентів


Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Підготовка рефератів та повідомлень, участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми.

Студент, що має 90-100% правильних відповідей, заслуговує оцінки «відмінно», 70-89% - оцінки «добре», 60-69% - оцінки «задовільно», менше 60% - оцінки «незадовільно».


^ Тема 5. Сутність та функції держави


Актуальність теми


Держава посідає особливе місце в політичній системі, надаючи їй цілісності і стійкості, зорієнтованості на важливі суспільні справи. Держава як соціальна організація має виняткову природу походження, до трактування якої у політологічній літературі існують різні концептуальні підходи. Ознайомлення з ними дає більш широке уявлення про сутність держави, її структуру, атрибути та ознаки. Держава виконує відповідні функції як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Важливе місце в системі знань про державу займає окреслення типів та форм державного устрою. Саме відмінність республіки та монархії, унітарної та федеральної чи конфедеративної держави дає уяву про істотні відмінності однієї держави від іншої.

В системі державотворення особливе місце посідають форми та засоби реалізації державної влади, структури та компетенції державних владних органів.


Джерела інформації


 1. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах/В.Г.Хорос, , Г.И.Мирский, К.Л.Майданик и др. РАН Ин-т мировой экономики и международных отношений.-М..Наука, 1996.

 2. Дем'янець В. Інститут президентства в країнах Центрально-Східної Європи //Нова політика.-1999.-№3.

 3. Кульчицький С. Еволюція державного устрою в Україні: від тоталіаризму до демократії //Віче.-1997.№1.

 4. Медушевский Л.И. Демократия и авторитаризм: Российский конституализм в сравнительной перспективе.-М.,1998.

 5. Політичні режими сучасності та перехід до демократії /С.Давимука А.Колодій, Ю.Кужелюк та ін.-Львів,1999.

 6. Політологія: історія та методологія /за заг. ред.проф.Ф.М..Кирилюка.-К: 3доров'я, 2000.

 7. Работяжев Н.В. Политическая система тоталитаризма: структура и характерные особенности// Вестник Московского университета. Серия 12.-Политические науки.- 1998.-№1.

 8. Сафонов В.Н. Соотношение форм правления и режимов правления//Социально-политический журнал.-1998.-№1.

 9. Тарасов Е.Н. Государство как институт политической системы //Социально-политический журнал.-1994.-№1-2.

 10. Цыганков А.Т. Политический режим //Социально-политический журнал.-1996.-№1.

 11. Цыганков АЛ. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. - М, 1995.Цілі навчання


Загальна мета: Визначати місце держави у політичній системі та у житті суспільства, розуміти відмінності однієї держави від іншої.

Конкретні цілі:

у відповідності з темою заняття студент повинен вміти:

 1. Визначати поняття «держава», основні ознаки, властивості та функції держави;

 2. Виділяти держави за формою правління та формою територіального державного устрою;

 3. Характеризувати різні політичні режими.Зміст навчання у відповідності з цілями


Теоретичні питання

 1. Теорії походження, сутність, функції та основні ознаки держави.

 2. Форми державного правління.

 3. Форми територіального державного устрою.

 4. Політичні режими та їх типологізація.Технологічна карта заняття


п/п

Етапи заняття

Час (хвилини)

Оснащення

Місце проведення

1

Вступ

5

Графологічна структура

Навчальне приміщення

2

Висвітлення теоретичних питань теми по даним рефератів та повідомлень

35

Таблиці графологічної структури

Навчальне приміщення

3

Поточний тестовий контроль

15

Тестові завдання

Навчальне приміщення

4

Корекція результатів тестового контролю

20

Тестові завдання, таблиці графологічної структури

Навчальне приміщення

5

Підведення підсумків

5
ПРИМІТКА: тривалість заняття – 80 хвилин, перерва 5 хвилин.

Стислі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті.


Форма проведення заняття - семінар-практикум. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти.

Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


^ Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання


1. Обгунтовує положення про те, що держава – це результат історичного розвитку сім'ї; тому абсолютна влада монарха є продовженням влади батька в сім'ї.

 1. Теологічна теорія

 2. Патріархальна теорія

 3. Договірна теорія

 4. Психологічна теорія

 5. Теорія насильства

2. Ознаками монархії не є:

 1. Передача влади шляхом наслідування

 2. Строковість (певний строк правління)

 3. Незалежність від волі населення

 4. Вибірність влади

 5. Залежність від волі виборців

3. Хоча керівник уряду офіційно не є главою держави, реально він – перша особа у політичній ієрархії. Це опис якої республіки?

 1. Змішана

 2. Теократична

 3. Президентська

 4. Аристократична

 5. Парламентська

4. Не допускається політична опозиція, але зберігається автономія особистості та суспільства у неполітичних сферах. Це характеристика якого політичного режиму?

 1. Президентсько- пропорційного

 2. Парламентсько- мажоритарного

 3. Демократичного

 4. Авторитарного

 5. Тоталітарного

5. Цей політичний режим може існувати протягом десятиліть, оскільки формує такий тип особистості, котрий не уявляє іншого способу правління та постійно відтворює риси політичної культури та механізм функціонування цього режиму навіть у політичних умовах, що різко змінюються. Це характеристика якого політичного режиму?

 1. Тоталітарного

 2. Авторитарного

 3. Демократичного

 4. Президентсько-мажоритарного

 5. Парламентсько-пропорційного


6. Крупні регіони користуються широкою автономією і навіть мають власні парламенти, уряди, адміністративно-управлінськими структурами та самостійно вирішують питання, що передали їм у ведення справ центральні органи (найчастіше, у сфері освіти, комунального господарства, охорони громадського порядку тощо). Проте у сфері оподаткування їх компетенції дуже обмежені, що ставить їх у сильну фінансову залежність від центру. Це опис якої з форм територіального державного устрою?

  1. Централізована унітарна держава

  2. Децентралізована унітарна держава

  3. Федерація

  4. Конфедерація

  5. Парламентська монархія


Еталони відповідей: 1 В, 2 А,C 3 Е, 4 D, 5 A, 6 B

Оцінювання студентів


Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Підготовка рефератів та повідомлень, участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми.

Студент, що має 90-100% правильних відповідей, заслуговує оцінки «відмінно», 70-89% - оцінки «добре», 60-69% - оцінки «задовільно», менше 60% - оцінки «незадовільно».


1   2   3   4   5

Схожі:

В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять для студентів факультету «Сестринська справа» Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обґрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconПолітологія плани І методичні рекомендації
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconПолітологія плани І методичні рекомендації
Укл. Бучин М. А., Волинець О. О., Дорошенко С. І., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Луцишин Г. І., Пасічний Р. Я., Плазова Т. І.,...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи