В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації icon

В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
НазваВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Сторінка1/4
>В.А.Кречетова ПОЛІТОЛОГІЯ<><><><><>методичні рекомендації
Дата24.08.2012
Розмір0.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


В.М.Александровська, Е.Ф. Смеричевський,

В.А.Кречетова


ПОЛІТОЛОГІЯ


методичні рекомендації для викладачів до проведення практичних занять в студентів І курсу стоматологічного факультету


Донецьк - 2008


Міністерство охорони здоров’я України


Донецький національний медичний університет ім. М.Горького


В.М.Александровська, Е.Ф. Смеричевський,

В.А.Кречетова


ПОЛІТОЛОГІЯ


методичні рекомендації для викладачів до проведення практичних занять в студентів І курсу стоматологічного факультету


Донецьк - 2008

ББК 60.5.73.

УДК 316 (075.8)


В.М.Александровська , Е.Ф. Смеричевський, В.А.Кречетова


Методичні вказівки містять матеріали, необхідні для студентів під час підготовки до практичних занять з курсу „Політологія". Вони включають обгрунтування актуальності тем і цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел інформації, комплекс навчаючих завдань характеристику методичних форм проведення занять..


Рецензенти:


Затверджено на засіданні

Ради УМК ДонНМУ .0.2008р. (протокол №).


© Александровська В.М,

© ДонНМУ


^ Тема 2. Історія політичних теорій


Актуальність теми

Історія соціально-політичних учень є однією із найважливіших складових духовного світу людства. Вона виступає як результат діяльності багатьох поколінь мислителів, що цікавилися проблемами суспільного й державного устрою, політикою, взаємовідносинами особистості й суспільства. Вивчаючи історію соціально-політичної думки, ми не тільки задовольняємо законний інтерес до минулого: ідеї, що з’явилися протягом історичного розвитку людства, продовжують справляти вплив на сучасні соціально-політичні процеси. Завдяки духовним контактам, взаємовпливу різних учень, «спадковості» їх розвитку формувалися універсальні, загальні для всіх людей цінності.

Політична думка давнини розвивалася як форма теоретичного узагальнення інтенсивного політичного життя того часу. Функціонування полісної демократії об’єктивно потребувало активної участі громадян у політичних процесах. Від цього був залежний державний устрій країни, існуючі механізми вирішення конфліктів та організації суспільного життя того часу. Багато стародавніх ідей не втратили своєї значимості та актуальності у наші дні. Платонівські уяви про державу від її ідеального стану до реальних типів у формі тимократії, олігархії тиранії та демократії доповнив Аристотель, який ввів розуміння кращого державного устрою у формі політії.

Абсолютне панування релігії в середньовічних світоглядах наклало свій відбиток на політичні погляди цього часу. Політичні проблеми в цей період трактувалися як частина теологічних проблем, як їх осколок.

Відхід від суто теологічної інтерпритації політики притаманний Н.Макіавеллі, який створив реалістичне бачення політики. Нові часи в європейському розвитку створюють виняткову можливість розбудови політичних інститутів держави відповідно до теоретичних уяв та парадигм, розроблених політичними мислителями та філософами Нового часу (Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Монтеск’є). Політична думка ХІХ століття розвивалась у протистоянні дихотомії марксизму та веберіанства. На перепоні цього теоретичного протистояння важливе місце займає російська політична думка, представлена ідеологією народників, релігійною філософією російської соборності та революційним радикалізмом більшовизму. Розвиток сучасної політичної науки значною мірою визначається дослідженнями американських, німецьких та французьких політологів.


Джерела інформації


 1. Алексеев А.С. Макиавелли как политический мыслитель. - М, 1980.

 2. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001.-218 с.

 3. Аристотель. Полития. Соч. В 4-х т. Т.4. - М., 1983.

 4. Асмус В.И.Платон.-М., 1975.

 5. Безродкий Є.Ф. Світова класична думка про державу І право: Навч. посібник / Є.Ф. Безродний, Г.К. Ковальчук, О.С. Масний. -К.:ЮрІнкомІнтер, 1999.-401 с.

 6. Гоббс Т. Левиафан. Соч. В 2-х т. Т.2 - М., 1990.

 7. Дегтярёва М.И, Разработка понятия суверенитета Жаном Боденом//Нова політика. - 2000. - №1.

 8. История политических и правовых учений: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция» / Под общ. ред. B.C. Нерсесянса.-2-е изд. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2001. - 727 с.

 9. Класики політичної думки: від Платона до Маркса Вебера: Пер. з нім. / Під ред. Є. Причепія. - К.: Тандем, 2002. - 584 с.

 10. Макиавелли Н. Государь. - М., 1990.

 11. Мірошниченко M.I. Історія вчень про державу і право: Навч. посіб. /Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І.; Нац. акад. внутр. справ України.,2001.-223с.

 12. Переломов Л.Г, Конфуцианство и легизм в политической истории
  Китая.-М., 1981.

 13. Платон. Государство //Собр. соч.: В 4-х т. М., -1994. Т.З.

 14. Разумович И.Н. Политическая и правовая культура: идеи и интересы Древней Греции. - М., 1980.

 15. Салтовський О. Ідея української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя): Афтореферзт дис. д-ра політ, наук. - К., 2003.

 16. Себайн Дж., Торсон ТЛ. Історія політичної думки. A history of political theory .-К.: Основи, 1997.-838 с.

 17. Скиба В.И. Вступ до політології: Екскурс в історію правниче-політ. думки / Скиба В., Горбатенко В., Туренко В.; За заг. ред. В.Скиби. - К.: Основи, 1998,-720с.

 18. Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира: Классики истории н философии права: Для студ. вузов, обучают, по юридич. специальностям. - СПб.: Ун-т МВД России: Лань, 1999. - 336 с.

 19. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Навч. посіб. — 3 вид. - К.: Юрінком Інтер, 2002.-304 с.


Цілі навчання


Загальна мета: Знати основні тенденції в історії розвитку політичних вчень.

Конкретні цілі:

у відповідності з темою заняття студент повинен:

 1. Знати періодизацію історії політичних теорій;

 2. Вміти характеризувати основні етапи світової політичної думки;

 3. Порівнювати ставлення до зв’язку моралі та політики у різних політичних теоріях;

 4. Виділяти уявлення про ідеальну державу у різних політичних вченнях та теоріях;

 5. Аналізувати роль народу відповідно до різних політичних теорій


Зміст навчання у відповідності з цілями

Теоретичні питання


 1. Характерні риси доантичної політичної думки. Основні принципи конфуціанства та легізму.

 2. Політична думка Давньої Греції та Давнього Риму, Середніх віків.

 3. Просвітницьке - раціоналістичний етап (основні концепції: макіавеллізм, концепції державного суверенітету, концепція розподілу влади, концепція суспільної угоди, марксизм) та політична думка сер.ХІХ- сер. ХХ ст.

 4. Сучасні теоретико-методологічні напрями політичної науки

 5. Основні риси розвитку політичної думки в Україні


Технологічна карта заняття


п/п

Етапи заняття

Час (хвилини)

Оснащення

Місце проведення

1

Вступ

5

Графологічна структура

Навчальне приміщення

2

Висвітлення теоретичних питань теми по даним рефератів та повідомлень

35

Таблиці графологічної структури

Навчальне приміщення

3

Поточний тестовий контроль

15

Тестові завдання

Навчальне приміщення

4

Корекція результатів тестового контролю

20

Тестові завдання, таблиці графологічної структури

Навчальне приміщення

5

Підведення підсумків

5ПРИМІТКА: тривалість заняття – 80 хвилин, перерва 5 хвилин.


Стислі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті.

Форма проведення заняття - семінар-практикум. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти.

Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці заняття підбиваються підсумки.

^ Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання


1. До якого етапу (періоду) у розвитку світової політичної думки відносять Протагора?

^ A. к доантичному (IV в. до н.е.)

B. к античному (V в. до н.е.- II в.н.е.)

C. к просвітницько-раціоналістичному (XV ст.- I пол. XIX ст.)

D. к політико-соціологічному (II пол. XIX- начало 1940-х років)

E. к политологічному (з 1949 г.)


^ 2. Яким чином співвідносяться поняття «політична наука» та «політичні вчення, світова політична думка»?

 1. Це одне й те ж саме (синоніми)

 2. Це протилежні речі (антоніми)

 3. Політичні вчення, світова політична думка включають у себе політичну науку

 4. Політична наука включає у себе політичні вчення, світову політичну думку

 5. Політична наука базується на політичних вченнях, світовій політичній думці


^ 3. Теологія – це

A. Наука, що вивчає релігію

B. Етап світової політичної думки

C. Філософське вчення

D. Политологічна концепція

E. Не має правильної відповіді


4. Автор фрази «Мета виправдовує засоби» —____________________


A. Конфуцій

B. Сократ

C. Платон

D. Аристотель

E. Макіавеллі


^ 5. До якого етапу (періоду) у розвитку світової політичної думки відносять

Габріеля Алмонда?

A. до теології (середні віки)

B. к античному (V в. до н.е.- II в.н.е.)

C. к просвітницько-раціоналістичному (XV ст.- I пол. XIX ст.)

^ D. к політико-соціологічному (II пол. XIX- начало 1940-х років)

E. к політологічному (з 1949 г.)

Еталони відповідей: 1 A, 2 E, 3 E, 4 E, 5 E


Оцінювання студентів


Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Підготовка рефератів та повідомлень, участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми.

Студент, що має 90-100% правильних відповідей, заслуговує оцінки «відмінно», 70-89% - оцінки «добре», 60-69% - оцінки «задовільно», менше 60% - оцінки «незадовільно».


^ Тема 3. Політична влада


Актуальність теми


Влада є одним із найважливіших елементів соціальних відносин, фундаментальних начал суспільства і політики. Із поняттям влади пов’язані ряд інших політологічних категорій: монархія – єдиновладдя, демократія – влада народу, аристократія – влада знаті, теократія – влада духовенства, партократія – влада партії та ін. Влада – це явище, в якому зосереджені найсуттєвіші протиріччя політики: між об’єктивним і суб’єктивним, закономірним і випадковим, цілим і частинами. Необхідність влади в суспільстві породжується потребами управління при наявності різноманітних інтересів та необхідності здійснення загальних цілей, та неможливістю досягнення повного інформаційного забезпечення управлінських рішень, тобто влада є засобом подолання інформаційного дефіциту через примусові рішення. Таким чином влада стає визначальним інструментом політики, могутнім управлінським ресурсом та ресурсом впливу на людей з боку тих, хто володіє владою і здатністю до виконання своєї ролі незважаючи на опір інших. Політика неодмінно реалізується у владній формі, оскільки вона пов’язана із постійною боротьбою різноманітних інтересів і потребою подолання опору.

Розділ науки, пов’язаний з вивченням влади та владних відносин, називається кратологія.


Джерела інформації

 1. Алексеева Т. Легітимність влади в період транзиту // Політична думка. -1998.-№3-4.

 2. Бондаренко К. Владоможці, або хто хто здійснює владу в Україні. Таблиця олігархів // Ї.-2001.- Число 22.

 3. Борзунова Е.Д. Социологические концепции легитимности власти Т.Парсонса и М.Вебера: сравнительный анализ // Социс. - 1997. - №9.

 4. Высоцкий А.Ю. Легитимность: анализ понятия //Грани. - 2003. - №1.

 5. Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный механизм социального общения // Полис. - 1996. - №3.

 6. Дергачов О., Полохало В. Метаморфози посткомуністичної влади.// Політична думка. — 1996. - №7.

 7. Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия // СОЦИС. - 1994.-
  №4.

 8. Доган М. Падение традиционных ценностей в Западной Европе:
  религия, государство-нация, власть //МЭ и МО. - 1999. - №12.

 9. Доган М. Эрозия доверия в развитых демократиях // МЭиМО. - 1999.№ 5,6.

 10. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю. Власть //Полис. - 1997. - №6.

 11. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. - 2000. - №1.

 12. Ледяев В.Г. Формы власти: типологический анализ // Полис. - 2000. - №2.

 13. Макеев С. Десятирічна криза легітимності правлячих кіл. // Політична думка. - 2001.-№ З.

 14. Міщенко М. Влада іміджу // Розбудова держави. - 1998. - №9-10.

 15. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. -К.,1996.

 16. Серебрянников В.В.Ответственность как принцип власти // Социс-1998.-№4.

 17. Соловьев А.И. Власть в политическом измерении // Вестник МГУ. Сер. 18. -1997.-№6.

 18. Томенко М. Реальні та удавані конфлікти в українській владі // Політична думка.-1997.-№9.

 19. Тоффлер О. Проблема власти на пороге XXI века // Свободная мысль. - 1992.-№2

Цілі навчання


Загальна мета: вміти трактувати поняття «влада» та «політична влада».

Конкретні цілі:

у відповідності з темою заняття студент повинен:

 1. Надавати визначення поняттям «влада», «політична влада»;

 2. Розрізняти поняття «державна влада» та «політична влада»;

 3. Виділяти види та типи влади за різними критеріями, ресурси та функції влади.

 4. Аналізувати рівень легальності, легітимності та ефективності влади.


Зміст навчання у відповідності з цілями


Теоретичні питання

 1. Поняття влади

 2. Сучасні концепції, класифікації влади.

 3. Ресурси та функції влади

 4. Проблема легальності, легітимності та ефективності політичної влади.

 5. Особливості формування і здійснення влади в Україні. Структура Міністерства охорони здоров'я України та підпорядковані йому органи управління місцевого рівня.Технологічна карта заняття


п/п

Етапи заняття

Час (хвилини)

Оснащення

Місце проведення

1

Вступ

5

Графологічна структура

Навчальне приміщення

2

Висвітлення теоретичних питань теми по даним рефератів та повідомлень

35

Таблиці графологічної структури

Навчальне приміщення

3

Поточний тестовий контроль

15

Тестові завдання

Навчальне приміщення

4

Корекція результатів тестового контролю

20

Тестові завдання, таблиці графологічної структури

Навчальне приміщення

5

Підведення підсумків

5ПРИМІТКА: тривалість заняття – 80 хвилин, перерва 5 хвилин.


Стислі методичні рекомендації до роботи на практичному занятті.

Форма проведення заняття - семінар-практикум. Заняття проводиться відповідно до технологічної карти.

Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання


^ 1. До якої влади належить влада ООН?


 1. додержавна

 2. додержавна, політична

 3. державна, політична

 4. наддержавна, політична

 5. політична^ 2. До якої влади належить влада президента?


 1. додержавна

 2. додержавна, політична

 3. державна, політична

 4. наддержавна, політична

 5. політична


3. Влада – це структура, при чому структура міжособистісного спілкування, що базується на винагородах та покараннях.

Це сутність якої з концепцій влади як політичного явища?

 1. Біхевіористична концепція

 2. Телеологічний підхід

 3. Інструменталістський підхід

 4. Структуралістський підхід

 5. Не має вірної відповіді


^ 4. За суб'єктами влада опозиційної партії –

 1. особистісна

 2. групова

 3. державна

 4. політична

 5. інституціональна


^ 5. За формою правління – влада військових –

 1. охлократична

 2. тиранічна

 3. теократична

 4. тимократична

 5. кріптократична


6. Формально-юридна законність встановленої влади - ____________


 1. Ефективність політичної влади

 2. Легальність політичної влади

 3. Легітимність політичної влади

 4. Стабільність політичної влади

 5. Політична система суспільства


Еталони відповідей: 1 D, 2 C, 3 D, 4 E, 5 D, 6 B


Оцінювання студентів


Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Підготовка рефератів та повідомлень, участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми.

Студент, що має 90-100% правильних відповідей, заслуговує оцінки «відмінно», 70-89% - оцінки «добре», 60-69% - оцінки «задовільно», менше 60% - оцінки «незадовільно».


  1   2   3   4

Схожі:

В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять для студентів факультету «Сестринська справа» Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обґрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconВ. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconПолітологія плани І методичні рекомендації
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconПолітологія плани І методичні рекомендації
Укл. Бучин М. А., Волинець О. О., Дорошенко С. І., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Луцишин Г. І., Пасічний Р. Я., Плазова Т. І.,...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
В. А. Кречетова політологія методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи