В. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008 icon

В. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008
НазваВ. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008
Сторінка1/4
Дата24.08.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
В.М.Александровська, Е.Ф. Смеричевський,

В.А.Кречетова


ПОЛІТОЛОГІЯ


методичні вказівки до семінарських занять

для студентів стоматологічного факультету


Донецьк - 2008


Міністерство охорони здоров’я України


Донецький національний медичний університет ім. М.Горького


В.М.Александровська, Е.Ф. Смеричевський,

В.А.Кречетова


ПОЛІТОЛОГІЯ


методичні вказівки до семінарських занять

для студентів стоматологічного факультету


Донецьк - 2008

ББК 60.5.73.

УДК 316 (075.8)


В.М.Александровська , Е.Ф. Смеричевський, В.А.Кречетова


Методичні вказівки містять матеріали, необхідні для студентів під час підготовки до практичних занять з курсу „Політологія". Вони включають обгрунтування актуальності тем і цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел інформації, графи логічної структури тем, комплекс навчаючих завдань.


Рецензенти:


Затверджено на засіданні

Ради УМК ДонНМУ .0.2008р. (протокол №).


© Александровська В.М,

© ДонНМУ


^ Тема 2. Історія політичних теорій


Актуальність теми

Історія соціально-політичних учень є однією із найважливіших складових духовного світу людства. Вона виступає як результат діяльності багатьох поколінь мислителів, що цікавилися проблемами суспільного й державного устрою, політикою, взаємовідносинами особистості й суспільства. Вивчаючи історію соціально-політичної думки, ми не тільки задовольняємо законний інтерес до минулого: ідеї, що з’явилися протягом історичного розвитку людства, продовжують справляти вплив на сучасні соціально-політичні процеси. Завдяки духовним контактам, взаємовпливу різних учень, «спадковості» їх розвитку формувалися універсальні, загальні для всіх людей цінності.

Політична думка давнини розвивалася як форма теоретичного узагальнення інтенсивного політичного життя того часу. Функціонування полісної демократії об’єктивно потребувало активної участі громадян у політичних процесах. Від цього був залежний державний устрій країни, існуючі механізми вирішення конфліктів та організації суспільного життя того часу. Багато стародавніх ідей не втратили своєї значимості та актуальності у наші дні. Платонівські уяви про державу від її ідеального стану до реальних типів у формі тимократії, олігархії тиранії та демократії доповнив Аристотель, який ввів розуміння кращого державного устрою у формі політії.

Абсолютне панування релігії в середньовічних світоглядах наклало свій відбиток на політичні погляди цього часу. Політичні проблеми в цей період трактувалися як частина теологічних проблем, як їх осколок.

Відхід від суто теологічної інтерпритації політики притаманний Н.Макіавеллі, який створив реалістичне бачення політики. Нові часи в європейському розвитку створюють виняткову можливість розбудови політичних інститутів держави відповідно до теоретичних уяв та парадигм, розроблених політичними мислителями та філософами Нового часу (Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Монтеск’є). Політична думка ХІХ століття розвивалась у протистоянні дихотомії марксизму та веберіанства. На перепоні цього теоретичного протистояння важливе місце займає російська політична думка, представлена ідеологією народників, релігійною філософією російської соборності та революційним радикалізмом більшовизму. Розвиток сучасної політичної науки значною мірою визначається дослідженнями американських, німецьких та французьких політологів.


Цілі навчання


Загальна мета: Визначати основні тенденції в історії розвитку політичних вчень.

^ Конкретні цілі:

у відповідності з темою заняття студент повинен вміти:

 1. Надати періодизацію історії політичних теорій;

 2. Характеризувати основні етапи світової політичної думки;

 3. Порівнювати ставлення до зв’язку моралі та політики у різних політичних теоріях;

 4. Виділяти уявлення про ідеальну державу у різних політичних вченнях та теоріях;

 5. Аналізувати роль народу відповідно до різних політичних теорійЗміст навчання у відповідності з цілями


Теоретичні питання


 1. Характерні риси доантичної політичної думки. Основні принципи конфуціанства та легізму.

 2. Політична думка Давньої Греції та Давнього Риму, Середніх віків.

 3. Просвітницьке - раціоналістичний етап (основні концепції: макіавеллізм, концепції державного суверенітету, концепція розподілу влади, концепція суспільної угоди, марксизм) та політична думка сер.ХІХ- сер. ХХ ст.

 4. Сучасні теоретико-методологічні напрями політичної науки

 5. Основні риси розвитку політичної думки в Україні


Література

Основна:


 1. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001.-218 с.

 2. История политических и правовых учений: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция» / Под общ. ред. B.C. Нерсесянса.-2-е изд. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2001. - 727 с.

 3. Класики політичної думки: від Платона до Маркса Вебера: Пер. з нім. / Під ред. Є. Причепія. - К.: Тандем, 2002. - 584 с.


Додаткова:

 1. Аристотель. Полития. Соч. В 4-х т. Т.4. - М., 1983.

 2. Гоббс Т. Левиафан. Соч. В 2-х т. Т.2 - М., 1990.

 3. Дегтярёва М.И, Разработка понятия суверенитета Жаном Боденом//Нова політика. - 2000. - №1.

 4. Макиавелли Н. Государь. - М., 1990.

 5. Переломов Л.Г, Конфуцианство и легизм в политической истории
  Китая.-М., 1981.

 6. Платон. Государство //Собр. соч.: В 4-х т. М., -1994. Т.З.

 7. Салтовський О. Ідея української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя): Афтореферзт дис. д-ра політ, наук. - К., 2003.

 8. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Навч. посіб. — 3 вид. - К.: Юрінком Інтер, 2002.-304 с.


Цільові навчаючі завдання


1. До якого етапу (періоду) у розвитку світової політичної думки відносять Протагора?

^ A. к доантичному (IV в. до н.е.)

B. к античному (V в. до н.е.- II в.н.е.)

C. к просвітницько-раціоналістичному (XV ст.- I пол. XIX ст.)

D. к політико-соціологічному (II пол. XIX- начало 1940-х років)

E. к политологічному (з 1949 г.)


^ 2. Яким чином співвідносяться поняття «політична наука» та «політичні вчення, світова політична думка»?

 1. Це одне й те ж саме (синоніми)

 2. Це протилежні речі (антоніми)

 3. Політичні вчення, світова політична думка включають у себе політичну науку

 4. Політична наука включає у себе політичні вчення, світову політичну думку

 5. Політична наука базується на політичних вченнях, світовій політичній думці


^ 3. Теологія – це

A. Наука, що вивчає релігію

B. Етап світової політичної думки

C. Філософське вчення

D. Политологічна концепція

E. Не має правильної відповіді


4. Автор фрази «Мета виправдовує засоби» —____________________

A. Конфуцій

B. Сократ

C. Платон

D. Аристотель

E. Макіавеллі


^ 5. До якого етапу (періоду) у розвитку світової політичної думки відносять

Габріеля Алмонда?


A. до теології (середні віки)

B. к античному (V в. до н.е.- II в.н.е.)

C. к просвітницько-раціоналістичному (XV ст.- I пол. XIX ст.)

^ D. к політико-соціологічному (II пол. XIX- начало 1940-х років)

E. к політологічному (з 1949 г.)


Еталони відповідей: 1 A, 2 E, 3 E, 4 E, 5 E

Стислі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

Форма проведення заняття - семінар-практикум. Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль. Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


^ Тема 3. Політична влада


Актуальність теми


Влада є одним із найважливіших елементів соціальних відносин, фундаментальних начал суспільства і політики. Із поняттям влади пов’язані ряд інших політологічних категорій: монархія – єдиновладдя, демократія – влада народу, аристократія – влада знаті, теократія – влада духовенства, партократія – влада партії та ін. Влада – це явище, в якому зосереджені найсуттєвіші протиріччя політики: між об’єктивним і суб’єктивним, закономірним і випадковим, цілим і частинами. Необхідність влади в суспільстві породжується потребами управління при наявності різноманітних інтересів та необхідності здійснення загальних цілей, та неможливістю досягнення повного інформаційного забезпечення управлінських рішень, тобто влада є засобом подолання інформаційного дефіциту через примусові рішення. Таким чином влада стає визначальним інструментом політики, могутнім управлінським ресурсом та ресурсом впливу на людей з боку тих, хто володіє владою і здатністю до виконання своєї ролі незважаючи на опір інших. Політика неодмінно реалізується у владній формі, оскільки вона пов’язана із постійною боротьбою різноманітних інтересів і потребою подолання опору.

Розділ науки, пов’язаний з вивченням влади та владних відносин, називається кратологія.

Цілі навчання


Загальна мета: визначати сутність владних відносин у політичній сфері.


^ Конкретні цілі:

у відповідності з темою заняття студент повинен:


 1. Надавати визначення поняттям «влада», «політична влада»;

 2. Розрізняти поняття «державна влада» та «політична влада»;

 3. Виділяти види та типи влади за різними критеріями, ресурси та функції влади.

 4. Аналізувати рівень легальності, легітимності та ефективності влади.


Зміст навчання у відповідності з цілями

Теоретичні питання

 1. Поняття влади

 2. Сучасні концепції, класифікації влади.

 3. Ресурси та функції влади

 4. Проблема легальності, легітимності та ефективності політичної влади.

 5. Особливості формування і здійснення влади в Україні. Структура Міністерства охорони здоров'я України та підпорядковані йому органи управління місцевого рівня.


^ Граф логічної структури теми «Політична влада»


Форми влади


Додержавна
Державна

Наддержавна

КРАТОЛОГІЯ

Влада –
система взаємовідносин командування та підкорення у певній соціальній спільності
вольовий елемент, що виражається у здібності одних суб'єктів нав'язувати свою волю іншим
сукупність інститутів, котра здатна забезпечити суспільний лад та цілісність держави.


^ ДЕРЖАВНА ВЛАДАПОЛІТИЧНА ВЛАДА
Біхевіористична

концепція влади

Телсологічний

підхід

Інструменталістський

підхід

Структуралістський підхідВЛАДА
^ ЗА СУБ'ЄКТАМИ
ЗА ФОРМОЮ ПРАВЛІННЯ
- особистісна
- монархічна

- групова
- тиранічна

- інституціональна
- аристократична- олігархична-теократична- охлократична- демократична- партократична- бюрократична- технократична- кріптократична- тимократичнаРесурси влади
Функції влади


Стабільність політичної влади
Легальність


Легітимність


Ефективність
Література

Основна:

 1. Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный механизм социального общения // Полис. - 1996. - №3.

 2. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. - 2000. - №1.

 3. Ледяев В.Г. Формы власти: типологический анализ // Полис. - 2000. - №2.


Додаткова:

 1. Высоцкий А.Ю. Легитимность: анализ понятия //Грани. - 2003. - №1.

 2. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю. Власть //Полис. - 1997. - №6.

 3. Макеев С. Десятирічна криза легітимності правлячих кіл. // Політична думка. - 2001.-№ З.

 4. Міщенко М. Влада іміджу // Розбудова держави. - 1998. - №9-10.

 5. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. -К.,1996.

 6. Соловьев А.И. Власть в политическом измерении // Вестник МГУ. Сер. 18. -1997.-№6.

 7. Тоффлер О. Проблема власти на пороге XXI века // Свободная мысль. - 1992.-№2Цільові навчаючі завдання


^ 1. До якої влади належить влада ООН?

 1. додержавна

 2. додержавна, політична

 3. державна, політична

 4. наддержавна, політична

 5. політична


^ 2. До якої влади належить влада президента?

 1. додержавна

 2. додержавна, політична

 3. державна, політична

 4. наддержавна, політична

 5. політична


3. Влада – це структура, при чому структура міжособистісного спілкування, що базується на винагородах та покараннях.

Це сутність якої з концепцій влади як політичного явища?

 1. Біхевіористична концепція

 2. Телеологічний підхід

 3. Інструменталістський підхід

 4. Структуралістський підхід

 5. Не має вірної відповіді


^ 4. За суб'єктами влада опозиційної партії –

 1. особистісна

 2. групова

 3. державна

 4. політична

 5. інституціональна


^ 5. За формою правління – влада військових –

 1. охлократична

 2. тиранічна

 3. теократична

 4. тимократична

 5. кріптократична


6. Формально-юридна законність встановленої влади - ____________ 1. Ефективність політичної влади

 2. Легальність політичної влади

 3. Легітимність політичної влади

 4. Стабільність політичної влади

 5. Політична система суспільства


Еталони відповідей: 1 D, 2 C, 3 D, 4 E, 5 D, 6 B


Стислі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

Форма проведення заняття - семінар-практикум. Основою навчання є робота відповідно до плану семінарського заняття. Доповідачі роблять повідомлення по теоретичних питаннях; співдоповідачі – доповнюють, уточнюють, аналізують повідомлення; опоненти - задають додаткові питання. Після розгляду кожного питання робляться висновки. Викладач аналізує виступи, корегує й уточнює їх, звертає увагу на помилки у відповідях. Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підбиваються підсумки.


  1   2   3   4

Схожі:

В. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008 iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008 iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять для студентів факультету «Сестринська справа» Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обґрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008 iconВ. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008 iconВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008 iconВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008 iconВ. А. Кречетова політологія методичні рекомендації
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
В. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008 iconОперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010
Оперативна хірургія І топографічна анатомія : зб метод вказівок для студентів стомат факультету. Донецьк, 2010. 100 с
В. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008 iconВ. М. Александровська, В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні вказівки до семінарських занять для студентів
Рецензенти: М.І. Шутов, д економ н., проф каф організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології фпо
В. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008 iconВ. М. Александровська, В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні вказівки до семінарських занять для студентів
Рецензенти: М.І. Шутов, д економ н., проф каф організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології фпо
В. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк 2008 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки, програма І плани семінарських занять
Етичний кодекс: Методичні вказівки, програма І плани семінарських занять (для студентів I курсу спеціальностей денної І заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи