Робоча програма релігіезнавство icon

Робоча програма релігіезнавство
Скачати 175.1 Kb.
НазваРобоча програма релігіезнавство
Дата24.08.2012
Розмір175.1 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.ГОРЬКОГО


Форма № У-31

ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор Дон ДМУ проф. Талалаєнко О.М.

«_____»_________________2007р.


Р О Б О Ч А ПРОГРАМА


РЕЛІГІЕЗНАВСТВО


Для спеціальностей: фармація – 7.11.0201

факультет: фармацевтичний

Кафедра філософії, психології та економічної теорії.


Нормативні дані:


Форма навчання


Курс


СеместрКількість годин


СПРС

Залік, діф. залік (семестр)

Всього годин

Лекцій

Практичні, лабораторні,

семінарські заняття

денна

1
54

8

10

36


Програму склали: проф. В.М.Александровська, доц. Е.Ф.Смерічевський


Програму обговорено на засіданні кафедри «_____»_________2008р., Протокол №_____


Зав. каф._____________________проф.В.М.Александровська


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії

«______» _________________2008р., протокол №__________


Голова циклової методичної комісії__________________ Пузік А.А.п/п


Теми та основні питання до них


Всього годин

^ В тому числі по виду занять


СПРС

лекції

пр. заняття1^ РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ ТА ДУХОВНЕ ЯВИЩЕ.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Цілі:

Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні, гносеологічні витоки релігії.

2. Інтерпретувати сутність основ віровчень та культи світових релігій, які впливають на фізіологічні та психологічний став людини.

Питання охорони праці та техніка безпеки на курсі філософії та соціології: пожежна безпека, евакуація на випадок НВ, план евакуації.

Визначення релігії. Теоретичний, суб’єктивно-психологічний, антропологічний, біологізаторський підхід до роз’яснення релігії.

Аналіз на інтернаціональному сензитивнів та функціональному рівнях.

Коріння релігії: соціальні, гносеологічні, психологічні. Релігія як відображення дійсності. Релігія – феномен культури: релігійна культура та її цінність зміста і діяльностний центр.

Елементи та структура релігійної системи. Релігійне мислення: повсякденний та теоретичний рівень. Вплив релігійних почуттів на розум та здоров’я людини. Релігійна діяльність: закультова та культова. Релігійне відношення та форми їх фіксації. Інститути та організації. Функції релігії та їх значення.82242

^ ПОХОДЖЕННЯ ТА РАННІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ

Богословська версія та наукова точка зору на появлення релігії. Природа релігійного феномена в перших 2-х гл. Біблії. Концепція „прамонсеїзма” (до релігійного періоду).

Форми першобутних вірувань: міфологія, фетишизм, тотемізм, магія, анімізм. Диференціація магії по методам та по цілям впливу. Сутність, функції, типи релігійних ритуалів, таїнств, символів. Ідолопоклонство і його сучасні форми.

Еволюція ранніх фор релігії – відображення певних студентів розвитку суспільства. Виникнення національних, державних та світових релігій. Плем’яні релігії і їх культ. Культ предків.

Лікувальна практика в анімізмі та фетишізмі.6


243


^ БУДДИЗМ І РЕЛІГІЇ СХОДУ

Буддизм – як стародавня світова релігія. Походження буддизму та його ідейні витоки, релігійна література.

Віровчення та культ буддизму. Політеїзм як сутнісна та характерна риса буддизму. Питання про статую Будди. Вчення про спасіння.

Буддистська моральність та її найвища ціль. Соціальний і медичний аспекти моральності буддизму.

Світогляд буддизму „чотири благородні істини” (драхма, карма, сансара, нірвана).

Дзен-буддизм в системі буддизму: хінаяна та махаяна (ламаізм).

Характеристика і особливості релігій Сходу: зороастризм, індуїзм, джайнізм, сикхізм, даосизм, конфуціанство, синтоїзм, та релігійна література.62


44

^ ХРИСТИЯНСТВО. ПРАВОСЛАВ’Я

Виток сучасності християнської теології та релігійної філософії. Псіввідношення теології та релігійної філософії: онтологія, антропологія, етика та соціальні вчення Аврелія, Августина, християнська містика Аріопагітік, теологічне осмислення аристотельської філософії Ф.Аквінським.

Вселенські собори і розвиток християнського віровчення та культа. Христологічні суперечки у соборну епоху. Розкол християнства та його наслідки.

Православ’я віровчення та культ. Соціальна доктрина православ’я.

Православ’є та Русь. Релігійні секти православ’я: історія виникнення та сучасний стан. Філософія та естетизм російського релігійного мистецтва (іконопись, література, архітектура): проблема сенсу життя, моралі. Ідеї православної релігійної філософії: вселенська теократія, космополітизм і месонізм, соборність і фофійність.

Православ’я на Україні. Українська православна церква: історія, сучасність та проблеми.62


45

^ КАТОЛИЦИЗМ І ПРОТЕСТАНТИЗМ

Історія виникнення католицизму. Католицька теологія і філософія: Аврелій, Августин, Фома Аквінський, Г.Марсель, Е.Муньє, Ж.Марітен, П.Тейяр де Шарден.

Віровчення і культ католицизму: вчення про Бога та філіокве, догматика про Діву Марію, таїнства, свята.

Сучасне соціальне вчення католицької церкви. Католицька церква після ІІ Ватиканського собору. Енуікліки Папи Римського Теологія визволення. Історія діяльності Римських пап.

Взаємовідношення католицької церкви іншими християнськими конфесіями, з світовими релігіями та з нетрадиційними культами. Греко-католицька церква в Україні: історія і сучасність.

Історія протестантизму як особливого різновиду християнства. Протестантська теологія: теологія опіру Д.Бонхеффера, політична теологія І.Б.Меца, теологія надії Ю.Мольтмана. Особливості віровчення протестантизму.

Основні напрями раннього протестантизму: лютеранство, кальвінізм, англіканство та пізнього протестантизму: баптизм, евангелізм, методизм, адвентизм, п’ятидесятники, адвентисти сьомого дня і свідки Єгові.

Проникнення і поширення пізнього протестантизму в Україні. Діяльність протестантських течій та сект в сучасній Україні.8


266

^ САКРАЛЬНІ ТЕКСТИ

Історія виникнення Біблії. Матеріал, мова та переклади Біблії. Літературні жанри в Біблії. Біблія як історико-культурний пам’ятник. Структура та зміст Біблії. Зміна догматики і канонізації священних книжок. Внеканоничні тексти ( апокрифи). Коран як історико-літературний пам’ятник арабо-мусульманської культури і священна книга Ісламу. Походження, структура та зміст Корану. Притчовий та алегоричний характер тексту.

Християнське віровчення про Бога. Бог та його діяння у Старому Заповіті. Ісус Христос – спаситель і боголюдина у Новому Заповіті. Дискусія про Бога у Книзі Йова. Віровчення про Аллаха і його пророка Мухамеда у Корані.

Старий Заповіт про створення світу. Гріховність людини. Дуалізм душі та тіла. Страшний суд і кінець світу. Об’явлення св. Іоанна Богослова. Інтерпретація Старозаповітної та Ново заповітної історії у Корані. Коран про світобудову, пекло і рай.

Морально-етична і соціальна проблематика у пророцьких книгах. Книга Йова, послання апостола Павла. Нагорна проповідь Ісуса Христа. Декалог сенс її життя у Книзі Евклізіястова. Ідея спасіння та месонізму у Старому Заповіті. Соціальна проблематика Корану: людина, її життя та потойбічне існування. Визначення і свобода волі, релігійна свобода.

Медицинська проблематика Біблії. Наукові знання у Корані. Медичні свідчення і моральні норми Корану.
62


47

ІСЛАМ

Виникнення ісламу та перетворення його в світову релігію: історичні, соціальні та національні причини. Роль Мухамеда у історії становлення ісламу.

Віровчення та культ ісламу. Вчення про Аллаха та його пророків, про людину, моральні накази та соціальна проблематика. Літературні джерела ісламу.

Основні напрями в ісламі. Шиїзм і сунізм, їх виникнення та джерела. Суфізм як спільність різноманітних течій, шкіл, сект. Витоки суфізму: неоплатонізм, індійська релігійна традиція, християнський аскетизм.

Мусульманська теологія: мутазіліти (віддалятися) та мутакаліми (калам – наука, слово).

Традиціоналізм та модернізм в ісламі. Залежність сучасного ісламу від економічних та політичних умов країн розповсюдження ісламу. Особливості виявлення ісламу у сучасних соціально-політичних рухах, економіці та життєвій практиці віруючих. Іслам в Україні.62


48

^ СУЧАСНИЙ РЕЛІГІЙНИЙ СВІТ: ПРОБЛЕМИ, ПРОЦЕСИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Нетрадиційні релігійні та культи: характерні риси і типи (євангельські, східні, сцентологічні, окультні: „Харе Кришна”, „Місія божественного світла”, „Рух Ісуса”, „церква саєнтології Р.Л.Хаббарда” та ін.) Секуляризація як соціально-історичний процес та його основні етапи. Вільнодумство і його форми. Погляди російських та українських філософів на релігію та атеїзм.

Релігійність та вільнодумство у сучасній філософії. Релігійний екзистенціалізм та неотомізм. Новаторські релігійні пошуки у сучасній філософії. Сутність концепції „секулярного гуманізму” (П.Куртц). Інтеграційні тенденції у сучасних релігійних вченнях. Екуменізм: вираження тенденцій зближення (розмежування) між релігіями. Анти екуменічні тенденції у сучасному богослов’ї. Діалог і співпраця між віруючими та невіруючими. Гуманізм – основа діалогу. Проблема взаємовідносин між релігіями у сучасному світі.

Моральне удосконалення та відповідальність людини перед природою – основа діалогу релігійного та філософського світогляду.

Розширення меж діалогу у „теології надії” Ю.Мольтмана.8


26
^ ВСЬОГО ГОДИН:

54

8

10

36Тематичний план лекцій.


п/п.

ТЕМА.

Кількість годин.

1.

^ РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ ТА ДУХОВНЕ ЯВИЩЕ.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

2

3.

^ БУДДИЗМ І РЕЛІГІЇ СХОДУ

2

4.


ХРИСТИЯНСТВО. ПРАВОСЛАВ’Я


2


6.


^ САКРАЛЬНІ ТЕКСТИ

2


7.


ІСЛАМ2

Всього:


10

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬп/п.

ТЕМА.

Кількість годин.

1.

^ РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ ТА ДУХОВНЕ ЯВИЩЕ.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

2

2.

^ ПОХОДЖЕННЯ ТА РАННІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ

2

5.

КАТОЛИЦИЗМ І ПРОТЕСТАНТИЗМ


2

8.


^ СУЧАСНИЙ РЕЛІГІЙНИЙ СВІТ: ПРОБЛЕМИ, ПРОЦЕСИ, ПЕРСПЕКТИВИ


2


Всього:


8

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

СРС


п/п.

ТЕМА.

Кількість годин.

1.

^ РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ ТА ДУХОВНЕ ЯВИЩЕ.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

4

2.

^ ПОХОДЖЕННЯ ТА РАННІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ

4

3.

БУДДИЗМ І РЕЛІГІЇ СХОДУ

4

4.


^ ХРИСТИЯНСТВО. ПРАВОСЛАВ’Я


4


5.

КАТОЛИЦИЗМ І ПРОТЕСТАНТИЗМ


6

6.


^ САКРАЛЬНІ ТЕКСТИ

4


7.


ІСЛАМ4

8.


^ СУЧАСНИЙ РЕЛІГІЙНИЙ СВІТ: ПРОБЛЕМИ, ПРОЦЕСИ, ПЕРСПЕКТИВИ


6


Всього:


36

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


1. Соціальні , гносеологічні , історичні , психологічні чинники процесу становлення релігії

2. Функції релігії

3. Місце релігії в розвитку культури суспільства. Релігійна культура. Релігія у національній культурі України.

4. Медицина та релігія про здоров’я та природу хвороб людей. Явище «чудодійного сціління » , віра в життя після смерті у релігійній свідомості.

5. Релігія і лікувальна справа.

6. Ідея безсмертя і психотерапія хвороб.

7. Емоції людини та релігія.

8. українська міфологія та релігійні уявлення стародавніх слов’ян.

9. Ранні форми релігійних вірувань: фетишизм, тотемізм, магія, анімізм.

10. Еволюція ранніх форм релігійних вірувань як відображення певних ступенів розвитку суспільства.

11. Становлення понять «бог», «душа», «пекло», «рай», «гріх». Заборони у релігіях. Віровчення і світогляд буддизму.

12. Дзен-буддизм у системі буддійського світогляду.

13. Характеристика і особливості релігій Сходу: зороастризм, індуїзм, джайнізм, сикхізм, даосизм, конфуціанство, синтоїзм.

14. Виникнення християнства: економічні і соціально – політичні передумови. Періоди раннього християнства.

15. Православ’я: віровчення і культ.

16. Соціальна доктрина православ’я.

17. Православ’я і Русь. Релігійні секти православ’я.

18. Православ’я в католицизм. Історія та сучасність.

19. Віровчення і культ католицизма : вчення про філіокве, догмат про Діву Марію, таїнства та ін.

20. Католицизм і українська православна церква.

21. Греко – католицька церква в України. Історія та сучасність.

22. Історія протестантизму як особливого різновиду християнства.

23. Основні напрямки раннього протестантизму: лютеранство, кальвінізм, англіканство та пізнього протестантизму: баптизм, евангілізм, методизм, адвентизм, п’ятидесятники, адвентисти сьомого дня, Світки Єгови.

24. Історія проникнення та поширення пізнього протестантизму в України.

25. Історія виникнення Біблії, матеріал, мова та переклад Біблії. Літературні жанри в Біблії. Біблія як культурно – історичний пам’ятник.

26. Структура та зміст Біблії. Зміна догматики і канонізації священних книжок. Внеканоничні тексти (апокрифи).

27. Медицинська проблема Біблії.

28. Коран – як історико-літературний пам’ятник арабо-мусульманської культури і священна книга ісламу.

29. Наукові знання у Корані. Медичні свідчення і моральні норми Корану.

30. Виникнення ісламу і перетворення його у світову релігію: історичні, соціальні в національні причини.

31. Віровчення і культ ісламу. Літературні джерела ісламу. Організації мусульманського духівництва.

32. Шиїзм і Сунізм як основні напрямки ісламу: причини виникнення та джерела. Суфійські ордини. Секти у ісламі.

33. Нетрадиційні релігії та культури: характерні риси і типи (євангельські, східні, сцентологічні, окультні: «Харе Кришна», «Місія божественного світла », «Рух Ісуса», «Церква саентології Р. Л. Хаббарда»).


^ ПІДРУЧНИКИ ТА УЧБОВАІ ПОСІБНИКИ


1. Гараджа В.И. Религиоведение. – 2-е узд., М., 1995.

2. Ерышев А.А. Религиоведение. – К.,1999.

3. История и теория атеизма. – М.,1982.

4. Історія релігії в Україні./ За ред.. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К., 1999.

5. Калінін Ю.А., Харьковщенко Е.А. Релігієзнавство. – К., 1997.

6. Лекции по религиоведению./ Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1997.

7. Лубський В.І. Релігієзнавство. – К.,1997.

8. Настольная книга атеиста. – М.,1985.

9. Научный атеизм. – М.,1985.

10. Радуги А.А. Введение в религиоведение : теория, история, и современные религии. Курс лекций. – М., 1996.

11. Релігієзнавство./ За ред.. С.А. Бублика. – К., 1998.

12. Огородник И.С., Огородник В.І. Религиоведение.// Учебно-методическое пособие (курс лекций) для студентов 2-го курса всех специальностей. – ДЭГИ, Донецк, 2000.

13. Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. – Р.нД. 1996.

14. Угринович Д.Е. Введение в религиоведение. – 2-е изд.- М., 1985.


СЛОВНИКИ  1. Атеистический словарь.- М.,1987

  2. Буддизм: словарь.- М.,1992.

  3. Іслам: словарь атеиста. – М.,1988.

  4. Карманный словарь атеиста. – М.,1983.

  5. Католицизм: словарь атеиста. – М.,1991.

  6. Православие: словарь атеиста. – М.,1988.

  7. Протестантизм: словарь атеиста. – М.,1990.

  8. Современный философский словарь. – М., 1989.

  9. Философский энциклопедический. – М., 1989.

  10. Християнство: словарь.- М.,1994.ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ


Атеистические чтения (АЧ).

Вестник МГУ.

Вопросы философии (ВФ).

Журнал Московской патриархии (ЖМП).

Наука и религия (НР).

Философские науки (ФН).

Людина і світ (ЛС).

Схожі:

Робоча програма релігіезнавство iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма релігіезнавство iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма релігіезнавство iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма релігіезнавство iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма релігіезнавство iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма релігіезнавство iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма релігіезнавство iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма релігіезнавство iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма релігіезнавство iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма релігіезнавство iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи