Основи економічної теорії icon

Основи економічної теорії
НазваОснови економічної теорії
Сторінка1/4
Дата24.08.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство охорони здоров'я України


Донецький національний медичний університет ім.М.Горького


В.М. Александровська, В.Ю.Білоусова


ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


Методичні вказівки для студентів

до проведення практичних занять

(фармацевтичний факультет)


Донецьк, 2009


ББК 60.5.73.

УДК 316 (075.8)


В.М.Александровська, В.Ю.Білоусова


Методичні вказівки містять матеріали, необхідні для студентів фармацевтичного факультету під час підготовки до семінарів з курсу „Основи економічної теорії". Вони включають обгрунтування актуальності тем і цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік основної та додаткової літератури, графи логічної структури тем, комплекс навчаючих завдань, визначення нових понять, тем рефератів, таблиці і схеми, характеристику методичних форм проведення занять.


Рецензенти: М.І.Шутов, д.економ.н., проф. каф. організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології ФПО


Затверджено на засіданні

Вченої ради ДонНМУ ________. (протокол №____).


© Александровська В.М, Доценко, В.Ю.Білоусова

© ДонНМУ


^ Тема 1

Основні поняття і категорії еконо­мічної теорії. Суспільне виробництво і відтворення. Науково-технічний прогрес.

1 Актуальність теми

Тема формує уявлення про основи економічних теорій як науки та її місце в системі гуманітарних наук. У темі розкривається предмет, мета та функції економічної теорії, її категорії та закони, зв'язок з іншими науками, історичний процес формування економічної думки. Актуальність теми обумовлена тим, що вона досліджує об'єктивну не­обхідність матеріального виробництва, його ресурси й фактори, процес і типи відтворення. Особлива увага приділяється проблемам створення суспільного продукту, його структури в сучасних умовах розвитку науково-технічного про­гресу.

2. Цілі навчання

Загальна мета:

Вміти визначити сутність економічної теорії як науки, її практичне значення у суспільному житті на різних етапах формування та розвитку господарських відносин. Уміння проаналізувати сутність суспільного виробництва, передумови та особливості його відтворення, а також обгрунтувати необхідність науково-тех­нічного прогресу та охарактеризувати протиріччя його розвитку.

Конкретні цілі

ВМІТИ

 • визначити об'єкт і предмет економічної теорії;

 • простежити основні етапи розвитку економічної думки;

 • класифікувати економічні категорії й закони.

 • обгрунтувати об'єктивну необхідність матеріального виробництва;

 • структурувати суспільний продукт і національне багатство;

 • визначити форми науково-технічного прогресу, сутність, основні риси й протиріччя науково-технічної революції.

3. Зміст навчання

Граф логічної структури теми 1 (див. додатки)

Теоретичні питання:

 1. Предмет економічної теорії, її мета й функції.

 2. Зародження економічної теорії й основні етапи її розвитку.

 3. Економічні категорії й закони. Методи економічного аналізу й
  економічне мислення.

 4. Матеріальне виробництво та його структура. Ресурси й фактори ви­
  робництва.

 5. Власність та її форми.

 6. Спосіб виробництва, суспільно-економічна формація.

 7. Суспільний продукт, його властивості й структура.

 8. Відтворення. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зрос­
  тання.

 9. Ефективність виробництва (виробнича функція, крива виробничих
  можливостей).

 10. Форми науково-технічного прогресу, його основні риси й протиріч­
  чя.

 11. Екологічні проблеми та шляхи їх, вирішення

Основна література

 1. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведев В. С Політична економія. - К.:
  Ніка - Центр, Ельга, 2000. - С 6-59; 84-122.

 2. Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкій Ю. І. Основи економічних
  знань. - К.: Вища школа, 2002. - С 18-76; 314-332.

 3. Мочерний С. В. Економічна теорія. - К.: Видавничий центр „Академія",
  1999.-С 5-95.

Додаткова література

 1. Экономика / Под ред. А. С. Булатова. - М.: БЕК, 1999. - С. 2-14; 69-106.

 2. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Основы экономики. - К.: Вища школа - Знання,
  1998.-С. 8-23.

 3. Экономическая теория / Под ред. Н. И. Базылева, С. П. Гурко. -Минск:
  БГЭУ, 1997.-С. 5-46.

 4. Юхименко П. I., Леоненко П. М. Історія економічних учень. - К.: Знання
  -Прес. 2001.-514 с.

 5. Несторенко О. П. Історія економічних вчень.-К.: МАУП, 2000. - 132 с.

4. Орієнтовна основа діяльності

Нові терміни

Економічна категорія — поняття, що у абстрактному вигляді відображає суттєві сторони окремих економічних явищ, процесів.

Економічні закони - причинно-наслідкові зв 'язки між соціально-економічними явищами, істотні зв 'язки між економічними процесами.

Матеріальне виробництво - виробництво матеріальних благ та надання матеріальних послуг, виконання будівельних, ремонтних, монтажних, земля­них та інших робіт.

Відтворення - постійне відновлення, безперервне повторення процесу вироб­ництва. Розрізняють відтворення просте, коли масштаби виробництва не змінюються, і розширене, коли обсяг виробництва зростає.

Науково-технічний прогрес - еволюційний і поступовий розвиток науки й техніки в їх тісній взаємодії, що супроводжується відповідними змінами ін­ших елементів технологічного способу виробництва і використовується для підвищення ефективності суспільного виробництва.

Науково-технічна революція - докорінні зміни у взаємодії людини і природи, а також; в системі продуктивних сил та їх речової форми.

Теми рефератів

 1. Економічна наука в сучасних умовах.

 2. Історія економічної думки в Україні

 3. Економічна наука в сучасних умовах.

 4. Національне багатство України, його структура й проблеми зростання.

 5. Сучасні медичні технології: надання послуг та відтворення.


Таблиця 1.1

Історія економічних учень

Етап

Характеристика етапу

Представники, історичні пам'ятники

^ Основні ідеї

Стародав­ній Схід

Законодавче оформлення економічних відносин

Артхашастра

Закони царя Хаммурапі

Боргове право, рабов­ласництво

Античність

Економічні ідеї у загальних філософських творах і концепціях

Аристотель Ксенофонт Платон

Перший аналіз поділу праці, вартості, гро­шей, нагромадження капіталу

Середньо­віччя

Економічні ідеї у богословських ученнях

Фома Аквінський

Зміцнення держави через наявність ви­роблених товарів, присудження торгово­го прибутку і лихвар­ського процента

Новий час

Перші економічні вчення

Меркантилізм

Т. Мен

Б. Даванзатті


Фізіократія

А. Монкретьєн

Основа багатства -гроші (золото, сріб­ло).


Джерело зростання багатства

Сучасність

Наукове вивчення економічних питань

Кейнсіанство Монетаризм

Державне регулюван­ня економіки Розвиток економіки лише за економічни­ми законами


Таблиця 1.2

Типи економічного зростання

^ Фактори

екстенсивного

зростання

Інтенсивний тип зростання

Методи

Форми

1. Збільшення об-

сягу інвестицій

та збереження

існуючого рівня

технології.

2. Збільшення

кількості пра-

цівників.

3. Зростання обся-

гів сировини,

матеріалів тощо

1. Упровадження нової техніки

й технології, основою яких є

процес інвестування вироб-

ництва.

2. Підвищення кваліфікацій-

ного рівня працівників.

3. Інтенсифікація використан-

ня виробничих фондів.

2. Удосконалення та впровад-

ження нових форм організа-

ції виробництва й праці.

3. Активізація підприємниц-

тва.

4. .Впровадження нових ін-

формаційних технологій, ін-

форматизація господарської

діяльності.

1. Працезаощаджуюча:

однаковий обсяг робіт

здійснюється меншою

кількістю працюючих

вищої кваліфікації.

2. Матеріально- і ресур-

созаощаджуюча: за-

стосовуються більш

економічні предмети

праці.


Таблиця 1.3

Ресурси, фактори й види доходів у виробництві

^ Види ресурсів

Фактори виробництва

Вид доходу

Природні

Матеріальні

Фінансові

Інформаційні

Трудові

Земля

РентаКапітал

ПроцентТруд

Зарплата5. Цільові навчаючі завдання

Завдання 1.

Об'єктом економічної теорії як науки виступає матеріальне виробництво. Що є предметом економічної теорії?

 1. Закони й закономірності розвитку матеріального виробництва.

 2. Необхідність матеріального виробництва.

 3. Структурні елементи матеріального виробництва.

 4. Категорії матеріального виробництва.

 5. Види економічної власності.

Завдання 2.

Кожна економічна школа має свій основний об'єкт дослідження. В якій теорії вперше об'єктом дослідження виступило безпосередньо виробництво?

 1. Монетаризм.

 2. Торговельного балансу.

 3. Фізіократи.

 4. Кейнсіанство.

 5. Маржиналізм.

Завдання 3.

Об'єктом економічної теорії як науки виступає матеріальне виробництво. Що є предметом економічної теорії?

 1. Закони й закономірності розвитку матеріального виробництва.

 2. Необхідність матеріального виробництва.

 3. Структурні елементи матеріального виробництва.

 4. Категорії матеріального виробництва.

 5. Види економічної власності.

Завдання 4.

Продуктивні сили мають у своєму складі декілька структурних елементів. Який з них виступає головним?

 1. Предмети праці.

 2. Знаряддя праці.

 3. Робоча сила.

 4. Технології.

 5. Засоби виробництва.

Завдання 5.

Матеріальне виробництво є процес взаємодії людини й оточуючого природно­го середовища. В чому полягає об'єктивна необхідність матеріального вироб­ництва?

 1. Природа не дає в готовому вигляді засоби для життя.

 2. Природно людині притаманне прагнення до праці.

 3. Необхідно розвивати особисті навички використання природної речовини.

 4. Людина в процесі праці має можливість спілкування.

 5. Людину не завжди задовольняють предмети, що дає природа для споживання

Завдання 6.

Права власності визначаються нормативними актами. Що включає в себе пра­во власності?

 1. Право використання корисних якостей блага для себе.

 2. Право вирішувати, хто і як буде забезпечувати використання блага.

 3. Право на передачу блага за спадком.

 4. Право виключного фізичного контролю над благом.

 5. Усі відповіді правильні.

Завдання 7.

Метою виробництва є отримання прибутку. На якій фазі суспільного вироб­ництва має бути отриманим прибуток?

 1. Виробництво.

 2. Обмін.

 3. Споживання.

 4. Розподіл.

 5. Реалізація товарів.6. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті Методика проведення

Форма проведення заняття - двогодинне семінарське заняття. Відбувається знайомство викладача з групою, після чого починається обговорення питань плану, розв'язання проблемних ситуацій. Передбачається заслуховування та обговорення реферативного повідомлення.


Тема 2

^ ЛЮДИНА В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. ТОВАРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


1. Актуальність теми

Людина поєднує фізичну й розумову діяльність. Однак співвідношення між цими складовими праці різні. З розвитком суспільного виробництва на основі нової техніки й технології у загальних затратах праці підвищується значення її інтелектуальної частини. Одне з найважливіших не лише економічних, але ж і соціальних завдань - зменшення частини фізичної праці у виробництві. Це вимагає суттєвих змін в умовах життя й праці людини, підвищенні її культурного, освітнього і професійного рівня. Здатність людини до праці складає частину її істотності. Поряд з економічною, людині притаманна й духовна діяльність. Тому на розвиток людини впливає не лише вдосконалення техніки і технології, хоча останнє і є визначним показником, завдяки якому посилюється процес інтелектуалізації праці. Разом із цим має поліпшуватися соціальна сфера і соціальні умови життя. Зростання потреб людини стали наслідком розвитку суспільного виробництва.

2. Цілі навчання

Загальна мета

Вміти аналізувати соціальний вимір науково-технічного прогресу, форми суспільного виробництва.

Конкретні цілі

ВМІТИ:

 • аргументувати роль людини в економічній системі;

 • аналізувати проблеми народонаселення;

 • визначити зміну місця людини у виробництві;

 • характеризувати властивості товару;

 • обгрунтувати закономірності виникнення грошей, їх сутність та функції;

 • аналізувати переваги та недоліки інфляційних процесів та заходи їх
  запобігання.

3. Зміст навчання

Граф логічної структури теми 2 (див. додаток)

Теоретичні питання

 1. Людина в економічній системі.

 2. Соціально-економічні проблеми народонаселення. Форми руху
  населення.

 3. Соціальні наслідки НТР.

 4. Форми суспільного виробництва.

 5. Товар і двоїстий характер праці.

 6. Гроші, їх функції

 7. Закон грошового обігу. Інфляція.

Основна література

 1. Мочерний С. В. Економічна теорія. - К.: Видавничий центр „Академія",
  1999. - С 83-96; 429-439; 96-135.

 2. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведев В. С Політична економія. - К.:
  Ніка - Центр, Ельга, 2000. - СІ 12-164.

 3. Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкін Ю. І. Основи економічних
  знань. - К.: Вища школа, 2002. - С 115-149; 400-404.

Додаткова література

 1. Иохин В. Я. Экономическая теория. - М.: Юристь, 2001. - С. 223-269;
  306-323.

 2. Основы экономической теории: политэкономический аспект. - К.: Знання-
  Прес, 2001.-С.45-51; 112-118; 128-139.

 3. Экономическая теория (политэкономия) / Под общей ред. В. И. Видяпина,
  Г. П. Журавлевой. - М: ИНФРА-М, 1999. - С. 60-63; 71-79.


4. Орієнтовна основа діяльності

Нові терміни

Людина - біосоціальна істота, в якій оптимально поєднуються риси при­родної (біологічної істоти, її належність до природних сил, з фізіологічними та екологічними потребами) та соціальної істоти (як сукупності суспільних відносин, із соціальними, в тому числі економічними, політичними та іншими потребами й інтересами) у їх діалектичній взаємодії.

Зайнятість населення - діяльність громадян, пов 'язана із задоволенням осо­бистих та суспільних потреб, що, як правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формі.

Натуральне господарство - виробництво всіх потрібних для існування про­дуктів у кожному конкретному господарстві.

Товарне виробництво — організація суспільного господарства, коли окремі продукти виготовляють відокремлені виробники, і для задоволення суспільних

потреб необхідні купівля-продаж цих продуктів, що стають товарами, на ринку.

Соціально-економічна сутність людини - органічне поєднання соціальної (тобто як сукупності суспільних відносин) і економічної сутності людини (людини - працівника, людини - власника), завдяки якому біологічний аспект сутності людини виявляється у діалектично знятому вигляді.

Грошова маса - обсяг випущених в обіг паперових грошових знаків (банківсь­ких та казначейських білетів), металевих монет і депозитних грошей (грошо­вих коштів на поточних рахунках в банках).

Грошова система - форма організації грошового обігу, що історично склала­ся в країні й закріплена в національному законодавстві.

Інфляція — знецінення грошей внаслідок переповнення каналів обігу паперо­вими грошима. Призводить до стійкого перевищення сукупного попиту над сукупною пропозицією.

Девальвація - офіційне зниження курсу національної грошової одиниці у відно­шенні до іноземних валют.

Ревальвація - підвищення курсу національної грошової одиниці по відношенню до курсів валют інших країн.

Стагнація - падіння обсягів суспільного виробництва як наслідок тривалої інфляції.

Теми рефератів

 1. Демографічні проблеми України.

 2. Історія виникнення і розвиту грошей.

 3. Історія української гривні.

Таблиця 2.1

Просте й капіталістичне товарне виробництво

Риси

Просте товарне виробництво

Капіталістичне то­варне виробництво

^ Сучасне виробниц­тво

Час виникнення

Після першого сус­пільного поділу праці (відокрем­лення скотарства від землеробства)

XVI ст.

Рубіж 19640-50-х pp. у розвинених країнах (США, Ка­наді, західноєвро­пейських країнах, Японії)

Умови

розвитку

Другий і третій

суспільні роз-

поділи праці (ві-

докремлення ре-

месла і розумової

праці)

Розподіл ручної пра-

ці, початкова механі-

зацією праці, впро-

вадження парового

двигуна, залізниці;

широким використан-

ня електротехнічного

та важкого машино-

будування

НТР

Форма

власності

Індивідуальна тру-

дова, приватна

Індивідуальна, колек-

тивна, велика приват-

на власність.

Приватна, колектив-

на, державна

Взаємовід-

носини влас-

ника засобів

виробництва

й виробника

Одна і та ж

фізична особа

Власник та вироб-

ник (наймана робоча

сила) різні фізичні

особи.

Власник та вироб-

ник (наймана робоча

сила) різні фізичні

особи.

Мета вироб-

ництва

Задоволення влас-

них потреб

Отримання прибутку

Отримання прибут-

ку завдяки екологіч-

но безпечних техно-

логій

Відношення

виробника до

результатів

праці

Виробник є

господарем

результаті праці

Відчужування вироб-

ника від результатів

його праці

Не має безпосе-

реднього зв'язку

виробника з резуль-

татами праці

Форма

регулювання

Традиції,

господарі-пани

Ринок, держава

Ринок, держава; ін-

шими інституціями

Таблиця 2.2

Гроші та їх сутність

Риса

Характеристика

Функції

Засіб обігу, засіб платежу, міра вартості, засіб заощаджування, світові гроші

Види грошей

Монети, банкноти, чекові вклади

Елементи грошової системи

Наявність основної грошової одиниці Установлені види грошей Емісійна система5. Цільові навчаючі завдання

Завдання 1.

У товар втілена абстрактна й конкретна праця. Які наслідки має збільшення витрат абстрактної праці?

 1. Зростає споживча вартість.

 2. Зростає заробітна платня виробника.

 3. Зростає обсяг виробленої продукції.

 4. Зниження вартості ресурсів і факторів виробництва.

 5. Зростає ціна одиниці товару.

Завдання 2.

Товарне виробництво має свої риси та відмінності. Яка риса характеризує

лише товарне виробництво?

 1. Суспільний поділ праці.

 2. Універсалізація праці.

 3. Економічні зв'язки поміж виробництвом і споживанням опосередковані
  грошима.

 4. Можливість визначити, що, як і для кого виробляти.

 5. Виробник і власник засобів виробництва є одна й та ж особа.

Завдання 3.

У сучасних умовах економічної глобалізації посилюється роль світових грошей. Що саме виконує роль світових грошей у сучасних умовах?

 1. Золоті злитки.

 2. Електронні гроші.

 3. Резервні валюти.

 4. Золоті монети.

 5. Вільно конвертовані валюти.

Завдання 4.

Науково-технічна революція має своїми наслідками економічний і соціальний прогрес у суспільстві. Що виступає показником економічного і соціального прогресу?

 1. Збільшення частки робочого часу в сукупному часі суспільства.

 2. Скорочення витрат робочого часу.

 3. Збільшення частки вільного часу в сукупному часі суспільства.

 4. Скорочення частки вільного часу в сукупному часі суспільства.

 5. Зменшення цін на товари.

Завдання 5.

Інфляція приносить збитки населенню. Хто має найбільші збитки в умовах інфляції?

 1. Підприємці.

 2. Особи, що отримують фіксовані доходи.

 3. Особи, що отримують доходи від позик у кредитній системи.

 4. Особи, що отримують доходи від цінних паперів.

 5. Особи, які отримують соціальні посіб'я.

ЗАДАЧА 2.1

Медична установа надає послуги іноземним громадянам. Оплата відбувається через валютний рахунок установи.


^ Найменування послуг

Сума, тис.грн.

1

Діагностика

70

2

Препарати

10

3

Проведення операції

60

4

Післяопераційне обслуговування

12

5

Страхові послуги

3

Завдання. Визначити вартість медичного обслуговування у валюті перерахування, якщо її курс до національної валюти співвідноситься як 1:6.

^ АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ:

Крок 1. Визначити сумарну вартість медичних послуг у національній валюті:Крок 2. Визначити вартість послуг в іноземній валюті:К - курс іноземної валюти в національній валюті.

6. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

Методика проведення

Форма проведення заняття - 2 двогодинних семінарських заняття. На першому занятті відбувається обговорення перших трьох питань. Особливу увагу необхідно звернути на обговорення цих проблем у сучасній Україні, до того ж, під кутом зору охорони здоров'я розглянути проблему відтворення народонаселення. На другому занятті - висвітлення теоретичних проблем останніх питань плану. Наприкінці другого заняття проходить тестовий контроль.

  1   2   3   4

Схожі:

Основи економічної теорії iconОснови економічної теорії як навчальна дисципліна. Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ”
Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ” є опанування студентами системи категорій та найактуальніших теоретичних...
Основи економічної теорії iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 070800...
Основи економічної теорії iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 070800...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconЕкономічний факультет с. К. Реверчук, Т. В. Сива, Л. С. Реверчук основи теорії економічної конкуренції
Л. І. Дмитриченко – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Донецького національного університету
Основи економічної теорії iconШекшуєв О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 170202 "Охорона...
Основи економічної теорії iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Володіна І. М. Програма І робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма І робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Основи економічної теорії iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи