Основи економічної теорії icon

Основи економічної теорії
НазваОснови економічної теорії
Сторінка2/4
Дата24.08.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема 3

^ ТЕОРІЯ ВАРТОСТІ І КАПІТАЛУ.

ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Актуальність теми

Визначення цінності товару в матеріально-речовій формі, формі послуги чи інформації - одне з головних завдань економічної теорії, яке намагаються вирішити економісти різних шкіл і напрямів упродовж усієї свідомої історії людського буття.

Актуальність теми визначається також тим, що вона має з'ясувати сутність грошей, капіталу, робочої сили, окремих видів прибутку.

Особливу актуальність темі надає необхідність визначення поняття форм власності сутності й видів підприємництва, що особливо важливо в умовах розвитку підприємництва в Україні у сучасний період.

2. Цілі навчання

Загальна мета

Вміти аналізувати різні теорії вартості, обгрунтувати механізм утворювання окремих форм прибутку, а також необхідність і тенденції розвитку підприємництва в Україні.

Конкретні цілі

ВМІТИ:

 • визначити умови перетворення грошей у капітал;

 • визначити показники впливу на величину вартості товару "робоча сила";

 • розкрити механізм утворення додаткової вартості;

 • розрахувати норму прибутку, земельну ренту;

 • аргументувати різноманітність форм власності й підприємництва.

3. Зміст навчання

Граф логічної структури теми 3 (див.додатки)

Теоретичні питання

 1. Закон вартості.

 2. Капітал у системі економічних відносин.

 3. Робоча сила як товар.

 4. Виробництво додаткової вартості та її види. Перетворення додаткової
  вартості на прибуток, процент і ренту.

Капіталістичне нагромадження, його фактори на соціальні наслідки.

 1. Обіг і кругообіг капіталу.

 2. Підприємництво, його форми й умови існування.

Основна література

 1. Башнянин Г. І, Лазур П. Ю., Медведев В. С Політична економія. - К.:Ніка

- Центр, Ельга, 2000. - С 59-73; 204-273; 299-319; 343-360.

 1. Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкін Ю. І. Основи економічних
  знань. - К.:Вища школа, 2002. - С 95-104; 131-133; 216-228; 250-262;
  348-351.

 2. Мочерний С В. Економічна теорія. - К.:Видавничий центр "Академія",
  1999.-С 179-197; 327-333.

Додаткова література

 1. Иванов В. М. Деньги и кредит. - К.:МАУП, 1999. - С 113-163.

 2. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях / За ред. Луціва Б. Л.

Тернопіль:Карт-бланш, 2000. - С 148-153.

 1. Экономическая теория (политэкономия) / Под общей ред. Видянина В. И.,
  Г. П. Журавлевой. - М.:ИНФРА - М, 1999. - С. 134-144; 149-160; 175-
  180.

 2. Основы экономической теории: политэкономический аспект / Отв. ред.
  Климко Г. Н.. - К.:3нання - Прес, 2001. - С. 180-193; 345-349.

 3. Экономика / Под ред. Булатова А. С. - М.: БЕК, 1999. - С. 274-277.

4. Орієнтовна основа діяльності

Нові терміни

Диференціальна рента — додатковий продукт, що виникає внаслідок існуван­ня монополії на землю як на об 'єкт господарювання.

Кредит — позика та на певних умовах з умовою повернення через певний строк

Ціна виробництва - ціна, що дорівнює суми всіх виробничих і маркетингових витрат підприємства плюс середній прибуток на весь авансований капітал

Закон вартості — особливий економічний закон (діє у деяких суспільних спо­собах виробництва), який виражає внутрішньо необхідні, суттєві й сталі зв 'язки між; суспільно необхідною працею (витраченою на виробництво то­вару з урахуванням умов її відтворення) і цінами на товари за умов відносної відповідності попиту та пропозиції.

Теми рефератів

 1. Форми й види конкуренції.

 2. Проблеми й перспективи розвитку підприємництва в Україні у медичній
  сфері.

 3. Державна емісійна політика: інфляція й дефляція.

Таблиця 3.1Історичні форми земельної ренти

^ Відробітна рента

Продуктова рента

Грошова рента

Панщина:

селяни працюють на землі

поміщика власними засобами

виробництва за право

користуватися земельним

наділом.

Додаткова праця відокремлена

від необхідної у просторі і в

часі.

Оброк

селяни передають

власнику землі частину

виробленої продукції.

Немає просторово-

часового розподілу між

необхідним і додатковим

продуктом.

Орендна плата:

сплачується

незалежно від

обсягів виробництва

у грошовому

еквіваленті.

Відокремлення

власності на землю

від користування

Таблиця 3.2.

Сутність капіталу

Капітал

Речовий зміст

Суспільний зміст

Гроші.

Самозростаюча вартість.

Засоби виробництва.

Вартість, що приносить додаткову вартість

Товари.

Вартість, що втілює в собі додаткову вартість.

5.Цільові навчаючі завдання

Завдання 1.

Товар "робоча сила" як і будь-який інший має свої властивості. У чому проявляється споживча вартість товару "робоча сила"?

 1. Виробляє споживчі вартості.

 2. Зберігає вартість засобів виробництва і переносить її на товар.

 3. Є необхідним елементом процесу виробництва.

 4. Застосовує нові ідеї у виробництво.

 5. Створює вартість більшу власної вартості.

Завдання 2.

Одним із показників функціонування капіталістичного виробництва є норма додаткової вартості. Що відображає норма додаткової вартості?

 1. Ступінь експлуатації найманої праці.

 2. Ступінь зростання капіталу.

 3. Збільшення додаткової вартості.

 4. Прибутковість авансованого капіталу.

 5. Ступінь підвищення інтенсивності праці

Завдання 3.

Багато економістів досліджували капітал. Хто дав визначення капіталу як суспільного відношення між капіталістами і найманими працівниками, що представлено в речі, яка перебуває в постійному русі, самозростаючої вартості?

 1. Д. Рікардо.

 2. А. Сміт.

 3. Дж. М. Кейнс.

 4. М. Фрідмен.

 5. К. Маркс.

ЗАДАЧА 3.1

Вартість використаних засобів складає 5000 у.о., коефіцієнт робочої сили у будові капіталу складає 1:4, норма додаткової вартості 200%, тривалість робочого дня 6 годин .

Завдання: Розрахувати вартість виробленого товару, величину новоствореної вартості, необхідний робочий час.

^ АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ:

1крок. Зробити короткий хапис умов задачі.

2 крок. Розрахунок величини вартості робочої сили:

V = C:K,

де С - вартість засобів, що використовуються;

К - коефіцієнт місткості робочої сили у структурі капіталу.

3 крок. Розрахунок величини додаткової вартості. Використовуємо формулу

додаткової вартості:де m - величина додаткової вартості;

m, - норма додаткової вартості;

v - величина вартості робочої сили.

4 крок. Розрахунок величини вартості товару.

W=C+V+m

Vн = V + m

де W - величина вартості товару;

V - величина вартості робочої сили;

Vн - величина новоствореної вартості;

m - величина додаткової вартості.

5 крок. Розрахунок необхідного робочого часу з використанням формули

ступеню експлуатації:

де tн - величина необхідного часу;

t р- тривалість робочого дня;

m' - норма додаткової вартості.

6. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

Методика проведення заняття

Форма проведення заняття. Відбувається висвітлення проблем перших п'яти питань пла­ну семінару, обговорення наступних питань, а також розв'язання вправ. Наприкінці заняття проходить тестовий контроль.


Тема 4

^ ПІДПРИЄМСТВО, ЗАТРАТИ І РЕЗУЛЬТАТИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ.

ЦІНОУТВОРЕННЯ І ЦІНИ. ЗАРОБІТНА ПЛАТНЯ. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ.


1. Актуальність теми

Тема знайомить студентів із теоретичними основами господарювання в умовах ринкової економіки, що базуються на принципах доцільного вико­ристання обмежених ресурсів. Ефективність підприємництва у ринковій еко­номічній системі досягається завдяки взаємозв'язку витрат на виробництво, що визначають собівартість продукції та рівня цін, що є інструментом досяг­нення підприємством прибутку. Особливе місце займає формування системи оплати праці, як одного з елементів, що з одного боку складає собівартість про­дукції, а з іншого визначає рівень доходів та соціальний захист потенційних споживачів товарів та послуг (наприклад, медичних).

2. Цілі навчання

Загальна мета

Вміти проаналізувати основні показники організації та ведення під­приємницької діяльності, визначити їх взаємозв'язки та взаємовплив в умовах ринкової економіки.

^ Конкретні цілі

ВМІТИ:

 • визначити головні ознаки та особливості діяльності підприємства, його
  форми, умови виникнення та діяльності в ринковій економіці;

 • простежити процес накопичення витрат у собівартості продукції, запропо­
  нувати шляхи її зниження;

 • довести роль цін у ринковому механізмі, проаналізувати їх види та функ­
  ції;

 • розкрити взаємозв'язок понять прибутку та рентабельності у процесі підви­
  щення ефективності роботи підприємства;

 • проаналізувати можливі види доходів населення в умовах ринкової еконо­
  мічної системи;

 • визначити форми та системи оплати праці, проаналізувати види та функції
  заробітної платні;

 • визначити напрямки соціального захисту населення в умовах ринку.

3. Зміст навчання

Граф логічної структури теми 4 (див. додатки).

Теоретичні питання

 1. Підприємство. Форми та типи підприємств.

 2. Умови виникнення та діяльності підприємств в умовах ринку.

 3. Види витрат у процесі організації виробництва продукції.

 4. Собівартість продукції та шляхи її зниження.

 5. Ціноутворення в умовах ринку: види цін, їх роль та функції в еконо­
  мічному механізмі.

 6. Доходи населення: їх види, економічна сутність і напрямки спожи­
  вання.

 7. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки.

Основна література

 1. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципи, проблеми и политика.:
  В 2-х т. - Пер. з англ. / Под общ. ред. Пороховского А. А. - Таллин, 1995.
  -ТІ.-С. 150-172,45-57; Т2.-С. 105-108;.

 2. Современная экомомика. Общедоступный учебный курс. - Ростов н/Д.:
  изд-во Феникс, 1999. - С. 322-341.

 3. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих за­
  кладів освіти. - К.: Видавничій центр "Академія", 1999. - С. 232-306.

Додаткова література

1. Ильин С. С, Васильєва Т. И. Экономика. Справочник студента. - М.: Фи­
лологическое общество "Слово", ООО Фирма "Издательство ACT", 1999.С. 207-240.

2. Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория. Учебник для вузов. М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М, 1999. - С. 60-96.

3. Основи економічної теорії: Підручник у 2 кн. Кн. 1: Суспільне виробниц­
тво. Ринкова економіка / Ніколенко Ю. В., Демківський А. В., Євтушевсь-
кий В. А. та ін.; За ред. Ю. В. Ніколенка. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.:
Либідь, 1998.- Т 2.-С. 3-13.

4. Орієнтовна основа діяльності

Нові поняття

Підприємство — самостійний суб 'єкт, який забезпечує планомірне виробниц­тво більшості товарів і послуг, здійснює науково-дослідницьку, комерційну діяльність із метою привласнення доходу (прибутку).

Витрати виробництва - витрати виробничих факторів, що використову­ються для виробничої та реалізаційної діяльності.

Собівартість - витрати на виробництво одиниці продукції (надання послуг). Заробітна платня - грошовий вираз вартості, ціни та частково результа­тивності функціонування робочої сили.

Трудовий колектив - суб'єкт економічних відносин, насамперед відносин власності, а також сукупний працівник, який забезпечує раціональне вико­ристання наявних матеріально-речових ресурсів для створення й привласнен­ня доходу.

Ціна - грошовий вираз вартості товару.

Прибуток — решта виручки від продажу товарів над витратами капіталу.


Теми рефератів

 1. Підприємництво в медичних закладах: переваги та недоліки.

 2. Медичні послуги: вартість для населення.

 3. Заробітна платня і соціальний рівень життя в Україні.

Схема 4.1

Структурні елементи виробничих фондів підприємства.

Таблиця 4.1

Види витрат у процесі організації виробництва продукції (надання послуг)

^ Види витрат

Зміст витрат

Постійні

Амортизація, оплата обслуговуючого персоналу, страхуван­ня, реклама, платежі за кредити та інші.

Змінні

Витрати на сировину, матеріали, паливо, оплату робітників, що зайняті у виробничому процесі та інші.

Загальні

Сукупні загальні витрати, що складаються з постійних та змінних витрат.

Вмінені

Нормальний прибуток підприємця.

На реалізацію

Транспортування готової продукції, проведення маркетинго­вих досліджень та рекламних акцій.

Непродуктивні

Штрафи, відшкодування збитків, пов'язані з невиконанням договірних зобов'язань, прогули працівників тощо.

Граничні

Витрати на виробництво додаткової одиниці продукції, пов'язані із зміною об'єму випуску, а саме змінних витрат.

5. Цільові навчаючі завдання

Завдання 1.

В умовах ринкової економіки особливе значення набуває самостійне організа­ційно-господарське новаторство на основі використання різних можливостей для випуску нових або старих товарів новими методами, відкриття нових дже­рел сировини, ринків збуту тощо для отримання прибутків та самореалізації власної мети. Якою категорією можна визначити це явище?

 1. Накопичення капіталу.

 2. Виробництво або надання послуг.

 3. Підприємництво.

 4. Менеджмент.

 5. Науково-технічний прогрес.

Завдання 2.

У ринковій економіці для досягнення успіху у бізнесі підприємці шукають шляхи до зниження собівартості продукції. Що дає можливість підприємцю отримати прибуток, який планується, та виграти у конкурентній боротьбі?

 1. Пошуку нових ринків збуту.

 2. Можливості зниження ціни.

 3. Диференціації продукції.

 4. Зниження податків.

 5. Збільшення об'єму виробництва.

Завдання 3.

Умови ринкової економіки базуються на здійсненні актів купівлі - продажу то­варів (послуг). За якою складаються договори купівлі-продажу?

 1. Оптовою;

 2. Вільною;

 3. Рівноважною;

 4. Демпінговою.

 5. Роздрібною.

Завдання 4.

Одним з основних показників, що демонструють ефективність господарської діяльності є рентабельність її продукції. Яке з наведених нижче аналітичних визначень характеризує цей показник?

 1. Відношення між прибутком фірми та її загальними витратами;

 2. Різниця між загальним прибутком та загальними витратами;

 3. Різниця економічним прибутком фірми та податками на її діяльність;

 4. Відношення між загальними витратами та загальним об'ємом виробниц­
  тва;

 5. Сума постійних та змінних витрат.

Завдання 5.

Однією з головних функцій держави є забезпечення певного рівня соціального захисту громадян. Що є основним методом впровадження державної політики щодо соціального захисту населення?

 1. Збирання даних щодо осіб, яким потрібна соціальна допомога;

 2. Реалізація відповідних держаних програм;

 3. Перерозподіл суспільного продукту серед населення;

 4. Організація на базі державних органів влади підрозділів із питань соціаль­
  ного захисту.

 5. Розповсюдження у засобах масової інформації даних про роботу держав­
  них органів влади щодо соціального захисту населення.

ЗАДАЧА 4.1

Медична установа надає послуги, що пов'язано з витратами різних видів. Дані про ефективність роботи підприємства надані в таблиці.


^ Найменування показника

Сума, тис.грн.

1

Перемінні витрати

70

2

Постійні витрати

10

3

Доходи від реалізації продукції

60

4

Доходи від додаткових видів діяльності

12

5

Пасивні доходи

3

6

Позареалізаційні доходи

10

Завдання. Визначити прибуток і рентабельність роботи установи.

^ АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Крок 1. Визначення цілей і задач. Коротко записати умови задачі. Ї

Крок 2. Розрахувати сукупні витрати по формулі:

І = В12

де: В1- постійні витрати

В2 - перемінні витрати

Крок 3. Розрахувати сукупні доходи по формулі:

Д = Д123 + Д4

де: Д1 - доход від реалізації продукції

Д2 - доход від додаткових видів діяльності

Д3 - пасивні доходи

Д4 - позареалізаційні доходи

Крок 4. Розрахувати прибуток установи по формулі:

П = Д-В

де: Д - сукупні доходи

В - сукупні витрати

Крок 5. Розрахувати рентабельність продукції по формулі:

Р = П/В де:

де: П - прибуток

В - сукупні витрати


ЗАДАЧА 4.2

Працівник підприємства за місяць одержав наступні доходи:
^ Найменування показника

Сума, грн.

1

Заробітна плата по основному місцеві роботи

200,00

2

Премія

50,00

3

Відпускні

90,00

4

Аванс

100,00


Завдання. Визначити суму доходів працівника до видачі.

^ АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Крок 1. Визначення нарахованого доходу по формулі:

Дн = До + Дд +В ± Пр

До - основний доход, зарплата

Дд - додатковий доход

В - відпускні

П - перерахунок по доходах попередніх періодів.

Крок 2. Визначення нарахувань на ФОТ:

Нп - нарахування в пенсійний фонд (32%):

Нп = ФОТ/100*32

Нтвп - нарахування у фонд соціального страхування по тимчасовій утраті працездатності (2,5%):

Нтвп = ФОТ/100*2,5

Нфссб - нарахування у фонд соціального страхування на випадок безробіття (2,5%):

Нфссб = ФОТ/100*2,5

Нфнсп — нарахування у фонд соціального страхування від нещасливих

випадків на виробництві

Нфнвв =ФОТ/100*ДО,

К - привласнюється представництвами фонду в залежності від рівня можливого травматизму на виробництві.

Крок 3. Визначення утримань з доходів громадян:

Уп - утримання в пенсійний фонд:

Уп = Дн*К,к,

Умова застосування

1%

Дн< 150,00 грн.

2%

Дн> 150,00 грн.

Утвп - утримання у фонд соціального страхування по тимчасовій утраті працездатності:

Утвп = Дн*ДО2


^ Умова застосування

0,25%

Дн< 150,00 грн.

0,5%

Дн> 150,00 грн.

Уфссб - нарахування у фонд соціального страхування на випадок безробіття:

Уфссб = Дн*К3к,

Умова застосування

0,25%

Дн< 150,00 грн.

0,5%

Дн> 150,00 грн.

Крок 4. Розрахунок прибуткового податку по формулі:

ПП = ((Дн - Уп - Утвп - Уфссб) - ПП)*13%,

де ПП - податкова пільга.

Крок 5. Визначення загальної суми утримань по формулі:

У = Уп + Утвп + Уфссб +ПП

Крок 6. Визначення доходу до виплати по формулі:

Двип = Дн - У


6. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

Методика проведення.

Форма цього заняття - двогодинний семінар, що проходить за планом. Під час розгляду питань розв'язуються проблемні завдання. Студентам запропоновується зробити розрахунок собівартості (медичних) послуг та заробітної платні. Наприкінці заняття проводиться тестовий контроль.


1   2   3   4

Схожі:

Основи економічної теорії iconОснови економічної теорії як навчальна дисципліна. Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ”
Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ” є опанування студентами системи категорій та найактуальніших теоретичних...
Основи економічної теорії iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 070800...
Основи економічної теорії iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 070800...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconЕкономічний факультет с. К. Реверчук, Т. В. Сива, Л. С. Реверчук основи теорії економічної конкуренції
Л. І. Дмитриченко – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Донецького національного університету
Основи економічної теорії iconШекшуєв О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 170202 "Охорона...
Основи економічної теорії iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Володіна І. М. Програма І робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма І робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Основи економічної теорії iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи