Основи економічної теорії icon

Основи економічної теорії
НазваОснови економічної теорії
Сторінка3/4
Дата24.08.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема 5

Сутність, основні елементи і механізм функціонування ринкової економіки. Ринок і фармацевтична діяльність

1. Актуальність теми

Вивчення теми дозволяє студентам ознайомитись із сутністю ринку як економічної категорії, його видами, функціями, структурою та умовами виникнення та існування. Вивчення основних ринкових законів та механізму функціонування ринку є важливим аспектом формування економічного мислення у студентів.

Також, актуальність теми визначає вивчення форм та методів формування державно-регульованої соціально-орієнтованої ринкової економіки у постсоціалістичних країнах, і зокрема, в Україні. Розглядається податкова та кредитно-грошова політика держави, як інструмент державного впливу на створення умов розвитку ринкових взаємовідносин між підприємствами галузей народного господарства країни.

2. Цілі навчання Загальна мета

Вміти охарактеризувати ринок як економічну категорію і форму організації суспільного виробництва. Уміти виявити рол держави у створенні основ ринкової економіки.

Конкретні цілі

ВМІТИ:

 • визначити об'єктивні основи виникнення ринку, його характері риси;

 • визначити основні принципи ринкової економіки;

 • проаналізувати функції, структуру та особливості основних ринків;

 • довести сутність основних економічних законів функціонування ринкового
  механізму;

 • розкрити поняття конкуренції та антимонопольного регулювання ринку;

 • проаналізувати форми й методи державного регулювання ринкової
  економіки;

 • визначити поняття роздержавлення й приватизації та їх роль у переході до
  ринкової економіки.

3. Зміст навчання

Граф логічної структури теми 5 (див. додатки).

Теоретичні питання

 1. Ринок: характерні риси, умови існування, структура та функції.

 2. Види ринків, особливості їх функціонування.

 3. Ринковий механізм: основні закони функціонування.

 4. Монополії і конкуренція. Антимонопольне регулювання ринку.

 5. Ринкове й планове регулювання економікою.

 6. Особливості формування ринку у постсоціалістичних країнах.

 7. Роль держави у створенні умов розвитку ринкової економіки:
  роздержавлення та приватизація.

Основна література

 1. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципи, проблеми и политика.
  В 2 т.: Пер. з англ. Под общей ред. А.А. Пороховского.- Таллин, 1995.
  -ТІ.-С. 62-75; 94-101.

 2. Современная экомомика. Общедоступный учебный курс. - Ростов н/Д.:
  изд-во Феникс, 1999 - С. 78-96,228-242.

 3. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів
  освіти. - К.: Видавничій центр "Академія", 1999. - С 161-170, 378-398.

Додаткова література

 1. Ильин С. С, Васильєва Т. И. Экономика. Справочник студента. - М.:
  Филологическое общество "Слово", ООО Фирма "Издательство ACT",
  1999.-С. 113-144., 39-60.

 2. Селезнев В. В. Основы рыночной экономики. - К.: А.С.К., 2000. - С. 185-
  506.

 3. Медведев В. С. и др. Политическая экономия. - К.: Ника - Центр, Эльга,
  2000.-С. 165-204,474-495.

4. Орієнтовна основа діяльності

Нові поняття

Ринок - сфера потенційних обмінів, де зустрічаються інтереси продавця та покупця щодо купівлі-продажу товарів (послуг).

Попит — маса товарів і послуг, яку споживачі готові та спроможні придба­ти за певною ціною з можливих у певний період часу цін.

Закон попиту: при незмінності усіх інших параметрів зниження ціни веде до відповідному зростанню величини попиту

Пропозиція - маса цінностей, яку виробник бажає та спроможний виробити

та запропонувати до продажу.

Закон пропозиції: при незмінності усіх інших параметрів зростання ціни веде

до відповідному зростанню величини пропозиції.

Еластичність - показник залежності зміни об 'єму попиту (пропозиції) при

зміні рівня ціни.

Теми рефератів

 1. Податки: сутність, види та соціальне значення.

 2. Медичні послуги: попит, пропозиція та їх еластичність.

 3. Кредитно-грошова політика в Україні.

Схема 5.1

Попит, пропозиція та їх рівновага в умовах ринку
А) - графік попиту Б)Графік пропозиції; В) - ринкова рівновага


Таблиця 5.1

Детермінанти, що впливають на зміни у попиті та пропозиції

Попит

Пропозиція

Ціна купівлі

Ціна продажу

Нецінові детермінанти

Смаки споживачів

Ціни на ресурси

Кількість покупців

Рівень технології

Рівень доходів потенційних покупців

Податки та дотації

Ціни на сполучені товари

Ціни на інші товари

Чекання

Чекання

Таблиця 5.2

Економічні функції уряду

Функція

Мета реалізації

Забезпечення правової бази і суспільної атмосфери

Сприяння ефективному функціонуванню ринкової системи

Захист конкуренції

Посилення й модифікації функціонування ринкової системи

Перерозподіл доходу та багатства

Зменшення нерівності доходів у суспільстві

Коректування розподілу ресурсів

Зміни у структурі національного продукту

Стабілізація економіки

Антиінфляційна політика, боротьба з безробіттям

5. Цільові навчаючі завдання

Завдання 1.

В умовах сучасної ринкової економіки розрахунки між контрагентами купівлі-продажу здійснюються грошами або готовою продукцією. Яке поняття характеризує розрахунки у натуральній формі?

 1. Експорт.

 2. Імпорт.

 3. Бартер.

 4. Лізинг.

 5. Демпінг.

Завдання 2.

У ринковій економіці особливу роль грає ринок цінних паперів. Що є місцем здійснення операції на цьому ринку?

 1. Інфраструктура торгівлі

 2. Біржа праці.

 3. Тіньовий ринок.

 4. Товарна біржа

 5. Фондова біржа.

Завдання 3.

Ефективність функціонування ринкового механізму визначається його

можливістю вирішувати основні питання економіки. Які ці питання?

 1. Що? Як? Для кого?

 2. Як? Де? Для чого?

 3. Коли? Де? Для кого?

 4. Скільки? Де? Коли?

 5. Як? Де? Скільки?

Завдання 4.

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки одним із напрямків державного регулювання розвитком ринку є податкова політика. Який вид податку є непрямим та має найбільшу вагу у формуванні державних бюджетів більшості країн із ринковою економікою ?

 1. Податок на прибуток.

 2. Податок із прибутку фізичних осіб.

 3. Митні платежі.

 4. Комунальний податок.

 5. Податок на додану вартість.

Завдання 5.

Одним з основних етапів переходу до ринкової економіки у сфері житлово-комунального господарства є приватизація житла. На яких принципах здійснюватимуться взаємостосунки між населенням та ЖЕУ після приватизації?

 1. Оренди майна.

 2. Приватної або колективної власності.

 3. Розподілу суспільного продукту.

 4. Тривалого найму.

 5. Державного господарювання.
 1. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

Методика проведення.

Форма цього заняття - двогодинний семінар, що проходить за планом. Під час розгляду питань розв'язуються проблемні завдання. Студентам запропоно-вується зробити графічний аналіз ринкової рівноваги та розрахунок податків на діяльність із надання (медичних) послуг. Наприкінці заняття проводиться тестовий контроль.


^ Тема 6.

Фінанси і кредит та грошовий обіг. Управління економікою.Особливості в аптечній справі.

1. Актуальність теми

Фінансова система є важливою частиною економічної системи в цілому, яка не може функціонувати без нормально організованого руху грошових кош­тів. Вона є чинником розвитку й індикатором становища національної еконо­міки, добробуту. Разом із кредитною системою її можна порівняти із системою кровообігу для людського тіла. Суб'єктами фінансових відносин виступають держава, підприємства та установи, громадські організації, населення. З роз­витком суспільства ускладнюється й фінансова система..

2. Цілі навчання

Загальна мета

Вміти розкрити сутність й механізм функціонування фінансової й кредитної систем, розкрити структуру управління економікою.

Конкретні цілі

ВМІТИ:

 • дати визначення фінансів та фінансової системи;

 • розкрити сутність державного бюджету й роль податкової політики держави;

 • проаналізувати кредитно-грошову політику держави;

 • показати значення системи страхування;

 • визначити роль цінних паперів та фондового ринку в економіці;

 • охарактеризувати функції та основні органи управління на народногоспо­
  дарському, галузевому, територіальному рівнях;

 • визначити особливості управління основною ланкою економіки, зокрема,в системі охорони здоров'я.

3. Зміст навчання

Граф логічної структури теми 6 (див.додатки)

Теоретичні питання

 1. Фінанси і фінансова система.

 2. Державний бюджет і податкова політика держави.

 3. Банки і кредитна система. Кредитно-грошова політика держави.

 4. Система страхування.

 5. Цінні папери і фондовий ринок.

 6. Система управління на народногосподарському, галузевому, територі­
  альному рівнях.

 7. Управління основною ланкою економіки, його особливості в системі
  охорони здоров'я.

Основна література

 1. Башнянин Г. І, Лазур П. Ю., Медведев В. С Політична економія. - К.:Ніка

Центр, Ельга, 2000.

 1. Мочерний С В. Економічна теорія. - К.:Видавничий центр "Академія",
  1999.-С 353-377.

 2. Основи економічної теорії: У 2-х кн. / За ред. Ніколенка Ю. В., 1998. - К.:
  Либідь, 1998.-С. 145-190.

Додаткова література

 1. Океанова 3. К. Экономическая теория. - М.: «Вердикт-1М», 2001.

- С 387-430.

 1. Экономическаятеория: Учебник для вузов/ Под общ.ред. Добрынина А. И.,
  Тарасевича Л. С. - СПб: «Питер», 1999. - С. 382-387.

 2. Пруссова Л.Г. Экономика в схемах. Экономика в таблицах. - С. 173-177.

4. Орієнтовна основа діяльності

Нові терміни

Фінанси - сукупність економічних відносин, пов 'язаних з утворенням, розподі­лом та використанням фондів грошових ресурсів у народному господарстві.

Фінансова політика держави - сукупність державних заходів щодо оптимі-заціїумов використання централізованих грошових ресурсів.

Податки — примусове вилучення державою платежів із юридичних та фізич­них осіб відповідно до діючого законодавства.

Державний бюджет —розпис державних доходів й витрат за певний період (фінансовий рік), затверджений у законодавчому порядку.

Дефіцит бюджету - перевищення витрат державного бюджету над його доходами.

Банк - особливий фінансовий інститут, який акумулює грошові кошти й інші нагромадження (золоті запаси, цінні папери тощо), надає кредити, випускає в обіг гроші та цінні папери, здійснює грошові розрахунки інші операції.

Кредит - позика грошів на певний строк. Фондова біржа - форма функціонування рижа цінних паперів

Акція —різновид цінних паперів, свідоцтво про долю участі у власності ком­панії, яке дає право на отримання частини прибутку підприємства, а також на участь в управлінні. Рівень дивідендів залежить від розміру прибутку.

Дивіденд - дохід, який періодично сплачується акціонерам на їх акції із при­бутку акціонерного товариства.

Облігація — різновид цінних паперів, кредитний документ, який не дає права участі в управлінні, але приносить твердий фіксований процент, який спла­чується до виплати дивідендів.

Фондова біржа — акціонерне товариство, яке здійснює функціонування ринку цінних паперів.

Теми рефератів

 1. Історія виникнення банків.

 2. Порядок прийняття державного бюджету в Україні.

 3. Особливості формування сучасної банківської системи України.

 4. Особливості оподаткування в системі охорони здоров'я.


Схема 6.1.

Складові фінансової системи
Схема 6.2.

Структура фінансового ринку

Фінансовий ринокБанківський ринок

Ринок цінних паперів

Страховий ринок

5. Цільові навчаючі завдання

Завдання 1.

Існує низка джерел доходів державного бюджету. З якого джерела до бюджету надходить переважна більшість коштів?

 1. Податки.

 2. Акцизні збори.

 3. Доходи від зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Надходження від лотерей.

 5. Доходи від приватизації державних підприємств.

Завдання 2.

Важливою складовою фінансового ринку є ринок цінних паперів. Назвіть ос­новну форму його функціонування.

 1. Страхове товариство.

 2. Державний бюджет.

 3. Податкова система.

 4. Фондова біржа.

 5. Товарна біржа.

Завдання З

Серед грошових відносин існує сукупність відносин, яка пов'язана з відшко­дуванням грошових коштів для матеріального забезпечення соціально незахи-щених громадян. Як називаються такі відносини?

 1. Державний бюджет.

 2. Основні фонди.

 3. Соціальне страхування.

 4. Кредитні відносини.

 5. Продаж облігацій.


Завдання 4.

Існує декілька рівнів управління економікою. До якого рівня належить управ­ління лікарнею?

 1. Міжнародний.

 2. Народногосподарський.

 3. Галузевий.

 4. Територіальний.

 5. Управління основною ланкою економіки.
 1. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

Методика проведення

Форма цього заняття — двогодинний семінар, що проходить за планом. Під час розгляду питань розв'язуються проблемні завдання. Студенти повинні застосувати надбані теоретичні знання до аналізу сучасних процесів у фінансовій і кредитній системі України. Наприкінці заняття проводиться тестовий контроль.


Тема 7.

Система охорони здоров’я. Соціальне значення провізора і фармацевта в аптечних організаціях. страхова медицина

1. Актуальність теми

Безпосередній зв'язок стану здоров'я суспільства з ефективністю праці визначає ріст витрат на його охорону. Особливу актуальність в цьому зв'язку придбають проблеми визначення ціни здоров'я, його рівень, що безпосередньо зв'язано з вдосконаленням економічних відносин в сфері охорони здоров'я суспільства. Беручи участь в рішенні цих проблем, саме економіка охорони здоров'я вивчає економічний аспект запитань охорони здоров'я разом з медичними, біологічними і соціальними аспектами. Така координація може попередити шкоду від «не здоров'я», а величину його шкоди змірює наука економіка.

Припускаючи до розглядання тему заняття яка дозволяє навчити студентів складати затрати, які витрачаються на медичну допомогу, і економічний ефект, одержаний від проведення ликово-профілактичних і оздоровчіх заходів. І досягається це з допомогою методики економічного аналізу.

2. Цілі навчання

Загальна мета

Вміти проаналізувати економічну ефективність від проведення медичних заходів серед конкретних груп пацієнтів.

Конкретні цілі

ВМІТИ:

 • Формулювати ціль та задачі дослідження;

 • Визначити конкретні економічні показники;

 • показати значення системи страхування;

 • охарактеризувати функції та основні органи управління на народногоспо­дарському, галузевому, територіальному рівнях;

 • визначити особливості управління основною ланкою економіки, зокрема,в системі охорони здоров'я.

3. Зміст навчання

Граф логічної структури теми 7 (див.додатки)

Теоретичні питання:

 1. Теоретичні основи економіки охорони здоров'я: визначення, ціль, задачі досліджень;

 2. визначення про медичну, соціальну та економічну ефективність.Показники їх відражаючі;

 3. методи вивчення ефективності охорони здоров'я;

 4. Методика проведення економічного аналізу.

Основна література

 1. Экономика і управління охороною здоров'я - Под ред. Ю.П. Лисицина. -Можайский поліграфічний комбинат. - 1993г. - 287с.

 2. Економіка и планування охорони здоров'я: Учбовий посібник. Г.А.
  Попов. М.: Издательство Московского университета, 1976г. - 376с.

 3. Охорона здоров'я в умовах економіки. - Под ред. М.М. Кузьменко. - М.:
  Медицина - 1994, с 9 - 23.

 4. Медичне страхування - Учебное пособие. - М.: Медицина, 1995г., с 144.

 5. Медичнийе посібник для практичних занять з теми «Економіка охорони
  здоров'я» - Под ред. Н.Н. Симонова, 1973г.

 6. Економіка і планування - Под ред. Г.А. Попова. М.:, 1976г., с.75 - 96.

 7. Ціни на медичні послуги. М.: Присцельс, 1993г., с.80.

Додаткова література

 1. Океанова 3. К. Экономическая теория. - М.: «Вердикт-1М», 2001.-С 387-430.

 2. Экономическаятеория: Учебник для вузов/ Под общ.ред. Добрынина А. И., Тарасевича Л. С. - СПб: «Питер», 1999. - С. 382-387.

 3. Пруссова Л.Г. Экономика в схемах. Экономика в таблицах. - С. 173-177.

4. Оієнтовна основа діяльності

Нові терміни

Материальные ресурсы – это совокупность природных и инвестиционных ресурсов. В структурном отношении они включают: медикаменты, медицинское оборудование, аппаратуру, медицинские инструменты, перевязочные средства и средства ухода за больными и др..

Трудовые ресурсы – медицинские кадры: врачи, медицинские сестры. Экономическое обеспечение деятельности лечебно-профилактического учреждения должно базироваться на определенных принципах. важное значение в эффективном решении проблемы удовлетворения потребностей фирмы в экономических ресурсах занимает оценка состояния производственной базы лечебно-профилактического учреждения. Сюда включается анализ размеров производственной площади, имеющегося оборудования и медицинской техники, численности работников.

Капитал – это отношения между людьми по приводу создания и распределения конкретно-экономических форм дохода предприятия, основанного на найме персонала.

Теми рефератів

 1. Главная цель социальной политики государства.

 2. Ключевые проблемы здравоохранения населения.

 3. Межотраслевая комплексная программа «Здоровье нации».Рис. Производственные ресурсы ЛПУРис. Финансирование лечебно-профилактических учреждений здравоохраненияРис.3. Схема финансовых ресурсов лечебно-профилактического учреждения


5. Цільові навчаючі завдання.

Після теоретичної підготовки з ціллю самоконтролю студент приступає до виконання наступних завдань.

Завдання 1.

Проведено оздоровлення 100 дітей, які страждають хронічною пневмонією в умовах профільного санаторія. Визначте ціль дослідження.

А - визначення затрат на медичну допомогу в умовах санаторія;

Б - визначення економічного ефекту від проведених заходів;

В - визначення економічної шкоди;

Г - визначення запобігання економічної шкоди;

Д - вірної відповіді немає.

Завдання 2

У ГБ№1 вивчається загальна вартість медичної допомоги. Які показники для цього необхідно розрахувати:

А - запобігання економічної шкоди;

Б - вартість поліклінічної та стаціонарної допомоги;

В - критерій економічної ефективності;

Г - вартість нествореної продукції;

Д - економічна шкода у зв'язку з захворінням.

Завдання 3

Маються данні про загальну вартість медичної допомоги (Х),вартості нествореної продукції (Y), сума запобільної економічної шкоди (Z). Розрахуйте критерій економічної ефективності.

A-Y/Z; Б-Z/Y; B-(y + z); Г-Y/X;

Д-X/Y.

Завдання 4

В результаті економічних розрахунків затрат на медичну допомогу та економічну шкоду, зв'язаного з не виходом на роботу групи хворих захворюваннями органів дихання був одержан результат 1:2. Оцініть його.

А - економічного ефекту немає;

Б - економічна ефективність крайнє незначна;

В – на кожний вкладений долар економічна ефективність скаладає 2$;

Г – для отримання економічного ефекту потрібні вклади які вдвоє привищують економічну шкоду від хвороби.

6. Методика проведення самостійної роботи студентів

Форма цього заняття — двогодинний семінар, що проходить за планом. Під час розгляду питань розв'язуються проблемні завдання. Студенти повинні застосувати надбані теоретичні знання до аналізу економічних відносин в сфері охорони здоров'я суспільства України. Наприкінці заняття проводиться тестовий контроль.

1   2   3   4

Схожі:

Основи економічної теорії iconОснови економічної теорії як навчальна дисципліна. Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ”
Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ” є опанування студентами системи категорій та найактуальніших теоретичних...
Основи економічної теорії iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 070800...
Основи економічної теорії iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 070800...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconЕкономічний факультет с. К. Реверчук, Т. В. Сива, Л. С. Реверчук основи теорії економічної конкуренції
Л. І. Дмитриченко – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Донецького національного університету
Основи економічної теорії iconШекшуєв О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 170202 "Охорона...
Основи економічної теорії iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Володіна І. М. Програма І робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма І робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Основи економічної теорії iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи