Основи економічної теорії icon

Основи економічної теорії
НазваОснови економічної теорії
Сторінка4/4
Дата24.08.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема 8.

теоретичні та економічні основи економіки охорони здоров’я. особливості у фармацевттичній справі.

1. Актуальність теми

У нових соціально-економічних умовах лікувально-профілактичних послуг виступають в якості специфічного товару на який повинна бути установлена ціна.

Традиційний метод ціноутворення логічно витікає з преотики централізованого керівництва економікою.

Оволодівши знаннями теорії питання ціноутворення в цілому, а також диференційовано в умовах централізованої та ринкової економіки на попередніх заняттях, студент повинен володіти теорій та методикою його питання в охороні здоров'я - галузі, не зв'язаною з виробництвом матеріальних цінностей.

Ці знання, як базові, необхідні майбутньому випускнику для занять з економіки охорони здоров'я на IV курсі при вивченні вже чисто практичних питань економіки охорони здоров'я.

2. Цілі навчання

Загальна мета:

вміти проаналізувати економічну ефективність від проведення медичних заходів серед конкретних груп пацієнтів.

Конкретна мета:

 1. Формулювати ціль та задачі дослідження;

 2. Визначити конкретні економічні показники;

 3. Розрахувати ці показники;

 4. Оцінити економічно утворену ситуацію

3. Зміст навчання

Граф логічної структури теми 8 (див.додатки)

Теоретичні питання:

 1. Уявляти суть і структуру ринка охорони здоров'я, як форми організації суспільного виробництва;

 2. Визначення вартості медичної допомоги без участі прибутку;

 3. Визначення вартості медичної допомоги з урахуванням прибутку;

 4. Методика проведення економічного аналізу.

 5. Організаційні принципи фрмоцевтичної справи.

 6. Механізм реалізації медичного страхування.

 7. Управління страхуванням на державному та територіальному рівні.

Основна література

 1. Экономика і управління охороною здоров'я - Под ред. Ю.П. Лисицина. -Можайский поліграфічний комбинат. - 1993г. - 287с.

 2. Економіка и планування охорони зхдоров'я: Учбовий посібник. Г.А.
  Попов. М.: Издательство Московского университета, 1976г. - 376с.

 3. Охорона здоров'я в умовах економіки. - Под ред. М.М. Кузьменко. - М.:
  Медицина - 1994, с 9 - 23.

 4. Медичне страхування - Учебное пособие. - М.: Медицина, 1995г., с 144. Медичне посібник для практичних занять з теми «Економіка охорони здоров'я» - Под ред. Н.Н. Симонова, 1973г.

 5. Економіка і планування - Под ред. Г.А. Попова. М.:, 1976г., с.75 - 96. 13.Ціни на медичні послуги. М.: Присцельс, 1993г., с.80. 14.Лекція: Теоретичні основи економіки охорони здоров'я. Ефективність охорони здоров'я.

Додаткова література

6.Океанова 3. К. Экономическая теория. - М.: «Вердикт-1М», 2001.С 387-430.

7. Экономическая теория: Учебник для вузов/ Под общ.ред. Добрынина А. И.,
Тарасевича Л. С. - СПб: «Питер», 1999. - С. 382-387.

8. Пруссова Л.Г. Экономика в схемах. Экономика в таблицах. - С. 173-177.

4. Орієнтовна основа діяльності.

Нові терміни

Механізм формування цін - це процес аналізу господарюючими суб'єктами економічної ситуації й розробки на цій основі цінової політики, що забезпечує досягнення поставлених цілей.

^ Вільні ціни на платні медичні послуги. Така ціна формується під впливом цілого ряду факторів. На вільну ціну впливають закони попиту, пропозиції, конкуренції, грошового обігу, які діють на ринку послуг охорони здоров'я.

^ Тарифи на медичні послуги по обов'язковім медичнім страхуванню. Ці тарифи відбивають грошові суми, які визначають рівень відшкодування витрат медичних організацій по виконанню територіальної програми обов'язкового медичного страхування й склад цих витрат. Собівартість і прибуток у структурі цих витрат не виділяється як і в "бюджетних оцінках".

"Бюджетні оцінки" - це розрахункова вартість медичних послуг у нових умовах господарювання. Вони використовуються для здійснення взаємних розрахунків між установами однієї території або підрозділами в одному закладі. Розмір "бюджетних оцінок" не залежить від розміру реальних витрат медичних закладів, а методи їх розрахунків характеризуються принципом "від загального до конкретного", тобто загальний обсяг обмежених фінансових коштів розподіляється між лікувальними установами згідно принципу: не скільки потрібно, а скільки можна їм дати для здійснення господарської діяльності. "Бюджетні оцінки (розцінки)" не розпадаються на собівартість і прибуток і частково підходять для фінансування цільових бюджетних програм медичної допомоги

Теми рефератів:

1. Система охорони здоров'я.

2. Закординий досвід медичного працівника.

3. Зміст діяльності медичних учреждень в системі страхування.

4. Місце медичного страхування в системі страхування.

5. Цільові навчаючі завдання.

Після теоретичної підготовки з ціллю самоконтролю студент приступає до виконання наступних завдань.

Завдання 1

В умовах ринка формуються нові організаційно-правові структури. В основі діяльності яких складаються нові фінансові відношення між ними та державою. Назвіть ці форми фінансових відношень.

А - інститути індивідуальної трудової діяльності, заведеній страхового фінансування;

Б - тільки інститути індивідуальної трудової діяльності;

В - тільки учрежденія страхового фінансування;

Г державна власність і в умовах ринку єдина форма фінансових відносин;

Д - вірної відповіді немає.

Завдання 2

Маркетинг в економічній діяльності охорони здоров'я обхоплює сукупність
організаційно-економічних функцій в комплексі лікувальних,

профілактичних та оздоровлюючих мер системи. Назвіть основну функцію маркетингу.

А - це комплексний процес планування охорони здоров'я;

Б - це економічне обґрунтовування та управління виробництвом послуг охорони здоров'я;

В - це формування нового «образа мислення» в управлінні даної отраслі;

Г - це забезпечення рентабельності виробництва;

Д - це досягнення економічного ефекту в межах даної можливості.

Завдання 3

Ринок платних медичних послуг - це пошук перспективних джерел фінансування. Що лежить в основі розрахунку таких фінансових послуг.

А - нормі та нормативи;

Б - фактичні витрати;

В - жорстке ціноутворення;

Г - децентралізація системи управління;

Д - все перераховане разом узяте.

Завдання 4.

Балансовий прибуток (Пб) Об’єкта здоров’я – 50%; чистий об’єм реалізації медичних послуг – 105. Визначити рентабельність обороту.

А – 0,2%;

Б – 5%;

В – 40%;

Г – 60%;

Д - 30%.

6. Методика проведення самостійної роботи студентів

Форма цього заняття — двогодинний семінар, що проходить за планом. Під час розгляду питань розв'язуються проблемні завдання. Студенти повинні застосувати надбані теоретичні знання до аналізу економічних відносин в сфері охорони здоров'я суспільства України. Вміти впроваджувати знання з питання розрохунків прибутку, рентабельності і ціни ЛПП в цілому і окремих видів медичних послуг, затрати на медичні послуги – прямі та непрямі, перемінні та постійні. Наприкінці заняття проводиться тестовий контроль.

Додатки

Граф логічної структури до теми 1:

«Основні поняття та категорії економічної теорії.

Суспільне виробництво та відтворення. Науково-технічний прогрес»


Матеріальне виробництво

Граф логічної структури до теми 2:

«Людина в системі суспільного виробництва. Товарна організація виробництва»
Граф логічної структури до теми 3:

«Теорія вартості і капіталу. Власність, форми підприємницької діяльності»
Граф логічної структури до теми 4:

«Підприємство, затрати і результати його діяльності. Ціноутворення і ціни. Заробітна плата, доходи населення»Граф логічної структури до теми 5:

Сутність, основні елементи і механізм функціонування ринкової економіки.

Ринок і фармацевтична діяльність»
Граф логічної структури до теми 6:

«Фінанси і кредит та грошовий обіг. Управління економікою.

Особливості в аптечній справі»
Граф логічної структури до теми 7:

Фінанси і кредит та грошовий обіг. Управління економікою.Особливості в аптечній справіГраф логічної структури до теми 8:

теоретичні та економічні основи економіки охорони здоров’я. особливості у фармацевттичній справі.

1   2   3   4

Схожі:

Основи економічної теорії iconОснови економічної теорії як навчальна дисципліна. Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ”
Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ” є опанування студентами системи категорій та найактуальніших теоретичних...
Основи економічної теорії iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 070800...
Основи економічної теорії iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 070800...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Основи економічної теорії iconЕкономічний факультет с. К. Реверчук, Т. В. Сива, Л. С. Реверчук основи теорії економічної конкуренції
Л. І. Дмитриченко – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Донецького національного університету
Основи економічної теорії iconШекшуєв О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 170202 "Охорона...
Основи економічної теорії iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Володіна І. М. Програма І робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма І робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Основи економічної теорії iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи