Методичні рекомендації для викладачів icon

Методичні рекомендації для викладачів
Скачати 419.98 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для викладачів
Сторінка1/3
Дата24.08.2012
Розмір419.98 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Міністерство охорони здоров'я України


Донецький національний медичний університет ім.М.Горького


В.М. Александровська, В.Ю.Білоусова


ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


Методичні рекомендації для викладачів

до проведення практичних занять

( фармацевтичний факультет)


Донецьк, 2009


ББК 60.5.73.

УДК 316 (075.8)


В.М.Александровська , В.Ю.Білоусова


Методичні вказівки містять матеріали, необхідні для викладачів під час підготовки до семінарів з курсу „Основи економічної теорії". Вони включають обгрунтування актуальності тем і цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік основної та додаткової літератури, графи логічної структури тем, комплекс навчаючих завдань, визначення нових понять, тем рефератів, таблиці і схеми, характеристику методичних форм проведення занять.


Рецензенти: М.І.Шутов, д.економ.н., проф. каф. організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології ФПО


Затверджено на засіданні

Ради УМК ДонНМУ 31.09.2006р. (протокол №2).


© Александровська В.М, Доценко, В.Ю.Білоусова

© ДонНМУ


^ Тема 1

Основні поняття і категорії еконо­мічної теорії. Суспільне виробництво і відтворення. Науково-технічний прогрес.

1 Актуальність теми

Тема формує уявлення про основи економічних теорій як науки та її місце в системі гуманітарних наук. У темі розкривається предмет, мета та функції економічної теорії, її категорії та закони, зв'язок з іншими науками, історичний процес формування економічної думки. Актуальність теми обумовлена тим, що вона досліджує об'єктивну не­обхідність матеріального виробництва, його ресурси й фактори, процес і типи відтворення. Особлива увага приділяється проблемам створення суспільного продукту, його структури в сучасних умовах розвитку науково-технічного про­гресу.

2. Джерела інформації

Основна література

 1. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведев В. С Політична економія. - К.:
  Ніка - Центр, Ельга, 2000. - С 6-59; 84-122.

 2. Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкій Ю. І. Основи економічних
  знань. - К.: Вища школа, 2002. - С 18-76; 314-332.

 3. Мочерний С. В. Економічна теорія. - К.: Видавничий центр „Академія",
  1999.-С 5-95.

Додаткова література

 1. Экономика / Под ред. А. С. Булатова. - М.: БЕК, 1999. - С. 2-14; 69-106.

 2. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Основы экономики. - К.: Вища школа - Знання,
  1998.-С. 8-23.

 3. Экономическая теория / Под ред. Н. И. Базылева, С. П. Гурко. -Минск:
  БГЭУ, 1997.-С. 5-46.

 4. Юхименко П. I., Леоненко П. М. Історія економічних учень. - К.: Знання
  -Прес. 2001.-514 с.

 5. Несторенко О. П. Історія економічних вчень.-К.: МАУП, 2000. - 132 с.


3. Цілі навчання

Загальна мета:

Вміти визначити сутність економічної теорії як науки, її практичне значення у суспільному житті на різних етапах формування та розвитку господарських відносин. Уміння проаналізувати сутність суспільного виробництва, передумови та особливості його відтворення, а також обгрунтувати необхідність науково-тех­нічного прогресу та охарактеризувати протиріччя його розвитку.

Конкретні цілі

ВМІТИ

 • визначити об'єкт і предмет економічної теорії;

 • простежити основні етапи розвитку економічної думки;

 • класифікувати економічні категорії й закони.

 • обгрунтувати об'єктивну необхідність матеріального виробництва;

 • структурувати суспільний продукт і національне багатство;

 • визначити форми науково-технічного прогресу, сутність, основні риси й протиріччя науково-технічної революції.


4.Технологічна карта практичного заняттяЕтапи

Час (у хвил.)

^ Навчальне приладдя

Місце

Засоби навчання

Обладнання

1.

Вступна частина

5

Граф логічної структури
ауд. каф.

2.

Висвітлення теоретичних питань

60

Граф логічної структури

Таблиці
3.

Заслуховування і обговорення реферату

10


4.

Підвищення підсумків

5


5.

Вступна частина

5

Граф логічної структури
ауд. каф.

6.

Висвітлення теоре­тичних питань, виступ з рефератом, його обговорення

65

Граф логічної структури

Таблиці
7.

Підведення підсумків

105. Методика проведення самостійної роботи студентів

Форма проведення заняття - двогодинне семінарське заняття. Відбувається знайомство викладача з групою, після чого починається обговорення питань плану, розв'язання проблемних ситуацій. Передбачається заслуховування та обговорення реферативного повідомлення. Після розгляду теоретичного питання, робляться висновки. Викладач, аналізуючи виступи, корегує й уточнює їх, вказує на помилки у відповідях.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підводяться підсумки.


 1. Оцінювання студентів

Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми. Студент, що набирає 90%-100% правильних відповідей заслуговує оцінки відмінно, 80%-70%- оцінки добре, 70%-60% - оцінки задовільно, менше 60% - оцінка незадовільно.

Тема 2

^ ЛЮДИНА В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. ТОВАРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


1. Актуальність теми

Людина поєднує фізичну й розумову діяльність. Однак співвідношення між цими складовими праці різні. З розвитком суспільного виробництва на основі нової техніки й технології у загальних затратах праці підвищується значення її інтелектуальної частини. Одне з найважливіших не лише економічних, але ж і соціальних завдань - зменшення частини фізичної праці у виробництві. Це вимагає суттєвих змін в умовах життя й праці людини, підвищенні її культурного, освітнього і професійного рівня. Здатність людини до праці складає частину її істотності. Поряд з економічною, людині притаманна й духовна діяльність. Тому на розвиток людини впливає не лише вдосконалення техніки і технології, хоча останнє і є визначним показником, завдяки якому посилюється процес інтелектуалізації праці. Разом із цим має поліпшуватися соціальна сфера і соціальні умови життя. Зростання потреб людини стали наслідком розвитку суспільного виробництва.

2. Джерела інформації

Основна література

 1. Мочерний С. В. Економічна теорія. - К.: Видавничий центр „Академія",
  1999. - С 83-96; 429-439; 96-135.

 2. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведев В. С Політична економія. - К.:
  Ніка - Центр, Ельга, 2000. - СІ 12-164.

 3. Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкін Ю. І. Основи економічних
  знань. - К.: Вища школа, 2002. - С 115-149; 400-404.

Додаткова література

 1. Иохин В. Я. Экономическая теория. - М.: Юристь, 2001. - С. 223-269;
  306-323.

 2. Основы экономической теории: политэкономический аспект. - К.: Знання-
  Прес, 2001.-С.45-51; 112-118; 128-139.

 3. Экономическая теория (политэкономия) / Под общей ред. В. И. Видяпина,
  Г. П. Журавлевой. - М: ИНФРА-М, 1999. - С. 60-63; 71-79.


3. Цілі навчання

Загальна мета

Вміти аналізувати соціальний вимір науково-технічного прогресу, форми суспільного виробництва.

Конкретні цілі

ВМІТИ:

 • аргументувати роль людини в економічній системі;

 • аналізувати проблеми народонаселення;

 • визначити зміну місця людини у виробництві;

 • характеризувати властивості товару;

 • обгрунтувати закономірності виникнення грошей, їх сутність та функції;

 • аналізувати переваги та недоліки інфляційних процесів та заходи їх
  запобігання.

Технологічна карта практичного заняття
Етапи

Час (у хвил.)

^ Навчальне приладдя

Місце

Засоби навчання

Обладнання

1.

Вступна частина

5

Граф логічної структури
ауд. каф.

2.

Висвітлення теоретич­них питань, робота з першоджерелами

60

Граф логічної структури, таблиці

Закон Украї­ни „Про зай­нятість насе­лення" від 01.03.1991р.
3.

Заслуховування і обговорення реферату

10


4.

Підведення підсумків

5


5.

Вступна частина

5

Граф логічної структури
ауд. каф.

6.

Висвітлення теоретич­них питань, обгово­рення реферату

60

Граф логічної структури, таблиці7.

Поточний контроль

10

Тести8.

Підведення підсумків

55. Методика проведення самостійної роботи студентів

Тема зрахована на 4 години (2 заняття). Форма проведення заняття - 2 двогодинних семінарських заняття. На першому занятті відбувається обговорення перших трьох питань. Особливу увагу необхідно звернути на обговорення цих проблем у сучасній Україні, до того ж, під кутом зору охорони здоров'я розглянути проблему відтворення народонаселення. На другому занятті - висвітлення теоретичних проблем останніх питань плану.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підводяться підсумки

^ 6.Оцінювання студентів

Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми. Кожен студент отримує набір тестових завдань (10 тестів) За результатами тестування виставляється оцінка


Приклад розв'язання ситуаційної задачі.

ЗАДАЧА 2.1

Медична установа надає послуги іноземним громадянам. Оплата відбувається через валютний рахунок установи.


^ Найменування послуг

Сума, тис.грн.

1

Діагностика

70

2

Препарати

10

3

Проведення операції

60

4

Післяопераційне обслуговування

12

5

Страхові послуги

3

Завдання. Визначити вартість медичного обслуговування у валюті перерахування, якщо її курс до національної валюти співвідноситься як 1:6.

^ АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ:

Крок 1. Визначити сумарну вартість медичних послуг у національній валюті:Крок 2. Визначити вартість послуг в іноземній валюті:К - курс іноземної валюти в національній валюті.


Тема 3

^ ТЕОРІЯ ВАРТОСТІ І КАПІТАЛУ.

ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Актуальність теми

Визначення цінності товару в матеріально-речовій формі, формі послуги чи інформації - одне з головних завдань економічної теорії, яке намагаються вирішити економісти різних шкіл і напрямів упродовж усієї свідомої історії людського буття.

Актуальність теми визначається також тим, що вона має з'ясувати сутність грошей, капіталу, робочої сили, окремих видів прибутку.

Особливу актуальність темі надає необхідність визначення поняття форм власності сутності й видів підприємництва, що особливо важливо в умовах розвитку підприємництва в Україні у сучасний період.

2. Джерела інформації

Основна література

 1. Башнянин Г. І, Лазур П. Ю., Медведев В. С Політична економія. - К.:Ніка

- Центр, Ельга, 2000. - С 59-73; 204-273; 299-319; 343-360.

 1. Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкін Ю. І. Основи економічних
  знань. - К.:Вища школа, 2002. - С 95-104; 131-133; 216-228; 250-262;
  348-351.

 2. Мочерний С В. Економічна теорія. - К.:Видавничий центр "Академія",
  1999.-С 179-197; 327-333.

Додаткова література

 1. Иванов В. М. Деньги и кредит. - К.:МАУП, 1999. - С 113-163.

 2. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях / За ред. Луціва Б. Л.

Тернопіль:Карт-бланш, 2000. - С 148-153.

 1. Экономическая теория (политэкономия) / Под общей ред. Видянина В. И.,
  Г. П. Журавлевой. - М.:ИНФРА - М, 1999. - С. 134-144; 149-160; 175-
  180.

 2. Основы экономической теории: политэкономический аспект / Отв. ред.
  Климко Г. Н.. - К.:3нання - Прес, 2001. - С. 180-193; 345-349.

 3. Экономика / Под ред. Булатова А. С. - М.: БЕК, 1999. - С. 274-277.

3. Цілі навчання

Загальна мета

Вміти аналізувати різні теорії вартості, обгрунтувати механізм утворювання окремих форм прибутку, а також необхідність і тенденції розвитку підприємництва в Україні.

Конкретні цілі

ВМІТИ:

 • визначити умови перетворення грошей у капітал;

 • визначити показники впливу на величину вартості товару "робоча сила";

 • розкрити механізм утворення додаткової вартості;

 • розрахувати норму прибутку, земельну ренту;

 • аргументувати різноманітність форм власності й підприємництва.

4. Технологічна карта практичного завдання
Етапи

Час (у хвил.)

^ Навчальне приладдя

Місце

засоби навчання

обладнання

1.

Вступна частина

5

Граф логіч­ної струк­тури
ауд. каф.

2.

Висвітлення теоретич­них питань.

60

Граф логіч­ної струк­тури, таб­лиці3.

Заслуховування й об­говорення реферату.

10


4.

Підведення підсумків.

5


5.

Вступна частина

5

Граф логіч­ної струк­тури
ауд. каф.

6.

Висвітлення теоретич­них питань, робота з першоджерелами.

45

Таблиці.

Граф логіч­ної струк­тури

Закони України: "Про власність",

"Про підприєм­ництво".
7.

Розв'язання вправ.

15

Вправи8.

Поточний контроль.

10

Тести9.

Підведення підсумків.

55. Методика проведення самостійної роботи студентів

Тема зрахована на 4 години (2 заняття). Форма проведення заняття - 2 двогодинних семінарських заняття. На занятті відбувається обговорення теоретичних питань. Проводиться аналіз показників організації ведення підприємницької діяльності, визначення їх взаємозв’язків та взаємовплив в умовах ринкової економіки, обгрунтування механізмів утворення окремих форм прибутку, а також необхідність і тенденції розвитку підприємництва в Україні.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підводяться підсумки

^ 6.Оцінювання студентів

Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми. Кожен студент отримує набір тестових завдань. За результатами тестування виставляється оцінка.


Приклад розв'язання ситуаційної задачі.

ЗАДАЧА 3.1

Вартість використаних засобів складає 5000 у.о., коефіцієнт робочої сили у будові капіталу складає 1:4, норма додаткової вартості 200%, тривалість робочого дня 6 годин .

Завдання: Розрахувати вартість виробленого товару, величину новоствореної вартості, необхідний робочий час.

^ АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ:

1крок. Зробити короткий хапис умов задачі.

2 крок. Розрахунок величини вартості робочої сили:

V = C:K,

де С - вартість засобів, що використовуються;

К - коефіцієнт місткості робочої сили у структурі капіталу.

3 крок. Розрахунок величини додаткової вартості. Використовуємо формулу

додаткової вартості:де m - величина додаткової вартості;

m, - норма додаткової вартості;

v - величина вартості робочої сили.

4 крок. Розрахунок величини вартості товару.

W=C+V+m

Vн = V + m

де W - величина вартості товару;

V - величина вартості робочої сили;

Vн - величина новоствореної вартості;

m - величина додаткової вартості.

5 крок. Розрахунок необхідного робочого часу з використанням формули

ступеню експлуатації:

де tн - величина необхідного часу;

t р- тривалість робочого дня;

m' - норма додаткової вартості.

  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації для викладачів iconФілософія методичні рекомендації для викладачів до семінарських занять для студентів ІІ курсу медичних факультетів
Філософія: методичні вказівки для викладачів до семінарських занять для студентів ІІ
Методичні рекомендації для викладачів iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А. М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с
Методичні рекомендації для викладачів iconМетодичні рекомендації щодо укладання робочої програми
Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни:...
Методичні рекомендації для викладачів iconМетодичні рекомендації щодо укладання робочої програми
Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни:...
Методичні рекомендації для викладачів iconМетодичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна
Засоби стимуляції регенерації тканин періодонта у хворих на хронічний періодонтит
Методичні рекомендації для викладачів icon1. Філософське знання: сенс та значення
Філософія: методичні рекомендації для викладачів до семінарських занять для студентів студентів I курсу
Методичні рекомендації для викладачів iconМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Пошкодження м'яких тканин і кісток щелепно-лицевої ділянки. Черепно-лицева травма
Методичні рекомендації для викладачів iconМетодичні рекомендації до практичних занять на тему „Волейбол" з дисципліни „Фізичне виховання" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання та викладачів
Методичні рекомендації до практичних занять на тему „Волейбол” з дисципліни „Фізичне виховання“ для студентів усіх спеціальностей...
Методичні рекомендації для викладачів iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації для викладачів iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи