В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації icon

В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації
Скачати 361.91 Kb.
НазваВ. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації
Сторінка1/3
В.Ю.Білоусова<><><><><>Основи економічної теорії<><> <> <>метод
Дата24.08.2012
Розмір361.91 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

В.М.Александровська, В.Ю.Білоусова


Основи економічної теорії

методичні рекомендації до семінарських занять

для викладачів.

(стоматологічного факультету)


Донецьк - 2009


ББК 60.5.73.

УДК 316 (075.8)


В.М.Александровська , В.Ю.Білоусова


Методичні вказівки містять матеріали, необхідні для викладачів під час підготовки до семінарів з курсу „Основи економічної теорії". Вони включають обгрунтування актуальності тем і цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік основної та додаткової літератури, графи логічної структури тем, комплекс навчаючих завдань, визначення нових понять, тем рефератів, таблиці і схеми, характеристику методичних форм проведення занять.


Рецензенти: М.І.Шутов, д.економ.н., проф. каф. організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології ФПО


Затверджено на засіданні

Ради УМК ДонНМУ _________________. (протокол № __________).


©Александровська В.М,В.Ю.Білоусова

© ДонНМУ


Тема 1.

Товарна організація виробництва. Гроші та інфляція.


 1. Актуальність теми

Одне з найважливіших не лише економічних, але ж і соціальних завдань - зменшення частини фізичної праці у виробництві. Це вимагає суттєвих змін в умовах життя й праці людини, підвищенні її культурного, освітнього і професійного рівня. Здатність людини до праці складає частину її істотності. Поряд з економічною, людині притаманна й духовна діяльність. Тому на розвиток людини впливає не лише вдосконалення техніки і технології, хоча останнє і є визначним показником, завдяки якому посилюється процес інтелектуалізації праці. Разом із цим має поліпшуватися соціальна сфера і соціальні умови життя. Зростання потреб людини стали наслідком розвитку суспільного виробництва.

2. Джерела інформації

Основна література:

1. Мочерний С. В. Економічна теорія. - К.: Видавничий центр „Академія", 1999. - С. 83-96; 429-439; 96-135.

2. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. - К.:Ніка-Центр, Ельга, 2000. -С.112-164.

3. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. - К.: Вища школа, 2002. - С. 115-149; 400-404.

Додаткова література

 1. Экономика / Под ред. А. С. Булатова. - М.: БЕК, 1999. - С. 2-14; 69-106.

 2. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Основы экономики. - К.: Вища школа - Знання,
  1998.-С. 8-23.

 3. Экономическая теория / Под ред. Н. И. Базылева, С. П. Гурко. -Минск:
  БГЭУ, 1997.-С. 5-46.

 4. Юхименко П. I., Леоненко П. М. Історія економічних учень. - К.: Знання
  -Прес. 2001.-514 с.

 5. Несторенко О. П. Історія економічних вчень.-К.: МАУП, 2000. - 132 с.


3.Цілі навчання:

загальна мета:

вміти аналізувати форми суспільного виробництва.

конкретні цілі:

вміти:

• аргументувати роль людини в економічній системі;

• визначити зміну місця людини у виробництві;

• характеризувати властивості товару;

• обґрунтувати закономірності виникнення грошей, їх сутність та функції;

• аналізувати переваги та недоліки інфляційних процесів та заходи їх запобігання.


^ 4. Технологічна карта практичного заняттяЕтапи

Час хвил.)

Навчальне приладдя

Місце

Засоби нав­чання

Обладнання

1

Вступна частина

5

Граф логічної структури
Ауд. каф.

2

Висвітлення теоретич­них питань

60


3

Підведення підсумків

10


4

Вступна частина

5


5

Висвітлення теоретич­них питань, робота з першоджерелами

60

Граф логічної структури6

Поточний контроль

10

Тести7

Підведення підсумків

5


^ 5. Методика проведення самостійної роботи студентів

Тема зрахована на 4 години (2 заняття). Форма проведення заняття - 2 двогодинних семінарських заняття Відбувається знайомство викладача з групою, після чого починається обговорення питань плану, розв'язання проблемних ситуацій. Передбачається заслуховування та обговорення реферативного повідомлення.

^ 6.Оцінювання студентів

Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми. Кожен студент отримує набір тестових завдань. За результатами тестування виставляється оцінка.


^ Тема 2. Фінанси, кредит та грошовий обіг

1. Актуальність теми

Фінансова частина є важливою частиною економічної системи в цілому, яка не може функціонувати без нормального організованого руху грошових коштів. Вона є чинником розвитку й індикатором становища національної економіки, добробуту. Разом із кредитною системою її можна порівняти із системою кровообігу для людського тіла. Суб’єктами фінансових відносин виступають держава, підприємства та установи, громадські організації, населення. З розвитком суспільства ускладняться й фінансова система.

2. Джерела інформації

1. Мочерний С. В. Економічна теорія. - К.: Видавничий центр „Академія", 1999. - С. 96-103; 441-452; 130-140.

2. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. - К.:Ніка-Центр, Ельга, 2000. -С.142-164.

3. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. - К.: Вища школа, 2002. - С. 145-159; 419-424.

4. Система навчаючих завдань

3. Цілі навчання

Загальна мета:

вміти розкрити сутність й механізм функціонування фінансової й кредитної систем.

конкретні цілі:

вміти:

 • дати визначення фінансів та фінансової системи;

 • розкрити сутність державного бюджету й роль податкової політики держави;

 • проаналізувати кредитно-грошову політику держави;

 • показати значення системи страхування;

 • визначити роль цінних паперів та фондового ринку в економіці;

 • охарактеризувати функції та основні органи управління на народногосподарському, галузевому, територіальному рівнях, зокрема, в системі охорони здоров’я.


^ 4.Технологічна карта практичного заняттяЕтапи

Час (у хвил.)

^ Навчальне приладдя

Місце


^ Засоби навчання

Обладнання
1.

Вступна частина

5

Граф логічної структури
ауд. каф.

2.

Висвітлення теоретичних питань

60

Граф логічної структури

Таблиці
3.

Заслуховування і обговорення реферату

10


4.

Підвищення підсумків

5


5.

Вступна частина

5

Граф логічної структури
ауд. каф.

6.

Висвітлення теоре­тичних питань, виступ з рефератом, його обговорення

65

Граф логічної структури

Таблиці
7.

Підведення підсумків

10


8.

Вступна частина

5

Граф логічної структури
ауд. каф.

9.

Висвітлення теоре­тичних питань, виступ з рефератом, його обговорення

65

Граф логічної структури

Таблиці
10.

Підведення підсумків

105. Методика проведення самостійної роботи студентів

Тема зрахована на 6 години (3 заняття). Форма проведення заняття - 2 двогодинних семінарських заняття. На першому занятті відбувається обговорення перших трьох питань. Особливу увагу необхідно звернути на обговорення цих проблем у сучасній Україні, до того ж, під кутом зору охорони здоров'я розглянути проблему відтворення народонаселення. На другому занятті - висвітлення теоретичних проблем останніх питань плану.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підводяться підсумки

^ 6.Оцінювання студентів

Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми. Кожен студент отримує набір тестових завдань (10 тестів) За результатами тестування виставляється оцінка

Приклад розв'язання ситуаційної задачі.

ЗАДАЧА 2.1

Медична установа надає послуги іноземним громадянам. Оплата відбувається через валютний рахунок установи.


^ Найменування послуг

Сума, тис.грн.

1

Діагностика

70

2

Препарати

10

3

Проведення операції

60

4

Післяопераційне обслуговування

12

5

Страхові послуги

3Завдання. Визначити вартість медичного обслуговування у валюті перерахування, якщо її курс до національної валюти співвідноситься як 1:6.

^ АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ:

Крок 1. Визначити сумарну вартість медичних послуг у національній валюті:Крок 2. Визначити вартість послуг в іноземній валюті:К - курс іноземної валюти в національній валюті.


Тема 3. Ринкова економіка, підприємство. Основи маркетингу


 1. Актуальність теми

Тема знайомить студентів із теоретичними основами господарювання в умовах ринкової економіки, що базуються на принципах доцільного використання обмежених ресурсів. Ефективність підприємництва у ринковій економічній системі досягається завдяки взаємозв’язку витрат на виробництво, що визначають собівартість продукції та рівня цін, що є інститутом досягнення підприємством прибутку. Актуальність теми визначається також тим, що вона має з’ясувати сутність грошей, капіталу, робочої сили, окремих видів прибутку.


2. Джерела інформації


 1. Маконелл К.Р., Брю С.Л. Єкономикс: принципы, проблемы и политика.: В 2-х т. – Пер.с англ. / Под общ. ред. Пороховского А.А.. – Таллин, 1995. – т.1. – С. 150-172, 45-57; Т.2. – С. 105-108.

 2. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. – Ростов н/Д.: мзд-во "Феникс", 1999. – С. 322-341.

 3. Мочерний С. В. Економічна теорія. - К.: Видавничий центр „Академія", 1999. - С. 232-306.

 4. Ильин С.С., Васильева Т.И. Экономика. Справочник для студента. – М.: Филологическое общество "Слово", ООО фирма "Издательство АСТ", 1999. – С. 207-240


3. Цілі навчання

загальна мета:

вміти проаналізувати показники організації таведення підприємницької діяльності, визначити їх взаємозв’язки та взаємовплив в умовах ринкової економіки. обґрунтувати механізм утворення окремих форм прибутку, а також необхідність і тенденції розвитку підприємництва в Україні.

конкретні цілі:

вміти

 • визначити ознаки та особливості діяльності підприємства, його форми, умови виникнення та діяльність в ринковій економіці;

 • простежити процес накопичення витрат у собівартості продукції, запропонувати шляхи її зниження;

 • довести роль цін у ринковому механізмі, проаналізувати їх види та функції;

 • розкрити взаємозв’язок понять прибутку та рентабельності у процесі підвищення ефективності роботи підприємства;

 • розкрити механізм утворення додаткової вартості;

 • розрахувати норму прибутку, земельну ренту;

 • аргументувати різноманітність форм власності й підприємництва.

^ 4.Технологічна карта практичного заняттяЕтапи

Час (у хвил.)

^ Навчальне приладдя

Місце


^ Засоби навчання

Обладнання
1.

Вступна частина

5

Граф логічної структури
ауд. каф.

2.

Висвітлення теоретичних питань

60

Граф логічної структури

Таблиці
3.

Заслуховування і обговорення реферату

10


4.

Підвищення підсумків

5


5.

Вступна частина

5

Граф логічної структури
ауд. каф.

6.

Висвітлення теоре­тичних питань, виступ з рефератом, його обговорення

65

Граф логічної структури

Таблиці
7.

Підведення підсумків

10


8.

Вступна частина

5

Граф логічної структури
ауд. каф.

9.

Висвітлення теоре­тичних питань, виступ з рефератом, його обговорення

65

Граф логічної структури

Таблиці
10.

Підведення підсумків

105. Методика проведення самостійної роботи студентів

Тема зрахована на 6 години (3 заняття). Форма проведення заняття - 2 двогодинних семінарських заняття. На занятті відбувається обговорення теоретичних питань. Проводиться аналіз показників організації ведення підприємницької діяльності, визначення їх взаємозв’язків та взаємовплив в умовах ринкової економіки, обгрунтування механізмів утворення окремих форм прибутку, а також необхідність і тенденції розвитку підприємництва в Україні.

Для закріплення отриманих знань проводиться підсумковий тестовий контроль.

Наприкінці заняття підводяться підсумки

^ 6.Оцінювання студентів

Викладачем оцінюється знання студентів у теоретичних питаннях по темі, згідно плану заняття. Участь в обговоренні реферативних доповідей, розв'язання проблемних ситуацій. Зі студентами проводиться тестування на кожному занятті по усім пунктам теоретичного й практичного матеріалу даної теми. Кожен студент отримує набір тестових завдань (10 тестів) За результатами тестування виставляється оцінка

Приклад розв'язання ситуаційної задачі.

ЗАДАЧА1

Медична установа надає послуги, що пов'язано з витратами різних видів. Дані про ефективність роботи підприємства надані в таблиці.
^ Найменування показника

Сума, тис.грн.

1

Перемінні витрати

70

2

Постійні витрати

10

3

Доходи від реалізації продукції

60

4

Доходи від додаткових видів діяльності

12

5

Пасивні доходи

3

6

Позареалізаційні доходи

10

Завдання. Визначити прибуток і рентабельність роботи установи.

^ АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Крок 1. Визначення цілей і задач. Коротко записати умови задачі. Ї

Крок 2. Розрахувати сукупні витрати по формулі:

І = В12

де: В1- постійні витрати

В2 - перемінні витрати

Крок 3. Розрахувати сукупні доходи по формулі:

Д = Д1+Д2+Д3 + Д4

де: Д1 - доход від реалізації продукції

Д2 - доход від додаткових видів діяльності

Д3 - пасивні доходи

Д4 - позареалізаційні доходи

Крок 4. Розрахувати прибуток установи по формулі:

П = Д-В

де: Д - сукупні доходи

В - сукупні витрати

Крок 5. Розрахувати рентабельність продукції по формулі:

Р = П/В де:

де: П - прибуток

В - сукупні витрати


ЗАДАЧА 2

Працівник підприємства за місяць одержав наступні доходи:
^ Найменування показника

Сума, грн.

1

Заробітна плата по основному місцеві роботи

200,00

2

Премія

50,00

3

Відпускні

90,00

4

Аванс

100,00

Завдання. Визначити суму доходів працівника до видачі.

^ АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Крок 1. Визначення нарахованого доходу по формулі:

Дн = До + Дд +В ± Пр

До - основний доход, зарплата

Дд - додатковий доход

В - відпускні

П - перерахунок по доходах попередніх періодів.

Крок 2. Визначення нарахувань на ФОТ:

Нп - нарахування в пенсійний фонд (32%):

Нп = ФОТ/100*32

Нтвп - нарахування у фонд соціального страхування по тимчасовій утраті працездатності (2,5%):

Нтвп = ФОТ/100*2,5

Нфссб - нарахування у фонд соціального страхування на випадок безробіття (2,5%):

Нфссб = ФОТ/100*2,5

Нфнсп — нарахування у фонд соціального страхування від нещасливих

випадків на виробництві

Нфнвв =ФОТ/100*ДО,

К - привласнюється представництвами фонду в залежності від рівня можливого травматизму на виробництві.

Крок 3. Визначення утримань з доходів громадян:

Уп - утримання в пенсійний фонд:

Уп = Дн*К,

к,

Умова застосування

1%

Дн< 150,00 грн.

2%

Дн> 150,00 грн.

Утвп - утримання у фонд соціального страхування по тимчасовій утраті працездатності:

Утвп = Дн*ДО2
^ Умова застосування

0,25%

Дн< 150,00 грн.

0,5%

Дн> 150,00 грн.

Уфссб - нарахування у фонд соціального страхування на випадок безробіття:

Уфссб = Дн*К3

к,

Умова застосування

0,25%

Дн< 150,00 грн.

0,5%

Дн> 150,00 грн.

Крок 4. Розрахунок прибуткового податку по формулі:

ПП = ((Дн - Уп - Утвп - Уфссб) - ПП)*13%,

де ПП - податкова пільга.

Крок 5. Визначення загальної суми утримань по формулі:

У = Уп + Утвп + Уфссб +ПП

Крок 6. Визначення доходу до виплати по формулі:

Двип = Дн - У  1   2   3

Схожі:

В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації iconВ. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації
Рецензенти: М.І. Шутов, д економ н., проф каф організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології фпо
В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації iconВ. М. Александровська, В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні вказівки до семінарських занять для студентів
Рецензенти: М.І. Шутов, д економ н., проф каф організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології фпо
В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації iconВ. М. Александровська, В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні вказівки до семінарських занять для студентів
Рецензенти: М.І. Шутов, д економ н., проф каф організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології фпо
В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації iconОснови економічної теорії як навчальна дисципліна. Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ”
Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ” є опанування студентами системи категорій та найактуальніших теоретичних...
В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 070800...
В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 070800...
В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
В. Ю. Білоусова Основи економічної теорії методичні рекомендації iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи