Контрольні питання для перевірки Розділ 1 icon

Контрольні питання для перевірки Розділ 1
Скачати 125.31 Kb.
НазваКонтрольні питання для перевірки Розділ 1
Дата24.08.2012
Розмір125.31 Kb.
ТипДокументи

Контрольні питання для перевірки

Розділ 1.


1. Філософський сенс феномену управління в живій матерії. Управління в біологічному і суспільному організмі: мозок як центр управління фізіологічними процесами біоорганізму, соціально-економічне і духовне управління в суспільстві. Економічні концепції І.Прігожіна, Г.Гелбрейта, У.Ростоу, Г.Кана, Вінера і ін.

2.Філософія Арістотеля. Вчення про матерію і форму. Класифікація наук. «Метафізика» і «Формальна логіка» Арістотеля. Діалектична концепція розвитку природи і суспільства.


3.Содержаніє понять «індивід», «індивідуальність», «особа». Культурно-історичні типи особи. Типи особи з позицій біології людини (З.Фрейд, Е.Юнг, Е.Фромм).


4. Релігиозно-філософська думка Середньовіччя (Августин, Хома Аквінський). Схоластична філософія: боротьба номіналізму і реалізму.


5. Філософія життя: постановка питання про самоценності життя, її космічне значення і творчу суть (Ніцше, Шопенгауер, Дільтей, Бергсон). Благоговіння перед життям – принцип універсальної космічної етики (Швейцер). Суїцид як патологічний процес в розвитку індивіда.


6 Філософське поняття матерії. Ленінське визначення матерії в роботі «Матеріалізм і імпІріокрітіцизм». Сучасні наукові уявлення про будову і системну організацію матерії. Концепція матерії в роботі Ф.Енгельса.


7. Філософія екзІстенціалізму (М.Хайдеггер, Ж.П.Сартр, А.Камю). Основні роботи і ідеї.


8. Етичне шукання російської релігійної філософії XIX-XX ст.ст. (Ф.М.Достоєвський, В.В Соловьов, Н.Ф.Федоров, Н.А.Бердяєв.). Ідеї добра і зла, альтруїзму, гуманізму і свободи.


9. Філософія прагматизму в США (Пірс, Джеймс, Дьюї) і сучасний постмодернізм


10. Філософія прагматизму (Пірс, Джеймс, Дьюї): основні концепції і методологія.


11. Філософсько-релігійні учення Августина і Фоми Аквінського. Релігійна філософія XX ст


12. Ідея космізма у вітчизняній філософії (Н.Федоров, Н.Умов, К.Ціолковський, А.О.Чижевський, В.І.Вернадський). Природа і суспільство. Техносфера. Ідеї В.І.Вернадського про біосферу і ноосферу. Сучасні екологічні протиріччя


13. Російська релігійна філософія XIX-XX ст.ст. (Ф.М.Достоєвський, В.С.Соловьов, Н.А.Бердяєв). Проблема богочеловечества. Персоналізм Н.А.Бердяєва.


14. Натурфілософія епохи Відродження. Пантеїзм (Н.Кузанський, Дж.Бруно). Філософія природи в сучасному світі


15. Співвідношення свідомого і несвідомого в психіці людини. Індивідуальне несвідоме (З.Фрейд) і колективне несвідоме (К.Юнг). Соціальний характер (Е.Фромм).


16. Вчення про буття в античній філософії (Парменід, Платон, Демокріт)


17. Вчення про пізнання в античній філософії (елейськая школа, Сократ, Платон).


18. Вчення І.Канта про людину. Етика І.Канта. Категоричний імператив.


19. Розвиток вчення про субстанцію у філософії Нового часу (Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц).


20. Концепція «індустріального суспільства» і «постіндустріального суспільства» (У.Ростоу, Г.Гелбрайт, Д.Белл). «Інформаційне суспільство».


21. Філософія Греції і Риму періоду еллінізму (стоїки, Епікур, Тіт Лукрецій Кар).


22. Сциентизм у філософії XX ст Неопозітівізм (М.Шлік, Р.Карнап, Вітгенштейн, Б.Рассел, К.Поппер).


23. Революційно-демократична традиція в російській і українській філософії (А.Н.Радіщев, А.І.Герцен, Н.Г.Чернишевський, Т.Г.Шевченко, І.Н.Франко, Леся Українка).


24. Концепція «локальних цивілізацій» (Н.Данілевський, О.Шпенглер, А.Тойнбі).


25. Проблема пізнання у філософії XVII ст (Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм).


26. Філософська система Гегеля. Діалектичний метод. Протиріччя системи і методу.


27. Розробка теорії пізнання у філософії XVII ст Емпіризм і раціоналізм (Ф.Бекон, Р.Декарт).


28. Філософія І.Канта. Природничонаукові погляди І.Канта. Теорія пізнання І.Канта (структура пізнавальної діяльності, антиномії). Основні роботи І.Канта.


29. Філософія в епоху Просвітництва.

30. Активно-діяльне розуміння людини в німецькому ідеалізмі. Поняття свободи і необхідності (І.Кант, Фіхте, Гегель)


31. Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха: вчення про людину, критика релігії.


32. Проблема людини і суспільства в античній філософії (софісти, Сократ, Платон, Арістотель). Зародження античної медицини, її зв'язок з філософією.


33. Посткласичная філософія XIX ст (Шопенгауер, С.Кьєркьєгор, Ф.Ніцше).


34. Філософська думка в Україні в XI-XVIIIст.ст.. (П.Могила, Ф.Прокопович, Г.Сковорода).


35.Філософія І.Канта. Проблема відчуженої праці. Матеріалістичне розуміння історії.


36.Діалектічні категорії «необхідність і випадковість». Структура, об'єм і зміст категорій. Необхідність і випадковість, в еволюції живої природи. Природний відбір. Філософія біології Ч.Дарвіна.


37.Буття як філософська проблема. Особисто-індивідуальний сенс проблеми буття. Конкретно-історичний спосіб буття. Танатологія. Стежки буття: бути або мати; буття як самореалізація; буття як належне. Виникнення і внутрішня логіка розвитку проблеми буття. Парадокс Парменіда: «Суще є, не-сущого немає». Буття як трансцендірованіє (Платон). Буття як реальний прогрес життєдіяльності.


38.Концептуальний синтез філософії і медицини в роботах філософів і лікарів (Гіппократ, Геракліт, Демокріт, Платон, Арістотель, Гален, Бекон, Авіценна, Аверроес, Парацельс). Діалектичне протиріччя в клінічному пізнанні (протиріччя між загальним і одиничним).


39.Філософське мислення як критерій і рівень розвитку індивідуальної і суспільної свідомості, його місце і роль в частнонауковій методології дослідження систем будь-якої природи. Філософська концепція рефлексу Ф.Бекона і її практичне підтвердження частнофізіологічими методиками І.П.Павлова.


40.Системний і структурно-функціональний аналіз в історії філософії і науці. Кібернетичні концепції. Концепція функціональних систем П.К.Анохина.


Розділ 2.


1. Основні поняття філософії. Їх зв'язок з основними поняттями біології, анатомії, фізіології, біохімії, фізики, математики, соціології. Становлення філософських категорій в історії філософії.


2. Методология дослідження суспільного розвитку: формаційна концепція К. Маркса, стадії економічного зростання. (В. Ростоу.) Цивілізаційні концепції суспільного розвитку. Концепція розвитку у філософії Ч.Дарвіна.


3.Філософія природи. Концепція гомеостазу живої матерії на різних її рівнях. Філософсько-фізіологічні концепції підтримки постійності внутрішнього середовища організму. Роль екологічної свідомості в підтримці гомеостазу природи і суспільства. Історико-філософські концепції різних часів і народів.


4.Природа як жива кібернетична система. Суспільство як система, що саморозвивається. Діалектика суспільного буття і суспільної свідомості.


5. Цінності як предмет вивчення філософії (аксіологія). Різноманіття цінностей і їх класифікація. Ціннісна система свідомості і її патогенез: девіації, депрівациі, соціальна дезадаптація особи. Синтез філософської і психологічної методології в роботі з даним станом


6.«Філософія болю» і феномен болю в живій матерії. «Больовий синдром» і патологічний процес в соціумі: у економіці, в суспільних зв'язках, управлінні, в правовій сфері, в суспільній і індивідуальній культурі, в духовній свідомості. Патогенетичне значення патологічної системи в розвитку біо- і соціоорганізма. Падіння цивілізацій, імперій, держав, суспільств в історії людства.


7. Проблема свідомості в психофізіології. Свідомість і мозок. Сеченов І.М. і Павлов І.П. про єдність психічного і фізіологічного. Сучасна нейрофізіологія про взаємодію кори і підкорки.


8.Онтологія живої матерії: філософія води в природі. Специфічна і аномальна структура води як унікальний феномен в розвитку живої матерії. Філософські концепції води як основи всесвіту в античній філософії і в історії наукової світової думки.


9. Методологія наукового пізнання. Загальнонаукові і частнонаукові методи пізнання.


10. Антропосоціогенез – єдність біологічних і суспільних чинників свідомості. Праця, спілкування і мова – соціальні детермінанти свідомості.


11.Виникнення філософсько-теоретичного знання, його системний характер і соціально-культурна обумовленість. Стиль філософського мислення.


12. Творча активність свідомості. Види творчості. Методи творчого вирішення проблем: евристика, інтуїція, дискусія і ін. Елементи творчості в діагностичному процесі. Творчі ідеї в історії науки: фізики, математики, біології, хімії, медицині.


13. Простір і час, як онтологічна умова існування живої матерії. Структура, об'єм і вміст категорії, її дія у фізичному, біологічному, хімічному, соціальному, психічному світах. Метричні і тапологічні властивості категорії «простір і час». Когування категорії «простір і час» у фізиці А.Ейнштейна, методологічне значення категорії «простір і час» в діагностиці внутрішніх хвороб.


14. Наукова проблема і її рішення. Проблема і псевдопроблема. Гіпотеза і теорія. Дослідні і недослідні критерії наукової теорії.


15. Зміна, рух, розвиток – прояв внутрішньої активності матерії. Становлення як перехід з небуття в буття, рух і спокій, різноманіття форм руху матерії: історико-філософський і історіко-науковій зріз.


16.Поняття методу і методології. Методи наукового і філософського дослідження. Методологія лікарського діагнозу і прогнозу.


17. Діалектика – вчення про універсальні зв'язки буття і розвитку світу. Різновиди діалектики і альтернативні методи мислення.


18. Універсальні структурні зв'язки буття. Відображеення структурної впорядкованості світу в категоріях: одиничне і загальне, частина і ціле, елемент і система, форма і зміст, структура і функція, явище і сутність. Структурно-функціональний підхід в медицині


19. «Необхідність і випадковість» в суспільному розвитку, в патологічному процесі і їх роль в медичному діагнозі і прогнозі.


20. Суспільство як система, що саморозвивається. Суспільне виробництво і його структура. Матеріальне і духовне виробництво. Відтворення людини


21.Культурно-історичні передумови зародження філософії. Наукове знання старовини і ранні форми філософського світогляду.


22.Філософія за радянських часів. Оновлення ідей в 60-90 роки XX ст.


23. Єдність і різноманіття світової історії: природні передумови і соціальні форми прояву. Принцип багатоваріантності суспільного розвитку, його методологічне значення для науки і практики.


24.Заперечення заперечення як закон еволюції живої матерії. Діалектичне заперечення: його структура, суперечливий характер процесу розвитку (поступальність, «повернення», повторюваність, збереження і знищення). Дія закону в патологічному процесі.


25. Простір і час як атрибути матерії. Особливості просторово-часових зв'язків на різних рівнях організації матерії. Поняття біологічного і соціального простору і часу.


26.Діалектика кількісних і якісних змін. Кількість, властивість, міра. Переривчаста і безперервність в розвитку. Поняття норми і патології в медицині.


27. Єдність і боротьба протилежностей як джерело розвитку в живій матерії. Різноманіття протиріч і їх дозвіл. Протиріччя в суспільстві і форми їх дозволу. Дія закону діалектики в нормі і патогенезі.


28.Ідея першооснови в античній філософії (Мілетськая школа, Геракліт).


30. Проблема свідомості у філософії і науці. Множинність філософських концепцій свідомості (логос, душа, світовий дух, космічний розум, божественний розум). Свідомість як духовна реальність.


31. Істина і її критерії. Поняття абсолютної і відносної істини. Істина і помилка. Проблема об'єктивності в діагностиці. Причина діагностичних помилок: об'єктивні і суб'єктивні.


32. Категорії буття і її фундаментальне значення для філософії і науки. Основні види і форми буття: матеріальне і духовне, природне і суспільне. Особове буття.


33. Філософська антропологія XX ст Герменевтика. Підхід герменевтики до діагностики живих і технічних систем. Історико-філософські концепції.


34. Буття як філософська і наукова проблема. Буття – універсальна система зв'язків і стосунків. Філософія буття і небуття


35. Становление філософії в киево-руській культурі: онтологічні і натурфілософські уявлення, гносеологічна проблематика.


36. Середньовічна схоластика, її проблематика. Боротьба номіналізму і реалізму. Вчення про подвійність істини. Філософія і психологія брехні.


37. Індивідуальна свідомість. Самосвідомість, її наочність і рефлективність. Вітальні переживання і цінності в структурі самосвідомості особи. Співвідношення індивідуальної і суспільної свідомості.


38. Співвідношення біологічного і соціального в людині. Людина як творчо діяльна істота. Співвідношення потреб інтересів і результатів діяльності.


39. Наукове і філософське пізнання як об'єкт логико-методологічного, соціологічного і культурологічного аналізу. Структура філософського і наукового знання.


40. Генезис і структура світогляду. Світовідчувття, світосприймання, світорозуміння. Буденно-практичне і теоретичне світорозуміння. Зв'язок світогляду з нормальним і патологічним функціонуванням організму.


41. Зв'язок детерміації і їх віддзеркалення в категоріях: причина і наслідок, необхідність і випадковість, можливість і дійсність. Детермінізм і індетермінізм. Проблема свободи волі.


42. Концептуальні трактування людини в історії філософії.


43. Зміна, рух, розвиток – прояв внутрішньої активності матерії. Рух і спокій. Різноманіття форм руху матерії.


44. Форми суспільної свідомості, їх взаємозв'язок. Наука і загальнолюдські цінності. Тенденція гуманізації і аксиологизациі науки.


45. Регуляторна функція свідомості. Психосоматична проблема в медицині. Психогенні чинники в етіології захворювань і психотерапії. Свідомість і мозок. Концепція функціональних систем (П.А.Анохин).


46. Філософія природи. Концепція гомеостазу живої матерії на різних її рівнях. Філософсько-фізіологічні концепції підтримки постійності внутрішнього середовища організму. Роль екологічної свідомості в підтримці гомеостазу природи і суспільства.


47. Філософія природи: взаємовідношення біо- і соціоорганізма з довкіллям. Сенсорні системи. Вища нервова діяльність.


48. Інформаційна детермінанта живої матерії. Інформаційний процес як спосіб існування біо- і соціоорганізмів. Недостатність і надмірність інформації в роботі фізіологічних, біохімічних, біогенетичних систем. Стан збудливості при патологічних процесах біоорганізму. Особливості протікання і реалізації інформаційних процесів в соціальній сфері


49.Діалектичний закон протиріччя (єдності і боротьби протилежностей). Структура, об'єм і зміст поняття, його дія в живій матерії (у фізичному, біологічному, хімічному, соціальному і психічному світах). Механізм дії закону в нормальному і патологічному процесі біоорганізму.


50. Філософія здоров'я в роботах мудреців і лікарів античності, Середньовіччя, епохи Відродження, епохи Освіти, Раціоналізму, в українській і російській філософії і сучасній світовій філософії.


51. Виникнення герменевтичної філософії в староєгипетській цивілізації. Літературно-міфологічний портрет бога Гермеса, його функції і стосунки з іншими богами. Проблеми концептуального аналізу таємної мудрості. «Священна книга Тота» і «Смарагдова скрижаль» Гермеса Трісмегиста. Поняття герменевтичної філософії і її складових.


52. Діалектична категорія «Можливість, дійсність, вірогідність». Структура, об'єм і зміст категорій, її дія в живій матерії (на рівні фізичного і психічного світів). Дія категорії в реальному, актуальному і соціально-історичному світах. Віртуальні і реальні світи в природній і штучній природі.


53. Специфіка філософії. Проблема сенсу призначення філософії. Суть філософії. Історична суперечка дефініцій. Основне питання і функції філософії.


54. Діалектичні категорії «Причина і наслідок»: структура, об'єм і зміст. Властивості і класифікація причини. Роль умови. Дія категорії у фізичному, хімічному, біологічному, соціальному, психічному просторах. «Причина, слідство, умова» - це етіологічна основа в медичному діагнозі і прогнозі.


55. Прогрес і його критерії. Поняття прогресу. Ідея суспільного прогресу. Прогрес і регрес. Джерела прогресу. Фаталістічне, волюнтаристське, ідеалістичне і матеріалістичне розуміння джерел прогресу. Критерії суспільного прогресу. Відносний характер прогресу, його суперечливий характер. Прогрес і ідеали.


56. Діалектичний закон «Заперечення заперечення»: суть закону, його структура, об'єм і зміст поняття. Види заперечення. Заперечення заперечення як закон еволюції живої природи. Дія закону у фізичному, хімічному, біологічному, соціальному, психічному світах, в розвитку будь-якого патогенезу.


57. Історія формування філософського світогляду. Світогляд і свідомість. Структура світогляду. Філософські духовні і наукові концепції про суть світогляду і його роль в розвитку індивіда, соціуму, цивілізації і людства.


58. Діалектичні категорії «Єдине, особливе і загальне», «ціле і частина». Цілісність і дискретність в розвитку живої природи, соціуму і психіки. Дія категорій в патологічному процесі.


59. Функціональна система філософії. Принципи філософського мислення. Відмінність філософського і наукового мислення.


60. Категорія «Суть і явище»: структура і об'єм понять. Методологічне застосування категорії до явищ живої матерії: фізичним, хімічним, біологічним, фізіологічним і соціальним процесам. Аналіз розвитку захворювань через категорію «явище і суть».


61. Діалектичний закон кількісно-якісних змін в живій матерії (фізичному, хімічному, біологічному, соціальному світах і духовному просторі індивіда). Логічна структура закону, його методологічна роль в розвитку патологічного процесу .

Схожі:

Контрольні питання для перевірки Розділ 1 iconКонтрольні питання для перевірки знань при вивченні курсу з логіки літератур а
Арутюнов В. Н, Кирик Д. П, Мішин В. М. Логіка: Навч посібник для економістів. Вид. 2-ге. К.,2000
Контрольні питання для перевірки Розділ 1 iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Контрольні питання для перевірки Розділ 1 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Контрольні питання для перевірки Розділ 1 iconЗаконодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу
Мсу, програми “Адміністративне право” І містить навчальну програму, методичні вказівки І плани семінарських занять, перелік законодавчих...
Контрольні питання для перевірки Розділ 1 iconПопельнух в м. лугченко О.І. Контрольні питання та головні задачі курсу
Контрольні питання та головні задачі курсу “Проектування дерев’яних конструкцій” (практикум з вирішення задач для студентів 4, 5...
Контрольні питання для перевірки Розділ 1 iconДля студентів озо (спеціальність «Переклад» 1 / 2) контрольні питання до заліку (з літератури античності, Середньовіччя та Відродження) Антична література
Гомер І гомерівське питання. «Іліада» як «енциклопедія життя» давніх греків: проблеми І герої (Читати повністю)
Контрольні питання для перевірки Розділ 1 iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Контрольні питання для перевірки Розділ 1 iconКонтрольні питання до державної атестації лікарів-інтернів за фахом «стоматологія» розділ: Терапевтична стоматологія
Організація роботи лікаря-стоматолога на терапевтичному прийомі. Облікова та звітна документація. Оцінка кількісних та якісних показників...
Контрольні питання для перевірки Розділ 1 iconЗвіт про проведення ректорських контрольних робіт
З метою перевірки рівня якості залишкових знань студентів з 05. 12. 11 р по 12. 11 р проводилися ректорські контрольні роботи на...
Контрольні питання для перевірки Розділ 1 iconКонтрольні питання до курсу “Історія слов’янських народів” для студентів денного відділення V сем

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи