Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст icon

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
НазваМетодичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
Сторінка1/11
Дата15.12.2012
Розмір1.05 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної

та методичної роботи

_________М.М. Касьяненко

«___»______________ 2011р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання дипломної роботи

для підготовки фахівців за ОКР „спеціаліст”

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит”

спеціалізації “Облік і аудит підприємницької діяльності”


ІРПІНЬ-2011


Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 7.03050901 „Облік і аудит” для підготовки спеціалістів „Облік і аудит підприємницької діяльності” складені на основі навчального плану, затвердженого у 2010 році.


^ Автори: Є.Ю. Шара, к.е.н., доцент

Т.М. Сторожук, к.е.н., доцент

Р.Е. Островерха, к.е.н., доцент

Т.С. Іванова, доцент

О.М. Герасименко, ст.викладач


Рецензент : О.О. Бідюк, к.е.н., доцент


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку,

протокол № __ від «__» ____________ 20__ р.

^ Завідувач кафедри Є.Ю. Шара, к.е.н.,доцент


Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради обліково-економічного факультету, протокол № __від «__»________20__р.

^ Голова вченої ради

факультету Н.П. Мацелюх, к.е.н., доцент


В.о. завідувача навчально-

методичного відділу Є.В. Козятинська


Рецензія

на методичні рекомендації до виконання дипломної роботи

для студентів спеціальності 7.03050901 „Облік і аудит”

спеціалізації “Облік і аудит підприємницької діяльності”


Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» спеціалізації “Облік і аудит підприємницької діяльності”, підготовлені відповідно до навчального плану, затвердженого у 2009 році.

Методичні рекомендації характеризується вдалою структуризацією та змістовністю і включають вимоги як до змісту виконання дипломної роботи, так і вимоги до оформлення, та включають рекомендації щодо відображення інформації у вступі, та за кожним із розділів дипломної роботи з детальним описом, що необхідно розкрити у інформації як по розділу, так і за кожним параграфом. У методичних рекомендаціях також наводяться приклади щодо оформлення таблиць, рисунків, додатків, а також оформлення роботи.

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» спеціалізації “Облік і аудит підприємницької діяльності” підготовлені к.е.н., доцентом Шарою Є.Ю., к.е.н, доцентом Сторожук Т.М., к.е.н, доцентом Островерхою Р.Е., доцентом Івановою Т.С. та старшим викладачем Герасименко О.М. - відповідають вимогам вищої школи і рекомендуються до видання та використання у навчальному процесі.


Рецензент Бідюк О.О., к.е.н., доцент


ЗМІСТ


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 6

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 7

3. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 8

4. СТРУКТУРА та ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 9

4.1. Загальні вимоги до структури та змісту 9

4.2. Титульний лист, завдання наукового керівника, анотація, довідка про впровадження результатів дослідження у виробництво та зміст 10

4.3. Вступ 11

4.4. Основна частина 14

Журнал 5 25

4.5. Висновки 32

4.6. Список використаних джерел 32

4.7. Додатки 36

^ 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 37

5.1. Загальні вимоги до оформлення 37

5.2. Нумерація 39

5.3. Ілюстрації, таблиці і формули 40

5.4. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 43

^ 6. КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЮ РОБОТОЮ 44

7. ОТРИМАННЯ ВІДГУКУ, РЕЦЕНЗІЇ ТА ДОПУСК ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ 45

8. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 46

9. ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 48

10.ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ 51

Облік і аналіз запасів 51

М.П. 69

Рецензент___________ _______________________________ 69
^

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯВідповідно до навчальних планів підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» у вищих навчальних закладах, дипломна робота є завершальним етапом навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів. Вона відображає вміння студента самостійно вести науковий пошук, вирішувати наукові та практичні завдання.

Зміст дипломної роботи повинні складати результати дослідження теорії та практики обліку і аналізу підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності (далі підприємств) за визначеними напрямами. Він повинен свідчити про те, що випускник володіє знаннями з бухгалтерського, фінансового та податкового обліку підприємницької діяльності, її облікової політики; економічного аналізу та моделювання прийняття управлінських рішень; інформаційних систем і технологій обліку тощо; вміє працювати з законодавчо-нормативними актами, науково-літературними джерелами та аналізувати, узагальнювати і формулювати висновки за проблемою дослідження, викладати власні думки та пропозиції.

Захист дипломної роботи повинен показати рівень загальноосвітньої та фахової зрілості випускника, його вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання при вирішенні тих чи інших практичних завдань у сфері бухгалтерського обліку і аналізу, а також самостійно вирішувати поставлену наукову проблему.

Дипломна робота виконується під керівництвом провідного викладача кафедри, який має науковий ступінь та вчене звання і веде наукові дослідження відповідного спрямування.

Мова дипломних робіт – українська, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна.

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою бухгалтерського обліку університету відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики магістра та стандарту освіти зі спеціальності «Облік і аудит» спеціалізації «Облік і аудит підприємницької діяльності». Теми дипломних робіт періодично оновлюються з урахуванням змін, що відбуваються в законодавстві та практичній діяльності України щодо організації і ведення обліку і аналізу; відповідає напрямкам науково-дослідної роботи кафедри та науково-практичним інтересам студентів.

Дослідження теми дипломної роботи повинно здійснюватись з використанням матеріалів конкретного підприємства - суб’єкта підприємницької діяльності. Але в залежності від специфіки теми окремі роботи можуть виконуватись на прикладі результатів діяльності окремих підрозділів підприємств, групи підприємств різних організаційно-правових форм господарювання певної галузі економічної діяльності.

Під час оцінювання дипломної роботи враховуються як якість змісту самої роботи, дотримання вимог щодо її оформлення, так і рівень викладу основних положень роботи на публічному захисті.

На підставі захисту дипломної роботи студенту присвоюється кваліфікація спеціаліста з бухгалтерського обліку і аудиту та видається державний диплом встановленого зразка.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності
...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «менеджмент» 030. 601 денної форми навчання
Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «менеджмент» 030. 601 денної форми...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр бакалавр галузь знань 03040 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство"

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр бакалавр галузь знань 03040 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи