МіністерсТво юстиції України icon

МіністерсТво юстиції України
Скачати 55.21 Kb.
НазваМіністерсТво юстиції України
Дата27.04.2013
Розмір55.21 Kb.
ТипДокументи


МіністерсТво юстиції
України
КИЇВСЬКИЙ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

ІНСТИТУТ СУДОВИХ

ЕКСПЕРТИЗ


вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03680

Тел./факс: (+38044) 200-29-11, 200-29-29


http://www.kniise.com.ua

E-mail: info@kniise.com.ua


_________________№________________


На № ______________________________
Ректору
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу


^ Мельнику П.В.
Шановний Петре Володимировичу!


Маємо честь повідомити, що 3-4 липня 2013 року буде проводитися Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Напрямки роботи конференції:

 • історія розвитку та становлення судової експертизи в Україні;

 • актуальні питання судової експертизи: проблеми та шляхи вирішення;

 • правові та організаційні аспекти проведення судових експертиз;

 • методологія і методи проведення судових експертиз;

 • сучасний стан та тенденції розвитку нових видів судової експертизи в Україні;

 • підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації експертних кадрів.

Під час роботи конференції планується проведення робочих зустрічей та презентація новітньої криміналістичної техніки.

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

Для участі у конференції необхідно до 1 квітня 2013 року подати до Організаційного комітету:

 • Заявку на участь;

 • Матеріали доповідей (тез, статей);

 • Відгук наукового керівника (для студентів та аспірантів).

Програму та запрошення на участь у конференції буде надіслано Вам за адресою, зазначеною у заявці.

Заявки на участь приймаються за адресою: поштою – вул. Смоленська,6, м. Київ, 03680; e-mail – nauka@kniise.com.ua

Контактні телефони/факси: (+38 044) 200-29-18, (+38 044) 200-29-32

Відповідальні особи: Федчишина Віоллета Віталіївна,

Колонюк Віктор Петрович

^ Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі конференції.

Заявка

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченої 100-річчю Київського науково-дослідного інституту судових експертиз


1. Прізвище _______________________________________________________

ім’я ________________________________________________________

по батькові ______________________________________________________


2. Місце роботи/навчання____________________________________________


3. Посада__________________________________________________________


4. Вчений ступінь, наукове звання_____________________________________


5. Контакти:

поштова адреса __________________________________________________

телефон/мобільний телефон________________________________________

електронна адреса________________________________________________


6. Назва доповідей (тез, статей) _______________________________________


7. Потреба у поселенні ______________________________________________

дата заїзду______________________________________________________

кількість діб_____________________________________________________


^ Організаційний комітет сприяє поселенню учасників у готелях м. Києва відповідно до заявки.

ВИМОГИ

щодо оформлення матеріалів, які надсилаються для публікації

При підготовці матеріалів для публікації редакційна колегія просить авторів дотримуватися наступних вимог:

1. Тексти публікацій українською, російською або англійською мовами з анотацією та резюме оформляються в текстовому редакторі Microsoft Word.

Тексти публікацій, обсягом до 12 сторінок, приймаються у надрукованому вигляді в 2 примірниках з підписом (підписами) автора (авторів) на папері формату A4 та на електронному носії (в тому числі, на електрону адресу КНДІСЕ) у форматі rtf (Word) шрифтом Times New Roman: кегль (висота літер) – 14; міжрядковий інтервал - 1,5; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм; абзацний відступ – 12.5мм.

2. Анотацію, яка подається мовою тексту (українською, російською та англійською), набирати курсивом 12 кеглем, міжрядковий інтервал 1. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (5 рядків, близько 50 слів).

Такі ж параметри слід застосовувати при оформленні таблиць, підписів під рисунками. Використання інших шрифтів не допускається.

3. Тексти публікацій на сторінці розміщуються у такому порядку:

 • У верхньому правому куті - ініціали та прізвище автора (співавторів), посада за місцем роботи, науковий ступінь, вчене звання, місто та країна;

 • посередині - назва публікації (великими літерами);

 • по ширині тексту публікації - анотація (для обсягу матеріалу публікації від 4 сторінок);

 • текст публікації з рисунками, діаграмами, схемами, таблицями тощо;

 • після тексту - два резюме, викладених офіційними мовами конференції, відмінними від тексту публікації, дата, підпис(и) автора (співавторів).

4. Посилання в тексті подаються тільки у квадратних дужках, наприклад [1].

Рисунки супроводжуються посиланнями в тексті, підрисунковими підписами, а таблиці - заголовками.

Математичні формули в тексті виконуються за допомогою вбудованого в редакторі Місгоsоft Word for Windows редактора математичних формул (Microsoft Equation).

Літери грецького алфавіту за текстом зазначаються тільки стандартними символами вбудованого шрифту Symbol (використання об'єктів Microsoft Equation не допускається).

Блок-схеми виконуються за допомогою вбудованого в Microsoft Word редактора діаграм Microsoft Graph.

Хімічні формули за текстом відображаються за допомогою редактора хімічних формул ChemDraw, що входить до комплекту Cambridge ChemOffice.

Діаграми і графіки виконуються тільки за допомогою Microsoft Excel. При цьому крім файла з текстом статті, де є відповідна діаграма (графік), обов'язково надається файл Microsoft Excel. Растрові ілюстрації (відскановані рисунки, фотографії тощо) в тексті доповіді надаються окремо у форматі TIFF або ВМР (формат JPEG не використовується, вставки зазначених ілюстрацій в окремий файл Microsoft Word не допускаються).

У разі ненадання ілюстрацій у вигляді окремих файлів відповідного формату або незадовільної їх якості, редакційна колегія залишає за собою право не включати їх до тексту доповіді.

В ілюстративному матеріалі (схемах, діаграмах, графіках) допускається використання лише шрифтів, зазначених у п. 2.

Якщо надані матеріали для публікації надруковані більш як на 4 сторінках, для їх оформлення слід керуватися вимогами до написання наукових статей: наявність постановки проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Бажано, щоб статті мали елементи новизни та пропозиції, спрямовані на розвиток та вдосконалення положень теорії та практики криміналістики та судової експертизи.

5. Посилання на бібліографічні джерела оформляються відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис».


Відомості про авторів надавати за єдиним зразком форми заявки на окремій сторінці за підписами автора (авторів).


Надіслані матеріали не рецензуються та не повертаються.

Тези публікацій, які не відповідають вимогам та надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються!

Відповідальність за зміст наданих матеріалів, несе автор.

Публікація наукових статей є безоплатною.


З повагою,

Організаційний комітет конференції

Схожі:

МіністерсТво юстиції України iconМіністерство юстиції україни лист від 22. 02. 2013 р. N 1332-0-26-13/11
Міністерство юстиції України розглянуло лист Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 24 січня 2013 року n 1/12-684 І повідомляє...
МіністерсТво юстиції України iconМіністерство праці україни міністерство юстиції україни
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. Пункт 1 із змінами, внесеними
МіністерсТво юстиції України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
...
МіністерсТво юстиції України iconНаказ №272 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 р за №95/6383 Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України
Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи
МіністерсТво юстиції України iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з 31. 01. 2005 n 53 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
МіністерсТво юстиції України iconІнструкці я з діловодства в Міністерстві юстиції України
Міністерстві юстиції України встановлює правила документування діяльності Міністерства і регламентує порядок роботи з документами...
МіністерсТво юстиції України iconПро проведення державної підсумкової атестації з економіки
Міністерстві юстиції України 27. 02. 08 №151/14842 у новій редакції, що затверджено наказом від 21. 12. 2009 №1151, зареєстровано...
МіністерсТво юстиції України iconНаказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та наказу Державіаслужби від 27. 03. 2006 №223 „Про застосування в цивільній...
МіністерсТво юстиції України iconМіністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30. 12. 05 №3513 “Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента...
МіністерсТво юстиції України iconМіністерство юстиції україни
Управлінню експертного забезпечення правосуддя (Головченко Л. М.) та управлінню господарського забезпечення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи