Інформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) icon

Інформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ)
НазваІнформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ)
Дата02.06.2013
Розмір70 Kb.
ТипДокументи^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Кафедра обліку і аудиту

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Кафедра економіки промисловості та організації виробництва

^ ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпропетровськ)

Кафедра управления персоналом и социологии

Уральского государственного университета путей сообщения (г. Екатеринбург, Россия)

Інститут економіки і менеджменту

^ ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

Красноярский институт экономики

Санкт-Петербургской академии управления и экономики (НОУ ВПО) (г. Красноярск, Россия)

Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)

^ НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС) (г. Москва, Россия)

ВНЗ Державний інститут підготовки і перепідготовки кадрів промисловості

(м. Дніпропетровськ)


запрошують взяти участь у

Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції:

«ІНСТУТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ»,

яка відбудеться

^ 14-15 травня 2013 року


Тематичні напрямки конференції:

Секція 1.  Економіка і управління національним господарством.
Секція 2.  Економіка і управління підприємством.
Секція 3.  Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 4.  Гроші, фінанси і кредит.
Секція 5.  Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 6.  Оподаткування та бюджетна система.
Секція 7.  Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Секція 8.  Математичні методи в економіці.
Секція 9.  Державне управління, самоуправління та державна служба.

До участі в конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.


Контрольні дати конференції:


^ Дата проведення конференції

14-15 травня 2013 р.

Останній термін подання матеріалів

07 травня 2013 р.

Термін виходу з друку збірника

30 травня 2013 р.

Форма участі в конференції - дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


За результатами роботи конференції кожному учаснику буде направлено збірник тез.

Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf.at.ua

Умови участі в конференції:


  1. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді на: conf.at.ua@gmail.com

  2. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.

  3. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Petrov; Tezy_Petrov; Chek_Petrov.

  4. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

  5. Вартість участі в конференції, публікації тез доповіді і пересилки друкованих матеріалів становить:

    • для учасників з України – 100 грн. ;

    • для учасників з країн СНД та інших країн – 40 USD.

6. Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн. та 20 USD.


Платіжні реквізити:

Для учасників з України:

Одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна

Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 2775700129

Поточний рахунок: 26002060367610

Призначення платежу: за участь у конференції та друк тез (вказати прізвище).


Вимоги до оформлення тез:


1. Учасник має право представити декілька доповідей, які раніше не публікувались.

2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи.

3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.

4. Обсяг матеріалів – 2-3 сторінки, які не нумерують.

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

8. По центру строки напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів), нижче - звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом – назва установи.

9. Нижче – через один інтервал – назва доповіді (великими літерами напівжирним шрифтом по центру) - не більше 8 слів.

10. Нижче – через один інтервал – текст доповіді (тез).

11.В кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література (напівжирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування, наприклад: [5, с.18].

12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжковим.

14. Ри­сун­ки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати скановані об’єкти!

15. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад, (2).

16. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

17. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.


Заявка

на участь в Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції:

«ІНСТУТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ»,

яка відбудеться

14-15 травня 2013 року

Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа, організація, навчальний заклад
Посада
Назва доповіді
Секція №
Поштова адреса

(для відправлення матеріалів конференції)

^ ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

вул. Московська, буд. 13, кв. 65

м. Дніпропетровськ, 49063

Потреба у додаткових збірниках тез
Поштова адреса для надсилання додаткових збірників тез
Е-mail:
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
Дата заповнення
Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення

Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без оплати або надіслані пізніше вказаного терміну – не розглядаються.

Учасники конференції мають можливість опублікувати статті у:

^ Науковому журналі «Економіка. Фінанси. Право» – фахове видання, затверджене постановою Президії ВАК України № 2-01/10 від 13.12.2000 р., яке включено до переліку спеціалізованих видань з економіки за фаховим напрямком 08 – Економічні науки та представлено в інформаційній базі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (від 5-ти сторінок формату А4). Періодичність виходу наукового журналу - 12 разів на рік.

^ Науковому журналі «Приволжский научный вестник» (Російська Федерація), входить до РИНЦ, не входить до Переліку ВАК РФ. Обсяг статті 10-25 стор., періодичність виходу - 12 разів на рік, прийом статей - до 28 числа кожного місяця.

^ Науковому журналі «Новая экономика» (Беларусь), входит до переліку ВАК РБ.  Обсяг статті 10-16 стор., періодичність виходу - 2 рази на рік (квітень, жовтень).

^ Управление экономическими системами: электронный научный журнал (Російська Федерація), який включено до Переліку ВАК РФ та до РИНЦ. Періодичність виходу наукового журналу - 1 раз на місяць, існує можливість термінової публікації.

Статті можна подати одночасно з тезами. Детальна інформація на сайті: conf.at.ua


Координатор конференції:

кандидат екон. наук, Дробязко Світлана Ігорівна

моб. тел. +38 (068) 851-75-52

E-mail: conf.at.ua@gmail.com

Сайт конференції: conf.at.ua

Схожі:

Інформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) iconІнформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ)
Двнз «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпропетровськ)
Інформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) iconІнформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) Інститут економіки І менеджменту внз «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м.
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Інформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) iconІнформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) Інститут економіки І менеджменту внз «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м.
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Інформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) iconІнформаційний лист інститут економіки І менеджменту внз «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ) Кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м.
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Інформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) iconШановані гості Дніпропетровського університету імені альфреда нобеля

Інформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) iconРішення для налагодження роботи колекторських служб [3]. 1
Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки і права імені Альфреда Нобеля
Інформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) iconДніпропетровського національного університету імені олеся гончара інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
move to 0-22437305
Інформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) iconБлагодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових
Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки...
Інформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) iconДніпропетровський університет імені альфреда нобеля

Інформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) iconДніпропетровський університет імені альфреда нобеля

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи