Положення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення icon

Положення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Скачати 100.25 Kb.
НазваПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Дата08.10.2014
Розмір100.25 Kb.
ТипПоложення


Затверджено

Наказ Національного університету державної податкової служби України

від “24” лютого 2014 року № 313ПОЛОЖЕННЯ

про проведення вступних випробувань

у Національному університеті державної податкової служби України

І. Загальні положення


1.1. Це Положення регламентує порядок організації та проведення вступних випробувань (співбесід) при прийомі на перший курс, та фахових вступних випробувань при прийомі на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет).

1.2. Організація і проведення вступних випробувань здійснюється згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року №1510 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387, Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09 січня 2013 року №12, Правилами прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році, затвердженими наказом від 25 листопада 2013 року №1854, Положенням про приймальну комісію Університету.

1.3. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що проводяться Університетом, доводиться до відома вступників до початку вступної кампанії.

^

ІІ. Організація та проведення вступних випробувань


2.1. Форма вступних випробувань в Університеті і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій абітурієнтів вступні випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

2.2. Для проведення вступних випробувань Університетом формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

2.3. Розклад вступних випробувань затверджується головою Приймальної комісії Університету і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті та інформаційному стенді Приймальної комісії Університету не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

2.4. Для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти утворюються предметні екзаменаційні комісії (комісії для проведення співбесід) у випадках, передбачених Правилами прийому до Університету. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

2.5. Результати вступних випробувань (співбесід) для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

2.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста конкурсний бал встановлюється за результатами фахових випробувань.

При прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста програми фахових випробувань визначає Університет.

Оцінювання знань на фахових випробуваннях здійснюється за шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

2.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання результатів фахових випробувань та результатів вступного екзамену з іноземної мови.

Прийом вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі повної вищої освіти за відповідною спеціальністю здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

При прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра програми фахових випробувань визначає Університет.

Оцінювання знань з фахових випробувань та вступного екзамену з іноземної мови здійснюється за шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

2.9. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра конкурсний бал встановлюється за результатами фахових випробувань.

При прийомі на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) підготовки бакалавра програми фахових випробувань визначає Університет.

Оцінювання знань на фахових випробуваннях здійснюється за шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

2.10. Для проведення конкурсних фахових вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів утворюються фахові атестаційні комісії.

2.11.  На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії Університету до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

2.12. Вступні випробування, крім співбесіди та екзамену з фізичної підготовки при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки «Правоохоронна діяльність», проводяться у формі письмового тестування.

2.13. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить Університет у випадках, передбачених Правилами прийому до Університету, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

2.14. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Університету зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії Університету, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

2.15. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

тестування з української мови та літератури, математики, історії України, географії, фізики, іноземної мови, конкурсних фахових випробувань – 2 години.

з фізичної підготовки (екзамен) – 0,5 годин на 1 вступника.

2.16. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

2.17. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

2.18. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.

2.19. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

2.20. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Університету членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

2.21. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 бали, більше, ніж на 175 балів, а за 4-бальною шкалою оцінювання знань – на “незадовільно” і “відмінно”.

Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

2.22. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

2.23. Вступний екзамен з фізичної підготовки у кожного вступника приймають два екзаменатори.

2.24. Вступний екзамен із фізичної підготовки проводиться за трьома вправами: у юнаків – з бігу на 100 м (результатом є час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди); бігу на 1000 м (результатом є час подолання дистанції з точністю до секунди) та підтягування на жердині (результатом є кількість безпомилкових підтягувань); у дівчат – з бігу на 100 м (результатом є час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди); бігу на 1000 м (результатом є час подолання дистанції з точністю до секунди) та комплексно-силової вправи (виконується протягом 1 хвилини). Для виконання кожної вправи дозволяється лише одна спроба.

2.25. Загальний результат виконання фізичних вправ оцінюється за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів як середній бал, одержаний за три вправи.

Середній бал обчислюється як середнє арифметичне число. Якщо це число не є цілим, то кінцеве значення обчислюється шляхом округлення з точністю до цілої. При цьому до 0,50 бала округлюється в менший бік, а з 0,51 – у більший.

Результати та кількість балів з кожного виду вправ, а також загальний бал, одержаний під час вступного екзамену з фізичної підготовки, заносяться до відомості та аркуша результатів вступних випробувань.

Якщо хоча б за одну вправу отримано менше 124 балів (за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів), то вступний екзамен з фізичної підготовки вважається не складеним.

Інформація про результати вступного екзамену з фізичної підготовки оголошується вступникові не пізніше наступного робочого дня після його проведення.

2.26. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

2.27. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в Університеті (далі – апеляція), повинна подаватись Приймальній комісії Університету особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається в день її подання у присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

2.28. Порядок подання і розгляду апеляції регламентується Положенням про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України.

Розглянуто і схвалено на засіданні

Приймальної комісії Університету

протокол від 14 лютого 2014 року № 2

Відповідальний секретар приймальної

комісії _____________ О.М. Мельник


Схожі:

Положення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про проведення співбесід з вступниками Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
Правилами прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році (далі – Правила прийому)
Положення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Положення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України
Правил прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році, затверджених наказом від 25 листопада...
Положення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід з вступниками Національного університету державної податкової служби України
Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та Правилами прийому до Університету у поточному році для проведення конкурсних...
Положення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про приймальну комісію Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
Приймальна комісія Національного університету державної податкової служби України (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого...
Положення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення iconПравила прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2012 році
Національному університеті державної податкової служби України здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді...
Положення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті...
Положення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
Університету І в територіально відокремлених структурних підрозділах Університету (філіях заочної форми навчання) можуть утворюватись...
Положення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи