Положення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення icon

Положення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
НазваПоложення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
Дата08.10.2014
Розмір80.4 Kb.
ТипПоложення

Затверджено

Наказ Національного університету

державної податкової служби України

від “24” лютого 2014 року № 308ПОЛОЖЕННЯ

про відбіркові комісії

Національного університету державної податкової служби України

І. Загальні положення


1.1. Відбіркова комісія утворюється для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом і покладених на неї Приймальною комісією Національного університету державної податкової служби України (далі —Університет). На факультетах, у Київському фінансово-економічному коледжі Університету і в територіально відокремлених структурних підрозділах Університету (філіях заочної форми навчання) можуть утворюватись декілька відбіркових комісій. У разі потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.

1.2. Відбіркові комісії працюють під керівництвом Приймальної комісії Університету.

1.3. До складу відбіркових комісій входять голова – директор філії заочної форми навчання, декан факультету, завідувач відділенням, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії з числа науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу структурних підрозділів (філій заочної форми навчання, факультетів) Університету, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

1.4. Наказ про затвердження складу відбіркових комісій видається ректором Університету не пізніше 1 березня.

1.5. Склад відбіркових комісій, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.
ІІ. Основні завдання та обов’язки голови, секретаря, членів відбіркової комісії Університету

2.1. Голова відбіркової комісії:

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на відбіркову комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності членів відбіркової комісії, вирішує інші питання пов’язані з роботою відбіркової комісії;

- забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Університету;

- проводить консультації вступників з питань вибору напряму підготовки (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступника;

- бере участь в оперативних нарадах, які проводить Приймальна комісія Університету та знайомить членів відбіркових комісій з результатами нарад;

- забезпечує вивчення членами відбіркових комісій Правил прийому до Університету в поточному році, положень та інших нормативних документів, проводить поточний інструктаж персоналу відбіркових комісій;

- готує інформацію відповідальному секретареві (заступнику) Приймальної комісії Університету щодо надання письмових відповідей за запитами вступників та іншими зверненнями;

- бере участь при перевірці відповідальним секретарем Приймальної комісії Університету та його заступником готовності відбіркових комісій до прийому документів. Така перевірка проводиться за декілька днів до початку прийому заяв і документів вступників до Університету;

- відповідає за якісну підготовку матеріалів щодо конкурсного відбору за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти та/або вступних випробувань (співбесід) для зарахування на навчання на перший курс та фахових вступних випробувань для зарахування на навчання на другий (третій) курси (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра; за спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра;

- в установленому порядку координує питання подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отриманих від вступників відомості про них та внесення змін до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

- забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для формування контингенту студентів.
2.2. Секретар відбіркової комісії:

- бере участь в оперативних нарадах, які проводить Приймальна комісія Університету та знайомить членів відбіркової комісії з результатами нарад;

- відповідає за дотримання порядку прийому заяв і документів, реєстрацію, правильність оформлення та збереження особових справ вступників;

- розподіляє обов’язки членів відбіркової комісії, контролює їх роботу та організовує чергування членів відбіркової комісії (за графіком);

- організовує і проводить інструктаж щодо ввічливого та поважного ставлення членів відбіркової комісії до відвідувачів;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп за напрямами підготовки (спеціальностями) та освітньо-кваліфікаційними рівнями для складання вступних випробувань (співбесід);

- готує дані для розкладу проведення консультацій, вступних випробувань (співбесід) за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями;

- забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для роботи відбіркової комісії;

- щоденно подає відповідальному секретареві (заступнику) Приймальної комісії Університету звіти про хід подання заяв на вступ за допомогою Єдиної бази.

- готує звіти за результатами роботи відбіркової комісії, інформацію про різні категорії вступників, результати зарахування (за встановленими формами);

- готує та оформляє подання про рекомендацію щодо зарахування до складу студентів факультету (філії заочної форми навчання);

- здає відповідальному секретарю Приймальної комісії або його заступнику:

  • підшиті і пронумеровані екзаменаційні відомості;

  • статистичні звіти за установленими формами;

  • підшиті та пронумеровані документи поштових відправлень;

  • прошиті і підписані журнали реєстрації;

  • протоколи, накази на зарахування;

  • невикористані бланки тощо;

- відправляє поштою оригінали документів незарахованих осіб (при умові, що вступник не забрав їх особисто).
2.3. Члени відбіркової комісії:

- зобов’язані бездоганно знати Правила прийому до Університету в поточному році, особливості участі в конкурсному відборі вступників різних категорій;

- під керівництвом секретарів відбіркових комісій вирішують питання оформлення приміщення для роботи відбіркових комісій, стендів для інформування вступників та їх батьків;

- забезпечують спокійну і доброзичливу обстановку у поводженні з відвідувачами, а також слідкують за тишею, спокоєм у приміщенні відбіркових комісій;

- тримають у належному порядку робочу документацію відбіркових комісій, щоб вона не була доступна для сторонніх осіб;

- організовують підготовку аудиторій для проведення консультацій та вступних випробувань (співбесід), (в тому числі, контролюють відчинення/зачинення аудиторій);

- забезпечують роботу з прийому заяв і документів від вступників, оформлюють екзаменаційні листки, повідомлення, розписки, перепустки;

- не допускають виправлень, закреслень та пропуску рядків в журналах реєстрації документів вступників;

- беруть участь у пропусканні вступників до аудиторій на консультації та вступні випробування (співбесіди). Вирішують питання з вступниками, які забули екзаменаційний лист, перепустку;

- під керівництвом секретарів відбіркових комісій перевіряють правильність заповнення та ідентичність оцінок в екзаменаційній відомості, екзаменаційній роботі, листку співбесіди та аркуші результатів вступних випробувань;

- своєчасно заносять отримані від вступників відомості про них, вносять зміни до статусів заяв вступників, результати вступних випробувань (співбесіди) в Єдину базу;

- своєчасно оприлюднюють (вивішують на стендах) результати вступних випробувань (співбесіди);

- організовують видачу документів вступникам (на їх вимогу), які на вступному випробуванні отримали оцінку нижче встановленої Приймальною комісією Університету мінімальної кількості балів або не з’явилися на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час;

- під керівництвом голів та секретарів відбіркових комісій члени відбіркових комісій (відповідно до покладених обов’язків):

  •  передають до сектору обліку та контролю руху контингенту студентів справи вступників, зарахованих до Університету;

  •  здають коменданту матеріальні цінності та отримане інвентарне обладнання.
^

ІІІ. Зарахування до складу студентів


3.1. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

3.2. Відбіркова комісія здійснює аналіз і підготовку попередньої інформації для формування списків рекомендованих до зарахування вступників з Єдиної бази за категоріями у такій послідовності:

- вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

3.3. Відбіркова комісія здійснює перевірку щодо впорядкування рейтингового списку в межах кожної категорії:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав.

3.4. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія, на підставі подання відбіркових комісій приймає у строк, визначений Правилами прийому.

3.5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів. Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому.

3.6. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Університету видає накази про зарахування вступників. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені Правилами прийому.

3.7. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

3.8. За результатами роботи Приймальної комісії Університету щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради Університету.

3.9. Втручання в діяльність Приймальної комісії Університету з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

Розглянуто і схвалено на засіданні

Приймальної комісії Університету

протокол від 14 лютого 2014 року № 2
Відповідальний секретар приймальної

комісії _____________ О.М. МельникСхожі:

Положення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Положення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про проведення співбесід з вступниками Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
Правилами прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році (далі – Правила прийому)
Положення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України
Правил прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році, затверджених наказом від 25 листопада...
Положення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про приймальну комісію Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
Приймальна комісія Національного університету державної податкової служби України (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого...
Положення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Положення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про фахові атестаційні комісії Національного університету державної податкової служби України
Кількісний склад Комісій встановлюється виходячи із потреби, але не менше 3 осіб
Положення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід з вступниками Національного університету державної податкової служби України
Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та Правилами прийому до Університету у поточному році для проведення конкурсних...
Положення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення iconПоложення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації, діяльності та основні функції апеляційної комісії Національного університету фізичного...
Положення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення iconЗвіт №6 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23. 04. 2014р. Замовник: Найменування: Національний університет державної податкової служби України
Шевченко Сергій Петрович, начальник телекомунікаційного відділу Національного університету державної податкової служби України, Київська...
Положення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення iconМіністерсТво юстиції України
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи