Проведення переддипломної практики icon

Проведення переддипломної практики
Скачати 65.96 Kb.
НазваПроведення переддипломної практики
Дата31.08.2012
Розмір65.96 Kb.
ТипДиплом

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Метою переддипломної практики виступає фахова та організаційно-економічна підготовка студентів для виконання дипломної роботи, а саме: уточнення теми дипломної роботи, збір матеріалів для дипломної роботи, практична робота разом із працівниками банківської установи.

Переддипломна практика передбачена навчальним планом для вивчення практичних аспектів технології проведення банківських операцій та облікового процесу, накопичення досвідуроботи банківської установи для використання при написанні дипломної роботи.

Переддипломна практика переслідує наступні цілі:

 • закріплення, поглиблення, узагальнення і здобуття навичок практичного застосування знань, набутих студентом у процесі навчання, актуалізація їх для майбутньої виробничої діяльності в банківських та інших фінансово-кредитних установах, діяльність яких пов’язана з проведенням банківських операцій;

 • розвиток критичного відношення до виробничо-фінансових ситуацій, що призводять до негативних наслідків та знижують ефективність діяльності банківської установи: уміння виявляти і аналізувати їх, розробляти конкретні пропозиції щодо їх усунення;

 • оцінка підготовленості майбутнього спеціаліста з банківської справи до роботи за фахом, усвідомлення ним напрямків своєї майбутньої діяльності, професійних і кваліфікаційних вимог, подальшого розвитку творчого відношення до роботи банківського працівника.

Завдання переддипломної практики:

 • поглибити на основі вивчення літературних джерел знання суті питань, що досліджуються;

 • оволодіти методикою виконання студентських науково-дослідних робіт;

 • зібрати в повному обсязі і обробити фактичний матеріал у банківській установі (яка виступає базою практики) щодо обраного об’єкту дослідження дипломної роботи;

 • використовувати в розрахунках до дипломної роботи різноманітні прийоми і методи економічних досліджень;

 • систематично і цілеспрямовано працювати над темою дипломної роботи, вчасно виконувати встановлений графік підготовки дипломної роботи.

Студенти під час проходження переддипломної практики повинні:

 • закріпити і підвищити знання, отримані в процесі навчання, використовуючи їх для конкретних фінансово-економічних задач, тематика і склад яких погоджені з завданням на дипломну роботу;

 • зібрати вихідні дані і здійснити аналітичну роботу за темою дипломної роботи;

 • обрати інструментальні програмні засоби розробок і аналізу, а також освоїти основні прийоми роботи з цими засобами, використовувати мови програмування, сучасні пакети прикладних програм для дослідження по темі дипломної роботи

 • підготувати перший варіант дипломної роботи.

Зміст і структура звіту з переддипломної практики повинні бути тісно пов’язані з темою і напрямками дипломної роботи, що вимагає конкретизації та узгодження з науковим керівником.

Структура звіту про проходження переддипломної практики:

 • Титульний аркуш, який містить підпис керівника практики від бази, засвідчений печаткою кадрової служби банківської установи (Додаток А).

 • Індивідуальне завдання на переддипломну практику (додаток Б).

 • Характеристика студента-практиканта з бази практики (Додаток В).

 • Рецензія на звіт про проходження з бази практики, який містить підпис керівника практики від бази, засвідчений печаткою кадрової служби банківської установи.

 • Зміст звіту.

 • Вступ. В ньому обґрунтовується актуальність теми дипломної роботи; мета переддипломної практики; об’єкт і предмет наукового дослідження; основні завдання наукового дослідження;

 • Основна частина. Розглядається сутність проблем, що досліджуються; окреслюються основні напрямки їх вирішення, наводиться аналітичний матеріал та фінансово-економічний аналіз стану досліджуваного об’єкта. Фінансово-економічний аналіз повинен бути досить глибоким і цілеспрямованим, ґрунтуватися на використанні значного обсягу фактичного матеріалу. Обов’язковою частиною звіту про проходження практики є розділ «Охорона праці».

 • Висновки. В розділі підводять підсумки виконаного дослідження у вигляді узагальнення найбільш істотних положень. Висновки повинні відображати тільки зміст розділів звіту, бути короткими, ясно і чітко сформульованими.

 • Список використаних джерел.

 • Додатки.

У процесі переддипломної практики вирішуються усі питання, необхідні для остаточного виконання і оформлення дипломної роботи.


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра банківської справи


ЗВІТ

^ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


студента групи ……..

……………………………………………………..

(прізвище, ім’я, по батькові)

в ……………………………………………………

………………………………………………………

(назва бази практики)

з “…” ……… 200..р. по “…” …………… 200… р.


Керівник від кафедри ________________

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)


Консультант розділу охорони праці

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)


Керівник від банку __________________

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)


Суми 200_

Зразок характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» групи ……

……………………………………………………………………

(прізвище, ім’я, по батькові)


Студент ……………………………проходив переддипломну практику в ……………………………………………………………………………………… в період з «…» ……….. 200.. р. по «….» ……………. 200.. р.

Проходження практики здійснювалось згідно з індивідуальним завданням практики.

Під час проходження практики для збору матеріалів студент тісно співпрацював з наступними відділами та службами банку ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Особливої уваги заслуговує інтерес практиканта до сфери діяльності банку, пов’язаної ……………………………………………………………….., що дало можливість достатньо повно виконати індивідуальне завдання практики.

Зарекомендував себе з ………………………………………..боку.

Показав …………………………………рівень теоретичних знань, професійної підготовки, навиків роботи з комп’ютерною технікою та технологіями.

Характеристика ділових якостей студента:

рівень трудової активності

готовності до сприйняття інформації та критики

ставлення до дорученої роботи

виконавча дисципліна

Характеристика особистих рис студента:

взаємовідносини з клієнтами та банківськими працівниками

коректність

комунікабельність

^ Висновки, пропозиції, оцінка ……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Керівник від банку ______________ ________________________________


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра банківської справи
ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри банківської справи

д.е.н., професор Т.А. Васильєва __________________________

__________________________

^ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ПО ПРОХОДЖЕННЮ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Студенту __________________________________________________________

1.Тема роботи______________________________________________________

__________________________________________________________________

2. База проходження практики _________________________________________________________________

3. Перелік питань, що належить дослідити (обґрунтувати) відповідно до теми дипломної роботи в процесі проходження переддипломної практики

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Завдання до аналітично-розрахункової частини (з точним зазначенням обов’язкових розрахунків)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Консультації:

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання

прийняв

Дата видачі завдання __________________________


Науковий керівник __________________________

(підпис, ПІБ)

Завдання до виконання прийняв__________________

(підпис студента )Схожі:

Проведення переддипломної практики iconПрограма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності "Фізична реабілітація"
Мета переддипломної практики: набуття студентами 5 курсу практичних вмінь та навичок організації та методики проведення різноманітних...
Проведення переддипломної практики iconЩодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності 050108 «Маркетинг»
Проведення переддипломної практики iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Проведення переддипломної практики iconПрограма переддипломної практики для студентів денної форми навчання
Процес підготовки спеціалістів та магістрів з банківської справи передбачає проходження студентами переддипломної практики в установах...
Проведення переддипломної практики iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к е н., доцент Бугай В. З.)
Проведення переддипломної практики iconМетодичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності 050108 «Маркетинг»
Проведення переддипломної практики iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” денного відділення (укладачі к е н., доцент Пельтек...
Проведення переддипломної практики iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання
Методичні вказівки та програма переддипломної практики / Укладачі: С. В. Соколов, О. В. Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26...
Проведення переддипломної практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...
Проведення переддипломної практики iconМетодичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проходженя переддипломної практики для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи