Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку icon

Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку
Скачати 68.39 Kb.
НазваЗміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку
Дата31.08.2012
Розмір68.39 Kb.
ТипДокументи
1. /Денна/Актуальн_сть, мета.doc
2. /Денна/ЗМ_СТ КУРСУ.doc
3. /Денна/КОНТРОЛЬН_ ПИТАННЯ.doc
4. /Денна/Методи актив_зац_х.doc
5. /Денна/ПЛАНИ ЛЕКЦ_Й.doc
6. /Денна/ПЛАНИ СЕМПР занять.doc
7. /Денна/РЕКОМЕНДОВАНА Л_ТЕРАТУРА.doc
8. /Денна/СИСТЕМА ОЦ_НЮВАННЯ.doc
9. /Денна/ТЕМАТИКА РЕФЕРАТ_В.doc
10. /Денна/ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН.doc
Організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку
Контрольні питання дисципліни організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Методи активізації навчального процесу дисципліни організація обліку в банку
Плани лекцій дисципліни організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» денної форми навчання Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку
Плани семінарських (практичних) занять дисципліни організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» денної форми навчання Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку
Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку основна
Система оцінювання дисципліни організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» денної форми навчання Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни
Тематика рефератів дисципліни організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» денної форми навчання
Тематичний план дисципліни організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» денної форми навчання

ЗМІСТ КУРСУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В БАНКУ

для фахівців спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»


Тема 1. Загальні теоретичні основи і принципи організації бухгалтерського обліку

Зміст дисципліни «Організація обліку в банках». Місце бухгалтерського обліку в системі управління; цілі бухгалтерського обліку в банках; фінансовий, управлінський і податковий облік; чинники, що впливають на організацію бухгалтерського обліку.

Вимоги до облікової інформації, обіг економічної інформації в системі обліку, використання облікової банківської інформації при прийнятті управлінських рішень.

Технологічний і структурний аспекти визначення предмету організації бухгалтерського обліку. Сутність облікової операції. Види операцій, характерних для облікового процесу. Складові предмету організації бухгалтерського обліку. Об’єкти організації бухгалтерського обліку.

Принципи організації бухгалтерського обліку. Вимоги принципів цілісності, всебічності, субординації, динамічності, системоутворюючих відносин, адаптивності, паралелізму, ритмічності, безперервності, прямоточності, пропорційності щодо організації обліку.

Методичні й технічні прийоми організації бухгалтерського обліку. Застосування загальнонаукових методів при організації бухгалтерського обліку. Специфічні методи і прийоми організації бухгалтерського обліку. Використання графічного, проектного методів.

Нормативні акти, що регламентують питання організації бухгалтерського обліку в банках України. Методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю в банках України. Мета і завдання організації бухгалтерського обліку в банках.

Тема 2. Облікова політика банку


Загальні положення облікової політики банку, питання, що регламентуються обліковою політикою банку. Основні концептуальні складові МСБО, на яких базується облікова політика банків: безперервність діяльності, постійність правил бухгалтерського обліку, обачливість, нарахування, дата операції, оцінка, відкритість, консолідація, суттєвість, конфіденційність.

План рахунків бухгалтерського обліку в банках, його характеристика та використання при організації фінансового, управлінського і податкового обліку. Реєстрація облікової інформації.

Відображення в обліковій політиці банку методологічних принципів бухгалтерського обліку. Методи оцінки активів і зобов’язань, порядок фінансового обліку доходів і затрат, визначення результату діяльності банку, порядок розподілу результатів поточного року, формування і використання фондів і резервів. Методи нарахування процентів за кредитними і депозитними операціями, методи розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів.

Організація проведення інвентаризацій. Регулювання розходжень між фактичною наявністю та даними бухгалтерського обліку, виявлених в результаті інвентаризації. Оформлення результатів інвентаризації.

Тема 3. Організація аналітичного обліку в банках


Характеристика аналітичного обліку як підсистеми бухгалтерського обліку, що деталізує інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Інформаційна модель організації аналітичного обліку. Класифікація параметрів аналітичного обліку. Обов’язкові та необов’язкові параметри. Загальні та спеціальні. Поділ параметрів аналітичного обліку залежно від сфери застосування на такі види: контрагентів, документів, договорів та аналітичних рахунків. Формування номера аналітичного рахунка.

Тема 4. Організація операційної роботи в банках України


Вимоги до організації операційної роботи. Розподіл аналітичних рахунків між відповідальними виконавцями, ведення спеціальної Книги обліку розподілу і перерозподілу рахунків між обліково-операційними працівниками банку. Організація робочого дня і документообігу. Операційний день банку, встановлення часу його початку і завершення. Організація внутрішньобанківського контролю. Організація аналітичного й синтетичного обліку в банках. Нормативне регулювання і порядок відкриття рахунків клієнтам. Порядок ведення Книги реєстрації відкритих рахунків. Ведення записів в особових рахунках, загальні реквізити особових рахунків і виписок із них. Основні регістри синтетичного обліку в банках, їх побудова, порядок і періодичність складання. Виправлення помилкових записів в обліку.

Розрахунково-грошова документація банку. Вимоги до заповнення первинних документів, порядок оформлення касових, меморіальних, позабалансових документів. Особливості електронних розрахункових документів.

Порядок зберігання бухгалтерських документів. Відповідальність за правильну організацію порядку зберігання бухгалтерських документів. Періодичність формування документів. Документи, що підлягають обов’язковому зберіганню. Порядок вилучен­ня первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів банку.

Тема 5. Організація документообігу і діловодства в банку


Поняття документообігу; стадії документообігу. Документообіг за банківськими операціями. Методи організації руху носіїв облікових даних. Види графіків руху облікової інформації. Індивідуальні, зведені графіки. Принципи побудови графіків. Організація руху облікової інформації та її матеріальних носіїв на стадії первинного обліку. Організація підготовки та обробки первинних документів. Організація руху облікової інформації на стадії поточного обліку. Організація документообігу, порядок розробки і затвердження графіків документообігу. Контроль за дотриманням графіків документообігу. Організація робіт по складанню періодичної бухгалтерської звітності. Організація діловодства. Номенклатура справ бухгалтерії.


Тема 6. Організація облікового процесу в банку

Технологія облікового процесу. Технічне оформлення бухгалтерського обліку, його суть і значення. Принципи вдосконалення форм і методів бухгалтерського обліку.

Загальна побудова облікового процесу; механічні, переробні, творчі операції; інформаційні процедури; фази обробки облікової інформації; етапи облікового процесу — первинний, поточний та підсумковий. Сутність і процедури первинного, поточного і підсумкового обліку.

Фази циклу опрацювання облікової інформації у банках України. Послідовність опрацювання облікової інформації: збір даних, аналіз кожної операції, журналізація, перенесення даних до рахунків Головної книги, складання балансу і фінансових звітів. Річний цикл опрацювання облікової інформації — характеристика фаз циклу, що мають місце наприкінці звітного періоду (здійснення коригуючих проведень, заключних проведень на рахунках доходів і витрат, складання звітності).

Способи технології облікового процесу. Сутність, переваги і обмеження застосування ручного, механізованого і комп’ютерно­го способів опрацювання облікової інформації.

Об’єкти організації технології облікового процесу: номенклатури, носії даних, рух носіїв, забезпечення процесу. Їх характеристика.

Технічне, інформаційне та ергономічне забезпечення бухгалтерського обліку, зміст.

Сутність і значення облікових номенклатур. Структура облікової інформації; види реквізитів, формування носіїв економічної інформації — документів. Методика і техніка відбору облікових номенклатур. Формування облікових номенклатур на окремих етапах облікового процесу — первинного, поточного і підсумкового обліку.

Організація технології відображення та носіїв облікової інформації. Методика і техніка розробки форм носіїв, формування робочих альбомів.


Тема 7. Організаційна побудова облікового підрозділу та організація праці обліковців

Форми організаційної побудови бухгалтерії: централізована і децентралізована. Структура апарату бухгалтерії. Фактори, що впливають на форму організаційної побудови та структуру бухгалтерії. Типи організаційних структур апарату бухгалтерського обліку: проста, ступінчаста та комбінована. Службова посада — первинний елемент структури апарату бухгалтерського обліку.

Побудова обліково-операційного апарату комерційних банків. Методика визначення чисельності облікового персоналу. Фактори умов праці. Ергономічне і соціальне забезпечення працівників обліку і контролю.

Функції та відповідальність бухгалтерського персоналу банку: головного бухгалтера та його заступників, відповідальних виконавців, контролерів, операціоністів.

Тема 8. Організаційне забезпечення обліку


Організаційні регламенти з обліку, їх класифікація за обов’яз­ковістю застосування, ознакою конкретизації, сферою застосування, поширенням на елементи організаційної структури.

Зміст і методика розробки положення про відділ. Нормативне регулювання розробки положення про відділ. Цілі, організаційна структура, завдання і функції відділу, взаємовідносини з іншими функціональними підрозділами.

Зміст і методика розробки посадових інструкцій. Відображення у посадовій інструкції цілей і завдань, прав і обов’язків, відповідальності, взаємозв’язку з іншими посадовими особами, критеріїв оцінки виконання обов’язків, порядку призначення, звільнен­ня і заміщення з посади.

Особливості розробки графіків облікових робіт, робочих інструкцій, інших документів.


Тема 9. Особливості організації бухгалтерського обліку окремих банківських операцій

Особливості організації обліку касових операцій. Організація документообігу за касовими операціями банків, порядок звірки касових оборотів з даними бухгалтерського обліку. Особливості організації обліку операцій банку з іноземною валютою. Особливості організації обліку кредитних і депозитних операцій банку. Документальне оформлення відкриття позичкових, поточних і депозитних рахунків, документообіг за кредитними і депозитними операціями банків, організація обліку операцій з ощадними сертифікатами. Документальне оформлення операцій банку з цінними паперами. Організація обліку внутрішньобанківських операцій. Особливості організації обліку основних засобів, розрахунків по оплаті праці з працівниками банку, доходів і витрат банку.

Тема 10. Організація звітності банку


Загальні принципи організації звітності. Організація планування робіт по складанню статистичної звітності. План організації робіт по складанню періодичної фінансової звітності. Табель звітності. План організації робіт по складанню річної звітності. Графік по складанню річного звіту. Примітки до фінансової звітності, їх зміст і значення. Організація подання та здачі річного звіту.

Схожі:

Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку iconАнотація дисципліни «Організація обліку»
Успішне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві можливо за умови їхньої правильної організації. Курс „Організація обліку”...
Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку iconАнотація дисципліни «Організація обліку»
Успішне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві можливо за умови їхньої правильної організації. Курс „Організація обліку”...
Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку І їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку iconЛайчук С. М., к е. н., доц. Житомирський державний технологічний університет раціональна організація бухгалтерського обліку: основні підходи
Тобто в цілому зміст раціональної організації бухгалтерського обліку полягає у досягненні найвищого рівня корисності облікової інформації...
Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Вимоги до бухгалтерського обліку. Загальне поняття про облік. Види обліку. Облікові вимірники. Міжнародні та національні стандарти...
Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку iconЕкзаменаційні питання з «Організації бухгалтерського обліку»
Основи організації бухгалтерського обліку в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації
Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку iconЯкі виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку iconРобоча програма з дисципліни «бухгалтерський облік» Мета курсу у зв’язку зі змінами, що
У зв’язку зі змінами, що відбуваються в організації й техніці ведення бухгалтерського обліку, а також уведенням міжнародних національних...
Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку iconДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Зміст курсу організація обліку в банку для фахівців спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Тема Загальні теоретичні основи І принципи організації бухгалтерського обліку iconДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи