Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності icon

Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності
Скачати 215.42 Kb.
НазваЗавдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності
Дата09.11.2012
Розмір215.42 Kb.
ТипПротокол

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

національного банку україни»


Кафедра банківської справи


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Методичною радою факультету банківських технологій

Протокол № ___ від «___»________ 20__ р.

Декан факультету ___________________

(підпис)


ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Банківські операції»

студентами спеціальності

8.03040101 Правознавство

спеціалізація «Правове регулювання економіки»)


УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

банківської справи

Протокол №1 від 31.08.2012 р.

Завідувач кафедри______________

(підпис)


Укладач: канд. екон. наук, ст.викл. Циганюк Д.Л.

(вчений ступінь, посада) (прізвище, ім’я, по-батькові)

Розподіл варіантів завдань здійснюється згідно порядкового номеру студента у списку групи за наступною таблицею:


^ Таблиця розподілу варіантів завдань:


за списком

№№ теоретичних питань/№ задачі

за списком

№№ теоретичних питань/№ задачі

за списком

№№ теоретичних питань/№ задачі

1

1,15/5

8

2,22/20

15

11,26/11

2

2,16/8

9

5,23/13

16

12,27/18

3

3,17/1

10

8,18/16

17

13,28/3

4

4,18/15

11

9,24/2

18

6,29/9

5

5,19/6

12

10,25/14

19

9,27/10

6

6,20/17

13

3,26/7

20

14,30/12

7

7,21/4

14

7,25/19

Теоретичні питання:


 1. Дослідити проблему входження на національний банківський ринок закордонних інвесторів. Визначити переваги та недоліки динамічного зростання присутності закордонного капіталу в банківській системі України.

 2. Дослідити практичні аспекти розвитку банківського маркетингу в Україні.

 3. Охарактеризувати, за визначеними в науковій літературі критеріями, види банків, які функціонують (можуть функціонувати) на території України.

 4. На основі інформації з офіційного сайту НБУ (http://www.bank.gov.ua) та використовуючи інші джерела, проведіть дослідження структурних зрушень у ресурсній базі комерційних банків України за останні три роки.

 5. Дати загальну характеристику видів короткострокових банківського кредитування: овердрафт, кредитна лінія, короткостроковий кредит і т.д.

 6. Визначити та охарактеризувати етапи державної реєстрації комерційного банку в Україні. Проаналізувати динаміку кількості зареєстрованих банків та їх структуру за останні три роки.

 7. Дослідити теоретичні підходи щодо формування організаційної структури комерційного банку та визначити фактори які впливають на даний процес.

 8. Використовуючи наукові публікацій та відповідні нормативно-правові акти, розкрити особливості здійснення банківських операцій на ринку FOREX.

 9. Охарактеризувати особливості здійснення банківських операцій, які пов'язані з використанням документарного акредитиву при обслуговуванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

 10. На основі інформації з офіційного сайту НБУ та використовуючи інші джерела, визначити та проаналізувати тенденції щодо кредитування фізичних осіб в Україні.

 11. Провести загальну характеристику методик оцінки кредитоспроможності позичальників юридичних осіб.

 12. Розкрити особливості здійснення комерційними банками фінансового моніторингу. Дослідити статистичну інформація, яка характеризує даний процес.

 13. Визначити економічну сутність банківських ресурсів. Навести теоретичну характеристика основних джерела їх формування.

 14. На основі інформації офіційного сайту НБУ та інших джерел, дослідити структуру та динаміку кредитних операцій комерційних банків за останні три роки. Проаналізувати значення нормативів кредитного ризику (Н7, Н8, Н9, Н10) по банківській системі України за останні три роки.

 15. Визначити специфічні риси діяльності банку, у порівнянні із іншими інститутами кредитно-фінансової системи.

 16. Охарактеризувати банківські операції пов'язані з розміщенням ресурсів у цінні папери. На основі статистичних даних НБУ, дослідити тенденції розвитку даних операцій за останні три роки.

 17. Дослідити особливості функціонування банків, як складової фінансово-промислової групи.

 18. На основі інформації офіційного сайту НБУ та інших джерел, дослідити регіональні особливості розвитку банківської системи України.

 19. Охарактеризувати особливості здійснення банківських кредитних операцій з використанням платіжних карток.

 20. Дослідити, з використанням відповідної статистичної інформації, проблему капіталізації банківської системи України.

 21. Визначити порядок здійснення банками факторингових операцій.

 22. Використовуючи статистичні дані, дослідити тенденції щодо емісії облігацій вітчизняними банками протягом останніх трьох років. Визначити значення даного інструменту для формування банківських ресурсів.

 23. Розкрити порядок та умови купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

 24. Вивчити тенденції щодо здійснення лізингових операцій комерційними банками України.

 25. Охарактеризувати особливості використання інкасової форми розрахунків. Визначити різницю між документарним та чистим інкасо.

 26. Охарактеризувати порядок формування резерву на можливі втрати за кредитними операціями банку. На основі статистичних даних, дослідити рівень формування резервів по кредитним операціям у банківській системі України.

 27. Визначити економічну сутність та функції банківського капіталу. Провести порівняльний аналіз балансового та регулятивного капіталу банку.

 28. Дослідити порядок реорганізації та ліквідації комерційного банку. Проаналізувати статистику реорганізації та ліквідації комерційних банків в Україні.

 29. Охарактеризувати значення кореспондентських відносин між банками у процесі здійснення банківської діяльності.

 30. Вивчити порядок ліцензування банківської діяльності в Україні. На основі даних сайту НБУ, проаналізувати динаміку надання та відкликання ліцензій за останні три роки.Завдання № 1

Загальними зборами акціонерів банку «Фортуна» прийнято рішення про випуск простих акцій для поповнення статутного фонду.

 1. Які види діяльності з випуску та обігу цінних паперів мають право здійснювати комерційні банки?

 2. З якого моменту банк може здійснювати діяльність з випуску та обігу цінних паперів?

 3. Назвіть умови видачі банкам дозволів на операції з цінними паперами.Завдання № 2

Використовуючи наведені нижче дані, визначте суму регулятивного капіталу банку. Зробіть висновки, враховуючи, що банк збирається здійснювати діяльність на території усієї України.

^ Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал

23 млн. грн.

Загальні резерви

0,75 млн. грн.

^ Прибуток минулих років

0,25 млн. грн.

Резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями

1,5 млн. грн.

^ Результат переоцінки статутного капіталу

+ 0,30 млн. грн.

Субординований борг

14 млн. грн.

^ Прибуток поточного року

0,8 млн. грн.


Завдання № 3

При розрахунку економічних нормативів були отримані наступні початкові дані:

^ Основний капітал

15 млн. грн.

Додатковий капітал

6 млн. грн.

в т.ч. субординований борг

0,35 млн. грн.

^ Відрахування з капіталу

3 млн. грн.

Визначте суму регулятивного капіталу банку. Зробіть висновки, враховуючи, що банк збирається здійснювати діяльність на території усієї України.


Завдання № 4

Зобов’язання банку до запитання склали 518 млн. грн. Активи банку, зважені на коефіцієнти ризику склали 763 млн. грн., сума загальних активів – 1396 млн. грн., регулятивний капітал банку – 62 млн. грн.

Визначте значення нормативу адекватності регулятивного капіталу / платоспроможності (Н2) та зробіть відповідні висновки.


Завдання № 5

Статутний капітал комерційного банку, який створюється, складає 25 млн. грн. і сформований за рахунок: грошових внесків акціонерів у розмірі 20 млн. грн.; на 5 млн. грн. – передачі приміщення, де, як передбачається, буде знаходитись банк. На день укладання установчого договору офіційний курс становив: 1 євро - 5,65 грн. та 1 дол. США – 5,18 грн.

Необхідно вказати, чи були порушення при формуванні статутного капіталу банку і якщо так, то пояснити які конкретно, приймаючи до уваги, що банк збирається здійснювати свою діяльність на території всієї України.


Завдання № 6

Використовуючи наведені дані, визначте суму активів, зобов’язань, капіталу комерційного банку: цінні папери власного боргу – 124; міжбанківські кредити отримані - 564; кореспондентські рахунки інших банків – 22; строкові депозити клієнтів – 2275; нерозподілений прибуток – 232; цінні папери, придбані – 540; кошти до запитання клієнтів – 3876; кореспондентський рахунок в НБУ – 1110; кредити, надані клієнтам - 5 061; каса – 2297; загальні резерви – 1518; статутний капітал – 1900; кредити, отримані від НБУ – 65; основні засоби – 756; міжбанківські кредити надані – 767; кореспондентські рахунки в інших банках – 45.


Завдання № 7

Статутний капітал комерційного банку в розмірі 6000 тис. грн. розподілений на привілейовані акції (10 %) і прості вартістю 1 грн. Кожна. По привілейованих акціях рівень доходності встановлено в розмірі 12 % до номінальної вартості. Які дивіденди можуть бути об’явлені по простих іменних акціях, якщо на їх виплату загальні збори вирішили направити 20 % чистого прибутку. Прибуток після оподаткування - 3500 тис. грн.


Завдання 8

Підприємство 5 травня уклало депозитну угоду з банком на суму 26 000 грн., строком до 14 вересня з умовою нарахування 14 % річних. Визначте суму, виплачену власникові коштів після закінчення терміну дії депозитної угоди, враховуючи, що з 2 червня процентну ставку було збільшено на 2 %, а з 1 серпня – зменшено на 1 %.


Завдання № 9

Громадянин вніс на депозитний рахунок у банку 3 400 грн. строком на 3 роки під 15 % за умови нарахування складних відсотків. Нарахування процентів здійснюється раз на рік. Визначте розмір відсотків і загальної суми, сплаченої громадянину після закінчення терміну дії депозитної угоди.


Завдання № 10

Акціонерне товариство "Грант" випустило 6 000 облігацій номіналом 1 тис. грн. ("Довго строкові позики", пасив). Валюта балансу цього товариства становить 60 000 тис грн. Серед активів не можуть слугувати забезпеченням облігаційні збитки (3 500 тис. грн.), заборгованість акціонерів - невнесений пай ("Розрахунки з учасниками" - 15 000 тис. грн.), нематеріальні активи (7 500 тис. грн.). Більш пріоритетними, порівняно з погашенням боргу по облігаціях є розрахунки з оплати праці (10 000 тис. грн.) та короткострокові кредити (10 000 тис. грн.), які можуть бути забезпечені заставою.

Визначити суму забезпеченості активами випущених товариством облігацій.

Розрахувати коефіцієнт покриття.


Завдання № 11

Банк приймає авансові вклади строком на 6 місяців під 12 % річних зі сплатою відсотків при укладанні угоди. 17 травня банк залучив від клієнта кошти на депозит у розмірі 5500 грн. Відповідно з умовами угоди, у випадку дострокового вилучення, банк сплачує клієнту відсотки з розрахунку 3 % річних.

Визначте:

а) суму відсотків, сплачених авансом клієнту;

б) суму коштів, отриманих банком від клієнта;

в) суму, яку банк сплатить вкладнику, якщо 18 жовтня вкладник достроково вилучив депозит.


Завдання № 12

Банк виконує операції за вкладами населення, стосовно яких міститься наступна інформація (за II квартал): середньо квартальний залишок вкладів - 74,2; оборот за прибутками - 42,5; оборот за видатками - 29,7; залишок на початок кварталу - 134,0; на кінець - 145,3.

Визначте: які вклади від населення можуть приймати банки, а також середній строк зберігання вкладів.


Завдання № 13

25 травня швейна фабрика здала до банку платіжне доручення на 109000 грн. для перерахування коштів текстильному комбінату за отриману 5 травня сировину.

Коштів на поточному рахунку фабрики достатньо для здійснення операції.

 1. Яке рішення прийме банк щодо платіжного доручення?

 2. Які заходи економічного впливу можуть бути застосовані за несвоєчасність оплати і подання платіжного доручення до банку?


Завдання № 14

Молочний комбінат і Центральний гастроном уклали угоду про розрахунки. Платежі здійснюються один раз на 3 дні, виходячи з плану поставок молочної продукції. У квітні передбачені поставки на суму 26000 грн. Уточнення розрахунків проводиться двічі на місяць - 1 й 16 числа. За першу половину квітня поставки молочної продукції склали 16000 грн., за другу - 12000 грн. Перерахування фіксованої суми здійснювалось своєчасно і в повному обсязі.

 1. Визначити фіксовану суму, котра буде перераховуватись у квітні.

 2. Уточнити розрахунки між молочним комбінатом і гастрономом за першу і другу половину місяця.

Вирахуйте розмір найближчого перерахування після кожного уточнення за половину місяця.


Завдання № 15

Згідно кредитної угоди між банком та підприємством, сума кредиту – 500 тис. грн., строк кредиту – 4 місяці, процентна ставка – 20 % річних.

На підставі наведених даних (тис. грн.) визначте коефіцієнт достатності грошових потоків підприємства та зробіть відповідні висновки.

Середньомісячні надходження на рахунки підприємства за останній квартал

300

Місячні умовно – постійні витрати підприємства

20

Загальний обсяг платежів у бюджет за весь період

30


Завдання № 16

На підставі наведених даних визначте коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної ліквідності підприємства.

Високоліквідні активи

250

Ліквідні активи

550

Оборотні активи

2900

Поточні (короткострокові) зобов’язання

1000

Кошти у касі

40


Завдання № 17

За даними про стан кредитного портфеля АКБ “Вимпел”) визначити розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку.
^

Кредитний портфель АКБ “Вимпел” на 01.01.2012 р.№ п.п


Клієнти-позичальники


Сума кредиту, грн.

Забезпечення

Клас пози-чаль-ника

Пролонгація кредиту

Простроченість кредиту


Вид

Ринкова вартість, грн.

Строк, дні

Сума, грн..

Строк, дні

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

ПП “Тонік”

118 000

Основні засоби

182 000

В

-

-

50

118000

2.

ЗАТ “Клас”

180 000

Основні засоби

245 000

Г

-

-

-

-

3.

ТОВ “Марія”

110 000


ОВДП

300 000

А

-

-

-

-

4.

ВАТ “Ганна”

350 000

Продукція

600 000

Б

93

350 000

-

-

5.

ТОВ “Гарант”

100 000

Власне майно

300 000

Б

-

-

15

100000


Завдання № 18

Банк випустив 10% облігацій номінальною вартістю 200 грн. при рівні позичкового процента 10% річних. Термін погашення облігації - 2 роки.

 1. Визначити курс облігації.

 2. Назвати методи зменшення ризику в інвестиційній діяльності комерційних банків.


Завдання № 19

Інвестор придбав за 5 тис. грн. привілейовану акцію компанії з фіксованим розміром дивіденду 40 % річних і номіналом 3,5 тис. грн. Через 2 роки, протягом яких дивіденди регулярно виплачувались, вона була ним продана покупцю за ціною 4,8 тис. грн.

Обчислити: доходність для інвестора та для покупця.


Завдання № 20

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте валютну позицію банку за кожною валютою, а також загальну валютну позицію.

Визначте:

 1. Нормативи відкритої валютної позиції банку, за умови, що розмір регулятивного капіталу становить 26.000.000 грн.

 2. Зробіть висновки щодо дотримання банком нормативів відкритої валютної позиції.
Вид валюти

За балансовими рахунками

За позабалансовими рахунками

Курс НБУ

(грн. за одиницю валюти)

Активи в ін. валюті

Зобов’язання в ін. валюті

Активи в ін. валюті

Зобов’язання в ін. валюті

USD

1200

700

-

100

5.43

CAD

700

950

-

-

3.68

Euro

1250

400

50

-

5.10


Критерії оцінювання контрольних робіт


Оцінка

Критерії

5

Студент дав правильну й вичерпну відповідь на всі поставлені запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, вірно розв’язав задачі, пояснивши хід розв’язання.

4

Студент у цілому відповів на всі поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, допустив окремі помилки у використанні понятійного апарату, показав не вичерпні знання літературних джерел, вірно розв’язав задачі, пояснивши хід розв’язання.

3

Студент у цілому відповів на більшість поставлених питань, на інші дав неповну відповідь, при цьому не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, допустив окремі помилки у використанні понятійного апарату, показав не вичерпні знання літературних джерел, вірно розв’язав задачі, або допустив незначні арифметичні помилки, пояснивши хід розв’язання.

2

Студент дав неповні відповіді на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури, вірно розв’язав задачі, не пояснивши хід розв’язання.


^ СПИСОК рекомендованої літературИ


Базова

№ пор.

Бібліографічне описання

Кількість примірників

УДКЄпіфанов, А. О. Операції комерційних банків [Text] : навчальний посібник / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 523 с. - ISBN 978-966-680-313-2.

151

336.717
Є 67Банківські операції [Text] : підручник / , Н. Г. Слав`янська ; ред. В. І. Міщенко. - К. : Знання, 2006. - 727 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 966-8148-27-4.

60

336.717
Бан 23Операції комерційних банків [Text] : навчальний посібник / НБУ, Львівський банківський ін-т ; ред. Р. Р. Коцовська. - 2-е вид., доп. - К.-Львів : [s. n.], 2001. - 516 с. - ISBN 966-7330-25-7

197

336.717
Оп 60


Допоміжна
Банківські операції [Text] : підручник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. А. М. Мороз. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 476 с. - ISBN 966-574-328-7.

11

336.717
Бан 23Петрук, О. М. Банківська справа [Text] : навчальний посібник / О. М. Петрук ; ред. Ф. Ф. Бутинець ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2004. - 461 с. - ISBN 966-7982-83-1.

10

336.71
Петр 30Шевченко, Р. І. Банківські операції [Text] : навчально-методичний посібник / Р. І. Шевченко ; КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2000. - 160 с. - ISBN 966-574-108-Х

9

336.717
Шев 37Капран, В.І. Банківські операції [Text] : навчальний посібник / В. І. Капран, М. С. Кривченко. - К. : ЦУЛ, 2006. - 208 с. - ISBN 966-364-155-Х.

1

336.717
Бан 23Васюренко, О.В. Банківські операції [Текст] : навчальний посібник / О. В. Васюренко. - 6-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 318 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 978-966-346-319-3.

2

336.717
В 20Тавасиев, А. М. Банковское дело [Text] : учебник / А. М. Тавасиев, Н. Д. Эриашвили ; ред. А. М. Тавасиев ; Междун. банковское объединение. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Единство, 2002. - 527 с. - ISBN 5-238-00395-1.

2

336.71
Тав 13Банковское дело [Text] : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ ; ред. О. И. Лаврушин. - Изд. 4-е, стер. - М. : КНОРУС, 2006. - 768 с. - ISBN 5-85971-483-1.

10

336.71
Бан 23Єгоричева, С. Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах [Text] : навчальний посібник / С. Б. Єгоричева. - К. : ЦУЛ, 2007. - 208 с. - ISBN 978-966-364-485-1.

6

336.71
Є 30Бухвальд, Бруно Техника банковского дела: Справочная книга и руководство по изучению практики банковских и биржевых операций [Text] : : пер. с нидер / Б. Бухвальд. - М. : ДИС, 1994. - 234 с.

4

336.71
Бух 94Банковские операции: Ч. 1 [Text] : учебное пособие / ред. О. И. Лаврушин. - М. : Инфра-М, 1995. - 96 с. - (Банковское дело). - ISBN 5-86225-115-4.

7

336.717
Бан 23Банковские операции: Ч. 2: Учетно-ссудные операции и агентские услуги банков [Text] : учебное пособие / ред. О. И. Лаврушин. - М. : Инфра-М, 1996. - 208 с. - (Банковское дело). - ISBN 5-86225-111-1

4

336.717
Бан 23Банковские операции: Ч. 3: Инвестиционные операции банков. Эмиссионнo-учредительская деятельность банков [Text] : учебное пособие / Я. М. Миркин. - М. : Инфра-М, 1996. - 144 с. - (Банковское дело). - ISBN 586225-117-0

13

336.717
Мир 63Усоскин, В. М. Современный коммерческий банк. Управление и операции [Текст] / В. М. Усоскин. - М. : Вазар-Ферро, 1994. - 320 с. - ISBN 5-8476-0017-8

3

336.713
Усо 76Тиркало, Р. І. Банківські операції з цінними паперами [Text] : монографія / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук ; Мін-во освіти і науки України, Тернопільська академія н/г. - Тернопіль : Карт-бланш, 2004. - 211 с. - ISBN 966-7952-38-Х

2

336.717.71
Тир 44Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій.- Тернопіль: Економічна думка & Карт-бланш, 2001.- 320 c.

1

336.713

Л82Банковское дело и финансирование инвестиций: В 2 т. Т. 1: Теория и концепция Ч.1.- Вашингтон: Всемирный Банк Реконструкции и Развития, 1995.- 244 c.

1

336.71
Б23Банковское дело и финансирование инвестиций: В 2 т. Т. 1: Теория и концепция Ч.2.- Вашингтон: Всемирный Банк Реконструкции и Развития, 1995.- 548 c.

1

336.71

Б23Банковское дело и финансирование инвестиций: В 2 т. Т. 2: Политика и стратегия Ч.1.- Вашингтон: Всемирный Банк Реконструкции и Развития, 1995.- 380 c.

1

336.71

Б23Банковское дело и финансирование инвестиций: В 2 т. Т. 2: Политика и стратегия Ч.2.- Вашингтон: Всемирный Банк Реконструкции и Развития, 1995.- 648 c.

1

336.71

Б23Лысенков, Ю. М. Операции банков с векселями. [Текст] / Ю. М. Лысенков, В. П. Ляшко. - К. : Ludoprint Ukraine, 1995. - 150 c. - ISBN 5-7707-4548-1

2

336.717.6
Лы 88Івасів, Б. С. Банківські операції з векселями [Text] : навчальний посібник / Б. С. Івасів ; Мін-во освіти України, Тернопільська академія н/г. - Тернопiль : Збруч, 1995. - 39 с.

7

336.717.6
I 23Руденко, Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [Text] : підручник / Л. В. Руденко. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 632 с. - ISBN 978-966-364-537-7

21

339.72
Руд 83Савлук, М. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Text] : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. М. І. Савлук. - К. : КНЕУ, 2002. - 392 с. - ISBN 966-574-331-7

15

339.72
Миж 58Валютные операции коммерческих банков в Украине [Text] : учебное пособие / Л. М. Алексеева, А. П. Вожжов. - Севастополь : СевГТУ, 2000. - 136 с. - ISBN 5-7763-1915-3

1

336.717.061
Валь 16

Схожі:

Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності iconПрограма навчальної практики з дисципліни «банківські операції» для студентів спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» Мета навчальної практики закріпити теоретичні знання, одержані під час вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції»
«Банківські операції». Під час практики студенти ведуть звіти-щоденники, в яких записують короткі відомості про виконану роботу:...
Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання...
Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “банківські електронні послуги” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківські електронні послуги” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно...
Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов,...
Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності iconХарківська націоНАльна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання...
Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «спеціалізований рухомий склад» для студентів заочної формы навчання зі спеціальності
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Метою контрольної роботи є закріплення знань, отриманих студентами при...
Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «спеціалізований рухомий склад» для студентів та заочної форм навчання зі спеціальності
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Метою контрольної роботи є закріплення знань, отриманих студентами при...
Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «спеціалізований рухомий склад» для студентів та заочної формы навчання зі спеціальності
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Метою контрольної роботи є закріплення знань, отриманих студентами при...
Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи