Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) icon

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа)
НазваМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа)
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
1. /Заочна форма/IнвестКредитування_контр_р(бакалавр).doc
2. /Заочна форма/Зразок екзаменац_йного б_лета.pdf
3. /Заочна форма/МЕТОДИ АКТИВ_ЗАЦ_ф навчального ПРОЦЕСУ.pdf
4. /Заочна форма/ПЛАНИ СЕМ_НАРСЬКИХ.pdf
5. /Заочна форма/Рекомендована Л_ТЕРАТУРа.pdf
6. /Заочна форма/Тематика реферат_в.pdf
7. /Заочна форма/зм_ст курсу.pdf
8. /Заочна форма/контроль знань.pdf
9. /Заочна форма/плани лекц_й.pdf
10. /Заочна форма/тематичний план.pdf
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа)


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра банківської справи
Інвестиційне кредитування
Методичні вказівки по виконанню


контрольної роботи


Для напряму Фінанси і кредит 6.030508 (банківська справа)

заочної форми навчання
Суми

ДВНЗ УАБС НБУ

2010УДК 336.77.078.3 (073)

К 79


Укладач


Старший викладач кафедри банківської справи

О.В. Крухмаль


ЗМІСТ


Вступ................................................................................................................4

 1. Зміст курсу .................................................................................................7

 2. Підготовка та загальні вимоги до написання контрольної роботи .......10

 3. Вибір варіанту для написання роботи ......................................................11

 4. Перелік питань та умови завдань для виконання контрольної роботи:

4.1. теоретичні питання ...........................................................................12

4.2. практичні завдання ...........................................................................14

 1. Критерії оцінки контрольної роботи …………………………………....24

 2. Список рекомендованої літератури ......................................................... 25

Додатки: 1. Зразок оформлення обкладинки контрольної роботи.....28

2. Таблиця для вибору варіанта ............................................29


ВСТУП


Дисципліна «Інвестиційне кредитування» є базовою для підготовки бакалаврів з економіки зі спеціальності «Банківська справа», та орієнтована на засвоєння студентами сучасних методів ефективного кредитування інвестиційних проектів підприємств.

Мета вивчення дисципліни – оволодіння студентами базовими знаннями з теорії та практики інвестиційного кредитування в Україні.

Основні завдання вивчення дисципліни:

 • ознайомити студентів з сутністю та теоретичними основами інвестиційного кредитування;

 • навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій організації процесу кредитування інвестиційних проектів;

 • дати майбутнім банківським та фінансовим фахівцям знання сутності різних форм інвестиційного кредиту: банківського, державного, іноземного, іпотечного та лізингу;

 • сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою інвестиційного кредитування, зокрема банківського;

 • оволодіння методами та прийомами вивчення фінансового стану підприємств.

 • виробити у студентів уміння опрацьовувати та аналізувати доцільність у кредитуванні інвестиційних проектів в умовах невизначеності.

Вивчення дисципліни «Інвестиційне кредитування» базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: «Інвестування», «Гроші та кредит», «Банківські операції».

Предметом є відносини, що виникають у процесі інвестиційного кредитування між кредитором та позичальником.

У результаті вивчення дисципліни «Інвестиційне кредитування» студент має отримати глибокі знання з теорії та практики кредитування інвестиційних проектів за умов ринкової економіки та навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних рішень при кредитуванні банками або іншими кредиторами інвестиційних проектів підприємств в умовах невизначеності.

З метою вивчення дисципліни проводяться заняття у формі лекцій, практичних та семінарських занять. Навчання студента з поглибленою практичною підготовкою передбачає відведення переважної кількості навчального часу на самостійну роботу. Самостійна робота студентів над вивченням дисципліни полягає в систематичному опрацюванні навчальних матеріалів: опорного конспекту лекцій, рекомендованої літератури, фахових видань тощо, виконання практичних завдань, написання рефератів.

При вивченні курсу «Інвестиційне кредитування» студент повинен

ЗНАТИ :

 • Законодавчу базу, інструктивні матеріали, що регламентують інвестиційне кредитування;

 • Види інвестиційних кредитів, суб’єкти, об’єкти інвестиційних кредитів;

 • Порядок організації операцій з інвестиційного кредитування;

 • Порядок проведення аналізу при інвестиційному кредитуванні в комерційних банках,

 • Основні банківські методи регулювання кредитного ризику;

 • Основні методики економічного аналізу кредитних операцій, що застосовуються в практичній діяльності банків як на Україні, так і за кордоном;

 • Принципи державного інвестиційного кредитування;

 • Сутність іпотечного інвестиційного кредитування;

 • Сутність іноземного інвестиційного кредитування;

 • Методи управління ризиками при інвестиційному кредитуванні.

ВМІТИ:

 • Оформити документи, необхідні для отримання інвестиційного кредиту;

 • Провести кредитний аналіз, оцінити фінансовий стан позичальника, його кредитоспроможність, оцінити об’єкт інвестиційного кредитування;

 • Визначити основні структурні параметри інвестиційного кредиту, проаналізувати якість забезпечення кредиту, укласти кредитну угоду;

 • Розробити графік кредитного моніторингу;

 • провести банківську експертизу та оцінити доцільності та ефективності кредитування інвестиційних проектів

 • визначати рівень ризику операцій з інвестиційного кредитування.1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Інвестиційне кредитування, його суть і роль у розширеному відтворенні

Сутність інвестиційного кредиту як виду кредиту та джерела фінансування відтворення виробничих фондів.

Інвестиційне кредитування, його зміст та принципи. Інвестиційне кредитування як метод фінансування інвестиційних проектів. Специфічні ознаки інвестиційного кредиту. Об'єкти інвестиційного кредитування. Об'єкти банківського інвестиційного кредитування: реальні «життєздатні» інвестиційні проекти; виробничі фонди; капітальні вкладення; будівництво нових, розширення, реконструкція і технічне оновлення діючих підприємств; придбання об'єктів приватизації; купівля нерухомості.

Суб'єкти (учасники) інвестиційного кредитування та їх функції.

Визначення оптимальної структури джерел фінансування інвестиційних проектів. Переваги кредитного методу фінансування інвестиційних проектів.

Роль інвестиційного кредитування в розширеному суспільному відтворенні. Стан та перспективи розвитку інвестиційного кредитування в Україні.


Тема 2. Банківське кредитування інвестиційних проектів

Необхідність та зміст банківського інвестиційного кредитування. Принципи банківського інвестиційного кредитування. Специфічні принципи банківського інвестиційного кредитування.

Класифікація кредитів, що йдуть на фінансування інвестиційних проектів підприємств. Ресурси для банківського інвестиційного кредитування, їх особливості, склад і порядок формування.

Ціна інвестиційного кредиту та фактори, що її зумовлюють. Характер і спосіб сплати відсотків при банківському кредитуванні інвестиційних проектів. Нарахування відсотків за принципом «вартість плюс». Модель цінового лідерства. Диференціація позичкового відсотка при кредитуванні інвестиційних проектів. Роль НБУ в процесі банківського інвестиційного кредитування.


Тема 3. Організація банківського інвестиційного кредитування

Процес банківського інвестиційного кредитування. Оформлення кредиту. Розгляд (формування) заявки на одержання кредиту. Перелік документів, які надає позичальник і банк при інвестиційному кредитуванні. Експертиза банком документів позичальника.

Оцінка потенційного позичальника. Вивчення кредитоспроможності та фінансового стану позичальника.

Особливості забезпечення банківського інвестиційного кредиту.

Строк користування інвестиційною позичкою, строк погашення інвестиційного кредиту та повний строк інвестиційного кредиту. Графік погашення інвестиційного кредиту.

Кредитна угода (договір), його призначення, склад та порядок складання.

Контроль банку (моніторинг) за виконанням умов кредитної угоди. Штрафні санкції за порушення умов кредитної угоди. Робота з проблемними кредитами та заходи впливу на них.

Визначення та ідентифікація ризиків. Проектні ризики та їх класифікація. Формалізований опис невизначеності проектного інвестування. Розрахунок показників ризику вкладення інвестицій. Середньоквадратичне відхилення за проектом. Вартість невизначеності. Кількісний та якісний методи оцінки інвестиційних ризиків. Аналіз чутливості проекту, метод сценаріїв, метод дерева рішень, імітаційне моделювання.

Види кредитних ризиків. Управління кредитними ризиками при інвестиційному кредитуванні. Моделі і методи мінімізації ризиків при банківському кредитуванні інвестиційних проектів. Критерії оцінки кредитного ризику при інвестиційному кредитуванні. Репутація, можливість, капітал, умови, застава. Лімітування кредитів, диверсифікація кредитних вкладень, забезпеченість позичок, оцінка кредитоспроможності позичальника, оперативність при стягненні боргу, страхування кредитних операцій.

Відсоткові ризики при інвестиційному кредитуванні та методи управління ними. Параметри управління відсотковим ризиком за допомогою балансування структури активів та пасивів банку. Геп-менеджмент. Стратегія управління позитивним та негативним «гепом».

Заходи щодо зниження ризиків при інвестиційному кредитуванні. Розподіл ризиків між учасниками інвестиційного кредитування. Хеджування як метод мінімізації інвестиційних та кредитних ризиків.


Тема 4. Банківська експертиза і оцінка доцільності та ефективності кредитування інвестиційних проектів

Експертиза банком документів обґрунтування інвестицій позичальника. Попередній та поглиблений аналіз банком інвестиційного проекту. Порядок оцінки банком ефективності інвестиційних проектів. Принципи оцінювання ефективності інвестицій. Експертиза банком інвестиційного проекту.

Оцінка доцільності кредитування. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. Основні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів: чистий приведений дохід, індекс дохідності (рентабельності), строк окупності інвестицій, внутрішня норма дохідності інвестицій, коефіцієнт покриття боргу.

Комплексна оцінка інвестиційного проекту.

Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності. Аналіз чутливості проекту. Аналіз беззбитковості проекту. Аналіз еквівалента певності. Вплив інфляції на оцінку ефективності інвестиційних проектів.


Тема 5. Державне інвестиційне кредитування

Державне інвестиційне кредитування. Джерело, об'єкт, умови та принципи кредитування. Плата за користування кредитом. Особливості організації державного інвестиційного кредитування. Учасники процесу державного інвестиційного кредитування, їх взаємовідносини і регулювання. Джерело і порядок погашення державного кредиту. Контроль у процесі державного інвестиційного кредитування, його основні напрями та виконавці.

Податковий інвестиційний кредит, зміст і порядок організації. Визначення суми податкового інвестиційного кредиту.

Споживче інвестиційне кредитування та порядок його організації. Визначення кредитоспроможності фізичної особи при інвестиційному кредитуванні. Державне кредитування придбання (будівництва) житла. Напрями розвитку в Україні кредитування інвестиційних заходів приватних осіб.


Тема 6. Іпотечне кредитування

Зміст іпотеки. Іпотечне кредитування та порядок його організації. Інвестиції в нерухомість та їх оцінка. Принципи оцінки об'єктів нерухомості. Метод валової ренти. Мультиплікатор валових рентних платежів. Метод капіталізації витрат. Метод відшкодування інвестованого капіталу. Прямолінійне повернення капіталу, повернення капіталу по фонду відшкодування за ставкою доходу на інвестиції та повернення капіталу по фонду відшкодування за безризиковою ставкою доходу на інвестиції. Використання фінансового левереджу та методу інвестиційної групи при іпотечному кредитуванні. Традиційна техніка іпотечно-інвестиційного аналізу.

Використання сільськогосподарських та несільськогосподарських угідь в іпотечному кредитуванні. Визначення грошової оцінки сільськогосподарських угідь. Визначення ціни несільськогосподарських ділянок.

Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування інвестиційних проектів в Україні.


Тема 7. Фінансовий лізинг

Поняття «лізинг», його зміст, об'єкти та види. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестиційних проектів, його ознаки та організація. Переваги та недоліки лізингу перед банківським кредитом.

Учасники лізингових операцій, їх взаємовідносини та регулювання. Лізингові контракти, їх види, зміст та порядок укладання.

Лізингові платежі, їх призначення, види і склад. Розрахунок амортизаційних відрахувань при визначенні лізингових платежів.

Лізинг в України, його стан, правове та організаційне забезпечення. Перспективи розвитку лізингових відносин в Україні.


Тема 8. Міжнародний інвестиційний кредит

Міжнародний інвестиційний кредит та його роль у розвитку економіки України. Необхідність та можливості залучення іноземних інвестиційних ресурсів.

Іноземні банки-кредитори, їх склад, види та ознаки діяльності.

Організація інвестиційного кредитування основними іноземними фінансово-кредитними установами: Світовий банк (Міжнародний банк реконструкції та розвитку); Європейський банк реконструкції та розвитку. Міні- та мікрокредити ЄБРР малому та середньому бізнесу України. Інвестиційне кредитування в Україні Німецько-українським фондом «Міжнародний консультаційний проект», Фондом Євразія, через Програму інвестування ОПІК, американським Фондом малих кредитів, Фондом підтримки підприємств у нових західних незалежних державах.

Роль держави в процесі кредитування. Кредитування під гарантії уряду України. Критерії відбору інвестиційних проектів при кредитуванні під гарантії уряду України. Функції державних установ у процесі надання державних гарантій при інвестиційному кредитуванні.

Ефективність залучення іноземних інвестиційних позик. Стан інвестиційних кредитних відносин України з іноземними банками і перспективи їх розвитку.


Тема 9. Управління ризиками при інвестиційному кредитуванні

Визначення та ідентифікація ризиків. Проектні ризики та їх класифікація. Формалізований опис невизначеності проектного інвестування. Розрахунок показників ризику вкладення інвестицій. Середньоквадратичне відхилення за проектом. Вартість невизначеності. Кількісний та якісний методи оцінки інвестиційних ризиків. Аналіз чутливості проекту, метод сценаріїв, метод дерева рішень, імітаційне моделювання.

Види кредитних ризиків. Управління кредитними ризиками при інвестиційному кредитуванні. Моделі і методи мінімізації ризиків при банківському кредитуванні інвестиційних проектів. Критерії оцінки кредитного ризику при інвестиційному кредитуванні. Репутація, можливість, капітал, умови, застава. Лімітування кредитів, диверсифікація кредитних вкладень, забезпеченість позичок, оцінка кредитоспроможності позичальника, оперативність при стягненні боргу, страхування кредитних операцій.

Відсоткові ризики при інвестиційному кредитуванні та методи управління ними. Параметри управління відсотковим ризиком за допомогою балансування структури активів та пасивів банку. Геп-менеджмент. Стратегія управління позитивним та негативним «гепом».

Заходи щодо зниження ризиків при інвестиційному кредитуванні. Розподіл ризиків між учасниками інвестиційного кредитування. Хеджування як метод мінімізації інвестиційних та кредитних ризиків.


2. ПІДГОТОВКА ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Приступаючи до написання роботи слід мати уяву про предмет в цілому, тобто після опрацювання літературних джерел зі всього навчального курсу даного предмету.

Під час опанування знань з курсу “Інвестиційне кредитування” рекомендується користуватися джерелами інформації, які стосуються банківської діяльності, кредитних операцій банків та організації банківського інвестиційного кредитування, методології оцінки інвестиційних проектів, сутності державне та споживчого інвестиційного кредитування, міжнародного інвестиційного кредитування, управління ризиками при інвестиційному кредитуванні. Перевагу слід надавати джерелам останніх років випуску, нормативними документам, звертатися до джерел, які передбачені списком рекомендованої літератури.

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань та двох практичних завдань.

На поставлені питання необхідно давати повні, змістовні та конкретні відповіді. При цьому необхідно висвітлювати погляди декількох фахівців на дану проблему, проводити аналіз нормативної бази, що регламентує ту чи іншу проблему, наводити приклади з банківської практики (вітчизняної та зарубіжної). При висвітленні теоретичних питань обов’язковим є посилання на джерела інформації. Відповіді на практичні завдання повинні містити хід розв’язання та висновки. Висновки по кожному завданню мають бути обґрунтованими.

Контрольна робота оформлюється згідно з загальними вимогами до оформлення наукових робіт (Методичні рекомендації на допомогу авторам і укладачам навчально-методичної та наукової літератури / Уклад. Н.І. Одарченко. - Суми: УАБС, 2004.-34с.).

Контрольна робота має бути виконана на аркушах формату А4.

Титульний аркуш оформлюється згідно із зразком наведеним в додатку 1. на титульному аркуші крім інших даних обов’язково вказується шифр залікової книжки.

Всі сторінки роботи нумеруються, а також повинні мати поля для написання зауважень викладачем при перевірці.

Контрольна робота має бути написана охайно, грамотно, доступним для читання почерком (або з використанням комп’ютерної техніки – шрифт Times New Roman 13-14), однією рукою і одним кольором темних тонів.

В тексті контрольної роботи повинний бути вказаний номер питання та його зміст. Після висвітлення останнього питання проставляється дата закінчення написання роботи та підпис виконавця.

В кінці роботи наводиться перелік використаної літератури згідно встановлених вимог щодо оформлення літературних джерел (законодавчі акти та нормативні документи, наукова література, підручники, періодичні видання в алфавітному порядку з вказуванням видавництва, року видання та сторінок, які використовувались під час написання роботи).

Виконану контрольну роботу слід подати на кафедру для перевірки в строки, які передбачені семестровими графіками. Студент може бути допущений до іспиту лише при наявності зарахованої контрольної роботи.

Захист контрольної роботи проводиться під час сесії в ході співбесіди студента з викладачем.

Порядок оцінювання домашньої письмової контрольної роботи:

Оцінка виконання домашньої контрольної роботи здійснюється на основі перевірки правильності виконання завдань контрольної роботи та на основі її захисту. Кожне завдання контрольної роботи оцінюється окремо за шкалою «0-5».

Домашня контрольна робота містить наступні змістовні блоки:

 1. Теоретичні питання.

 2. Задачі.


Критерії оцінювання завдань контрольної роботи

Оцінка

Критерії

5

 • студент дав правильну й вичерпну відповідь на всі поставлені запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, вірно розв’язав задачі, пояснивши хід розв’язання.

4

 • студент у цілому відповів на всі поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, допустив окремі помилки у використанні понятійного апарату, показав не вичерпні знання літературних джерел, вірно розв’язав задачі, пояснивши хід розв’язання.

3

 • студент у цілому відповів на більшість поставлених питань, на інші дав неповну відповідь, при цьому не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, допустив окремі помилки у використанні понятійного апарату, показав не вичерпні знання літературних джерел, вірно розв’язав задачі, або допустив незначні арифметичні помилки, пояснивши хід розв’язання.

2

 • студент дав неповні відповіді на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури, вірно розв’язав задачі, не пояснивши хід розв’язання.

1

 • студент дав неправильні або неповні відповіді на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури, не вірно розв’язав задачі, не пояснивши хід розв’язання.

0

 • студент не дав відповіді на питання.


Враховуючи набрану студентом кількість балів визначається рівень виконання домашньої контрольної роботи студентом як співвідношення кількості балів набраних студентом і максимально можливої кількості балів за даним видом навчальної роботи (у процентах). Вагомість домашньої контрольної роботи становить 30%.

Під час перевірки роботи викладачем здійснюється попереднє оцінювання. Підсумкове оцінювання домашньої письмової роботи провадиться за результатами її захисту.

Виконання домашньої письмової роботи має носити виключно самостійний характер і не зводитися до відтворення чи запозичення законодавчих, нормативних документів, або робіт інших авторів.

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки виконанню контрольної роботи з навчальної дисципліни Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “ Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності”...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconГалузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Економіка І підприємництво" напряму 030508 "Фінанси І кредит" згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи