Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа icon

Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа
НазваМетодичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа
Сторінка1/10
Дата10.09.2012
Розмір1.25 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1. /заочна форма/Метод_контр_роб_кредитування_контроль().DOC
2. /заочна форма/кред_Контр_Л_тература.pdf
3. /заочна форма/кред_Контр_актив_зац.pdf
4. /заочна форма/кред_Контр_зм_ст.pdf
5. /заочна форма/кред_Контр_лекц.pdf
6. /заочна форма/кред_Контр_оц_знань.pdf
7. /заочна форма/кред_Контр_питання на екзам.pdf
8. /заочна форма/кред_Контр_реферат_самост робота.pdf
9. /заочна форма/кред_Контр_сем_нар.pdf
10. /заочна форма/кред_Контр_темат_план.pdf
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа


ДВНЗ «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Кафедра банківської справи


Кредитування і контроль
Методичні вказівки по виконанню


контрольних робіт

Для студентів спеціальності банківська справа

освітньо-кваліфікаційних рівня спеціаліст

заочної форми навчання
Суми - 2011УДК 336.77.078.3 (073)

К 79


УкладачО.В. Крухмаль


УДК 336.77.078.3 (073)


© Українська академія банківської справи, 2008

ЗМІСТ

 1. Загальні положення ................................................................................... 4

 2. Підготовка та загальні вимоги до написання контрольної роботи ...... 4

 3. Вибір варіанту для написання роботи ..................................................... 5

 4. Перелік питань та умови завдань для написання контрольної роботи:

теоретичні питання ................................................................................... 6

практичні завдання ................................................................................... 8

 1. Список рекомендованої літератури ....................................................... 24

Додатки: A. Зразок оформлення обкладинки контрольної роботи ........ 31

Б. Таблиця для вибору варіанта ................................................ 32

В. Фінансова звітність підприємства «А»……………………. 33


1. Загальні положення


Навчальним планом Української академії банківської справи передбачено виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання із спеціальності “Банківська справа” освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр.

Мета виконання роботи – перевірка та оцінка теоретичних знань і практичних навичок в сфері кредитування.

Студент може бути допущений до іспиту лише при наявності зарахованої контрольної роботи.


2. Підготовка та загальні вимоги до написання контрольної роботи


Під час опанування знань по даному курсу рекомендується користуватися літературними джерелами, які стосуються банківської діяльності, кредитування та кредитних операцій банків. Перевагу слід надавати джерелам останніх років випуску, нормативними документам, звертатися до джерел, які передбачені списком рекомендованої літератури.

Приступаючи до написання роботи слід мати уяву про предмет в цілому, тобто після опрацювання літературних джерел зі всього навчального курсу даного предмету.

Контрольна робота має теоретичні та практичні задачі.

На поставлені питання необхідно давати повні, змістовні та конкретні відповіді. При цьому необхідно висвітлювати погляди декількох фахівців на дану проблему, проводити аналіз нормативної бази, що регламентує ту чи іншу проблему, наводити приклади з банківської практики (вітчизняної та зарубіжної). При висвітленні теоретичних питань обов’язковим є посилання на джерела інформації. Відповіді на практичні завдання повинні містити хід розв’язання та висновки. Висновки по кожному завданню мають бути обґрунтованими.

Контрольна робота оформлюється згідно з загальними вимогами до оформлення наукових робіт (Методичні рекомендації на допомогу авторам і укладачам навчально-методичної та наукової літератури / Уклад. Н.І. Одарченко. - Суми: УАБС, 2004.-34с.).

Контрольна робота має бути виконана на аркушах формату А4.

Титульний аркуш оформлюється згідно із зразком наведеним в додатку А. на титульному аркуші крім інших даних обов’язково вказується шифр залікової книжки.

Всі сторінки роботи нумеруються, а також повинні мати поля для написання зауважень викладачем при перевірці.

Контрольна робота має бути написана охайно, грамотно, доступним для читання почерком (або з використанням комп’ютерної техніки – шрифт Times New Roman 13-14), однією рукою і одним кольором темних тонів.

В тексті контрольної роботи повинний бути вказаний номер питання та його зміст. Після висвітлення останнього питання проставляється дата закінчення написання роботи та підпис виконавця.

В кінці роботи наводиться перелік використаної літератури згідно встановлених вимог щодо оформлення літературних джерел (законодавчі акти та нормативні документи, наукова література, підручники, періодичні видання в алфавітному порядку з вказуванням видавництва, року видання та сторінок, які використовувались під час написання роботи).

Виконану контрольну роботу слід подати на кафедру для перевірки в строки, які передбачені семестровими графіками. Студент може бути допущений до іспиту лише при наявності зарахованої контрольної роботи.

Порядок оцінювання домашньої письмової контрольної роботи: кожне із завдань контрольної роботи оцінюється за шкалою 8, 4, 0 балів. Максимально за виконання домашньої письмової роботи студент може набрати 40 балів.

Під час перевірки роботи викладачем здійснюється попереднє оцінювання. Підсумкове оцінювання домашньої письмової роботи провадиться за результатами її захисту. До іспиту допускаються студенти, які отримали за результатами захисту домашньої письмової роботи, як мінімум, 20 балів.

Виконання домашньої письмової роботи має носити виключно самостійний характер і не зводитися до відтворення чи запозичення законодавчих, нормативних документів, або робіт інших авторів.


3. Вибір варіанту для написання роботи


Для обрання питань потрібного варіанта потрібно знати останню цифру шифру залікової книжки студента – це номер колонки та першу літеру його прізвища – це необхідний рядок. На перетині вибраних колонки та рядка знаходять номера питань для висвітлення в контрольній роботі. Теоретичні питання та завдання для вирішення практичних задач містяться в “Переліку питань та умовах завдань для написання контрольної роботи”. Таблиця вибору варіантів наведена в додатку Б.


4. Перелік питань та умови завдань для написання контрольної роботи

теоретичні питання:


Питання до контрольних робіт


 1. Місце та значення кредитних операцій у банківській діяльності.

 2. Суть кредиту. Передумови його виникнення.

 3. Форми кредиту.

 4. Функції кредиту.

 5. Принципи та умови кредитування.

 6. Кредит, позика, позичка – термінологічний аспект.

 7. Кредитна політика банку, її зміст і параметри.

 8. Класифікація кредитів.

 9. Аналіз ринку банківського кредитування в Україні.

 10. Контокорентний кредит.

 11. Овердрафт.

 12. Консорціумний кредит.

 13. Етапи процесу кредитування.

 14. Організаційно реєстраційні документи, необхідні для отримання кредиту.

 15. Структурування кредиту як необхідний етап кредитної операції.

 16. Методи визначення процентних ставок за кредитами.

 17. Кредитна справа позичальника. Зміст. Значення.

 18. Суттєві та додаткові умови кредитних угод.

 19. Зміст кредитної угоди.

 20. Український та міжнародний досвід укладання кредитних договорів.

 21. Процедура видачі кредиту.

 22. Визначення суми кредиту. Види та порядок встановлення лімітів кредитування.

 23. Кредитний моніторинг.

 24. Порядок повернення кредиту.

 25. Особливості кредитування підприємств з метою покриття потреби в оборотних коштах.

 26. Особливості кредитування сезонних потреб виробництва.

 27. Особливості короткострокового кредитування.

 28. Особливості середньострокового кредитування.

 29. Особливості довгострокового кредитування.

 30. Кредитування створення нового підприємства.

 31. Кредитування розширення виробництва, придбання основних фондів.

 32. Лізинговий кредит.

 33. Факторинг як кредитна операція банку.

 34. Дисконтний кредит в банку.

 35. Застосування векселя як виду застави.

 36. Переоблік та перезастава векселів в НБУ.

 37. Основні етапи процесу аналізу кредиту.

 38. Джерела інформації про позичальника.

 39. Аналіз ринку як складова оцінки кредитоспроможності позичальника.

 40. Аналіз менеджменту як складова оцінки кредитоспроможності позичальника.

 41. Аналіз фінансового стану позичальника – юридичної особи як складова оцінки кредитоспроможності позичальника.

 42. Перевірка юридичної кредитоспроможності підприємства.

 43. Оцінка кредитоспроможності клієнтів – юридичних осіб.

 44. Аналіз прибутку банку від кредитних операцій.

 45. Споживчий кредит. Поняття. Значення. Види.

 46. Проблеми кредитування споживчих потреб в Україні.

 47. аналіз ринку споживчих кредитів України.

 48. Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб.

 49. Застава як вид забезпечення. Види застав.

 50. Порука як вид забезпечення.

 51. Гарантія.

 52. Неустойка, пеня, штраф.

 53. Страхування відповідальності за невиконання кредитних зобов’язань.

 54. Аналіз забезпечення повернення кредиту.

 55. Іпотечне кредитування.

 56. Проблеми і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні.

 57. Проблемні кредити і стягнення заборгованості по проблемним кредитам.

 58. Запобігання виникнення проблемних кредитів.

 59. Доарбітражні методи врегулювання кредитних суперечок.

 60. Захист інтересів кредиторів в арбітражних судах України.

 61. Види банківських ризиків, пов’язані з кредитними операціями банку, їх визначення.

 62. Процентний ризик, методи оцінки та управління ним.

 63. Кредитний ризик. Методи управління кредитними ризиками в банку.

 64. Методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфелю банку.

 65. Методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту.

 66. Резервування як метод управління кредитним ризиком.

 67. Правові основи кредитування в Україні.

 68. Організаційна структура й функції кредитних підрозділів комерційних банків.

 69. Кредитна лінія. Види.

 70. Збір інформації про позичальника, як необхідний етап кредитного аналізу.

 71. Кредитні бюро: світовий досвід та проблеми створення і існування в Україні.

 72. Особливості визначення кредитоспроможності малих та середніх підприємств.

 73. Заставне право банку і спосіб його реалізації.

 74. Особливості застосування застави нерухомого майна (іпотеки).

 75. Особливості застосування застави рухомого майна (закладу).

 76. Особливості застосування застави товарів в обороті й переробці.

 77. Особливості застосування застави цінних паперів. Оформлення застави.

 78. Особливості застосування застави майнових прав.

 79. Проблеми сучасного банківського кредитування.

 80. Досвід зарубіжних банків з організації кредитних операцій та його використання у практиці комерційних банків України.Практичні завдання


Завдання 1


Від клієнта банку надійшла заявка на кредит. В заявці міститься така інформація (млн. грн.):

Показник

Значення

Сума потрібного кредиту

120

Сума оборотного капіталу

50

Кошти, що надійдуть від використання кредиту (грошовий потік)

170

Рентабельність підприємства (%)

30

Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов'язаннями

12

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

0,27

Коефіцієнт загальної ліквідності

2,30

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,4

Коефіцієнт маневреності

0,6

Коефіцієнт незалежності


0,8

Об’єкт кредитування

Обладнання

Застава

130

Затримка повернення кредиту

-

Прострочені кредити

-

Пролонгація отриманих раніше кредитів

-

Розмір ризику на одного позичальника

-

Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться в інсайдера

130

Капітал банку

4500

Чи може бути наданий кредит і в якому розмірі

На основі інформації кредитної заявки визначити доцільність надання кредиту та його розмір. Дати обґрунтоване рішення про можливість надання кредиту.

У випадку позитивної відповіді, визначити основні параметри кредиту (вид кредиту, строк, суму, відсоткову ставку, порядок сплати відсотків та погашення кредиту).

Завдання 2


Від інсайдера банку надійшла заявка на кредит. В заявці міститься така інформація (млн. грн..):

Показник

Значення

Сума потрібного кредиту

1700

Сума оборотного капіталу

400

Кошти, що надійдуть від використання кредиту (грошовий потік)

1900

Рентабельність підприємства (%)

32

Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов'язаннями

140

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

0,26

Коефіцієнт загальної ліквідності

2,30

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,5

Коефіцієнт маневреності

0,7

Коефіцієнт незалежності


1,2

Об’єкт кредитування

На придбання сировини

Застава

1800

Затримка повернення кредиту

1 раз

Прострочені кредити

-

Пролонгація отриманих раніше кредитів

-

Розмір ризику на одного позичальника

-

Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться в інсайдера

-

Капітал банку

4500

Завдання:

 1. Дайте характеристику фінансовим коефіцієнтам, що характеризують кредитоспроможність позичальника – юридичної особи.

 2. На основі інформації кредитної заявки визначити доцільність надання кредиту та його розмір. Дати обґрунтування рішення про можливість надання кредиту та його розміри.Завдання 3


До акціонерного банку «Фінанси та кредит» звернувся громадянин Петренко М.В. з проханням надати йому споживчий кредит у сумі 30000 грн. строком на дванадцять місяців. Як забезпечення повернення кредиту була запропонована квартира, що належить Петренку М.В.

Громадянином Петренком М.В. були надані такі документи до банку:

1) анкета позичальника;

2) заява на видачу кредиту;

3) договір про придбання Петренком М. В. квартири, що заставляється;

4) декларація про отримані доходи за минулий рік, завірена податковою інспекцією, та лист про середньомісячну зарплату за рік;

5) довідка-характеристика з бюро технічної інвентаризації на квартиру, що заставляється;

6) довідка з державної нотаріальної контори про те, що квартира, запропонована як застава, під забороною не перебуває;

7) довідка з Державного комунального управління по утримання будівель, споруд і при будинкової території.

Вартість заставленої квартири — 150000 грн.;

Середньомісячний доход позичальника 3000 грн.;

сума кредиту — 30000 грн.;

строк кредиту — 12 місяців.

Банк має надлишкову ліквідність.

Визначити достатність даних для вирішення питання про доцільність та можливість надання кредиту в сумі 30000 грн. терміном на дванадцять місяців.

У випадку позитивної відповіді, визначити основні параметри кредиту (вид кредиту, строк, відсоткову ставку, порядок сплати відсотків та погашення кредиту).


Завдання 4


До Укрсоцбанку подано комплект документів МП ”Баско” з проханням про видачу кредиту в сумі 40 000 грн. терміном на шість місяців. Підприємство є клієнтом банку з 1996 р. МП ”Баско” створено згідно з чинним законодавством України на підставі Договору про створення та діяльність малого підприємства від 11.02.95.

Основним напрямом роботи МП «Баско» за статутом підприємства є виробництво будівельних матеріалів. Балансова вартість основних фондів становить 125,2 тис. грн. Виробничі запаси - 242,3 тис. грн., товарні запаси — 339,1 тис. грн., заборгованості за кредитами іншим банкам немає. У 2001 р. підприємство вирішило освоїти новий вид діяльності — виробництво керамічної плитки.

До серпня 2001 р. планується вийти на промислову потужність лінії— 5000 квадратних метрів на місяць.

Для цього підприємству необхідно забезпечити відповідний запас сировини та матеріалів. Проте через відсутність необхідних коштів контракт з фірмою «Будхімпроммаш» № 1265.95-1 на постачання матеріалів був реалізований у 2000 р. всього на 23,4%. Наступним фактором, який перешкоджає працювати на повну силу, є те, що для фіксування ціни на м2 плитки на сезон 2001 р. на внутрішньому ринку України українські виробники сировини основною умовою ставлять попередню оплату.

У квітні 2000 р. підприємство випускало близько 3000 метрів квадратних на місяць. Для виходу на проектну потужність МП «Баско» необхідно оплатити контракт з фірмою «Будхімпроммаш» на постачання матеріалів.

З огляду на вказане, МП «Баско» просить Правління Укрсоцбанку розглянути питання про надання кредиту в сумі 40 000 тис грн. для фінансування розвитку виробництва, розширення асортименту продукції, що випускається.

Надання кредиту дасть змогу поновити дію контракту на постачання сировини та матеріалів, укласти договір на внутрішньому ринку України з фіксуванням ціни на готову продукцію на сезон 2001 р., що дозволить знизити собівартість вироблюваної продукції і підвищити рентабельність виробництва в умовах, коли попит на продукцію МП «Баско» не задовольняється (попит перевищує пропозицію). Ці умови — гарантія своєчасності погашення наданого кредиту.

На забезпечення пропонуються основні фонди підприємства (здебільшого офісні меблі та обладнання) на суму 87 тис. грн., товар в обігу на суму 50 тис. грн., а також автомобіль, вартість якого на час укладання угоди становила 10 тис. грн. Загальна сума застави становить 147 тис. грн. Джерелом повернення отриманого кредиту слугуватимуть засоби, одержані від реалізації готової продукції. Техніко-економічне обґрунтування не викликає сумнівів.

На підставі одержаних документів від МП «Баско» вирішити питання про надання йому кредиту в розмірі 40 000 грн. строком на шість місяців для оплати з фірмою ”Будхімпроммаш” на постачання сировини.


№ п/п

Показники та коефіцієнти

значення показникаКоефіцієнт покриття, Кп

1,265Коефіцієнт забезпечення, Кзвк

0,211коефіцієнт абсолютної ліквідності, Кал

0,053коефіцієнт автономії, Кавт

0,649коефіцієнт фінансової стабільності, Квс

1,265Показник фінансового левериджу, Фл

0Робочий капітал, Рк

273,8Маневреність робочого капіталу, Мк

2,23 на початок року

2,76 на кінець рокукоефіцієнт оборотності засобів, Ко

11,15Час обороту оборотних засобів, Чо

32,2 дняКоефіцієнт оборотності запасів, Коз

22,55Час оборотності запасів, Чоз

16,0Фондовіддача, Фв

39,6
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “платіжні системи” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Платіжні системи” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю “Бан­ківська...
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа iconМетодичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності...
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа iconН. В. Острянська методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму...
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа iconМетодичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» /укладач С. І. Денисенко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік” для студентів заочного відділення спеціальності 030509...
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "організація юридичної служби на підприємстві" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Організація юридичної служби на підприємстві” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт Для студентів спеціальності банківська справа iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” / укладач А. В. Солонар. – Суми: Сумський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи