Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» icon

Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство»
Скачати 397.29 Kb.
НазваМетодичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство»
Сторінка2/3
Дата10.09.2012
Розмір397.29 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
1. /заочна форма/metod_zao_право2012.doc
2. /заочна форма/metod_zao_право2012.pdf
3. /заочна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_Н ЗА ТЕМАМИ.pdf
4. /заочна форма/ПЕРЕЛ_К ПИТАНЬ.pdf
5. /заочна форма/ПЛАНИ СЕМ_НАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ заоч.pdf
6. /заочна форма/СИСТЕМА ПОТОЧНОГО _ П_ДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАОЧ.pdf
7. /заочна форма/СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОф Л_ТЕРАТУРИ.pdf
8. /заочна форма/ТЕМАТИКА РЕФЕРАТ_В З КУРСУ.pdf
9. /заочна форма/ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛ_НИ заоч.pdf
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство»

Розділ 1. Засади фінансового менеджменту в банку

Тема 1. Сутність та технологія фінансового менеджменту у банку


Фінансовий менеджмент та його місце в системі управління банком. Сутність фінансового менеджменту. Цілі та задачі, стратегія і тактика фінансового менеджменту. Методи і інструменти фінансового менеджменту. Функції та принципи фінансового менеджменту.

Об’єкти фінансового управління. Суб’єкти управління. Складові системи фінансового менеджменту банку.

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Ефективність інформації. Фінансова та управлінська звітність як основні джерела інформації. Нормативне забезпечення. Трудове забезпечення. Технологічне забезпечення фінансового менеджменту.

Тема 2. Органи управління та організаційна структура банку


Організаційний менеджмент в банку: мета та основні складові. Типова структура управління кооперативними та акціонерними банками з недержавною формою власності. Структура управління державним банком.

Основні методологічні підходи до формування управлінської структури банку. Характеристика органів управління банком з недержавною формою власності.

Формування організаційної структури банку. Централізовані та децентралізовані моделі організації банківської діяльності, їх переваги та недоліки. Функціональна та дивізіональна департаменталізація. Дивізіонально-регіональні структури.

Організаційне забезпечення управління ризиками. Структура та функції підрозділу ризик-менеджменту. Функції Кредитного комітету. Основні функції Комітету з питань управління активами та пасивами. Функціональне призначення Тарифного комітету.

Фінансова структура банку. Центр фінансової відповідальності банку як одиниця фінансової структури банку. Розподіл структурних підрозділів банку на “центри фінансової відповідальності”.

Тема 3. Система планування банківської діяльності

Місце планування у процесі управління банком. Види планування. Сутність стратегічного планування. Роль стратегічного планування в сучасній банківській практиці. Основні підходи до стратегічного планування. Рівні стратегічного планування. Місія банку як основа стратегічного планування. Визначення стратегічних цілей банку. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища як основа розробки стратегічного плану. Вибір стратегії розвитку банку. Вимоги до стратегічного плану.

Тактичне планування: сутність та призначення. Основні складові компоненти тактичного плану. Порядок розробки та затвердження бізнес-плану банку.

Побудова фінансового плану банку. Визначення розміру необхідного та достатнього прибутку банку. Планування обсягів та структури активних операцій. Планування процентних доходів та розрахунок середньозваженої прибутковості активів. Визначення прийнятного обсягу процентних витрат банку. Планування структури залучених ресурсів та їх середньозваженої вартості. Визначення прийнятного для банку обсягу залучених ресурсів та необхідного обсягу власних коштів. Порядок оцінки допустимості та коригування плану. Планування прибутку банку. Побудова планового балансу.

Бюджет як основний вид фінансового плану. Види бюджетів та їх класифікація. Організація процесу бюджетного планування у банку.

Розділ 2. Управління процесом формування ресурсів банку

Тема 4. Управління капіталом банку

Сутність капіталу банку: вітчизняна та світова практика. Функції капіталу банку. Визначення розміру капіталу. Балансовий та регулятивний капітал. Складові регулятивного капіталу: основний капітал; додатковий капітал. Економічний капітал.

Управління процесом формування та використання капіталу. Визначення величини капіталу, що необхідна банку. Фактори, що впливають на необхідний розмір капіталу. Оцінка і вибір джерела капіталу. Фактори, що впливають на вибір джерела фінансування.

Чистий прибуток – основне джерело поповнення капіталу. Внутрішній показник капіталоутворення як важливий показник управління капіталом. Дивідендна політика банку та її вплив на внутрішню капіталізацію банку. Зовнішні джерела поповнення капіталу. Емісія акцій як основне зовнішнє джерело збільшення капіталу. Розробка емісійної політики банку. Переваги та недоліки субординованого боргу як джерела капіталу. Визначення вартості залученого капіталу.

Тема 5. Управління зобов’язаннями банку

Сутність менеджменту зобов’язань банку, його цілі і завдання.

Депозитна політика банку: сутність, значення, стратегічна мета та завдання. Принципи розробки депозитної політики банку. Складові та процедура розробки депозитної політики.

Цінові методи управління залученням депозитних ресурсів. Об’єкти цінової політики. Процентна ставка як головний важіль конкурентної боротьби. Методи встановлення процентної ставки за депозитами. Вплив умов нарахування та сплати процентів та мінімальної суми відкриття рахунку на формування депозитної бази банку.

Сутність нецінових методів управління. Впровадження нових видів депозитів як засіб розширення депозитної бази.

Управління недепозитними ресурсами. Визначення вартості ресурсів, залучених з недепозитних джерел. Фактори, що впливають на вибір недепозитного джерела коштів.

Позабалансові джерела ресурсів банку.

Розділ 3. Управління процесом використання ресурсів банку

Тема 6. Управління кредитним портфелем банку

Сутність і значення кредитного портфелю банку. Основні цілі формування кредитного портфелю. Управління кредитним портфелем: мета, суб’єкти та об’єкти. Методичні вимоги до управління кредитним портфелем.

Кредитна політика як основа управління кредитним портфелем банку. Мета та завдання, що повинні реалізуватись у результаті розробки кредитної політики. Основні принципи формування кредитної політики банків. Етапи розробки кредитної політики банку:

Принцип платності кредиту. Основні чинники, які мають враховуватись під час встановлення плати за кредит. Методи ціноутворення банківських кредитів.

Джерела походження і види ризиків під час здійснення кредитних угод. Індивідуальний кредитний ризик. Основні етапи управління індивідуальним кредитним ризиком.

Портфельний кредитний ризик. Характеристика етапів управління портфельним кредитним ризиком. Диверсифікація та резервування як основні інструменти управління портфельним кредитним ризиком.

Управління проблемними кредитами. Фактори, що свідчать про появу проблемного кредиту. Методика раннього виявлення та реагування на появу проблемних кредитів. Розробка комплексу заходів з погашення проблемної заборгованості.

Тема 7. Управління інвестиційним портфелем банку

Інвестиційний портфель банку: його структура, функції та основні характеристики.

Інвестиційна політика банку: сутність та значення. Основні складові елементи інвестиційної політики банку. Фактори, що впливають на розробку інвестиційної стратегії. Основні типи інвестиційних стратегій. Види портфелів в залежності від типу інвестора та мети формування. Проблеми управління і планування інвестиційних портфелів.

Основні засади формування портфеля цінних паперів банку. Оцінка інвестиційних якостей окремих видів фінансових інструментів. Методи аналізу інвестиційної привабливості фондових інструментів: фундаментальний та технічний аналіз. Оптимізація портфеля, спрямована на зниження рівня його ризику при заданому рівні прибутковості. Диверсифікація інвестиційного портфеля як основний шлях мінімізації несистематичного ризику. Сукупна оцінка сформованого портфелю за співвідношенням “прибутковість-ризик”.

Моніторинг портфеля. Основні методи управління портфелем цінних паперів в залежності від мети банку та обраної політики на фондовому ринку. Активне та пасивне управління: переваги та недоліки.

Розділ 4. Управління фінансами банку

Тема 8. Стратегія управління активами та пасивами.

Поняття, загальні принципи та цілі організації управління активами та пасивами. Стратегії управління активами та пасивами банку. Вплив регулюючої функції НБУ на управління активами та пасивами.

Процентний ризик банку. Стратегії управління процентним ризиком.

Геп-менеджмент: поняття, види гепу, стратегії управління процентним ризиком на основі гепу. Порядок розрахунку індексу процентного ризику банку.

Управління процентним ризиком на підставі аналізу дюрації: сутність, механізм розрахунку, стратегії управління.

Управління процентним ризиком шляхом використання строкових фінансових інструментів (синтетичне управління). Фінансові ф’ючерсні контракти. Процентні опціони. Процентні своп-контракти. Страхування зміни процентних ставок. Кредитні опціони.

Тема 9. Управління валютною позицією банку

Валютна позиція банку. Закрита валютна позиція. Відкрита валютна позиція (довга, коротка). Наслідки зміни курсу при відкритій валютній позиції банку. Основні завдання управління валютною позицією банку. Регулювання валютних операцій з боку держави, зокрема Національним банком України. Норматив відкритої валютної позиції уповноваженого банку.

Натуральне управління валютною позицією. Методи натурального управління. Структурне балансування за сумами та строками. Конверсійні операції. Зміна строків валютних платежів (метод випередження та відставання).

Синтетичне управління валютною позицією: переваги та недоліки. Строкові контракти як інструменти синтетичного управління валютною позицією банку.

Тема 10. Управління ліквідністю банку

Поняття ліквідності банку та її функції. Ліквідність та прибутковість банку. Необхідна величина та форма ліквідних активів. Нормативи ліквідності банків, встановлені НБУ.

Визначення цілей та завдань управління ліквідністю банку.

Розрахунок потреби банку у ліквідних коштах. Попит та пропозиція ліквідних коштів банку. Метод джерел та використання коштів. Метод структури коштів. Метод індикаторів ліквідності. Фактори коливання вкладів клієнтів банку і попиту на кредит. Стан ліквідної позиції банку: дефіцит чи надлишок ліквідних коштів. Прийняття управлінських рішень за результатами визначення потреби банку в ліквідних коштах.

Основні стратегії управління ліквідністю банку. Стратегія управління через управління активами (трансформація активів). Стратегія управління залученими ліквідними коштами (пасивами). Стратегія збалансованого управління ліквідністю (регулювання активів та пасивів).

Тема 11. Управління прибутком банку

Мета менеджменту прибутку банку та його основні складові. Управління процесом формування прибутку банку. Загальна технологія формування прибутку банку. Управління витратами банку. Управління доходами банку. Управління податковими платежами. Розробка податкової політики. Ризик-менеджент. Визначення основних факторів, що впливають на прибутковість банківської діяльності. Контроль за формуванням прибутку кредитної організації.

Управління процесом використання прибутку банку. Стратегічна та тактична мета управління розподілом прибутку. Сутність та принципи розподілу прибутку. Фактори, що впливають на розподіл прибутку.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

До написання контрольної роботи слід приступати лише після того, як буде опрацьовано літературні джерела зі всього навчального курсу даного предмету. Саме за такого підходу питання контрольної роботи будуть повністю Вам зрозумілі і вималюються в чіткі орієнтири: в яких публікаціях шукати на них відповіді.

Контрольна робота повинна бути виконана з дотриманням наступних вимог:

1. Вона може бути написана від руки на сторінках формату А4.

Рукописна контрольна робота має бути написана охайно, грамотно, доступним для читання почерком, однією рукою і чорнилом одного кольору.

2. Контрольна робота може бути виконана у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору обсягом 15-20 сторінок.

Основний шрифт – Times New Roman.

Розмір основного шрифту – 14pt.

Міжрядковий інтервал – 1,5.

Поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Абзаци – відступ 1,25 см.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

Підчищення або зафарбування білою фарбою букв або слів в роботі допускається, але не більше трьох на одному аркуші.

3. Контрольна робота повинна бути виконана лише українською мовою.

4. Відповіді на питання мають бути по можливості короткими, але одночасно повністю розкривати зміст питання. Питання слід розкривати на достатньому науковому рівні, належній світоглядній основі і сучасній ілюстративній базі, висвітлювати послідовними та чітко вираженими думками .

Неодмінно повинні бути посилання на відповідні літературні джерела. В роботі не повинно бути повторів та відступів від основної теми. Не слід переобтяжувати текст довгими описами, арифметичними діями.

5. Робота повинна здаватися на кафедру не пізніше, ніж за десять днів до екзаменаційної сесії.

6 Контрольна робота повинна мати наступну структуру:

Титульна сторінка, на якій поряд з традиційними даними, проставляється шифр залікової книжки.

Зміст, в якому перелічуються назви питань та проставляються сторінки, на яких вони відображені.

Основна частина, в якій даються відповіді на поставлені теоретичні питання, тестові завдання.

Перелік використаних джерел.

7. Кожну структурну частину контрольної роботи треба починати з нової сторінки.

8. У кінці проставляється дата написання і підпис автора.

Робота, написана з порушенням даних вимог, до захисту допускатися не буде.

Основні умови одержання оцінки за контрольну роботу.

Вид роботи

Критерії оцінювання

Оцінка

Виконана контрольна робота

1. дотримання графіку виконання роботи:

згідно з графіком

затримка на 1 день

затримка на 2 дні

затримка на 3 та більше днів


5 балів

3 бали

1 бал

0 балів

2. оформлення

 • відсутні вади в оформленні;

 • 1 зауваження в рецензії;

 • 2 зауваження в рецензії;

 • 3 зауваження в рецензії;

 • 4 зауваження в рецензії;

 • 5 та більше зауважень в рецензії

3. зміст контрольної роботи (критерії оцінювання наведені в додатку Б)


5 балів

4 бали

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів


40 балів

Всього ЗА ВИКОНАННЯ РОБОТИ

50 балів5 УСТАНОВИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Знаходження теоретичних питань здійснюється наступним чином: номер потрібної колонки в призначеній для цього таблиці (додаток А) визначається за останнім знаком шифру залікової книжки студента; рядок обирається за першою літерою його прізвища. На перетині вибраних колонки і рядка Ви знайдете потрібні Вам номера питань. Їх назви слід шукати в переліку питань до контрольної роботи.

 2. Вибір тестового завдання здійснюється за останньою цифрою залікової книжки (1, 11, 21, 31, 41, 51 – якщо остання цифра 1).

 3. Відповіді на тестові завдання обов’язково повинні містити обґрунтування обраної відповіді.

5.1 Контрольні питання з теорії дисципліни

 1. Система банківського менеджменту та її особливості.

 2. Сутність, роль і функції фінансового менеджменту.

 3. Основні показники, що використовуються при оцінці ефективності менеджменту банку.

 4. Інструменти фінансового менеджменту: фінансове планування, регулювання, аналіз та контроль.

 5. Основні типи організаційних структур в банках. Відповідальність та делегування повноважень.

 6. Побудова фінансової структури банку. Центри фінансової відповідальності банку.

 7. Організаційне забезпечення управління ризиками у банку.

 8. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту у банку.

 9. Сутність та основні ланки системи планування в банку

 10. Стратегічний менеджмент в банківській сфері

 11. Стратегічне планування: сутність та складові елементи.

 12. Порядок розробки стратегічних планів.

 13. Фінансове і бюджетне планування у банку.

 14. Бізнес-планування у банку.

 15. Система фінансового контролю у банку.

 16. Система внутрішнього контролю в банках України

 17. Контролінг у системі управління банку.

 18. Регулювання й організація внутрішнього аудиту в комерційному банку.

 19. Фінансовий аналіз: сутність, завдання та пріоритетні напрямки.

 20. Управлінський облік як інформаційна база фінансового менеджменту у банку.

 21. Система трансфертного ціноутворення в банку.

 22. Управління капіталом банку.

 23. Методи визначення розміру капіталу, необхідного банку: вітчизняні підходи та світовий досвід.

 24. Порівняльна характеристика джерел збільшення капіталу банка

 25. Визначення вартості капіталу, сформованого з різних джерел, та вибір оптимального джерела збільшення капіталу.

 26. Залучення капіталу за рахунок зовнішніх джерел.

 27. Залучення капіталу за рахунок внутрішніх джерел.

 28. Аналіз капіталу банку.

 29. Дивідендна політика банку: сутність та основні типи.

 30. Емісійна політика банку.

 31. Управління залученням ресурсів з депозитних джерел.

 32. Депозитна політика як стратегія банку з формування ресурсів.

 33. Управління процесом залучення коштів на поточні і депозитні рахунки.

 34. Методи ціноутворення банківських депозитів.

 35. Цінові методи управління депозитними зобов’язаннями.

 36. Нецінові методи управління депозитними зобов’язаннями.

 37. Методи визначення собівартості банківських послуг.

 38. Управління недепозитними джерелами ресурсів банку.

 39. Сек’юритизація активів банку.

 40. Характеристика факторів, що впливають на стан ліквідності банку.

 41. Технологія управління ліквідністю банку.

 42. Методи визначення потреби банку в ліквідних коштах.

 43. Основні методи управління ліквідністю банку.

 44. Управління ліквідністю через трансформацію активів: сутність, переваги і недоліки.

 45. Управління ліквідністю через пасиви: сутність, переваги та недоліки.

 46. Аналіз ліквідності банку.

 47. Управління валютною позицією банку.

 48. Аналіз і оцінка валютного ризику банку.

 49. Інструменти мінімізації валютного ризику банку.

 50. Управління валютною позицією шляхом використання позабалансових операцій (синтетичне управління).

 51. Управління валютною позицією з використанням форвардних угод.

 52. Управління валютною позицією з використанням ф’ючерсних угод.

 53. Розробка кредитної політики банку.

 54. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку.

 55. Управління проблемними кредитами банку.

 56. Управління індивідуальним кредитним ризиком банку.

 57. Управління портфельним кредитним ризиком банку.

 58. Моніторинг як інструмент мінімізації кредитних ризиків банку.

 59. Оцінка індивідуального кредитного ризику банку.

 60. Оцінка портфельного кредитного ризику банку.

 61. Інструменти мінімізації індивідуального кредитного ризику банку.

 62. Інструменти мінімізації портфельного кредитного ризику банку.

 63. Основні методи спільного управління активами і пасивами банку.

 64. Сутність та види процентного ризику банку.

 65. Фактори, що впливають на рівень процентного ризику банку.

 66. Аналіз і оцінка процентного ризику банку.

 67. Моніторинг процентного ризику банку.

 68. Управління дисбалансами для мінімізації процентного ризику.

 69. Використання аналізу середньозважених термінів погашення для мінімізації процентного ризику.

 70. Управління процентним ризиком шляхом використання позабалансових операцій (синтетичне управління)

 71. Фінансові ф’ючерси як інструмент мінімізації процентного ризику.

 72. Опціони як інструмент мінімізації процентного ризику.

 73. Своп – контракти як інструмент мінімізації процентного ризику.

 74. Казначейство як орган оперативного управління активами і пасивами банку.

 75. Управління процесом формування прибутку банку.

 76. Системи та методи планування прибутку банку.

 77. Види банківських витрат та їх вплив на продуктивність діяльності банку.

 78. Управління витратами банку.

 79. Класифікація активів за рівнем прибутковості та значення окремих видів банківських операцій у формуванні прибутку.

 80. Управління доходами банку.

 81. Податкове планування в банку.

 82. Управління процесом розподілу прибутку банку.

 83. Аналіз фінансових результатів діяльності банку.

 84. Факторний аналіз прибутковості банку.

 85. Управління портфелем цінних паперів банку.

 86. Інвестиційна політика як основа управління портфелем цінних паперів.

 87. Види портфелів цінних паперів залежно від типу інвестора та стратегічної мети на ринку цінних паперів.

 88. Методи оцінки інвестиційних якостей цінних паперів.

 89. Управління процесом формування портфеля цінних паперів банку.

 90. Шляхи оптимізації портфелю цінних паперів у часі..

 91. Основні методи управління фондовим портфелем.

 92. Характеристика активного управління фондовим портфелем.

 93. Характеристика пасивного управління фондовим портфелем.

 94. Лімітування як інструмент зниження ризиків банку.

 95. Диверсифікація як інструмент управління ризиками банку.

 96. Самострахування (резервування) як внутрішній механізм управління ризиками банків.

 97. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків.

 98. Зовнішні механізми нейтралізації фінансових ризиків.

 99. Види ризиків банку та їх класифікація.


5.2 Тестові завдання для контрольної роботи

 1. Недоліком якого типу дивідендної політики є слабкий зв’язок з фінансовими результатами діяльності банку:

а) залишкова політика дивідендних виплат;

б) політика стабільного розміру дивідендів;

в) політика стабільного співвідношення дивідендних виплат;

г) вірні відповіді а) та в).


 1. Який метод спільного управління активами і пасивами може призвести до погіршення ліквідності банку:

а) метод об’єднання джерел фондів;

б) метод розподілу джерел фондів;

в) збалансований метод;

г) зазначені методи не впливають на ліквідний стан банку.


 1. Ризик кредитного портфелю не можна знизити за допомогою:

а) диверсифікації кредитного портфелю;

б) встановлення лімітів кредитування;

в) аналізу кредитоспроможності позичальника;

г) дотримання нормативів НБУ щодо кредитного ризику.


 1. Для якого виду валютної позиції валютний ризик майже відсутній:

а) довгої відкритої валютної позиції;

б) короткої відкритої валютної позиції;

в) закритої валютної позиції;

г) вид валютної позиції не впливає на чутливість банку до валютного ризику.


 1. Норматив НЗ повинен становити:

а) не менше 10%;

б) не менше 4%;

в) не менше 9%;

г) не менше 8%


 1. Який метод управління ліквідністю забезпечує більш високий розмір очікуваного прибутку:

а) управління ліквідністю через активи;

б) управління ліквідністю через пасиви;

в) збалансований метод управління ліквідністю.


 1. Короткий хедж ф’ючерсами використовується при управлінні валютною позицією, якщо:

а) у банка довга відкрита валютна позиція і очікується підвищення курсу іноземної валюти;

б) у банка коротка відкрита валютна позиція і очікується зниження курсу іноземної валюти;

в) у банка довга відкрита валютна позиція і очікується зниження курсу іноземної валюти.


 1. Показник чистого спреду розраховується як:

а) відношення процентного прибутку до загальних активів;

б) як різниця між процентними доходами та процентними витратами;

в) як різниця між середньозваженими процентними ставками за активними та пасивними операціями.


 1. За позитивного дисбалансу активів та пасивів прибуток буде зростати, якщо:

а) ставки на ринку знизяться;

б) ставки на ринку зростуть;

в)ставки залишаться стабільні;

г) точно визначити неможливо.


 1. Для якого типу кредитної політики характерні зниження вартості кредиту до мінімально можливого рівня, збільшення строків надання кредитів та їх розмірів?

а) поміркованого;

б) агресивного;

в) консервативного;

г) такі ознаки притаманні будь-якому типу кредитної політики.


 1. Який із зазначених факторів призведе до збільшення вартості капіталу, сформованого за рахунок емісії привілейованих акцій:

а) збільшення податку на прибуток;

б) зростання розміру дивідендів за звичайними акціями;

в) зниження ринкової ціни привілейованої акції;

г) вірної відповіді нема.


 1. Який норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів банку для забезпечення виконання поточного обсягу зобов’язань протягом одного календарного місяця:

а) норматив короткострокової ліквідності;

б) норматив поточної ліквідності;

в) норматив миттєвої ліквідності;

г) вірна відповідь а) та в).


 1. Вплив на об’єкт управління для усунення відхилень від планів, графіків, встановлених норм та нормативів – це...:

а) фінансове планування;

б) фінансове регулювання;

в) фінансовий аналіз;

г) фінансовий контроль.


 1. Який метод бюджетування забезпечує досягнення стратегічних цілей банку:

а) бюджетування “зверху –вниз”;

б) бюджетування “знизу-вверх”;

в) комбіноване бюджетування;

г) метод бюджетування не впливає на забезпечення досягнення стратегічних цілей банку.


 1. Для реального покриття поточних збитків за неповернутими кредитами банк може:

а) скористатися резервами на втрати за кредитами;

б) реалізувати частину портфелю цінних паперів;

в) скористатися фондом обов’язкових резервів


 1. Оберіть з наведеного переліку джерела пропозиції ліквідних коштів для банку:

а) надходження коштів на рахунки фізичних та юридичних осіб;

б) операційні витрати банку;

в) виплата відсотків за депозитними та недепозитними ресурсами;

г) погашення міжбанківських кредитів, отриманих банком;

д) емісія депозитних сертифікатів;

ж) продаж ліквідних активів.


 1. Оберіть дії менеджера, що використовує метод випередження і відставання для управління валютною позицією, якщо прогнозується ревальвація гривні:

а) прискорення репатріації капіталу, прибутків та інших коштів;

б) сповільнення сплати основної суми боргу та відсотків в іноземній валюті;

в) дострокова оплата товарів та послуг;

г)сповільнення нарахування та сплати дивідендів в іноземній валюті;

д) прискорення строків конверсії іноземної валюти в національну валюту.


 1. Які фактори, що свідчать про появу проблемних кредитів, відносяться до групи нефінансових:

а) різкі зміни в діяльності клієнта;

б) нерегулярні та прострочені платежі за кредитом;

в) зниження якості забезпечення;

г) переговори з банком про зміну деяких пунктів кредитного договору;

д) використання разових джерел погашення кредиту;

ж) зростання кредиторської заборгованості та товарно-матеріальних запасів клієнта.


 1. Оберіть ті характеристики, що відповідають активній стратегії управління портфелем цінних паперів банку:

а) відсутність значних оборотів з купівлі-продажу цінних паперів.

б) використання технічного аналізу;

в) короткостроковий характер інвестицій;

г)високий рівень диверсифікації портфелю ;

д) мінімальні витрати на аналітичну підтримку;

ж) активна купівля - продаж цінних паперів.


 1. Дюрація портфелю активів банку складає 2,56 роки. Сукупні активи – 83175 тис. грн.; зобов’язання – 58747 тис. грн. Якою має бути дюрація зобов’язань для захисту банку від процентного ризику:

а) 6,44 роки;

б) 2,32 роки;

в) 3,62 роки;

г) вірної відповіді нема.


 1. Визначте вартість капіталу, сформованого шляхом випуску звичайних акцій. Сума емісії – 10 млн. грн. Номінальна ціна – 1 грн. Розмір дивідендів – 0,25 грн. на аналогічні акції банку, причому вони зростають на 0,4% щорічно. Витрати на випуск та емісію становлять 4,3% від суми емісії.

а) 15,65%;

б) 26,52%;

в) 36,12%;

г) вірної відповіді нема.


 1. Якщо банком використовується метод умовного ціноутворення депозитів, які з цих умов збільшують процентну ставку за депозитами:

а) можливість довкладання;

б) нарахування простих процентів;

в) нарахування складних процентів;

г) виплата процентів в кінці строку договору;

д) виплата процентів щомісяця;

ж) ці умови не вливають на розмір проценту за депозитом.


 1. Який метод управління активами та пасивами передбачає окреме управління залученням та розміщенням фінансових ресурсів:

а) метод об’єднання джерел фондів;

б) метод розподілу джерел фондів;

в) збалансований метод;

г) всі відповіді вірні.


 1. Оберіть правильний варіант відповіді:

а) за делькредерним страхуванням страхувальник – позичальник, об’єкт страхування – майнова відповідальність позичальника перед банком за своєчасне і повне погашення кредиту і процентів за ним;

б) за делькредерним страхуванням страхувальник – банк, а об’єкт страхування –відповідальність усіх чи окремих позичальників за своєчасне і повне погашення кредиту і процентів за ним;

в) за делькредерним страхуванням страхувальник – позичальник, а об’єкт страхування –відповідальність усіх чи окремих позичальників за своєчасне і повне погашення кредиту і процентів за ним.


 1. Який тип дивідендної політики забезпечує високі темпи розвитку банку:

а)залишкова політика дивідендних виплат;

б) політика стабільного розміру дивідендів з надбавкою в певні роки;

в) політика стабільного співвідношення дивідендних виплат.

г) політика постійного зростання дивідендних виплат.


 1. Як зміниться вартість капіталу від випуску звичайних акцій, якщо знизилась ринкова ціна звичайної акції:

а) зросте;

б) знизиться;

в) залишиться без змін;

г) точно визначити неможливо.


 1. Максимальний розмір великих кредитних ризиків визначається в %% від

а)регулятивного капіталу банку

б) сукупних активів банку

в)статутного капіталу банку

г) чистих активів банка

д) власного капіталу банку


 1. Незбалансоване за строками управління активами та пасивами обов’язково супроводжується:

а) зростанням ризиків;

б) зростанням доходів;

в) зниженням ризиків та зростанням доходів;

г) все залежить від кон’юнктури ринку.

 1. Показник мультиплікатору капіталу – це відношення:

а) основного капіталу до загальних активів;

б) середніх активів до власного капіталу;

в) власного капіталу до активів, зважених на ризик;

г) власного капіталу до середніх активів.


 1. Назвіть наслідки зростання курсу іноземної валюти при короткій відкритій валютній позиції:

а) отримання додаткових доходів;

б) отримання збитків;

в) зміна курсу іноземної валюти не впливає на фінансові результати діяльності банку.


 1. Відповідно до законодавства України кредитні операції за ступенем ризику поділяються на:

а) стандартні; проблемні;

б) стандартні;субстандартні; безнадійні; проблемні;

в) бланкові та забезпечені;

г) стандартні; під контролем; субстандартні; сумнівні; безнадійні


 1. Відкрита валютна позиція – це…

а) активи в валюті більше пасивів в валюті;

б) пасиви в валюті більше активів в валюті;

в) активи в валюті дорівнюють пасивам в валюті;

г) всі відповіді вірні


 1. Метод визначення розміру капіталу, що не враховує зміни у вартості активів та пасивів:

а) оцінка капіталу за ринковою вартістю;

б) оцінка капіталу за балансовою вартістю;

в) визначення капіталу банку за вимогами регулюючих органів;

г) вірної відповіді нема.


 1. Норматив платоспроможності визначається як співвідношення:

а) основного капіталу до активів, зважених за рівнем ризику;

б) регулятивного капіталу до активів, зважених за рівнем ризику;

в) регулятивного капіталу до загальних активів;

г) основного капіталу до загальних активів.


 1. Спостереження за ходом реалізації фінансових завдань, встановлених планових фінансових показників та нормативів передбачає

а) фінансовий аналіз;

б) фінансовий контроль;

в) фінансове регулювання;

г) всі відповіді вірні.


 1. Поточне фінансове планування передбачає:

а) розробку фінансової політики за всіма основними напрямками діяльності банку;

б) розробку бюджетів та платіжних календарів;

в) розробку плану доходів та витрат та балансового плану.


 1. Який спосіб залучення капіталу банку є найбільш дорогим?

а) емісія звичайних акцій;

б) емісія привілейованих акцій;

в) чистий прибуток;

г) вірної відповіді нема.


 1. Які фактори, що свідчать про появу проблемних кредитів, відносяться до групи фінансових:

а) нерегулярні та прострочені платежі за кредитом;

б) затримка в наданні фінансової звітності;

в) зниження якості забезпечення;

г) використання разових джерел погашення кредиту;

д) несприятливі зміни в обсягах продаж, прибутку, потоках готівки позичальника;

ж) припинення контактів з працівниками банку.


 1. Оберіть з наведеного переліку основні джерела попиту на ліквідні кошти в банку:

а) надходження коштів на рахунки фізичних та юридичних осіб;

б) виплата відсотків за депозитними та не депозитними ресурсами;

в) залучення коштів на грошовому ринку;

г) отримання заявок про надання кредиту від платоспроможних клієнтів;

д) продаж активів;

ж) сплата податків та обов’язкових зборів


 1. Які характеристики з перелічених не відповідають пасивній стратегії управління портфелем цінних паперів банку:

а) відсутність значних оборотів з купівлі-продажу цінних паперів.

б) мінімальні витрати на аналітичну підтримку;

в) короткостроковий характер інвестицій;

г) значні витрати на управління портфелем;

д) активна купівля-продаж цінних паперів;


 1. Визначте тип банку як інвестора залежно від цілей інвестування:

а) якщо ціль формування портфелю цінних паперів – захист від інфляції, то банк...

б) якщо ціль формування портфелю цінних паперів – забезпечення швидкого зростання інвестованих коштів, то банк є....

в) якщо ціль формування портфелю цінних паперів – тривале вкладення капіталу та забезпечення його зростання, то банк...

г) якщо ціль формування портфелю цінних паперів – отримання контролю над компанією та отримання прибутку від власності, то банк є...


 1. Оберіть з наведеного переліку основні дії банку у випадку дефіциту ліквідних коштів в плановому періоді:

а) планування закінчення строків угод за активними операціями в цьому періоді;

б) планування закінчення строків угод за пасивними операціями в цьому періоді;

в) зниження обсягу залучення коштів з фінансових ринків;

г) плановий продаж ліквідних активів;

д) використання надлишку ліквідності з попередніх часових інтервалів, що інвестовані в активи зі строком погашення в даний період.


 1. Міжбанківські кредити продаються за ринковою ставкою, що дорівнює 6,25%. Витрати на укладання угоди становлять 0,25% від суми угоди. Норма обов’язкового резервування за ресурсом такого виду складає 3%. Визначте вартість міжбанківського кредиту для банку:

а) 6,5%;

б) 6,6%;

в) 6,7%

г) вірної відповіді нема.


 1. Як вплине на маржу банку зміна ринкової ставки проценту за наявності негативного дисбалансу активів та пасивів:

а) маржа зросте;

б) маржа знизиться;

в) маржа не зміниться;

г) точно визначити неможливо.


 1. Метод визначення потреби банку в ліквідних коштах, за яким оцінюється різниця між залученням та використанням коштів в плановому періоді – це:

а) метод джерел та використання коштів;

б) метод структури коштів;

в) метод показників ліквідності;

г) метод розподілу джерел фондів.

 1. Показник прибутку на активи банку – це відношення:

а) прибутку до виплати податків до середніх активів;

б) прибутку до виплати податків, зважених за рівнем ризику;

в) чистий прибуток до середніх активів;

г) чистий прибуток до активів, зважених за рівнем ризику.


 1. Який метод ціноутворення банківських депозитів враховує кількість послуг, якими користуються клієнти банку:

а) багатофакторний метод ціноутворення;

б) умовне ціноутворення;

в) ринковий спосіб ціноутворення;

г) вірні відповіді а) та б).


 1. Метод визначення розміру капіталу, за яким можливо включення до його складу компонентів, що завищують його розмір - це:

а) оцінка капіталу за ринковою вартістю;

б) балансова вартість капіталу банку;

в) регулятивна вартість капіталу банку.


 1. Як вплине на маржу банку зміна ринкової ставки проценту за наявності негативного дисбалансу активів та пасивів:

а) маржа зросте;

б) маржа знизиться;

в) маржа не зміниться;

г) вірної відповіді нема.


 1. Розподіл ресурсів банку між різноманітними видами активів, які безпосередньо не пов'язані між собою – це:

а) лімітування;

б) хеджування;

в) диверсифікація.


 1. Банк, що не має валютних активів, відкриває кредитну лінію для клієнта на 1 млн. $$. Валютний ризик за даною операцією:

а) виникає одразу по факту відкриття лінії;

б) не виникає.

в) виникає в момент реальної видачі грошових коштів позичальнику


 1. Який з перелічених типів дивідендної політики відповідає банку з консервативною стратегією:

а) політика максимального розміру дивідендів;

б) політика стабільного розміру дивідендів;

в) політика стабільного співвідношення дивідендних виплат.


 1. Визначення значень внутрішніх показників та нормативів, що регулюють ступінь ризику банківських операцій передбачає:

а) фінансовий аналіз;

б) фінансовий контроль;

в) фінансове регулювання;

г) фінансове планування.


 1. Бюджет, що розробляється на визначений період, по завершенню якого процедура розробки бюджету повторюється – це:

а) періодичний бюджет;

б) послідовний бюджет;

в) бюджет з нуля.


 1. Який процентний ризик виникає в тому випадку, якщо ставки залучення коштів і ставки розміщення «плавають» відносно один одного:

а) ризик переоцінки:

б) базисний ризик;

в) ризик опційності;

г) економічний ризик.


 1. Оберіть з переліку дії банку у випадку надлишку ліквідних коштів:

а) забезпечення максимально можливого обсягу ліквідних активів в плановому періоді;

б) планування закінчення строків угод за пасивними операціями в плановому періоді;

в) планування закінчення строків угод за активними операціями в плановому періоді;

г) планування залучення коштів з фінансового ринку в плановому періоді;

д) плановий продаж ліквідних активів;

ж) укладання угод за активними операціями з закінченням строку дії в інші часові інтервали.


 1. Оберіть дії менеджера, що використовує метод випередження і відставання для управління валютною позицією, якщо прогнозується девальвація гривні:

а) сповільнення процесів репатріації капіталу, прибутків та інших надходжень;

б) прискорення виплати основної суми боргу та відсотків в іноземній валюті;

в) затримка оплати товарів та послуг в іноземній валюті за укладеними контрактами;

г) прискорення надходження коштів в іноземній валюті до капіталу банку;

г) сповільнення нарахування та сплати дивідендів акціонерам банку.


 1. Оберіть ті характеристики, що відповідають пасивній стратегії управління портфелем цінних паперів банку:

а) довгостроковий характер інвестицій;

б) незначна диверсифікація портфелю цінних паперів;

в) мінімальні витрати на аналітичну підтримку;

г) значні витрати на управління портфелем;

д) активна купівля-продаж цінних паперів;

ж) гра на підвищення з недооціненими цінними паперами;

 1. Визначите вид операції:

а) банк купує 1 млн. евро 6 серпня з валютуванням на 6 серпня _________

б) банк купує 10 млн. доларів. Одночасно зі спотовою покупкою він проводить форвардний продаж доларів за евро з валютуванням на день, що збігається з датою погашення інвестицій у доларах ________________________

в) банк купує евро на Лондонській валютній біржі за курсом 0,6 евро за долар з одночасним їхнім продажем на Токійській біржі за курсом 0,62 евро за долар._______________________________________________________________

 1. В які активні операції повинні спрямовуватись кошти, отримані з короткострокових джерел, якщо банк використовує метод об’єднання джерел коштів:

а) короткострокові;

б) довгострокові;

в) обмежень за строками не існує.


6 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

№ пор.

Бібліографічне описання

Кількість примірників

УДККолодізєв О.М., Чмутова І.М., Губарєва І.О. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері: Навчальний посібник.- Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004.- 408 c.

19

658.012.4

К61Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник.- К.: Слово, 2004.- 296 c.

31

658.012.4

Л93Сало І.В., Криклій О.А. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007.- 314 c.

150

658.012.4

С16

Додаткова література

№ пор.

Бібліографічне описання

Кількість примірників

УДКРоуз П.С. Банковский менеджмент: Пер.с англ.со 2-го изд. .- М.: Дело, 1997.- 768 с.

28

658.012.4:336.71

Р58Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. — М.: Catallaxy, 1994.

9

УДК 336.71

С38
1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу (для студентів 3 курсу спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»)....
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи
Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи з курсу «Фінанси» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи
Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів заочної...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни "виконавче провадження" для студентів спеціальності 060101
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни “Виконавче провадження” для студентів спеціальності 060101...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconЄ. В. Доронін О. Ю. Нікітченко методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” для студентів 4 курсу заочної форми...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconЄ. В. Доронін О. Ю. Нікітченко методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу "Прогнозування" (для студентів 3 курсу заочної форми...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconХарківська національна академія міського господарства доронін Є. В. Нікітченко О. Ю. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” для студентів 3 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи