Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 73.33 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата01.09.2012
Розмір73.33 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки та менеджментуІндекс: Н 7–7.050208-55

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Проректор університету з навчальної роботи

__________________ М. Кулик

“_____”______________ 2005 р.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

МИТНА ЛОГІСТИКА”


^

Напрям: 0502 “Менеджмент”


Спеціальність 6.050200 “Логістика”Всього годин

81

в тому числі аудиторних

34Залік

7 семестр
КИЇВ 2005


Навчальна програма дисципліни “Митна логістика” складена на основі навчального плану спеціальності 6.050200 “Логістика”, №НБ – 7 – 208/01, затвердженого 22.03.2004 р.


Навчальну програму склали:


Завідувач кафедри логістики

доцент М.Григорак


асистент О.Гармаш


Навчальна програма обговорена та ухвалена на засіданні кафедри логістики протокол № 17 від 28.04.2005р.

Завідувач кафедри ___________________ М.Григорак


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту економіки та менеджменту, протокол №_____ від “_____”____________2005р.


Голова НМРР О.Бондаренко“ЗГОДЕН”

Декан факультету

менеджменту та логістики


____________ С.Лукін


“___” ___________2005 р.

“ЗГОДЕН”

Директор інституту

Економіки та менеджменту


____________ В.Щелкунов


“___” ___________2005 р.
 1. ^ Пояснювальна записка

Дисципліна “Митна логістика” є необхідною дисципліною для підготовки спеціалістів з логістики, оскільки для рішення професійних задач з управління матеріальними потоками, ефективного розподілу потоків вантажів видами транспорту, належного оформлення експортно-імпортних документів необхідні знання із митної логістики.


Основною метою викладення дисципліни є забезпечення достатнього рівня підготовки спеціалістів з логістики для прийняття рішень з організації митних робіт, формування у спеціалістів з логістики системи наукових знань в області митної логістики у сучасних умовах роботи митного комплексу України, навичок вибору маршруту перевезень, що відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики спеціаліста даного напряму.

Головною задачею вивчення дисципліни, є: набуття студентами знань про митну структуру України та про особливості розподілу ліцензійних складів за видами діяльності; створення в уявленні студентів цілісної картини з належного оформлення митних вантажів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • розподіл та тенденції розвитку логістичних операторів в Україні,

 • порядок оформлення експортно-імпортних операцій;

 • роль митних процедур в логістиці;

 • порядок та умови переміщення товарів в митних режимах;

 • митно-тарифне регулювання при експорті та імпорті товарів;

 • митне оформлення товарів і транспортних засобів;

 • митний контроль товарів і транспортних засобів;

 • зберігання товарів та інших предметів під митним контролем. Митні склади;

 • умови поставки експортно-імпортних товарів та їх вплив на митні процедури;

 • автоматизовані системи митного оформлення та контролю,

вміти :

 • оформлювати документи для супроводу вантажу та митне очищення;

 • управляти потоками митної переробки вантажів в регіоні;

 • користуватися сучасними програмними продуктами для оформлення експортно-імпортних операцій.

Митна логістика як наукова дисципліна сформувалася на стику багатьох наук шляхом інтеграції окремих її елементів. Дисципліна „Митна логістика” базується на дисциплінах „Основи зовнішньоекономічної діяльності”, „Інформатика та комп’ютерна техніка”, „Взаємодія видів транспорту”, „Логістика”, „Транспортне право”.

Митна логістика широко використовує основи логістики. Знання набуті під час вивчення дисципліни „Митна логістика” застосовуються у таких дисциплінах як „Управління ризиками в логістиці”, „Управління логістичними проектами”, „Функціональна логістика”, „Інтегровані матеріальні потоки”.


^ 2. Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Логістична та інші функції митної діяльності

Тарифно-регулююча функція митної діяльності. Інформаційно-аналітична функція митної діяльності. Контрольно-пропускна функція митної діяльності. Фінансово-економічна функція митної діяльності. Логістична функція митної діяльності. Виховна та правова функція митної діяльності. Митна політика, митна справа, митна процедура. Митно-логістичний комплекс як об’єкт митної логістики. Комплексна структура митно-логістичного комплексу. Організаційно-українська та територіальна структура митно-логістичного комплексу. Завдання логістичного вивчення митної діяльності.

^
Тема 2. Митна переробка вантажів як потоковий процес

Митно-логістична діяльність за часів Київської Русі і Козацько-гетьманської держави. Митно-логістична діяльність в Україні за часів Руської імперії. Митно-логістична діяльність в УНР. Митно-логістична діяльність в УССР. Митно-логістична діяльність в незалежній Україні. Потоки митної переробки вантажів: сутність, структура. Міжнародні комерційні операції. Методи експортно-імпортних операцій та їх зв’язок з митними процедурами.


^ Тема 3. Зовнішня торгівля України та її митно-логістичне супроводження

Роль зовнішньої діяльності в економічному розвитку України. Товарна структура зовнішньої торгівлі України товарами та послугами. Географічна структура зовнішньої торгівлі України і митно-логістичні проблеми. Шляхи вдосконалення митно-логістичного супроводження зовнішньої торгівлі України. Сутність та функції міжнародних транспортних коридорів. Створення в Україні національної мережі міжнародних транспортних коридорів та завдання митної логістики. Формування євро регіонів з участю України: митно-логістичні проблеми.

^
Тема 4. Логістична характеристика митних режимів

Види та класифікація митних режимів. Характеристика основних митних режимів як форм організації потоків митної переробки вантажів. Митна переробка вантажів при імпорті товарів. Інформаційні технології митної переробки вантажів. Логістизація процесів реалізації митних режимів. Принципи організації митної справи. Розрахункові методи в логістичній організації митної справи.

^
Тема 5. Митна логістика вільних економічних зон в Україні

Поняття та функції вільних економічних зон. Класифікація видів вільних економічних зон. Передумови створення вільних економічних зон в Україні. Спеціальні (вільні) економічні в Україні та особливості митно-логістичної діяльності. Науково-технологічні зони, технологічні парки та території пріоритетного розвитку в Україні.

^ Тема 6. Формування митних логістичних систем та їх інформаційне забезпечення

Системний підхід до логістизації митної переробки вантажів. Ієрархія логістичних систем митної переробки вантажів. Мікрологістичні та макрологістичні системи митної переробки вантажів. Квазілогістична система митної переробки вантажів. Роль інформатизації в митній логістиці. Структура інформаційного забезпечення логістичної системи митної переробки вантажів. Організаційне, методичне, інформаційне, програмне забезпечення Єдиної автоматизованої системи Митної служби України. Базові інформаційні технології митної переробки вантажів. Організаційні та економічні передумови впровадження інформаційних технологій митної обробки вантажів. Критерії інформаційно-логістичної субоптимізації митної переробки вантажів.


^ Тема 7. Управління потоками митної переробки вантажів в регіоні
Функції митної служби та їх зв’язок з митною переробкою вантажів. Організаційна структура регіонального митного управління. Українська структура регіональної митниці. Організаційно-управлінська структура Митної служби України.


^ 3. Список основної рекомендованої літератури:

 1. Митний кодекс України.­­–К.: 2004.

 2. Коцан Н.Н. Геополітичне положення території України як передмова розвитку митної діяльності. //Географія і сучасність. Зб.наук.пр.НТУ ім..М.П.Драгоманова.–К., 2000.–Вип..4.–с.213-223

 3. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.:Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 378 с.

 4. Морозов С.Н. и др. Транспорт в международных экономических отношениях. Учебн. пособие. – М.: МАДИ, 1988. - 80 с.

 5. Николаев Д.С. Транспорт в международных экономических отношениях. Проблемы экономики и организации товародвижения в мировых хозяйственных связях. – М.: Международ. отношения. – 1984. - 240с.

 6. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные та интермодальные перевозки: Учеб.пособие. – М.:Рос.Консульт.2001. – 368 с.

 7. Сівіченко І.Ю., Кухарська Н.О., Левицький М.А. Вільні економічні зони.– К.,2002.

 8. Стаханов Д.В., Стаханов В.Н. Таможенная логистика. – М., 2000.

 9. Коцан Н.Н. Контрольно-пропускна, фінансово-економічна та логістична функції митної діяльності України. //Географія і сучасність. Зб.наук.пр. НТУ ім. М.П.Драгоманова.–К., 2002.–Вип..7.–с.188-196.

 10. Єдина транспортна система: Навчальний посібник /Ю.В.Соболєв, В.Л.Дикань, О.Г.Дейнека, І.М.Писаревський, Л.О.Поздянкова. – Х.: ООО “Олант”, 2002. – 288с.

 11. СМИРНОВ І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір. – К.:ВГЛ Обрії, 2004. – 335 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи