Затверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика icon

Затверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика
Скачати 78.16 Kb.
НазваЗатверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика
Дата27.08.2012
Розмір78.16 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету Слов’янський коледж Національного авіаційного університету


Затверджую

Начальник ВСП НАУ СКНАУ

___________С.О. Завгородній

“____”_____2012


Програма

Математика

для вступників на основі базової загальної середньої освіти


Погоджено

Заст.начальника коледжу з НР

__________Т.К. Лисак

“____”_____2012


Розробив і склав:

викладач вищої

кваліфікаційної категорії

_______О. В. Черскова


2012
^

Пояснювальна записка


Програма з математики для вступників до вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник (вміти правильно їх використовувати при розв'язанні задач, посилатися на них при доведенні). У другому розділі вказано теореми, які треба вміти доводити. У третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички, якими має володіти вступник.

На іспиті з математики вступник до вищого навчального закладу повинен показати:

 • чітке знання означень, математичних понять, термінів, формулювань правил, ознак, теорем, передбачених програмою, вміння доводити їх;

 • вміння точно і стисло висловити математичну думку в письмовій формі, використовувати відповідну символіку;

 • впевнене володіння практичними математичними вміннями і навичками, передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв'язанні задач і вправ.

Вступне випробування проводиться у формі екзамену.

Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв і гімназій. Кожен екзаменаційний білет складається з двох частин.

У першій частині пропонується 5 завдань в тестовій формі, в яких надається чотири відповіді Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт записав правильну відповідь.

Правильне розв’язання кожного із завдань оцінюється одним балом.

^ Друга частина білета складається з 3 завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання другої частини вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт навів розгорнутий запис розв’язання завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь.

Правильне розв’язання першого і другого із завдань другої частини оцінюється двома балами, а останнє завдання трьома балами. У деяких випадках за часткове виконання завдання другої частини нараховується один бал (якщо знайдено один з двох розв’язків системи рівнянь, якщо зроблена помилка при виконанні арифметичних обчислень на останньому етапі розв’язання і т.п.)

Сума балів, нарахованих за правильно виконані абітурієнтом завдання, переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання досягнень абітурієнтів за спеціальною шкалою.

Систему нарахування балів за правильно виконане завдання для оцінювання робіт абітурієнтів наведено в таблиці 1:

Таблиця 1

Номери завдань

Кількість балів

Всього

1.1 – 1.5

по 1 балу

5 балів

2.1 – 2.2

по 2 бали

4 бали

2.3

3 бали

3 бали

Усього балів
12 балів


Кількість набраних балів абітурієнтом дорівнює оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень

Формулювання завдань абітурієнти переписують. Виправлення і закреслення в тестовій частині вважається помилкою. Виправлення і закреслення в оформленні розв’язання завдань другої частини, якщо вони зроблено акуратно, не є підставою для зниження оцінки.

^

I. Основні математичні поняття і факти

Арифметика, алгебра

 1. Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Додавання, віднімання, множення та ділення натуральних чисел.

 2. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні натурального числа. Парні і непарні числа. Ознаки подільності на 2, 5, 3, 9, 10. Ділення з остачею. Прості і складені числа. Розкладання натурального числа на прості множники. Найбільший спільний дільник, найменше спільне кратне.

 3. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний дріб. Ціла та дробова частина числа. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Середнє арифметичне кількох чисел. Основні задачі на дроби.

 4. Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь та його властивості.

 5. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Формули скороченого множення.

 6. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена (на прикладі квадратного тричлена).

 7. Поняття функції. Способи завдання функції. Область визначення, область значень функції. Функція, обернена до даної.

 8. Графік функції.

 9. Означення і основні властивості функцій: лінійної y = kx + b, квадратичної у = ax2+ bх + с, степеневої у = хn.

 10. Рівняння. Розв'язування рівнянь, корені рівняння. Рівносильні рівняння. Графік рівняння з двома змінними.

 11. Нерівності. Розв'язування нерівностей. Рівносильні нерівності.

 12. Системи рівнянь і системи нерівностей. Розв'язування систем. Корені системи. Рівносильні системи рівнянь.

 13. Арифметична та геометрична прогресії. Формула n-го члена і суми

n- перших членів прогресій.
Геометрія

 1. Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Кут, величина кута. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні прямі. Рівність і подібність геометричних фігур. Відношення площ подібних фігур.

 2. Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії.

 3. Вектори. Операції над векторами.

 4. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника.

 5. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їх властивості. Види трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника.

 6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; їх основні властивості.

 7. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорди, січні кола. Залежність між відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент.

 8. Центральні і вписані кути; їх властивості.

 9. Формули площ геометричних фігур: трикутника, прямокутника, паралелограма, квадрата, ромба, трапеції.

 10. Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і площа сектора.
^

II. Основні формули і теореми

Алгебра

 1. Функція у = ах + b, її властивості і графік.

 2. Функція у = k/х, її властивості і графік.

 3. Функція у = ах2 + bх + с, її властивості і графік.

 4. Формула коренів квадратного рівняння.

 5. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

 6. Властивості числових нерівностей.
Геометрія

 1. Властивості рівнобедреного трикутника.

 2. Властивості точок, рівновіддалених від кінців відрізка.

 3. Ознаки паралельності прямих.

 4. Сума кутів трикутника. Сума внутрішніх кутів опуклого многокутника.

 5. Ознаки паралелограма.

 6. Коло, описане навколо трикутника.

 7. Коло, вписане в трикутник.

 8. Дотична до кола та її властивість.

 9. Вимірювання кута, вписаного в коло.

 10. Ознаки рівності, подібності трикутників.

 11. Теорема Піфагора, наслідки з теореми Піфагора.

 12. Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції.

 13. Формула відстані між двома точками площини. Рівняння кола.
^

III. Основні вміння і навички


Вступник повинен уміти:

 1. Виконувати арифметичні дії над натуральними числами, десятковими і звичайними дробами; користуватися калькулятором і таблицями.

 2. Виконувати тотожні перетворення многочленів, алгебраїчних дробів, виразів, що містять степеневі функції.

 3. Будувати і читати графіки лінійної, квадратичної, степеневої функцій.

 4. Розв’язувати рівняння і нерівності першого і другого степеня, а також рівняння і нерівності, що зводяться до них; розв'язувати системи рівнянь та нерівностей першого і другого степеня і ті, що зводяться до них.

 5. Розв’язувати задачі за допомогою рівнянь і систем рівнянь.

 6. Зображати геометричні фігури на площині і виконувати найпростіші побудови на площині.

 7. Використовувати відомості з геометрії при розв'язуванні алгебраїчних, а з алгебри – геометричних задач.

 8. Виконувати на площині операції над векторами (додавання і віднімання векторів, множення вектора на число) і використовувати їх при розв'язуванні практичних задач і вправ.

^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

1.Знайдіть

А) Б) В) Г)

2. Чому дорівнює добуток коренів рівняння

А) 10 Б) 3 В) Г)

3. Виконайте віднімання

А) Б) В) Г)

4. У якій координатній чверті знаходиться вершина параболи

А) у І чверті Б) у ІІ чверті В) у ІІІ чверті Г) у ІV чверті

5. Яка з пар чисел є розв’язком системи рівнянь

А) Б) В) Г)

6. Спростіть вираз

7. Знайдіть область визначення функції

8. Діагональ рівнобічної трапеції поділяє висоту, проведену з вершини тупого кута, на відрізки завдовжки 10 см і 8 см. Знайдіть площу трапеції, якщо її менша основа дорівнює бічній стороні трапеції.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас. /М.І. Бурда, О.П. Вашуленко, Н.С. Прокопенко. – Х.: Гімназія, 2010.

 2. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. /Алгебра (підручник для класів з поглибленим вивченням математики) – : Гімназія, 2009.

 3. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. / Геометрія (підручник) – :Зодіак-ЕКО, 2009.

 4. Апостолова Г.В./ Геометрія (підручник) – :Генеза, 2009.

 5. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. / Геометрія (підручник) – : Гімназія, 2009.

 6. Бевз Г.П., Бевз В.Г. / Алгебра (підручник) – :Зодіак-ЕКО, 2009.

 7. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С./ Алгебра (підручник) – :Гімназія, 2009.

 8. Істер О.С. / Алгебра (підручник) – :Освіта, 2008.

 9. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижанівський О.Ф. / Геометрія (підручник) – :АН ГРО ПЛЮС, 2008.

 10. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. / Геометрія (підручник) – :Вежа, 2007.

 11. Кравчук В.Р., Янченко Г.М. / Алгебра (підручник) – :Підручники і посібники, 2007.Схожі:

Затверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика iconЗатверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика
...
Затверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика iconЗатверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика
...
Затверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика iconЗатверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика
...
Затверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика iconЛ. Б. Коваленко програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища та прикладна математика (Вища математика)» (для студентів 1 курсу денної...
Затверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика iconПогоджено начальник Головного управління освіти І науки В.І. Мирошниченко 26 квітня 2012 року Затверджую
Ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Затверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика iconЄ. С. Пахомова перший проректор Стадник Г. В. 2007р. Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Вища математика (вища та прикладна математика)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 030601...
Затверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 2011 р. Робоча програма навчальної дисципліни філософія
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету прикладної математики та інформатики за напрямом підготовки 040301...
Затверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика iconКафедра базових І спеціальних дисциплін характеристика тесту з навчальної дисципліни «Математика»
Підсумкова атестація з математики проводиться з метою перевірки рівня знань та вмінь слухачів відповідно до навчального плану для...
Затверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика iconПеченіжський ю.Є. Програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Затверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика iconПрограма всеукраїнської науково-практичної конференції 29 березня 2012 року Чернівці – 2012 оргкомітет конференції голова оргкомітету
Голова оргкомітету – Михайло Йозефович Бауер, начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи