Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
НазваДовідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
Сторінка2/7
Дата03.08.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

Формування системи професійних знань та вмінь. Випускник магістр повинен вміти обґрунтувати та розробляти програми спеціальних економічних досліджень, що включають спостереження, контроль та обробку інформації, аналіз та підготовку заключень, висновків і рекомендацій;


вести статистичну роботу по дослідженню та прогнозуванню економічної кон`юнктури;

готувати інформаційно-аналітичне забезпечення для регіональних систем стратегічного управління соціально-економічним розвитком;

моделювати економічну динаміку та коректно прогнозувати розвиток явищ та процесів;

використовувати методи багатомірного економічного аналізу для вирішення інноваційних соціально-економічних задач;

організувати підвищення кваліфікації співробітників по інноваційним напрямкам в управлінні трудовими ресурсами;

дотримуватися норм та етики роботи в колективі;

постійно удосконалювати професійну майстерність, бути здатним до самоосвіти.


Викладання. Кафедра забезпечує викладання таких професійно орієнтованих дисциплін, як «Гроші і кредит», «Банківські операції», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Фінансових облік у банку», «Аналіз банківської діяльності», «Безпека банківської діяльності», «Фінансовий менеджмент у банку», «Кредитний менеджмент», «Інвестиційне кредитування», «Ощадна справа», «Маркетинг у банку», «Проектне фінансування» та ін.


^ Ринок праці. Фахівці зі спеціальності «Банківська справа» можуть обіймати керівні посади топ-менеджерів банку, менеджерів у функціональних підрозділах банків та ін. Вони здатні виконувати організаційну, планову, управлінську, проектну, виконавчу, аналітичну, нормопроектну, обліково-статистичну, контрольну, інформаційну, навчально-методичну та науково-дослідну функції.


^ Додаткова інформація. В структурі підготовки фахівців зі спеціальності «Банківська справа» функціонують наступні магістерські програми:

  • «Аналітика банківських процесів»

  • «Банківський менеджмент».

Конкурентною перевагою магістерських програм є орієнтація їх на виключно індивідуальний підхід до студентів у процесі їх підготовки і вирішення ними ситуаційних задач, формування та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, за результатами виконання яких передбачено оприлюднення результатів досліджень через публікацію тез наукових доповідей або статей у фахових виданнях.

НАПРЯМ "Фінанси і кредит" (Оподаткування)


1. ОПОДАТКУВАННЯ


^ ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ОПОДАТКУВАННЯ»

Телефон (057) 702-18-35 E-mail: kafnalog@hneu.edu.ua

Факс (057) 70-20-717 Інтернет:----


Спеціальність «Оподаткування». Створена в 2003 році на базі фінансового факультету. Головна мета розвитку спеціальності "Оподаткування" - удосконалення системи підготовки висококваліфікованих фахівців, що здатні проводити науково-дослідну діяльність, викладати економічні дисципліни у вищих навчальних закладах, здійснювати виробничу, управлінську, аналітичну діяльність, працювати в органах державної податкової служби, виконуючи функції адміністрування податків, податкового контролю, аналізу податкової звітності та податкового аудиту, вирішувати питання організації податкової роботи на підприємствах і в організаціях, виконувати функції керівників податкових підрозділів підприємств та головних спеціалістів економічних підрозділів.


КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст, магістр (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з оподаткування, диплом магістра з оподаткування, диплом спеціаліста з оподаткування


^ Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

- магістр (2 роки)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

- магістр (2 роки)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік)

- магістр (2 роки)

^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Підготовка фахівців з оподаткування не тільки для податкових органів, але й для підприємств (організацій, установ). Акцент на компетентнісному підході, що передбачає формування у студентів вмінь та навичок вирішувати спірні питання в сфері оподаткування. Застосування активних та інтерактивних форм навчання. Можливість вибору студентами набору варіативних дисциплін. Залучення студентів до наукової роботи.


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

В процесі навчання студенти оволодівають наступними компетенціями: вести податковий облік та складати податкову звітність; володіти методами обчислення податкових зобов’язань, приймати оптимальні рішення щодо вибору доцільної системи оподаткування малого підприємництва, аналізувати та передбачати податкові наслідки здійснення різних господарських операцій, застосовувати різні методи податкового планування, володіти навичками адміністрування та податкового контролю, планувати та прогнозувати можливі наслідки застосування інструментів податкового регулювання на макро- та макрорівнях, застосовувати на практиці методи проведення судових експертиз.


ВИКЛАДАННЯ. При викладанні навчальних дисциплін до навчального процесу залучаються провідні фахівці податкових органів, податкові консультанти, представники спеціалізованих бухгалтерських та податкових видань.


^ РИНОК ПРАЦІ. – податкові органи, фінансові установи, консалтингові компанії, підприємства різних форм власності, аудиторські фірми, науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади,


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з спеціальністю "Оподаткування" здійснюється за наступними магістерськими програмами:

- «Податкове планування та регулювання»

- «Податкове адміністрування та контроль»

- «Корпоративний податковий менеджмент»

^ ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ»____________________________________________________

Телефон (057)702-18-36 (дод.4-69)

E-mail: kaffinsv@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-17

Сайт ХНЕУ:


Спеціальність «Фінанси і кредит» забезпечує підготовку фахівців з фінансів та включає вивчення професійно-орієнтовних дисциплін, що відображають спеціалізацію кафедри, враховуючи інтереси роботодавців та студентів. Фаховими дисциплінами кафедри є «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий ринок», «Страхові послуги», «Соціальне страхування», «Страховий менеджмент», «Основи фінансового моніторингу», «Іпотечний ринок», «Міжнародні фінансові ринки», «Управління активами», «Основи наукових досліджень» та «Методологія наукових досліджень» та ін.


КВАЛІФІКАЦІЯ

  • бакалавр, магістр (денна форма);

  • магістр (заочна форма).

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

Дипломи державного зразка: диплом бакалавра з фінансів, диплом магістра (кваліфікація магістр з фінансів).

Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки), магістр (1,5 роки).

заочна форма (на базі вищої освіти): бакалавр (5 років), спеціаліст (1 рік), магістр – (2 роки).


^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ – Стратегія підготовки студентів ґрунтується на практичній спрямованості знань та індивідуалізації навчання. Навчальна програма орієнтована на підготовку спеціалістів із знаннями та навичками, необхідними для успішної роботи у фінансових установах, зокрема банках, кредитних спілках, страхових компаніях, недержавних пенсійних фондах, ломбардах, лізингових та факторингових компаніях, компаніях з управління активами та інших підприємствах. На кафедрі виконуються інноваційні магістерські роботи на замовлення роботодавців та органів державного управління.


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється при впровадженні прогресивних форм і методів у навчальному процесі з використанням персональних навчальних систем, супроводжується постійним оновленням теоретичного і методичного рівня лекційного матеріалу, розробкою індивідуальних завдань для розширення рівня інформаційного навантаження та пошуку сучасних форм вирішення фінансових завдань. Для поглиблення практичної спрямованості навчальних дисциплін передбачено застосування сучасних навчальних технологій для розробки ситуаційних завдань, кейс-технологій, семінарів-дискусій, ділових ігор та інших форм моделювання фінансових сценаріїв. Контроль за якістю навчальних занять студентів здійснюється з уточненням та стандартизацією підходів щодо структури білетів за дисциплінами, що вивчаються, та поточного модульного контролю, розробкою екзаменаційних білетів з поділом на різні види завдань, а також деталізованих критеріїв оцінювання знань студентів.

Базові курси спрямовані на підготовку студентів до неперервного професійного зростання через науково-продуктивне навчання, ознайомлення студентів із принципами і методами наукової діяльності, професійного самовдосконалення і самоорганізації.

Студенти постійно беруть участь і перемагають на Міжнародних та Всеукраїнських, Регіональних студентських наукових і професійних конкурсах та олімпіадах.


ВИКЛАДАННЯ. Професорсько-викладацький склад кафедри: Внукова Н.М. – завідувач кафедри, д.е.н., проф., відмінник освіти України, Смоляк В.А. – к.е.н., доц., Андрійченко Ж.О. – к.е.н., доц., Медведєва І. Б. – к.е.н., доц., Притула Н.І. – к.е.н., викл., Бажанов О.Є. – викл., Дубовик А.О. – викл., Погосова М.Ю. – викл., Бондаренко А.В. – викл.

^ РИНОК ПРАЦІ. Успішна взаємодія з партнерами – фінансовими установами ринку фінансових послуг, органами державного регулювання та бізнес-структурами дозволить вирішувати проблеми працевлаштування випускників, забезпечувати контроль за якістю їхньої підготовки, прогнозувати потребу у фахівцях з фінансів, удосконалювати зміст професійних програм відповідно до вимог ринку праці та підвищувати конкурентоспроможність українських фахівців на європейському і світовому ринку праці.


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Фінанси і кредит» функціонують наступні магістерські програми:

- «Фінансовий менеджмент» (денна та заочна форми навчання);

- «Менеджмент фінансових послуг».


^ ВИПУСКОВА КАФЕДРА «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ»

Кафедра управління фінансовими послугами створена 12 липня 2007 року для підготовки спеціалістів для ринку фінансових послуг та забезпечення викладання профільних дисциплін для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Кафедра забезпечує підготовку кадрів для ринку фінансових послуг, потреба в яких є:

  1. тис. осіб для банківської системи; 60 тис. осіб для страхування; понад 1 тис. осіб для фінансового лізингу; понад 1 тис. осіб для кредитних спілок; понад 5 тис. осіб для інших сфер ринку фінансових послуг; декілька спеціалістів з фінансового моніторингу в кожну фінансову установу.

^ Завдання кафедри:

підготовка магістрів;

підвищення кваліфікації працівників фінансових установ, зокрема з фінансового моніторингу;

підготовка і захист дисертаційних робіт;

виконання науково-дослідницьких робіт;

проведення конференцій, форумів, семінарів з представниками ринку фінансових послуг та з викладачами;

розширення міжнародного співробітництва;

співпраця з органами місцевого самоврядування зі стратегічного розвитку території;

поширення досвіду співпраці з фінансовими установами та нових технологій навчання;

значне розширення баз практики та стажування студентів у фінансових установах;

формування науково-економічної продукції для потреб ринку фінансових послуг.

Наукова діяльність сполучена з профілем кафедри і спрямована на виконання фундаментального дослідження з розвитку фінансових послуг для забезпечення виявлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва, виконання досліджень у сфері фінансового моніторингу, формування довіри на ринку фінансових послуг.

За останні три роки колективом кафедри видано 4 навчальних посібники (із них 3 з грифом Міністерства освіти та науки України) та понад 24 науково-методичних розробки, 1 конспект лекцій, 5 монографій.

Викладачі кафедри є переможцями районного конкурсу «Молода людина року» в 2008 та 2009 роках..


^ ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Фахівець зі спеціальності «Фінанси і кредит» готується за навчальними планами IV рівня акредитації до виконання сукупності таких видів діяльності, як фінансово-управлінська, фінансово-аналітична, інвестиційна та науково-дослідницька робота на ринку фінансових послуг України.

За спеціальністю "Фінанси і кредит" студенти отримують знання із менеджменту фінансових послуг, страхової справи, фінансового консалтингу, управління активами, податків, ревізії і контролю.

Спеціальність "Фінанси і кредит" ставить за мету підготувати керівників та фінансових менеджерів, що володіють мистецтвом управління банківськими та небанківськими фінансовими установами, фінансами підприємств, тощо. Дана спеціальність дозволяє сформувати економічну еліту України, шляхом набуття спеціалістами компетенцій у знанні сучасних методів фінансового антикризового управління, фінансових інструментів та ін.

Випускники спеціальності “Фінанси і кредит” є висококваліфікованими фахівцями у сфері фінансів, фінансового менеджменту, фінансового аналізу, фінансового моніторингу.

Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових послуг, особливості у сфері міжнародних фінансів ринків, розробляти та вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері фінансів, в фінансових установах, зокрема, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, недержавних пенсійних фондах, компаніях з управління активами, підприємствах, в науково-дослідних установах тощо.

Можливе місце роботи: фахівець зі страхування, фахівець з управління активами, керівник фінансового відділу, фахівець з корпоративного управління, фахівець з фінансового моніторингу. працювати в державних, сумісних, приватних підприємствах різних галузей народного господарства, банках, страхових, ми.

^ Харківський національний економічний університет

Факультет Менеджменту та маркетингу


61001, м. Харків, проспект Леніна 9-а

Факультет МіМ

Телефон (057) 702-18-26


^ Рік заснування 1930


Тип навчального закладу державний


Декан факультету Тімонін Олександр Михайлович, професор


Кафедри

Менеджменту

Економіки та маркетингу

Економіки, організації та планування діяльності підприємства

Менеджменту та бізнесу

Логістики

Техніки та технології

Безпеки життєдіяльності


^ Чисельність студентів понад 1000 осіб


Додаткова інформація

На факультеті ведеться підготовка фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- бакалавр за напрямками «Менеджмент» та «Маркетинг» за такими професійними спрямуваннями: менеджмент організацій; адміністративний менеджмент; логістика, бізнес-адміністрування, менеджмент інноваційної діяльності та маркетинг.

- магістр за такими спеціальностями: 8.050201 – менеджмент організацій; 8.050108 – маркетинг; 8.000007 – адміністративний менеджмент; 8.050208 – логістика, 8.000013 – бізнес-адміністрування, 8.050209 – менеджмент інноваційної діяльності.

Відмінною рисою навчання на факультеті сьогодні є ґрунтовна підготовка студентів в області економіки та менеджменту, технології виробництва, іноземних мов, наскрізна комп’ютерна підготовка, у відповідності з якою наші випускники стають кваліфікованими користувачами прикладних програм, систем підтримки управлінських рішень, що є необхідним для сучасних керівників підприємств будь-якого виду діяльності та форми власності, а також практична підготовка на провідних промислових підприємствах України, науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку України, банках, державній адміністрації, консалтингових фірмах, органах регіонального управління.


^ 1. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ


ВИПУСКОВА КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ»

Телефон (057) 702-02-65

E-mail: kaf-men@ukr.net

Інтернет: http://www.hneu.edu.ua/ua/education/facultet/mim/kaf-bip.html


Спеціальність «Менеджмент організацій» розрахована на абітурієнтів, які бажають набути знання, навички та компетенції для організації та управління підприємствами. Головна мета підготовки менеджерів за спеціальністю «Менеджмент організації» полягає в формуванні висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності виробничих підприємств великого та малого бізнесу відповідно до потреб національної економіки.


КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з менеджменту, диплом магістра з менеджменту організацій, диплом спеціаліста (кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організацій)


^ Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1 рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5 років); - спеціаліст (1 рік).


^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Спеціальність «Менеджмент організацій» є універсальною, випускник може працювати менеджером на підприємствах та в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління.


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

У процесі навчання за спеціальністю «Менеджмент організацій» студент набуває знання, вміння та компетенції з планування, мотивації, контролю, організації та координації: розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності промислового підприємства; прийняття комплексних ефективних управлінських рішень; планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання; складання планів розвитку персоналу підприємства; організація колективної праці; координація командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві; організація та раціоналізація робочих місць; організація ефективної системи обміну інформацією; регулювання технологічних процесів; розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці; формування та розвиток організаційної культури; здійснення консультаційної діяльності.


ВИКЛАДАННЯ здійснюється на високому професійному рівні. Професорсько-викладацький склад кафедри має потужний інтелектуальний потенціал та досвід практичної роботи на вітчизняних підприємствах.

Колектив кафедри велику увагу приділяє підвищенню якості викладання на основі впровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень.

^ РИНОК ПРАЦІ. Фахівець із менеджменту організацій може працювати менеджером та економістом із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, фахівцем зі зв’язків з громадськістю та пресою, аналітиком з дослідження ринку, консультантом з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Менеджмент організацій» функціонують наступні магістерські програми:

- «Менеджмент виробництва товарів та надання послуг»;

- «Маркетинговий менеджмент»;

- «Управління розвитком підприємства».


^ 1. БІЗНЕС – АДМІНІСТРУВАННЯ


ВИПУСКОВА КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ»

Телефон (057) 758-77-26 E-mail: kaf_mb_hneu@ukr.net

Факс (057) 70-20-717 Інтернет: http://kafmb2007.blogspot.com/


Спеціальність «Бізнес-адміністрування» - 7-10 рядків……………..


КВАЛІФІКАЦІЯ

магістр (денна форма);

магістр (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом магістра бізнес-адміністрування


Термін навчання:

денна форма магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - магістр (2 роки)

^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


Магістерські програми орієнтовані на підготовку управлінських кадрів, які здатні гармонізувати внутрішнє середовище підприємства та підтримувати ефективні стійкі комунікації з зовнішнім оточуючим середовищем різних рівнів з метою досягнення стійкого функціонування та розвитку підприємства.

До потенційних слухачів магістерської програми висуваються наступні вимоги: наявність повної вищої освіти та досвід практичної роботи на посаді керівника не менше 2 років.

Прийом до магістратури відбувається на основі тестування потенційних кандидаті в та співбесід з ними, які дозволяють виявити рівень професійних компетенцій; при відборі кандидатів перевага віддається тим з них, хто має середній і високий рівень володіння іноземними мовами.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту страхової компанії
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти І науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №26 к по Харківському національному педагогічному
України №1410 від 13. 12. 2012 року Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди доручено проведення...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими операціями: методологія І практика
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №16 к по Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди від 28 січня
Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди 06-08 квітня 2011 року буде проведено ІІ тур Всеукраїнської...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 24-25 лютого 2011 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи