«Бухгалтерський облік» icon

«Бухгалтерський облік»
Назва«Бухгалтерський облік»
Сторінка1/3
Дата03.09.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


Рег. № ______


ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ЇХ ВИКОНАННЯ


з курсу «Бухгалтерський облік»

освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

професійне спрямування 6. 05100

«Облік і аудит»


Всіх форм навчання


Херсон – 2012

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ХЕПІ

ЗАБОРОНЕНО


Укладач Осадча Т.С., Пітерова Н.В.


Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № ___ від «___» ______________2012 р.


Рецензент ____________________


Навчально-методичне видання


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

І ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з курсу «Бухгалтерський облік»

освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

професійне спрямування 6. 05100 «Облік і аудит»

Всіх форм навчання


Редактор ____________________

Комп’ютерна верстка ___________________


Відповідальний за випуск

Зазуляк І.Б.

Підп. до друку ___________. Формат 60х84/16.

Папір друк. № 1. Друк офсетний

Ум. друк. арк. ___. Ум. фарбо-від. ____

Обл..-вид. арк.____. Тираж _____ прим.

****************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон – 28, вул.. Кримська, 130 1. Загальні положення


Відповідно до навчального плану спеціальності 6.05100 «Облік і аудит» студенти 2-го курсу виконують курсову роботу з дисципліни «Бухгалтерський облік», що припускає закріплення і поглиблення їх теоретичних знань при вивченні даної дисципліни та забезпечує проведення першого самостійного наукового дослідження у сфері бухгалтерського обліку.

У процесі підготовки і написання контрольної роботи студенти знайомляться і вивчають законодавчо-нормативні акти України (з приводу бухгалтерського обліку і фінансової звітності, оподаткування, специфіки галузі об’єкта дослідження), праці вітчизняних і зарубіжних науковців, опрацьовують інформацію, надану досліджуваним підприємством. Це дозволяє самостійно дослідити окремі проблеми, що склались в області теоретичних та методологічних засад бухгалтерського обліку, осмислити можливі варіанти їх вирішення та намітити шляхи розвитку й удосконалення облікової сфери.


 1. ^ Мета і вимоги, які висуваються до контрольної роботи


Одним із перших і обов'язкових етапів вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання є виконання контрольної роботи. Написання контрольної роботи та її захист є передумовою допуску студента до здачі іспиту; відсутність контрольної роботи означає, що студент не допускається до здачі іспиту. Тому контрольна робота повинна бути представлена на перше семінарське заняття з теорії бухгалтерського обліку відповідно із розкладом поточної сесії.

Контрольна робота це обов'язкова робота, передбачена навчальним планом, яка виконується студентом в процесі вивчення дисципліни

Менш контрольної роботи навчитись продумано та самостійно викладати певні питання курсу та вміло застосовувані їх для вирішення конкретних практичних задач в області економіки, привити навики розрахунків для обґрунтування рішень, що приймаються.

Робота повинна бути виконана в шкільному зошиті, або на листах формату А-4, сторінки якого нумеруються.

Відповіді на поставлені питання повинні носити конкретний характер із використанням фактичних матеріалів; студені повинен не тільки викласти їх письмово, але й оволодіти змістом та бути готовим обговорити їх з викладачем.

Якщо в роботі і приводяться цитати або цифровий матеріал, слід вказати літературне джерело. Наприклад: (7, с.25),

де: 7 - порядковий номер джерела в списку літератури, с.25 сторінка 25.

Список використовуваної літератури приводиться в кінці роботи в алфавітному порядку та є обов'язковим.

Схеми, графіки, таблиці повинні бути описані в текстовій частині.

Завершується робота фіксуванням дані виконання та підписом студента, який її виконав.

Оформлена контрольна робота направляється здається у навчальний відділ для перевірки. У випадку правильною виконання роботи викладачем робляться помітки "виконана" із вказівкою зауважень, які повинні бути підготовлені студентом в усній формі.

При неправильному виконанні робота повертається студенту для доопрацювання у відповідності із зауваженнями викладача і повторно здається на перевірку разом із зауваженнями.

Виконана контрольна робота зберігається на кафедрі і перед іспитом видається студенту для підготовки для співбесіди по ній.


 1. ^ Оформлення, представлення і захист контрольної роботи


Контрольну роботу пишуть чорнилом одного кольору чітко, розбірливо і грамотно на одній стороні листа з полями: ліворуч – 3 см, знизу і зверху – 2 см, праворуч – 1-1,5 см. Або виконують з використанням ПК, використовуючи шрифт «Times New Roman», розмір 14 з інтервалом 1,5 см.

Відступ від назви розділу до підрозділу повинен бути не менше 2-х інтервалів, а від підрозділу до основного тексту 3-4 інтервали.

Кожну структурну частину контрольної роботи треба починати з нової сторінки.

Таблиці та ілюстрації в роботі повинні міститися по ходу викладу тексту роботи, мати порядковий номер і назви. Не можна залишати в кінці сторінки лише заголовну частину таблиці. Ілюстрації позначають словом «Рис.». Рисунки не можна розривати.

У роботі допускається використання лише загальноприйнятих скорочень і умовних позначень (кг, грн. дол.. США тощо).

Список використаних джерел подавати в алфавітному порядку прізвищ авторів або назв при відсутності прізвищ авторів.

Студент підписує контрольну роботу (підпис ставиться на титульному листі біля прізвища студента і в кінці висновків), потім представляє її на кафедру в термін, встановлений кафедрою. Після перевірки роботи викладачем її повертають студенту для підготовки до захисту. Роботу, визнану незадовільною, повертають для виправлення і доопрацювання з урахуванням зауважень.

Студенти, що не виконали в термін контрольну роботу або не захистили її (одержали незадовільну оцінку), не допускаються до іспиту з дисципліни.


 1. ^ Підбір і вивчення літератури


Підбір і вивчення літератури студент починає одразу після вибору варіанту роботи. Студент відбирає і вивчає літературу самостійно, орієнтуючись при цьому на рекомендований список джерел.

При підборі літератури доцільно звертатись до найбільш пізніх робіт вітчизняних і зарубіжних економістів. Самостійна робота припускає систематичні консультації з викладачем, з яким повинен бути погоджений список підібраних джерел.

Підбираючи літературу, студент повинен дотримуватись визначеної послідовності: Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, матеріал, викладений у підручниках, навчальних, практичних посібниках. 1. Рекомендована література
 1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. – К.: ЗАТ «Київська книжкова фабрика», 2000. – 692 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7. 050106 «Облік і аудит». – 3-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 440 с.

 3. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. / За ред. Р.Л. Хом’яка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2003. – 820 с.

 4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність / Під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2000. – 768 с.

 5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 6-те вид., доп. і перероб. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2005. – 756 с.

 6. Васюта-Беркут О.І., Шепітко Т.Ф., Ромашевська Н.О. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб./ За заг. ред.. В.Б. Захожая. – К.: МАУП, 2001. – 176 с.

 7. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000. : Учеб. пособие для студентов вузов/ Под ред. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

 8. Грачова Р.Є. Енциклопедія бухгалтерського обліку. – К.: Галицькі контракти, 2004 . – 832 с.

 9. Деващук Л.Г., Єрмолаєва В.І., Квач Я.П., Русинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина І. Навч. посіб. – Х.: ТОВ «Одісей» – 2002. – С. 496.

 10. Деречин В.В., Кізім М.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред.. Деречина В.В./ – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.

 11. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

 12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 1. – С. 3-13.

 13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.

 14. Швець В.Г. Теорія Бухгалтерського обліку: навч. посібник. – К.: Знання – Прес, 2004. – 444 с.

 15. Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. Практикум з теорії бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 139 с.

 1. Вибір варіанту контрольної роботи.Контрольна робота охоплює головні теми курсу складається з двох частин: теоретичної і практичної.

^ Теоретична частина та практична частина контрольної роботи має 25 варіантів. Вибір варіанта здійснюється за правилом відповідності номера студенту у списку групи із номером варіанта контрольної роботи в даних методичних вказівках.

Практична частина включає в себе комплексну задачу з двох завдань.

У процесі виконання завдання Вам «пощас­тить» скласти три баланси, причому, два з них - на основі влас­норучно (!) здійсненного поточного обліку:

1-й - на 01.10. «позаминулого» року (А);

2-й - на 01.01. «минулого року» (Б);

3-й - за «минулий» рік - на 01.01. «поточного» року (В).

Задумано це спеціально, і не лише для того, щоб Ви краще засвоїли теоретичний матеріал, але й для того (і це - головне), щоб Ви «відчули смак» цієї роботи, одержали моральне задово­лення від того, що Вами самостійно виконано таку ж роботу, яка виконується бухгалтерами у реальному повсякденному ро­бочому процесі. До речі, є такі МП, у яких обсяг операцій не набагато більший, ніж буде опрацьовано Вами у двох вправах першого завдання. Отже, Ви могли б уже самі впоратися з цією роботою на практиці!

Отже, при виконанні практичного завдання існує потре­ба відповідної «синхронності» Ваших дій, а також дотримання вимог обо­в'язкової по черговості розгляду кожного пункту завдання в системі опрацювання матеріалу. Тому:

1) спочатку ознайомтесь з відповідним завданням та методичними рекомендаціями;

2) потім уважно прочитайте відповідний пункт завдання;

3) виберіть потрібну для виконання даного пункту вправи (у нашому прикладі — вправи 1 та 2) форму і, од­ночасно з наступним (повторним!) прочитанням вище зазначених пунктів, заповнюйте цю форму, намагаючись усвідомити, що са­ме і для чого Ви робите. 1. ^ Теоретична частина


Методичні вказівки до виконання завдання


Відповіді на питання слід виконувати у тій послідовності, за якими вони подані в списку. Відповіді повинні відповідати запитанню та об’ємом не більше однієї сторінки на одне запитання. Тобто, сформовані, чіткі відповіді.


Варіант 1 – 5


1. Що входить у поняття «кошти»?

2. Що таке сфера обігу?

3. Які явища викликав оп.4?

4. Які ви знаєте сфери діяльності?

5. Назвіть об’єкті бухгалтерського обліку.

6. З чого складаються витрати на виробництво?

7. Які види розрахунків з працівниками Ви знаєте?

8. До якого типу операцій відносять оп.10?

9. Що значить оприбуткувати готову продукцію?

10.У чому полягає різниця між незавершеним виробництвом і напівфабрикатами?

11. Які види готової продукції ви можете назвати?


Варіант 6 - 10


1. Хто такі «покупці»?

2. Що таке розрахунки с бюджетом?

3. Що таке власний капітал?

4. Що таке сфера виробництва?

5. Що таке зобов’язання за розрахунками?

6. Вкажіть ці фонди.

7. Вкажіть види утримань з працюючих?

8. Що відноситься до предметів праці?

9. До якого типу операцій відноситься оп.11?

10. До якого типу операцій відносяться оп.7?

11. До якого типу операцій відносяться оп.14?


Варіант 11 – 15


1. Що означає термін «дебітор»?

2. Що таке готівка?

3. Назвіть види резервного капіталу.

4. Що таке предмет праці?

5. Коли мають місце розрахунки з працюючими?

6. До якого типу операцій відносять оп.8?

7. Що таке прибутковий податок?

8. Що таке постачальники?

9. До якого типу операцій відносять оп.12?

10. До якого типу операцій відносяться оп.2?

11.До якого типу операцій відносяться оп.13?


Варіант 16 – 20


1. До якого типу операції відносяться оп.1?

2. До якого типу операції відносяться оп.3?

3. Що таке не розподільний прибуток?

4. Що відображається на активних рахунках?

5. У чому суть обліку процесу праці?

6. Що таке поточні зобов’язання?

7. До якого типу операцій відносяться оп.6?

8. Що таке підрядчики?

9. Що так собівартість продукції?

10.Що таке основні засоби?

11.Назвіть конкретні види незавершеного виробництва у різних галузях виробництва?


Варіант 21-25


1. До якого типу операцій відносяться оп.2?

2. Якими бувають зобов’язання?

3. До якого типу операцій відносятьсяоп.5?

4. Що таке засоби праці?

5. Які види готової продукції ви можете назвати?

6. Що таке знос основних засобів?

7. До якого типу операцій відносять оп.9?

8. Мета створення системи соціального страхування?

9. Що таке кредит банків?

10.Що таке «джерела позичених засобів»?

11.Що таке «незавершене виробництво»? 1. Практична частина


Вправа 1

1. На підставі вихідної інформації про наявність господарських засобів та про джерела їх формування скласти відомості групування засобів та джерел.

2.За даними групувальних відомостей скласти двосто­ронній сальдовий баланс та баланс підприємства станом на
01.10. р. за навчальною формою.


Методичні вказівки до виконання завдання


Перед складанням групувальних відомостей слід спо­чатку згрупувати основні засоби, вибираючи їх із загального (змішаного) переліку засобів та джерел, поданого у «Вихідній інформації» (див. табл.1 «Інвентаризаційний опис»).

Це вибіркове групування можна робити й на окремому арку­ші. Зручно робити це у спеці­ально заведеному для цього зошиті тому, що окремі аркуші, зви­чайно, загубляться, а зошит може стати в пригоді у будь-який час: при повторному виконанні подібних розрахунків, при підго­товці до практичних аудиторних занять, до проміжного контро­лю, до іспиту, та навіть і пізніше, коли знадобиться повернутися до витоків.

До речі зауважити, це групування набагато легше було б ви­конати у комп'ютері, але тут саме для того й описано з такою ре­тельністю «ручний варіант» виконання, щоб Ви спробували все це «на нерухомій моделі», а вже потім намагались освоїти управ­ління «літаючою моделлю».

Приступаючи до групування основних засобів, для впевненості - перегляньте П(С)БО 7 «Основні засоби».

Обчисливши загальну вартість основних засобів, занесіть цю суму до «Відомості групування господарських засобів за їх функціональною роллю та розміщенням» (див. додатки).

До цієї ж відомості занесіть решту засобів, поданих у «Вихід­ній інформації» (див. табл. 1).

Відповідним чином згрупуйте джерела і занесіть до «Відомос­ті групування господарських засобів за джерелами їх формування та призначенням» (див. додатки).

На підставі «Відомостей групування» складіть «Дво­сторонній сальдовий баланс» і спрощену форму балансу під­приємства станом на 01.10.20 р.

Для виконання практичного завдання взято умовну інформацію про умовне підпри­ємство, що з'явилось при поділі великого державного підприєм­ства (колись створеного в результаті об'єднання кількох підпри­ємств) і зареєстроване як ТОВ — товариство з обмеженою відповідальністю.

Поділ майна відбувся станом на 01.10.20 р.(А), і це докумен­тально зафіксовано.

З навчальною метою засоби підприємства і джерела їх утворення подано не у вигляді балансу, а довільно, у змішаному переліку (див. табл.1), щоб Ви мали змогу потренуватися в
поділі засобів за функціональною роллю (активи) і за джерелами формування (пасиви).


Вправа 2

1.За даними балансу підприємства станом на 01.10. р. відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку.

2..На підставі вихідної інформації про зміст господарсь­ких операцій за жовтень – грудень 20 р.(А) скласти в реєстра­ційному журналі кореспонденцію рахунків.

Відкрити рахунок - це означає записати у призначеній для цього формі назву рахунка і стан обліковуваного на ньому об'єкта на початок облікового періоду (на­приклад, на 01.10.2000 p.), тобто записати початкове сальдо по цьому рахунку.

3.Рознести господарські операції по рахунках бухгал­терського обліку.

4. Підрахувати обороти і вивести залишки (сальдо) по рахунках.

За даними сальдо по рахунках скласти оборотну відо­мість (оборотний баланс) за IV квартал 20 р. (А) станом на 01.01. 20 р.(Б).

а) За даними оборотної відомості скласти двосторонній саль­довий баланс;

б) За даними цього балансу та оборотних відомостей заповни­ти гр. 4 балансу підприємства за ф. № 1.


Методичні вказівки до виконання завдання


Відкриваючи рахунки, слід ретельно дотримуватися по черговості розміщення їх за шифрами так як Вам доведеться виконувати завдання у пристосованому зошиті, перш ніж робити відповідні записи у ньому, слід на чернетці зробити перелік кодів балансових рахунків, що знадоблять­ся Вам для виконання завдання, у порядку їх зростання, а вже по­тім записати на відповідних формах назви цих рахунків та по­чаткові залишки згідно з даними балансу на 01.10.20 р. (А).

Орієнтиром для визначення переліку рахунків слугуватиме вступний баланс, щойно складений Вами, та «Перелік госпо­дарських операцій за жовтень – грудень 01.10.20 р. (А).

На підставі «Вихідної інформації» запишіть зміст гос­подарських операцій у «Реєстраційному журналі» (див. додатки), вкажіть у від­повідних графах часткові та загальні суми, самостійно (на базі вивчення основ теорії бухгалтерського обліку) вкажіть кореспон­дуючі рахунки, а також у призначеній для цього графі - тип кож­ної операції.

Рознесення сум господарських операцій по рахунках слід здійснювати відразу ж після виконання відповідної операції у «Реєстраційному журналі». Обов'язковість такого порядку викли­кана не лише вимогами логічної послідовності здійснення пропо­нованих операцій, але й взаємозв'язком їх, коли суми наступних операцій випливають із сум попередніх. У вказаних випадках слід зробити необхідні обчислення й розрахунки, а потім - рознесення відповідних сум.

Після завершення рознесення всіх операцій слід підра­хувати обороти по дебету і кредиту кожного рахунка та вивести залишки на кінець місяця.

На основі виведеного по рахунках сальдо складіть оборотну відомість за IV квартал (оборотний баланс станом на 01.01. р. (Б) (див. додатки).

Для відкриття рахунків (при виконанні вправи 2) ста­ном на 01.10. р.(А) доцільно використати скорочений варіант «Плану рахунків» або рекомендований для підприємств «План рахунків», наведений у ч. «Додатки».

Відкриття синтетичних рахунків 13 і 20 передбачено з деталі­зацією інформації по субрахунках

Вам не слід зловживати можливістю споглядання типових задач і механічно переписувати неосмислені цифри у свій зошит. Якщо Ви справді хочете чомусь навчитися, - робіть усе самостійно, а вже зробивши, перевірте, чи правильно Ви зро­били. Отже уважно й зосереджено вчитуйтесь у зміст кожного пункту і Ви зможете осилити все самостійно.


Вправа 1

Таблиця 1.

Інвентаризаційний опис господарських засо­бів підприємства станом на 01.10.20 __р. (А)№ п/п

Назва засобів і джерел

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

№1

2

3

4

5

6

1

Будівлі

186000

158100

167400

176700

187 860

191 580

2

Робочі машини та об­ладнання

65000

55250

58 500

61750

65650

66950

3

Знос основних засобів

150000

127500

135000

142 00

151500

154 500

4

Передавальні пристрої

96000

81600

86400

91200

96960

98 880

5

Заборгованість перед постачальниками

110000

93500

99000

104500

111100

113 300

6

Пальне та мастильні матеріали

79 130

67260

71220

75 170

79920

81500

7

Нематеріальні активи (первісна вартість)

18000

15300

16200

17100

18 180

18 540

8

Незавершене вироб­ництво

39140

33270

35 230

37 180

39530

40310

9

Статутний капітал

650000

552500

585 000

617500

656500

669 500

10

Споруди

40000

34000

36000

38 000

40400

41200

11

Земельні ділянки

27 000

22950

24300

25 650

27 270

27 810^ Продовження табл.1№ п/п

Назва засобів і джерел

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

7

8

9

10

11

12

1

Будівлі

193440

195300

197 160

199020

200880

202 740

2

Робочі машини та об­ладнання

67 600

68 250

68900

69 550

70200

70850

3

Знос основних засобів

156000

157 500

159000

160 500

162000

163 500

4

Передавальні пристрої

99840

100800

101760

102720

103 680

104640

5

Заборгованість перед постачальниками

114400

115500

116600

117 700

118 800

119900

6

Пальне та мастильні матеріали

82 300

83 090

83 880

84670

85 460

86 250

7

Нематеріальні активи

(первісна вартість)

18 720

18900

19080

19 260

19440

19620

8

Незавершене вироб­ництво

40710

41 100

41490

41880

42 270

42660

9

Статутний капітал

676000

682500

689000

695 500

702000

708 500

10

Споруди

41600

42 000

42400

42800

43 200

43 600

11

Земельні ділянки

28080

28 350

28620

28 890

29160

29430^ Продовження табл.1№ п/п

Назва засобів і джерел

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

13

14

15

16

17

18

1

Будівлі

204 600

206460

208 320

210180

212 040

213 900

2

Робочі машини та об­ладнання

71500

72 150

72 800

73450

74 100

74 750

3

Знос основних засобів

165 000

166 500

168 000

169500

171000

172 500

4

Передавальні пристрої

105 600

106 560

107 520

108480

109 440

110 400

5

Заборгованість перед постачальниками

121000

122 100

123 200

124300

125 400

126 500

6

Пальне та мастильні матеріали

87 040

87 840

88 620

89 420

90 210

91000

7

Нематеріальні активи

(первісна вартість)

19 800

19 980

20 160

20 340

20 520

20 700

8

Незавершене вироб­ництво

43 050

43 450

43 840

44 230

44 620

45 010

9

Статутний капітал

715 000

721500

728 000

734 500

741000

747 500

10

Споруди

44 000

44 400

44 800

45 200

45 600

46 000

11

Земельні ділянки

29 700

29 970

30 240

30 510

30 780

31050^ Продовження табл.1№ п/п

Назва засобів і джерел

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

19

20

21

22

23

24

25

1

Будівлі

215760

217 620

219 480

221340

223 00

225 060

130 200

2

Робочі машини та об­ладнання

75 400

76 050

76 700

77 350

78 000

78 650

45 500

3

Знос основних засобів

174 000

175 500

177 000

178 500

180 000

181 500

10 5000

4

Передавальні пристрої

111360

112 320

113 280

114 240

115 200

116 160

67 200

5

Заборгованість перед постачальниками

127 600

128 700

129 800

130 900

132 000

133 100

77 000

6

Пальне та мастильні матеріали

91790

92 580

93 370

94 160

94 960

95 750

55 390

7

Нематеріальні активи

(первісна вартість)

20 880

21060

21240

21420

21600

21780

12 600

8

Незавершене вироб­ництво

45 400

45 790

46 180

46 580

46 970

47 360

27 400

9

Статутний капітал

754000

760 500

767 000

773500

780 00

786 500

455 000

10

Споруди

46 400

46 800

47 200

47 600

48 000

48 400

28 000

11

Земельні ділянки

31320

31590

31860

32 130

32 400

32 670

18 900^ Продовження табл.1

№ п/п

Назва засобів і джерел

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

№1

2

3

4

5

6

12

Кошти на поточному рахунку в національ­ній валюті

140000

119000

126000

133 000

141400

144200

13

Малоцінні та швидко­зношувані предмети

22 000

18 700

19 800

20900

22220

22 660

14

Резервний капітал

106000

90100

95400

100700

107 060

109180

15

Довгострокові креди­ти банку

270000

229 500

243 000

256500

272 700

278100

16

Резерв наступних ви­трат і платежів

42000

35700

37 800

39900

42420

43 260

17

Інструменти й при­лади

15000

12750

13 500

14250

15 150

15450

18

Короткострокові кре­дити банків

46000

39100

41400

43700

46460

47 380

19

Заборгованість перед бюджетом за подат­ками

96000

81600

86400

91200

96960

98880

20

Готова продукція на складі

145000

123 250

130500

137750

146450

149 350

21

Транспортні засоби

54000

45900

48 600

51300

54540

55 620

22

Знос малоцінних не­оборотних матері­альних активів

8 000

6 800

7 200

7 600

8 080

8 240

23

Дебіторська заборго­ваність

12 000

10200

10800

11400

12 120

12 360

24

Прибуток звітного року

20000

17000

18 000

19000

20200

20600

25

Тара і тарні матеріали

100000

85 000

90 000

95 000

101000

103 000

26

Заборгованість покуп­ців за реалізовану їм продукцію

92 730

78 820

83 460

88 090

93 660

95 510

27

Нерозподілений при­буток минулого року

50000

42 500

45 000

47 500

50 500

51500

28

Заборгованість під­приємства перед різ­ними кредиторами

14000

11900

12600

13 300

14 140

14420

29

Заборгованість перед працівниками з опла­ти праці

40000

34000

36000

38 000

40400

41200

30

Запасні частини

75 000

63 750

67 500

71250

75 750

77 250

31

Заборгованість перед органами страхування

15 000

12750

13 500

14 250

15 150

15 450

^ Продовження табл.1


№ п/п

Назва засобів і джерел

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

7

8

9

10

11

12

12

Кошти на поточному рахунку в національ­ній валюті

145 600

147 000

148400

149 800

151200

152 600

13

Малоцінні та швидко­зношувані предмети

22 880

23 100

23 320

23 540

23 760

23 980

14

Резервний капітал

110240

111300

112 360

113420

114480

115 540

15

Довгострокові креди­ти банку

280800

283 500

286200

288900

291600

294 300

16

Резерв наступних ви­трат і платежів

43 680

44100

44520

44940

45 360

45 780

17

Інструменти й при­лади

15 600

15750

15 900

16050

16200

16350

18

Короткострокові кре­дити банків

47 800

48 300

48760

49220

49680

50140

19

Заборгованість перед бюджетом за подат­ками

99840

100800

101760

102720

103 680

104640

20

Готова продукція на складі

150 800

152250

153 700

155 150

156600

158050

21

Транспортні засоби

56160

56700

57240

57780

58320

58 860

22

Знос малоцінних не­оборотних матері­альних активів

8 320

8 400

8 480

8 560

8 640

8 720

23

Дебіторська заборго­ваність

12 480

12 600

12 720

12 840

12 960

13 080

24

Прибуток звітного року

20 800

21000

21200

21400

21600

21800

25

Тара і тарні матеріали

104 000

105 000

106000

107 000

108 000

109 000

26

Заборгованість покуп­ців за реалізовану їм продукцію

96440

97370

98 290

99 220

100150

101 080

27

Нерозподілений при­буток минулого року

52 000

52 500

53 000

53 500

54 000

54 500

28

Заборгованість під­приємства перед різ­ними кредиторами

14 560

14 700

14 840

14 980

15 120

15 260

29

Заборгованість перед працівниками з опла­ти праці

41600

42 000

42400

42 800

43 200

43 600

30

Запасні частини

78 000

78 750

79 500

80 250

81000

81750

31

Заборгованість перед органами страхування

15 600

15 750

15 900

16050

16200

16 350^ Продовження табл.1

№ п/п

Назва засобів і джерел

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

13

14

15

16

17

18

12

Кошти на поточному рахунку в національ­ній валюті

154000

155 400

156 800

158 200

159 600

161000

13

Малоцінні та швидко­зношувані предмети

24 200

24 420

24 640

24 860

25 080

25 300

14

Резервний капітал

116600

117660

118 720

119 780

120 840

121900

15

Довгострокові креди­ти банку

297 000

299 700

302 400

305 100

307 800

310 500

16

Резерв наступних ви­трат і платежів

46 200

46 620

47 040

47 460

47 880

48 300

17

Інструменти й при­лади

16 500

16 650

16 800

16 950

17 100

17 250

18

Короткострокові кре­дити банків

50 600

51060

51520

51980

52 440

52 900

19

Заборгованість перед бюджетом за подат­ками

105 600

106 560

107 520

108 480

109 440

110 400

20

Готова продукція на складі

159 500

160 950

162 400

163 850

165 300

166 750

21

Транспортні засоби

59 400

59 940

60 480

61020

61560

62 100

22

Знос малоцінних не­оборотних матері­альних активів

8 800

8 880

8 960

9 040

9 120

9 200

23

Дебіторська заборго­ваність

13 200

13 320

13 440

13 560

13 680

13 800

24

Прибуток звітного року

22 000

22 200

22 400

22 600

22 800

23 000

25

Тара і тарні матеріали

110 000

111000

112000

113 000

114 000

115 000

26

Заборгованість покуп­ців за реалізовану їм продукцію

102 000

102 930

103 860

104 780

105 710

106 640

27

Нерозподілений при­буток минулого року

55 000

55 500

56 000

56 500

57 000

57 500

28

Заборгованість під­приємства перед різ­ними кредиторами

15 400

15 540

15 680

15 820

15 960

16 100

29

Заборгованість перед працівниками з опла­ти праці

44 000

44 400

44 800

45 200

45 600

46 000

30

Запасні частини

82 500

83 250

84 000

84 750

85 500

86 250

31

Заборгованість перед органами страхування

16 500

16 650

16 800

16 950

17 100

17 250^ Продовження табл.1


№ п/п

Назва засобів і джерел

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

19

20

21

22

23

24

25

12

Кошти на поточному рахунку в національ­ній валюті

162 400

163 800

165 200

166 600

168 000

169 400

98 000

13

Малоцінні та швидко­зношувані предмети

25520

25 740

25 960

26 180

26400

26 620

15 400

14

Резервний капітал

122960

124 020

125 080

126 140

127 200

128 260

74 200

15

Довгострокові креди­ти банку

313200

315900

318 600

321300

324000

326 700

189 000

16

Резерв наступних ви­трат і платежів

48 720

49 140

49 560

49 980

50400

50 820

29 400

17

Інструменти й при­лади

17 400

17 550

17 700

17 850

18 000

18 150

10 500

18

Короткострокові кре­дити банків

53 360

53 820

54 280

54 740

55 200

55 660

32 200

19

Заборгованість перед бюджетом за подат­ками

111360

112 320

113 280

114 240

115 200

116 160

67 200

20

Готова продукція на складі

168 200

169 650

171 100

172 550

174 000

175 450

101 500

21

Транспортні засоби

62 640

63 180

63 720

64 260

64 800

65 340

37 800

22

Знос малоцінних не­оборотних матері­альних активів

9 280

9 360

9 440

9 520

9 600

9 680

5 600

23

Дебіторська заборго­ваність

13 920


14 040

14 160

14 280

14 400

14 520

8 400

24

Прибуток звітного року

23 200

23 400

23 600

23 800

24 000

24 200

14 000

25

Тара і тарні матеріали


26

Заборгованість покуп­ців за реалізовану їм продукцію

116 000

117 000

118 000

119 000

120 000

121000

70 000

27

Нерозподілений при­буток минулого року

107 570

108 490

109 420

110 350

111280

112 200

64 910

28

Заборгованість під­приємства перед різ­ними кредиторами

58 000

58 500

59 000

59 500

60 000

60 500

35 000

29

Заборгованість перед працівниками з опла­ти праці

16 240

16 380

16 520

16 660

16 800

16 940

9800

30

Запасні частини

46400

46 800

47 200

47 600

48 000

48 400

28 000

31

Заборгованість перед органами страхування

87 000

87 750

88 500

89 250

90 000

90 750

52 500
  1   2   3

Схожі:

«Бухгалтерський облік» iconМіського господарства І. А. Краївська, Н. В. Новицька Бухгалтерський облік бюджетних установ
Бухгалтерський облік бюджетних установ (в схемах І таблицях): Конспект лекцій (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
«Бухгалтерський облік» iconБухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка
Бухгалтерський облік та аудит як важлива складова інформаційної системи підприємства забезпечує значну частину загального обсягу...
«Бухгалтерський облік» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” є базовою фундаментальною дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік...
«Бухгалтерський облік» iconВасилевська Н.Є. Конспектлекцій з дисципліни «бухгалтерський облік 2»
Василевська Н. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання...
«Бухгалтерський облік» icon«бухгалтерський облік»
Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму...
«Бухгалтерський облік» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік", література, що рекомендується, робоча програма та пояснення до окремих тем, перелік практичних занять, індивідуальне завдання за варіантами та вказівки до його виконання
Бухгалтерський облік” для студентів, які навчаються за напрямами підготовки: 030502 – економічна кібернетика, 030504 – економіка...
«Бухгалтерський облік» icon"бухгалтерський облік" для студентів 2 І 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання курсових робіт 1 І 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 І 3 курсів денної форми...
«Бухгалтерський облік» icon"бухгалтерський облік 2" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної...
«Бухгалтерський облік» icon"бухгалтерський облік" для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
«Бухгалтерський облік» iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
«Бухгалтерський облік» iconБухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи