Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма icon

Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
Скачати 488.86 Kb.
НазваПроректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
Сторінка2/3
Дата03.09.2012
Розмір488.86 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ Змістовий модуль 5. Облік власного капіталу, забезпечень та цільового фінансування

Поняття та економічна сутність власного капіталу. Класифікація власного капіталу: за формою, за рівнем відповідальності. Характеристика складових власного капіталу. Документування господарських операцій з обліку власного капіталу. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань. Облік власного капіталу суб’єктів малого підприємництва. Облік складових власного капіталу. Відображення даних про власний капітал та забезпечення зобов’язань в облікових регістрах та у фінансовій звітності.

Поняття і класифікація забезпечень та цільового фінансування у бухгалтерському обліку. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів, цільового фінансування та цільових надходжень.

^ Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Змістовий модуль 6. Облік зобов’язань

Поняття зобов’язань та підстави їх виникнення. Умови визнання та класифікація зобов’язань згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання»: поточні зобов’язання, довгострокові зобов’язання, забезпечення, непередбачені зобов’язання, доходи майбутніх періодів. Види оцінок балансової вартості зобов’язань: сума погашення, теперішня вартість. Характеристика рахунків з обліку зобов’язань. Синтетичний та аналітичний облік зобов’язань. Відображення даних про зобов’язання в облікових регістрах та у фінансовій звітності.

Облік довгострокових зобов’язань: довгострокових позик, векселів виданих, зобов’язань за облігаціями.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками: документування господарських операцій; відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

Облік іншої поточної заборгованості: короткострокових кредитів, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями, операцій з короткостроковими векселями виданими, розрахунків за податками і платежами, розрахунків з учасниками, розрахунків за іншими операціями, доходів майбутніх періодів.

Облік розрахунків з оплати праці, іншим виплатам працівникам та за страхуванням: поняття оплати праці, інших виплат працівникам; створення резерву виплати відпусток; документування господарських операцій; відображення на рахунках бухгалтерського обліку; облік розрахунків за страхуванням.

^ Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Модуль 2 «Облік поточних активів, доходів, витрат та фінансова звітність підприємств»


Змістовий модуль 7. Облік необоротних активів

Економічна сутність необоротних матеріальних активів. Визнання та оцінка необоротних матеріальних активів. Облік основних засобів: документування господарських операцій; характеристика рахунків з обліку; аналітичний облік; облік зносу основних засобів; облік капітальних інвестицій; облік орендних та лізингових операцій; відображення даних про основні засоби в облікових регістрах та у фінансовій звітності.

Поняття, класифікація інших необоротних матеріальних активів. Облік інших необоротних матеріальних активів: характеристика рахунків з обліку; документування господарських операцій; облік бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, тимчасових (не титульних) споруд, інвентарної тари; облік зносу інших необоротних матеріальних активів; відображення даних про інші необоротні матеріальні активи в облікових регістрах та у фінансовій звітності.

Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Визнання, оцінка і переоцінка нематеріальних активів та гудвілу. Характеристика рахунків з обліку нематеріальних активів. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів. Облік придбання, вибуття та амортизації нематеріальних активів. Особливості обліку гудвілу при придбанні. Відображення даних про нематеріальні активи та гудвіл в облікових регістрах та у фінансовій звітності.

Поняття, зміст та види фінансових інвестицій. Визнання та оцінка фінансових інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій.

Поняття і види дебіторської заборгованості згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Визнання та оцінка довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду. Облік одержаних довгострокових векселів. Облік іншої довгострокової заборгованості.

^ Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Змістовий модуль 8. Облік запасів

Економічна сутність товарно-виробничих запасів та їх значення. Класифікація запасів: за місцем знаходження, за рівнем наявності на підприємстві, за сферою використання, за складом і структурою. Визнання та оцінка запасів при надходженні їх на підприємство, вибутті та на дату балансу. Характеристика рахунків з обліку запасів. Відображення даних про запаси в облікових регістрах та у фінансовій звітності.

Поняття і класифікація виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів. Документування господарських операцій з руху виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів.

Склад витрат виробництва. Мета, етапи обліку витрат виробництва. Характеристика основних методів калькулювання. Синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва. Поняття, документування та облік браку у виробництві та напівфабрикатів.

Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування первісної вартості готової продукції. Документування господарських операцій з руху готової продукції. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції.

Поняття, класифікація та оцінка товарів. Документування господарських операцій з руху товарів. Синтетичний та аналітичний облік руху товарів. Розподіл сум ТЗВ.

^ Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Змістовий модуль 9. Облік коштів, розрахунків та інших активів

Економічна сутність грошового обігу і розрахунків. Загальний порядок ведення касових операцій: організація роботи в касі; надходження готівки в касу та можливості її використання; ліміт залишку готівки. Оцінка грошових коштів. Документування касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами. Характеристика рахунків з обліку готівки та інших грошових коштів. Відображення операцій з грошовими коштами на рахунках бухгалтерського обліку. Регістри обліку і звітність.

Основні поняття з обліку грошових коштів на рахунках у банках. Документування руху грошових коштів на рахунках у банках. Відображення операцій з грошовими коштами на рахунках бухгалтерського обліку. Регістри обліку і звітність.

Поняття короткострокових векселів отриманих та поточних фінансових інвестицій. Характеристика рахунків з обліку та відображення на них операцій з короткостроковими векселями отриманими та поточними фінансовими інвестиціями.

Визначення основних понять поточної дебіторської заборгованості. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості покупців та замовників. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками, відображення у регістрах та фінансовій звітності.

Облік іншої поточної дебіторської заборгованості: облік розрахунків за авансами виданими, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, з іншими дебіторами.

Методи обчислення та облік резерву сумнівних боргів, його документування і відображення в облікових регістрах та фінансовій звітності. Поняття і розподіл витрат майбутніх періодів, їх документальне оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

^ Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Змістовий модуль 10. Облік доходів і фінансових результатів діяльності

Економічна сутність доходу (виручки) та прибутку як позитивної форми фінансових результатів. Характеристика П(С)БО 15 «Дохід». Умови визнання доходів у фінансовій звітності. Категорії оцінки доходу. Визнання доходу від реалізації продукції, товарів та інших активів. Умови визнання доходу від надання послуг, від цільового фінансування, від використання активів іншими підприємствами.

Характеристика рахунків з обліку доходів і фінансових результатів. Відображення даних про доходи та фінансові результати в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Поняття та класифікація доходів і фінансових результатів. Облік доходів від звичайної діяльності: від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інших операційних доходів, від фінансової діяльності, доходів, які виникають у ході інвестиційної діяльності. Облік доходів від надзвичайної діяльності. Облік фінансових результатів діяльності (звичайної та надзвичайної).

Порядок формування кінцевого фінансового результату, синтетичний та аналітичний облік використання прибутку підприємства.

^ Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Змістовий модуль 11. Облік витрат за елементами та витрат діяльності

Економічна сутність та класифікація витрат. Склад П(С)БО 16 «Витрати» та основні терміни. Характеристика рахунків з обліку витрат. Відображення даних про витрати в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Групування витрат за економічними елементами, взаємозв’язок елементів і статей витрат. Первинне документування та облік матеріальних витрат, витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи, амортизації та інших операційних витрат. облік інших затрат.

Формування та облік собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Поняття та склад загальновиробничих витрат, алгоритм їх розподілу. Поняття та склад адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності. Характеристика рахунків для обліку операційних витрат.

Поняття, склад та документування фінансових витрат, втрат від участі в капіталі, інших витрат звичайної діяльності. Характеристика рахунків для обліку витрат іншої звичайної діяльності.

Поняття, склад, документування та облік надзвичайних витрат.

Характеристика П(С)БО 17 «Податок на прибуток» та його терміни. Характеристика рахунку 98 «Податок на прибуток» та відображення на ньому суми податку на прибуток за даним бухгалтерського обліку.

^ Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Змістовий модуль 12. Управління та організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні

Органи управління бухгалтерським обліком в Україні, їх функції і повноваження. Рівні управління бухгалтерським обліком в Україні: Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»; Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція по його використанню, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; галузеві положення та інструкції з питань бухгалтерського обліку; Наказ про облікову політику підприємства та інші внутрішні регламенти.

Склад і призначення фінансової звітності. Принципи складання і якісні характеристики фінансової звітності. Облікова політика як основа складання фінансової звітності підприємства. Порядок складання та строки подання фінансової звітності.

Структура і зміст балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до річної фінансової звітності. Консолідована фінансова звітність.

Література: [1-11, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 27-32 34,35, 37, 42-44, 48] 1. ^ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


Модуль 1 «Предмет і метод бухгалтерського обліку, технологія бухгалтерських записів»


Змістовий модуль 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет та метод (2 год.)


1. Поняття господарського обліку та його види.

2. Значення, мета і завдання бухгалтерського обліку, вимоги до нього.

3.. Вимірники, які застосовуються в обліку.

4. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.

5. Метод бухгалтерського обліку: сутність, елементи.


Література: [1-11, 14, 16, 25, 28-31, 37, 42-44, 48]


Змістовий модуль 2. Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова (2 год.)


1. Загальна характеристика, побудова та значення балансу.

2. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями.

Література: [1-11, 14, 16, 20, 22, 25, 27-32 34,35, 37, 42-44, 48]

Змістовий модуль 3. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис (4 год.)


1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх суть, призначення і будова. Взаємозв’язок між балансом і рахунками.

2. Подвійний запис на рахунках, його суть та контрольне значення.

3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

4. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх призначення та взаємозв’язок.

Література: [1-11, 13,14, 16, 17, 21, 25, 28-31, 37, 42-44, 48]


Змістовий модуль 4. Технологія записів і форми бухгалтерського обліку (2 год.)


1. Документація і документування операцій в бухгалтерському обліку.

2. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку.

3. Облікові регістри, їх класифікація і призначення.

4. Форми бухгалтерського обліку.

Література: [1-11, 14, 16, 19, 20, 25, 28-31, 36, 37, 41-46, 48]


Змістовий модуль 5. Облік власного капіталу, забезпечень та цільового фінансування (2 год.)


1. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація.

2.Облік складових власного капіталу.

3. Поняття, класифікація, облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.

4. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.

Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Змістовий модуль 6. Облік зобов’язань (2 год.)


1. Загальні засади та характеристика рахунків з обліку зобов’язань.

2. Облік довгострокових зобов’язань.

3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

4. Облік іншої поточної заборгованості.

5. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням.

Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Змістовий модуль 7. Облік необоротних активів (4 год.)


 1. Загальні засади обліку необоротних матеріальних активів.

 2. Облік основних засобів.

 3. Облік інших необоротних матеріальних активів.

 4. Облік нематеріальних активів та гудвілу.

 5. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

 6. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Модуль 2 «Облік поточних активів, доходів, витрат та фінансова звітність підприємств»


Змістовий модуль 8. Облік запасів (4 год.)


 1. Загальні засади обліку запасів.

 2. Облік виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів.

 3. Облік витрат виробництва.

 4. Облік браку та напівфабрикатів власного виробництва.

 5. Облік готової продукції.

 6. Облік товарів.

Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Змістовий модуль 9. Облік коштів, розрахунків та інших активів (4 год.)


1. Економічна сутність грошового обігу і розрахунків. Облік касових операцій.

2. Облік руху грошових коштів на рахунках у банках.

3. Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними та поточними фінансовими інвестиціями.

4. Облік заборгованості покупців і замовників.

5. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості.

6. Облік резерву сумнівних боргів та витрат майбутніх періодів.

Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Змістовий модуль 10. Облік доходів і фінансових результатів діяльності (4 год.)


 1. Загальні засади обліку доходів та фінансових результатів.

 2. Поняття та класифікація доходів і фінансових результатів.

 3. Облік доходів від звичайної діяльності.

 4. Облік доходів від надзвичайної діяльності.

 5. Облік фінансових результатів діяльності.

 6. Облік використання прибутку підприємства.

Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Змістовий модуль 11. Облік витрат за елементами та витрат діяльності (4 год.)


 1. Загальні засади обліку витрат.

 2. Групування витрат за економічними елементами.

 3. Облік витрат за елементами.

 4. Облік операційних витрат.

 5. Облік витрат іншої звичайної та надзвичайної діяльності.

 6. Облік податку на прибуток.

Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]


Змістовий модуль 12. Управління та організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (2 год.)


1. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

2. Призначення, склад і якісні характеристики фінансової звітності.

3. Основні принципи, на яких ґрунтується фінансова звітність.

4. Облікова політика підприємства.

5. Порядок складання та строки подання фінансової звітності.

Література: [1-11, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 27-32 34,35, 37, 42-44, 48] 1. ^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Модуль 1 «Предмет і метод бухгалтерського обліку, технологія бухгалтерських записів»


^ Змістовий модуль 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку та його правове регулювання в Україні

Завдання для практичних занять (2год.):

Теоретична частина. Дати відповіді на питання за планом лекцій: Поняття про господарський облік. Види господарського обліку і їх характеристика. Значення, мета і завдання бухгалтерського обліку, вимоги до нього. Вимірники, які застосовуються в обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку та їх класифікація. Метод бухгалтерського обліку: сутність, елементи.

Практична частина: тести, практичні завдання.

^ Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.):

Теоретична частина. Необхідне й поглиблене вивчення питань за планом лекцій.

Практична частина: практичні завдання.

^ Література: [1-11, 14, 16, 25, 28-31, 37, 42-44, 48]


Змістовий модуль 2. Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина. Дати відповіді на питання за планом лекцій: Загальна характеристика, побудова та значення балансу. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями.

Практична частина: практичні завдання.

^ Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.):

Теоретична частина: необхідне й поглиблене вивчення питань за планом лекцій.

Практична частина: тести, практичні завдання.

^ Література: [1-11, 14, 16, 20, 22, 25, 27-32 34,35, 37, 42-44, 48]


Змістовий модуль 3. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис

Завдання для практичних занять (4 год.):

Теоретична частина. Дати відповіді на питання за планом лекцій: Рахунки бухгалтерського обліку, їх суть, призначення і будова. Взаємозв’язок між балансом і рахунками. Подвійний запис на рахунках, його суть та контрольне значення. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх призначення та взаємозв’язок.

Практична частина: практичні завдання.

^ Завдання для самостійної роботи студентів (15 год.):

Теоретична частина: необхідне й поглиблене вивчення питань за планом лекцій.

Практична частина: практичні завдання.

^ Література: [1-11, 13,14, 16, 17, 21, 25, 28-31, 37, 42-44, 48]


Змістовий модуль 4. Технологія записів і форми бухгалтерського обліку

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина. Дати відповіді на питання за планом лекцій: Документація і документування операцій в бухгалтерському обліку. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку. Облікові регістри, їх класифікація і призначення. Правила ведення облікових регістрів і способи виправлення помилок у записах. Форми бухгалтерського обліку.

Практична частина: практичні завдання.

^ Завдання для самостійної роботи студентів (14 год.):

Теоретична частина: необхідне й поглиблене вивчення питань за планом лекцій.

Практична частина: практичні завдання.

^ Література: [1-11, 14, 16, 18, 23, 25, 28-31, 33, 37, 42-44, 48]


Змістовий модуль 5. Облік власного капіталу, забезпечень та цільового фінансування (2 год.):

Теоретична частина. Дати відповіді на питання за планом лекцій: Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація. Облік складових власного капіталу. Поняття і класифікація забезпечень. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.

Практична частина: практичні завдання.

^ Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.):

Теоретична частина: необхідне й поглиблене вивчення питань за планом лекцій.

Практична частина: практичні завдання.

^ Література: [3-6, 8, 12-14, 19, 20, 22, 23, 26-32, 35, 36, 40-46, 48-50]

1   2   3

Схожі:

Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconПроректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
«Правознавство» (галузевого стандарту вищої освіти України). У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення цієї дисципліни,...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconПроректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
України та типової навчальної програми підготовки бакалавра з менеджменту. У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» на базі типової...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Облік І аудит у банках» для студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» на базі типової програми (для...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconСклад науково-методичної ради умо
Голова нмр – Є. Р. Чернишова, перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидат...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Основи методики правових досліджень» для студентів спеціальності 030401 «Правознавство», галузь знань...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма icon«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І
Робоча програма дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 05100 складена на базі типової програми згідно наказу...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма з дисципліни „Конкурентне право” призначена для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи