«Облік І аудит» Херсон – 2007 icon

«Облік І аудит» Херсон – 2007
Скачати 488.01 Kb.
Назва«Облік І аудит» Херсон – 2007
Сторінка1/4
Дата03.09.2012
Розмір488.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

для студентів освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» професійне спрямування 6. 05100

«Облік і аудит»


Херсон – 2007


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ХЕПІ

ЗАБОРОНЕНО


Укладач Шульга Наталія Віталіївна (ст.. викладач)


Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № ___ від «___» ______________2007р.


Рецензент ____________________


Навчально-методичне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

для студентів освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

професійне спрямування 6. 05100 «Облік і аудит»


Редактор ____________________

Комп’ютерна верстка ___________________


Відповідальний за випуск

Зазуляк І.Б.

Підп. до друку ___________. Формат 60х84/16.

Папір друк. № 1. Друк офсетний

Ум. друк. арк. ___. Ум. фарбо-від. ____

Обл..-вид. арк.____. Тираж _____ прим.

****************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон – 28, вул.. Кримська, 130


1. ВСТУП

Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні передбачає формування достовірної облікової інформації про діяльність підприємств, організацій, установ, що є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Теорія сучасного бухгалтерського обліку – основоположна з профілюючих дисциплін у системі підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту. Вона поєднує цілу низку наукових тем, у яких розглядаються методологічні та організаційні принципи побудови бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, специфічні особливості його ведення на різних підприємствах.

В даних Методичних вказівках наведені: питання для самопідготовки і перевірки знань студентів; практичні завдання для аудиторної роботи за змістовими модулями передбаченими Робочою програмою (табл.. 2); критерії оцінювання знань на практичних заняттях та за виконання самостійної роботи; перелік рекомендованої літератури, якою додатково необхідно користуватись при підготовці до практичного заняття. Практичні завдання повинні виконуватись в окремому зошиті, що періодично перевіряється викладачем. Тести, що передбачені для виконання роздаються викладачем на початку практичного заняття.

За виконані у повному обсязі і захищені відповідно до вимог завдання студент отримує визначену кількість балів, розподіл яких подано у таблицях 3 і 4.


^ 1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Головна мета дисципліни – це: надання студентам необхідних теоретичних знань з основ побудови, принципів, методів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах різних форм власності згідно з НП(С)БО та допомога у набутті ними практичних навичок, ознайомлення їх із загальними принципами побудови обліку основних господарських процесів, технології і форм бухгалтерського обліку.

^ Основні завдання дисципліни: ознайомлення з сутністю, значенням, предметом і об’єктами бухгалтерського обліку; засвоєння теоретичних засад методики та організації бухгалтерського обліку; вивчення особливостей обліку основних господарських процесів та основ складання фінансової звітності; навчення студентів кваліфіковано застосовувати техніку бухгалтерського обліку до різних об’єктів на практиці.

^ В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: сутність та загальні характеристики бухгалтерського обліку, його предмет і об’єкти; теоретичні засади методики та організації бухгалтерського обліку; характеристику складових елементів методу бухгалтерського обліку; класифікацію бухгалтерських рахунків; особливості обліку основних господарських процесів; принципи документування і технологію бухгалтерського обліку; особливості кожної із форм бухгалтерського обліку; склад і призначення фінансової звітності; систему управління і організації бухгалтерського обліку в Україні.

^ Студенти повинні вміти: відрізняти бухгалтерський облік від інших видів господарського обліку; визначати предмет і об’єкти бухгалтерського обліку; методично грамотно застосовувати елементи методу бухгалтерського обліку на практиці до окремих його об’єктів; розрізняти зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями; кваліфіковано складати бухгалтерські кореспонденції, первинні документи, облікові регістри; кваліфіковано виконувати облік основних господарських процесів; кваліфіковано виправляти помилки в облікових регістрах.

^ Самостійна робота студентів є однією із форм організації навчання, основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час за розкладом. Самостійна робота над навчальною дисципліною «Бухгалтерський облік» повинна включати: опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, підготовку до виступу на семінарському занятті чи до практичного заняття, вирішення і письмове оформлення задач, поглиблене вивчення окремих питань, що передбачені до самостійного вивчення, підготовку конспектів навчальних чи наукових текстів, систематику вивченого матеріалу курсу перед заліком, виконання індивідуальних завдань. Питання самостійної роботи для поглибленого вивчення повинні бути опановані студентами поза межами лекційного матеріалу. Формами контролю знань із зазначених питань можуть бути: усне опитування, проміжне та підсумкове тестування, контрольні роботи, написання та захист рефератів, короткі доповіді та презентації, доповіді на науково-практичних студентських конференціях.

Самостійна робота студентів передбачає виконання і захист (шляхом співбесіди з викладачем) завдання і підготовку і захист реферату за однією із пропонованих тем. Завдання для самостійної роботи позначені позначкою – СР.

Індивідуальна робота студента студентів є однією із форм організації самостійного навчання у вищих закладах освіти, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення і закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Тому, до індивідуальних завдань з курсу «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» включено написання рефератів та підготовку реферативних матеріалів за власними дослідженнями до олімпіад, конференцій тощо.

^ Вимоги до написання реферату. Обсяг реферату не менше 12 друкованих аркушів формату А-4 з полями: верхнім і нижнім – 20 мм; лівим – 30 мм; правим – 10 мм. Реферат повинен містити наступні складові частини: титульну сторінку; зміст; вступ; основну частину; висновки; список використаних джерел. У вступі необхідно обґрунтувати важливість досліджуваної теми, її актуальність та проблеми, що склались у її вирішенні. Основна частина повинна містити викладення досліджуваного питання у працях вітчизняних, зарубіжних вчених та МСФЗ й інших нормативних актах з посиланнями на конкретні джерела (не менше одного посилання на кожній сторінці). У рефераті необхідно представити порівняльну характеристику положень МСФЗ та відповідного П(С)БО та приклади розрахунків звітних показників чи заповнених звітних форм згідно теми. У висновках повинні бути сформульовані узагальнення автора та визначені можливі шляхи вирішення проблем, що пов’язані з темою дослідження. Список використаних джерел подавати у алфавітному порядку.


^ 2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1

^ Шифр спеціальності

Статус дисципліни

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг

Кількість годин

Кількість модулів

^ Форма контролю

годин

кредитів

Л

П С

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6. 05100

норматив

денна

2

4

135

2,5/4

34

36

65

2

іспит

6. 05100

норматив

заочна

2

4

135

2,5/4


2

іспит


^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 2

Змістові модулі (розділи, теми)


Кількість годин

^ Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

Лек

П (С)

СРС

Лек

П (С)

СРС

1

2

3

4

5

6

7

^ Модуль 1 «Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод»

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку

2

2

4


^ Змістовий модуль 2. Предмет та метод бухгалтерського обліку

4

4

6


^ Змістовий модуль 3. Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова

2

4

6


^ Змістовий модуль 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис

4

6

8
Продовження табл.. 2

1

2

3

4

5

6

7

^ Змістовий модуль 5. Принцип вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку

2

2

4


^ Змістовий модуль 6. Документація і документування операцій

2

2

6


Всього за модулемФорма модульного контролю: тестування

^ Модуль 2 «Облік основних господарських процесів та фінансова звітність підприємств»

Змістовий модуль 7. Облік основних господарських процесів

6

6

9


^ Змістовий модуль 8. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку

4

4

4


^ Змістовий модуль 9. Технологія записів і форми бухгалтерського обліку

4

4

6


^ Змістовий модуль 10. Фінансова звітність підприємств

2

2

8


^ Змістовий модуль 11. Управління та організація бухгалтерського обліку в Україні

2

-

4


Всього за модулемФорма модульного контролю: тестування

Всього

34

36

65


Форма підсумкового контролю: залік^ 4. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»


5. Завдання на практичні (семінарські) заняття


Модуль 1 «Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод»


^ Змістовий модуль 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина. Дати відповіді на питання за планом лекцій: Поняття про господарський облік. Види господарського обліку і їх характеристика. Значення, мета і завдання бухгалтерського обліку, вимоги до нього. Вимірники, які застосовуються в обліку.

Практична частина: тести, практичні завдання.

Завдання 1. для кожного виду інформації визначити користувачів. Які з визначених користувачів відносяться до внутрішніх і зовнішніх?

 • Платоспроможність підприємства.

 • Надійність у поставках матеріалів.

 • Прибуток підприємства.

 • Розмір кредитів.

 • Середня заробітна плата.

 • Обсяги виробництва.

 • Частина прибутку, що використовується для розвитку підприємства.

 • Кількість та кваліфікація керівників підприємства.

 • Здатність підприємства сплачувати відсотки.

 • Удосконалення виробничого процесу.

 • Розмір дивідендів.

Завдання 2. Охарактеризувати наступні функції бухгалтерського обліку:

1). Інформаційну;

2). Контрольну;

3). Аналітичну.

Як, на Вашу думку, взаємодіють дані функції?


Завдання 3. Заповнити таблицю. Виконати характеристику вимог до бухгалтерського обліку.

Таблиця 1

Вимоги до БО та їх характеристика

Вимоги до БО

Їх стисла характеристика

Порівнянність показників обліку з показниками плану
Своєчасність обліку
Точність і об’єктивність
Повнота обліку
Економічність і раціональність  1   2   3   4

Схожі:

«Облік І аудит» Херсон – 2007 icon12 квітня 2007 року херсон 2007 удк 796. 035: 383. 1 Ббк 75. 1: 74. 200. 54
Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації. – Херсон: Видавництво хду, 2007. с
«Облік І аудит» Херсон – 2007 iconЗа спеціальністю 030509 – «облік І аудит» харків хнамг 2007
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Економіка підприємства» (для студентів заочної форми навчання за спеціальністю...
«Облік І аудит» Херсон – 2007 iconРобочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”
Фахове спрямування – Облік та аудит у промисловості. Облік І аудит у сфері послуг. Облік І аудит у будівництві. Облік, контроль та...
«Облік І аудит» Херсон – 2007 iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”
Фахове спрямування – Облік та аудит у промисловості. Облік І аудит у сфері послуг. Облік І аудит у будівництві. Облік, контроль та...
«Облік І аудит» Херсон – 2007 iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”
Фахове спрямування – Облік та аудит у промисловості. Облік І аудит у сфері послуг. Облік І аудит у будівництві. Облік, контроль та...
«Облік І аудит» Херсон – 2007 iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
«Облік І аудит» Херсон – 2007 iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
«Облік І аудит» Херсон – 2007 iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
«Облік І аудит» Херсон – 2007 iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
«Облік І аудит» Херсон – 2007 iconТематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит підприємницької діяльності»
Облік, аналіз та аудит витрат, доходів І фінансових результатів основної діяльності автотранспортного підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи