Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма icon

Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
НазваПроректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
Сторінка1/4
Дата03.09.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Облік і аудит»


Затверджую

_______________________

Проректор з НМР ХЕПІ

«___» ________________2008р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит»

для спеціальності 6. 050200 «Правознавство»

напрям 0502 «Правознавство


Укладач к.е.н., доцент Осадча Т.С.


Затверджена

на засіданні кафедри

«Облік і аудит»

Протокол № _____

від «___»______2008р.

Зав. кафедри к.е.н., доц.

___________ Зоріна В.Н.


Херсон 2008

  1. АНОТАЦІЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит» складена на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальностями напряму 0502 «Правознавство» (галузевого стандарту вищої освіти України). У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення цієї дисципліни, наведено її зміст, структуру і перелік тем, якими повинні оволодіти студенти по закінченню вивчення курсу.

Мета: надання студентам необхідних теоретичних знань з основ побудови, принципів, методів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах різних форм власності згідно з НП(С)БО і аудиторської діяльності в Україні та допомога у набутті ними практичних навичок, ознайомлення їх із загальними принципами побудови обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, основних господарських процесів, технології і форм бухгалтерського обліку.

Завдання: ознайомлення з сутністю, значенням, загальною характеристикою, предметом і об’єктами бухгалтерського обліку та аудиту, засвоєння теоретичних засад методики та організації бухгалтерського обліку, вивчення особливостей обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, основних господарських процесів та основ складання фінансової звітності, навчення студентів кваліфіковано застосовувати техніку бухгалтерського обліку до різних об’єктів на практиці.

Предмет: сутність і значення бухгалтерського обліку та аудиту, теоретичні основи методики, організації бухгалтерського обліку і аудиту, облік активів, зобов’язань, власного капіталу та основних господарських процесів, основи складання фінансової звітності, технологія записів і форми бухгалтерського обліку.


Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку та його правове регулювання в Україні.

2. Предмет та метод бухгалтерського обліку.

3. Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова.

4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис.

5. Облік власного капіталу, забезпечень та цільового фінансування.

6. Облік зобов’язань.

7. Облік необоротних активів.

8. Облік запасів.

9. Облік коштів, розрахунків та інших активів.

10. Облік доходів і фінансових результатів діяльності.

11. Облік витрат за елементами та витрат діяльності.

12. Фінансова звітність підприємств.

13. Сутність та предмет аудиту, його організація в Україні.  1. Вступ

Актуальність вивчення дисципліни.

Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні передбачає формування достовірної облікової інформації про діяльність підприємств, організацій, установ, що є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Дисципліна «Бухгалтерський облік і аудит» поєднує цілу низку наукових тем, у яких розглядаються методологічні та організаційні принципи побудови бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та надання аудиторських послу. Ці знання вкрай необхідні для фахівців з права, яким необхідно знати порядок обліку окремих об’єктів, щоб встановити його відповідність вимогам законодавства чи мати можливість захищати майнові інтереси суб’єкта економічної діяльності. Отже, вивчення даної дисципліни у системі їхньої професійної підготовки займає важливе місце і вимагає посиленої уваги.

Предмет: Загальна характеристика бухгалтерського обліку та його правове регулювання в Україні. Предмет та метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис. Облік власного капіталу, забезпечень та цільового фінансування. Облік зобов’язань. Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік коштів, розрахунків та інших активів. Облік доходів і фінансових результатів діяльності. Облік витрат за елементами та витрат діяльності. Фінансова звітність підприємств. Суть та предмет аудиту, його організація в Україні.


^ Головна мета дисципліни – це: надання студентам необхідних теоретичних знань з основ побудови, методів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності згідно з НП(С)БО та сутності і необхідності аудиторських перевірок, допомога у набутті ними практичних навичок, ознайомлення їх із загальними принципами побудови обліку основних господарських процесів, технології і форм бухгалтерського обліку.


^ Основні завдання дисципліни:

- ознайомлення з сутністю, значенням, предметом і об’єктами бухгалтерського обліку та аудиту;

- засвоєння теоретичних засад методики та організації бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності;

- вивчення особливостей обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, господарських процесів та основ складання фінансової звітності;

- навчення студентів кваліфіковано застосовувати техніку бухгалтерського обліку до різних об’єктів на практиці.


^ В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- сутність та загальні характеристики бухгалтерського обліку і аудиту, їх предмет і об’єкти;

- теоретичні засади методики та організації бухгалтерського обліку і аудиторської діяльності;

- характеристику складових елементів методу бухгалтерського обліку;

- класифікацію бухгалтерських рахунків;

- особливості обліку активів, зобов’язань, власного капіталу;

- особливості обліку основних господарських процесів;

- принципи документування і технологію бухгалтерського обліку

- особливості кожної із форм бухгалтерського обліку;

- склад і призначення фінансової звітності;

- систему управління і організації бухгалтерського обліку в Україні.


^ Студенти повинні вміти:

- відрізняти бухгалтерський облік від інших видів господарського обліку;

- визначати предмет і об’єкти бухгалтерського обліку та аудиту;

- визначати сутність, предмет і об’єкти аудиту та відрізняти його від інших видів фінансово-господарського контролю;

- методично грамотно застосовувати елементи методу бухгалтерського обліку на практиці до окремих його об’єктів;

- розрізняти зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями;

- кваліфіковано складати бухгалтерські кореспонденції, первинні документи, облікові регістри;

- кваліфіковано виконувати облік активів, зобов’язань, власного капіталу, основних господарських процесів;

- кваліфіковано виправляти помилки в облікових регістрах.


^ 3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 2


^ Шифр спеці

аль

ності

Статус дисци

пліни

Форма навчання

Курс

Семестр

Загаль

ний обсяг

Кіль

кість годин

Кіль

кість моду

лів

Форма контро

лю

Го

дин

Креди

тів

Л

П С

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
нормат

денна

3

6

135

2,5/3,5

28

18

89

2

Іспит
нормат

заочна

3

6

135

2,5/3,5

6

4

125

2

Іспит^ 4.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

Таблиця 2

^ Змістові модулі (розділи, теми)


Кількість годин

Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

Лек

П (С)

СРС

Лек

П (С)

СРС

Модуль 1 «Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод»

^ Змістовий модуль 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку та його правове регулювання в Україні

2

-

6

1

-

7

Змістовий модуль 2. Предмет та метод бухгалтерського обліку

2

-

6

1

-

7

Змістовий модуль 3. Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова

2

2

6

1

2

7

Змістовий модуль 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис


4

2

4

1

2

7

Змістовий модуль 5. Облік власного капіталу, забезпечень та цільового фінансування

2

2

6

-

-

10

Всього за модулем

12

6

28

4

4

38

Форма модульного контролю: контрольна робота

^ Модуль 2 «Облік активів, зобов’язань, основних господарських процесів та фінансова звітність підприємств»

Змістовий модуль 6. Облік зобов’язань

2

2

8

1

-

11

Змістовий модуль 7. Облік необоротних активів

2

2

8

1

-

11

Змістовий модуль 8. Облік запасів


2

2

8

-

-

12

Змістовий модуль 9. Облік коштів, розрахунків та інших активів


2

2

8

-

-

12

Змістовий модуль 10. Облік доходів і фінансових результатів діяльності


2

2

8

-

-

12

Змістовий модуль 11. Облік витрат за елементами та витрат діяльності

2

2

8

-

-

12

Змістовий модуль 12. Фінансова звітність підприємств


2

-

6

-

-

8

Змістовий модуль 13. Суть та предмет аудиту, його організація в Україні.

2

-

7

-

-

11

Всього за модулем

16

12

61

2

-

87

Форма модульного контролю: контрольна робота

Всього

28

18

89

6

4

125

Форма підсумкового контролю: іспит^ 5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ


Модуль 1 «Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод»


Змістовий модуль 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку та його правове регулювання в Україні

Основні етапи розвитку господарського обліку. Необхідність господарського обліку, його види (оперативний (оперативно-технічний), статистичний, бухгалтерський) та їх характеристика. Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку.

Сутність, мета та завдання бухгалтерського обліку. Склад користувачів бухгалтерської інформації та їх інтереси.

Вимоги до обліку: порівнянність показників обліку з показниками плану; своєчасність, точність і об’єктивність; повнота, ясність і доступність; економічність і раціональність.

Вимірники, які застосовуються в обліку: натуральні, трудові, грошовий.

Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Стандарти бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

^ Література: [1-11, 14, 16, 25, 28-31, 37, 42-44, 48]


Змістовий модуль 2. Предмет та метод бухгалтерського обліку

Поняття предмету бухгалтерського обліку як процесу створення (виробництва) суспільного продукту, його обміну, розподілу і споживання в умовах ринкових відносин.

Зміст об’єктів бухгалтерського обліку та характеристика його груп: об’єкти, що забезпечують господарську діяльність підприємства (господарські засоби (ресурси) підприємства, джерела утворення господарських засобів); об’єкти, що становлять господарську діяльність підприємства (господарські процеси та їх результати).

Сутність методу бухгалтерського обліку та його способів і прийомів (елементів). Основні елементи методу бухгалтерського обліку та їх зміст: документація; інвентаризація; оцінка; калькуляція; бухгалтерські рахунки; подвійний запис; бухгалтерський баланс; звітність.

^ Література: [1-11, 14, 16, 25, 28-31, 37, 42-44, 48]


Змістовий модуль 3. Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова

Поняття «бухгалтерський баланс», його загальна характеристика та значення в управлінні підприємством. Актив і пасив балансу. Формули балансу. Валюта балансу, його статті.

Зміст і форма балансу згідно з П(С)БО 2 «Баланс». Загальні вимоги до визначення і розкриття статей балансу. Стисла характеристика розділів балансу: активу – необоротні активи; оборотні активи; витрати майбутніх періодів; пасиву – власний капітал; забезпечення майбутніх витрат і платежів; довгострокові зобов’язання; поточні зобов’язання; доходи майбутніх періодів.

Чотири види змін в балансі, викликані господарськими операціями: активні; пасивні; активно-пасивні у бік збільшення; активно-пасивні у бік зменшення.

^ Література: [1-11, 14, 16, 20, 22, 25, 27-32 34,35, 37, 42-44, 48]


Змістовий модуль 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення. Побудова рахунків бухгалтерського обліку: дебет, кредит. Обороти за рахунками, залишки на рахунку (сальдо), розгорнуте сальдо.

Призначення і особливості будови активних, пасивних, активно-пасивних рахунків. Взаємозв’язок між рахунками і балансом.

Подвійний запис на рахунках, його суть і контрольне значення. «Бухгалтерська кореспонденція» («бухгалтерське проведення»), бухгалтерський запис – форма взаємозв’язку між рахунками. Прості і складні бухгалтерські кореспонденції.

Сутність хронологічного, систематичного (чи комбінованого) запису господарських операцій у спеціальних реєстраційних журналах.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Побудова Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, організацій.

Призначення та особливості рахунків синтетичного і аналітичного обліку, взаємозв’язок між ними. Оборотні відомості за синтетичним і аналітичними рахунками як спосіб перевірки та узагальнення поточного бухгалтерського обліку. Сумова і кількісно-сумова (за товарно-матеріальними рахунками) форми оборотної відомості за аналітичними рахунками. Шахова оборотна відомість.

^ Література: [1-11, 13,14, 16, 17, 21, 25, 28-31, 37, 42-44, 48]

  1   2   3   4

Схожі:

Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconПроректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
України та типової навчальної програми підготовки бакалавра з менеджменту. У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconПроректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма
України та типової навчальної програми підготовки бакалавра з фінансів. У робочій програмі розкрито ідейну спрямованість вивчення...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» на базі типової...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Облік І аудит у банках» для студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» на базі типової програми (для...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconСклад науково-методичної ради умо
Голова нмр – Є. Р. Чернишова, перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидат...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Основи методики правових досліджень» для студентів спеціальності 030401 «Правознавство», галузь знань...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма icon«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І
Робоча програма дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 05100 складена на базі типової програми згідно наказу...
Проректор з нмр хепі 2008р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма з дисципліни „Конкурентне право” призначена для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи