Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств» icon

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств»
НазваМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств»
Сторінка1/4
Дата03.09.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств»

(для студентів спеціальності 7.050106

«Облік і аудит» заочного відділення)


Затверджено

На засіданні

«Облік і аудит»

Протокол №4

«30» січня 2008р.


Херсон – 2009

ВСТУП

Бухгалтерський облік покликаний забезпечувати інформацією про діяльність підприємства, необхідною для прийняття рішення, як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів.

Суб'єкту, який приймає рішення, потрібна не будь-яка інформація, а лише повна, достовірна та своєчасна. Таким чином, складання та надання фінансової звітності повинно відповідати цим вимогам.

Мета навчальної дисципліни «Звітність підприємств»: сформувати у студентів теоретичні знання і практичні навички, необхідні для самостійного складання фінансової звітності, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. Метою звітності підприємств також є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї, як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень.

Завдання дисципліни " Звітність підприємств ": дати студенту правильне розуміння закономірностей у сфері економіко-правових відносин у суспільстві, які формуються на рівні підприємств в процесі управління; навчити студентів кваліфіковано використовувати сучасні методи обліку, оцінку облікових даних для правильного складання фінансової звітності.


^ 2. Навчально-тематичний план з дисципліни «Звітність підприємств» для підготовки студентів спеціальності «Облік і аудит»

з\п

п

Назва теми

Всього годин

^ В тому числі

Самостійна

роботаФорма

контр

олю


Лекції

Практичні
1.

Основи побудови і складання фінансової звітності

8

2

2

4

іспит

2.

Баланс

31

8

8

15
3.

Звіт про фінансові результати

28

8

8

12
4.

Звіт про рух грошових коштів

26

8

6

12
5.

Звіт про власний капітал

22

6

6

10
6.

Примітки до фінансових звітів

10

2

2

6
7.

Порядок

оформлення і подання фінансових звітів

10

2

2

6
Всього

135

36

34

65

3. Програма з дисципліни «Звітність підприємств»

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Загальні вимоги до звітності згідно з П(С)БО-1. Мета і склад фінансової звітності. Зміни у складі фінансової звітності відповідно до вимог МСБО. Критерії відображення та принципи підготовки фінансової звітності. Звітний період. Розкриття інформації у фінансовій звітності. Порядок подання фінансової звітності. Облікова політика підприємства. Примітки до фінансових звітів. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах згідно П(С)БО-6.

^ Тема 2. БАЛАНС

Призначення балансу та його структура. Визначення, оцінка та класифікація активів. Особливості оцінки та відображення у балансі необоротних активів. Подання у балансі основних засобів. Методи нарахування амортизації основних засобів. Переоцінка і вибуття основних засобів. Відображення у балансі фінансової оренди. Розкриття інформації про основні засоби у примітках до балансу. Відображення у балансі довгострокових фінансових інвестицій, їх оцінка згідно з П(С)БО-12 "Фінансові інвестиції». Методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства. Фінансові інвестиції в боргові цінні папери.

Відображення в балансі довгострокової дебіторської заборгованості і відстрочених податкових активів.

Склад, оцінка і відображення в балансі оборотних активів, зокрема запасів.

Відображення в балансі поточних фінансових інвестицій, методи їх оцінки.

Грошові кошти і їх еквіваленти. Курсові різниці при перерахуванні грошових коштів. Зміст статті "Витрати майбутніх періодів". Загальна характеристика пасиву балансу. Подання в балансі власного капіталу, його структура. Визначення, оцінка і класифікація зобов'язань. Особливості оцінки та відображення у балансі довгострокових зобов'язань Відстрочені податкові зобов'язання. Склад поточних зобов'язань та їх подання у балансі. Доходи майбутніх періодів. Події після балансу.

^ Тема 3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Загальна характеристика звіту про фінансові результати-Визначення та оцінка доходів і витрат у звіті про фінансові . результати. .Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Розрахунок чистого прибутку. Визначення фінансового; результату від операційної діяльності. Розрахунок фінансового результату - прибутку (збитку) від звичайної діяльності Оподаткування і після оподаткування. Визначення економічних елементів операційних витрат. Розрахунок прибутку на акцію (ПНА). Показники ПИЛ та їх призначення. Методика розрахунку ПНА. Перерахунок ПНА за попередній звітний період. Примітки до звіту про фінансові результати.

^ Тема 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Визначення та структура звіту про рух грошових коштів. Негрошові операції. Послідовність складання звіту про рух грошових коштів. Визначення зміни грошових коштів та їх еквівалентів. Подання інформації про рух грошових коштів в результаті операційної діяльності. Визначення руху коштів внаслідок інвестиційної та фінансової діяльності. Зміна коштів протягом звітного періоду.

Розкриття інформації про рух грошових коштів в примітках до фінансової звітності. Прямий метод визначення руху коштів від операційної діяльності. Порядок складання зніту про рух грошових коштів.

^ Тема 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу. Розподіл власного капіталу за формами: інвестований капітал і нерозподілений прибуток. Розподіл власного капіталу за рівнем відповідальності: статутний капітал і додатковий капітал. Характеристика статей власного капіталу і порядок їх відображення у балансі. Формування статутного капіталу, його зміни. Характеристика пайового капіталу, додатково вкладеного капіталу, резервного капіталу. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), його розрахунок. Характеристика неоплаченого і вилученою капіталу, їх відображення в балансі. Порядок складання звіту про власний капітал. Заповнення звіту про власний капітал. Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансових звітів».

^ Тема 6. ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Призначення і склад приміток до фінансових звітів. Класифікація приміток за змістом. Рекомендації щодо подання приміток до фінансових звітів.

Критерії якості і послідовність приміток згідно П(С)БО-1. Примітки щодо облікової політики. Зміни облікової політики. Вимоги до приміток щодо фінансової звітності. Приклади розкриття у примітках помилок, подій після дати балансу, непередбачених подій, гудвілу, впливу валютних курсів, тощо. Розкриття у примітках операцій зі зв'язаними сторонами згідно МСБО.


^ 4. Рекомендована література.

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від
16.07.1999р. №996-ХІУ.

2. Порядок подання фінансової звітності. Затв. пост. КМУ від
28.02.2000р. №419.

 1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. наказом Мінфіну України від ЗО. 11.1999 р. №291.

 2. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського облік активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. Наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. №291.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затв. Наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затв.
Наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові
результати". Затв. Наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. №87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух
грошових коштів". Затв. Наказом Мінфіну України від 30.11.1999р.
№87.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний
капітал". Затв. Наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. №87.

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Затв. Наказом Мінфіну України від 28.05.1999 р.№ 137

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затв. Наказом Мінфіну України від 18.10.1999 р. № 242.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Затв. Наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. № 246.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість". Затв. Наказом Мінфіну України від 08.10.1999 р.№237.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання". Затв. Наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. №20.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". Затв. Наказом Мінфіну України від 29.11.1999 р. № 290.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Затв. Наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318.

 8. Положения (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". Затв. наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання
підприємств". Затв. Наказом Мінфіну України від 07.07.1999 р. № 163.

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність". Затв. Наказом Мінфіну України від 30.07.1999 р. № 176.

 2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ПП"Рута",2001.

 3. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, (видання 111, перероблене). Дніпропетровськ: 000 "Баланс-Клуб", 2000.

 4. Журнал "Бухгалтерський облік і аудит" 2000-2008 pp.^ 5. Контрольна робота з дисципліни «Звітність підприємств»

для студентів спеціальності "Облік і аудит"

Контрольна робота призначена для закріплення теоретичного матеріалу та його перевірки, а також набуття практичних навиків складання форм бухгалтерської звітності з дисципліни «Звітність підприємств» студентами спеціальності "Облік і аудит".

^ 5.1. Загальні положення

Впровадження ринкових перетворень і різноманітних форм власності в Україні зумовили внесення змін в систему бухгалтерського обліку та звітності як необхідну умову отримання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень, вибор) надійних господарських партнерів і уникнення підвищеного ризику в фінансовій діяльності.

Фінансова звітність є важливим інструментом управління. Вона відображає і дозволяє оцінювати результати господарської діяльності, прогнозувати напрямки підвищення її ефективності, сприяє виробленню і прийняттю необхідних управлінських рішень.

Студенти повинні отримати знання про національну систему бухгалтерського обліку на основі міжнародних стандартів фінансової звітності. Згідно навчального плану студенти повинні самостійно виконати контрольну роботу з організації звітності на підприємстві.

Термін надання контрольної роботи до інституту визначається з графіком навчальної роботи студентів. Порядок виконання контрольної роботи викладено у розділі II.

^ 5.2. Завдання для контрольної роботи та порядок її виконання

Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв'язання одного з варіантів практичного завдання.

Номери практичних завдань кожному студенту визначаються по першій літері його прізвища згідно з наступною таблицею:Літери, з яких починаються прізвища студентів

Номери завдань контрольної роботи (практичні завдання)

А, Б, В. Г, Д

1

Е, Є, Ж, 3,1

2

Ї, Й, К, Л, М

3

Н, 0, П, Р, С

1

Т, У, Ф, X, Ц

2

Ч, Ш, Щ, Ю,Я

3


При розв'язанні практичних завдань спочатку необхідно уважно ознайомитись з їх умовами, а потім послідовно виконати всі підрахунки. Для полегшення студенту далі подаються спеціальні поради.

В роботі необхідно обов'язково вказати номер практичного завдання, а також дату виконання роботи і поставити власний підпис. Повністю виконану контрольну роботу слід надати до інституту у встановлені графіком термін.

^ 5.3. Практичне завдання для контрольної роботи

Для виконання навчального завдання наведені умовні дані підприємства "Омега" за вересень звітного року. Підприємство відноситься до сфери матеріального виробництва. Вихідні дані:

^ Таблиця 1 Залишки на рахунках підприємства "Омега" на початок вересня ХХХр.^ Код

рахунків


Назва рахунків та субрахунків

Варіанти практичного завдання

1-й

2-й

3

104

Машини та обладнання

79781

70240

76361

131

Знос основних засобів

1550

1360

1450

201

Сировина і матеріали

6000

5310

5500

23

Виробництво

1119

560

839

26

Готова продукція

7750

3875

5813

301

Каса

120

100

ПО

311

Поточні рахунки в національній валюті

10096

9800

9638

372

Розрахунки з підзвітними особами

620

590

600

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

600

500

450

377

Розрахунки з іншими

870

900

910

40

Статутний капітал

78200

72819

75400

44

Нерозподілений прибуток

3100

2700

3000

63

Розрахунки з постачальниками

4950

3000

4775

641/1

Розрахунки за податками (податок за прибуток)

1490

1300

1450

641/2

Розрахунки за податками

592

500

550

641/3

Розрахунки за податками (прибутковий податок)

710

700

711

651

Розрахунки за пенсійним забезпеченням

2178

2112

2145

652

Розрахунки за соціальним страхуванням

264

256

260

653

Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття

132

128

130

661

Розрахунки за заробітною

12800

6400

9600

662

Розрахунки з депонентами

400

200

300

685

Розрахунки з іншими кредиторами

500

400

450

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств» iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств» iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств» iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств» iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств» iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи