Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання icon

Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання
Скачати 493.06 Kb.
НазваЛекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання
Сторінка1/4
Дата03.09.2012
Розмір493.06 Kb.
ТипЛекція
  1   2   3   4

Лекція 1


Законодавче і нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання


1.1. Законодавче і нормативно-правове забезпечення звіт­ності та мета її складання.

1.2. Інформаційні потреби користувачів звітності.

1.3. Види, класифікація та склад звітності підприємства.

1.4. Елементи та якісні характеристики фінансової звітності.

1.5. Принципи підготовки фінансової звітності та розкрит­тя інформації.


1.1. Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її складання


Звітність підприємства є заключним кроком системи бухгал­терського обліку, яка узагальнює і систематизує інформацію про діяльність підприємства та яка необхідна усім зацікавленим осо­бам для прийняття ефективних економічних рішень.

Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені в достовірності звітності.

Добре налагоджена звітність підприємства є, безсумнівно, умовою любого правильно організованого бізнесу.

Загалом звітність можна визначити як систему узагальнюючих та взаємопов'язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць, та текстового матеріалу за допомогою яких визнача­ється фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо.

Підприємства складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності, що використовує грошовий вимірник та ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Як правило, така звітність підлягає оприлюдненню.

Крім відкритої для зовнішніх користувачів звітності, підпри­ємства складають й внутрішню звітність, яка задовольняє інтере­си керівника і працівників та забезпечує оперативне прийняття рішень внутрішніми підрозділами.

Звітність підприємства регламентується законами України, постановами Кабінету Міністрів та нормативно-правовими акта­ми (табл. 1).

Таким чином, Законами України передбачено, що усі суб'єкти господарювання зобов'язані вести бухгалтерський облік і склада­ти та подавати фінансову звітність..

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (ст. 1) визначає бухгалтерський облік як процес вияв­лення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збе­рігання та передачі інформації про господарську діяльність під­приємства зовнішнім та внутрішнім користуванням для прийнят­тя рішень.

Із змісту цієї статті витікає, що методологічно і організаційно звітність є невід'ємною складовою системи бухгалтерського об­ліку і виникає на завершальному етапі облікового процесу, що забезпечує методологічну єдність показників, які в ній відобра­жаються з даними первинної документації та обліковими реєст­рами.


Таблиця 1


^ ВИМОГИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ І СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ


Джерело

Зміст відповідних статей

Господарський ко­декс України, введе­ний в дію 01.01.2004р.

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.

Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання у таких сфе­рах: збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб'єктами господарських відносин— за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності.

^ Стаття 71. Облік і звітність підприємства.

Облік і звітність підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Кодексу та інших нормативно-правових актів.

Відомості, не передбачені законом, підприємство надає органам державної влади, органам місцевого само­врядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, передбаче­ному установчими документами підприємства.

^ Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства.

Облік і звітність господарських товариств здійснюється відповідно до вимог статті 19 цього Кодексу та ін­ших нормативно-правових актів.

Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються відповідно державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень, ревізійною комісією (ревізо­ром) господарського товариства та/або аудитором.

Достовірність і повнота річного балансу і звітності господарського товариства у випадках, визначених за­коном, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією).

^ Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання.

Суб'єкти господарювання зобов'язані на основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітність за формами, передбаченими законодавством, проводити інвентаризацію належного їм майна для забезпе­чення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності, надавати фінансову звітність відповідно до вимог закону та їх установчих документів.

Про господар-ські то­вариства від 19.09.1991 р. №1576-XII зі змінами і допо­вненнями

Стаття 18. Облік і звітність товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку встановленому законодавством.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинна бути підтверджена аудитором (ау­диторською фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка річного Балансу і звітності товариств з річним го­сподарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки.

Про режим іно-земно­го інвес-тування від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР зі зміна­ми і до-повненнями.

Стаття 15. Статистична звітність про іноземні інвестиції.

Органи, які здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій, підприємства з іноземними інвестиція­ми, податкові та митні органи та установи банків подають відповідно до встановлених форм та термінів статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій.

^ Стаття 24. Регулювання господарської діяльності за договорами (контрактами)

Сторони за договорами (контрактами) повинні вести окремий бухгалтерський облік та складати звітність про операції, пов'язані з виконанням умов цих договорів (контрактів), та відкрити окремі рахунки в устано­вах банків України для проведення розрахунків за цими договорами (контрактами)

Про систему оподатку­вання від 25.06.1991 р. № 1251-XII

Стаття 9. Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів).

Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані:

а) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами;

б) подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

Про державну стати­стику від 17.09.1992 р. № 2614-ХІІ зі зміна­ми і до-повненнями

Стаття 8. Подання статистичних даних.

Усі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці, перелічені в статті 2 цього Закону, подають дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень, безплатно, якщо інше не передбачено законодавством України.

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки і за ви­значеними адресами.

Порядок подання статистичних даних визначається у формах державної звітності, затверджених органами державної статистики.

Про аудитор-ську дія­льність 22.04.1993 р. № 3125-ХН

Стаття 8. Публічна бухгалтерська звітність.

Публічна бухгалтерська звітність складається із аудиторського висновку, Балансу, Звіту про прибутки і збитки, іншої звітності в межах відомостей, які не становлять комерційну таємницю і визначені законодав­ством для надання користувачам та публікації

Про спрощену сис­тему оподат-кування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємницт-ва. Указ від 28.06.1999 р. № 746/98 (нова реда­кція)

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємства може застосову­ватися поряд з діючою системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченого законодавством, на ви­бір суб'єкта малого підприємництва.

Про бухгалтер-ський облік та фінансову звіт-ність в Україні від 16.07.1999 р. №996-XIV зі зміна­ми і доповненнями

Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності.

На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господар­ської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до звітів.

Про державву під­тримку ма-лого під­приєм-ництва від 19.10.2000 р. № 2063-III

Стаття 11. Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосову­ватися спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає:

• зміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів сплатою єдиного податку;

• застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку та звітності.
  1   2   3   4

Схожі:

Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconЛекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок
Зміст розділів І методика складання Приміток до річ­ної фінансової звітності за формою №5
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconКалендарний план лекцій з безпеки життєдіяльності
Безпека життєдіяльності як наука І навчальна дисципліна. Законодавче І нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання icon1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconЛекція 10. Державні цільові фонди
Державні фонди цільового призначення в Україні та законодавче регулювання їх функціонування
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconНеприбутковий, некомерційний сектор в Україні. Законодавче забезпечення. Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства
У цьому видання зроблена спроба аналізу основних законодавчих актів України, що діють сьогодні І які створюють правове поле неприбуткових...
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconПерелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни»
...
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconЛекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів
Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconФорма підсумкового контролю
України. Розкрити основні засади співробітництва в сфері євроінтеграції та його нормативно-правове регулювання. Навчити працювати...
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconЛекція 10. Правове регулювання грошового обігу
Правові основи організації грошового обігу на території України. Порядок відкриття рахунків в кредитних установах
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconЛекція “ правове регулювання грошового обігу“
Правові основи організації грошового обігу на території України. Порядок відкриття рахунків в кредитних установах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи