Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання icon

Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання
Скачати 493.06 Kb.
НазваЛекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання
Сторінка2/4
Дата03.09.2012
Розмір493.06 Kb.
ТипЛекція
1   2   3   4


Крім цього відповідно до статті 3 п. 2 цього Закону бухгалтер­ський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підпри­ємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види, що ви­користовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бух­галтерського обліку. Це зумовлено тим, що за допомогою бухга­лтерського обліку можна уніфікувати всі дані про фінансово-господарську діяльність підприємств та забезпечити отримання достовірної та неупередженої інформації.

Звітність дозволяє визначати становище підприємства серед аналогічних підприємств на ринку товарів, робіт та послуг.

Нормативно-правове регулювання звітності підприємств в Україні здійснюється указами Президента, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України.

^ Національне положення (стандарт) бухгалтерського облі­ку - це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бух­галтерського обліку і складання фінансової звітності, що не супе­речать міжнародним стандартам.

В Україні введено в дію тридцять два положення (стандарти) бу­хгалтерського обліку та наказ Міністерства фінансів України № 302 від 29.11.2000 p., який прирівнюється до положень. Усі накази Мі­ністерства фінансів щодо бухгалтерського обліку та складання звіт­ності підлягають реєстрації у Міністерстві Юстиції України (табл. 2). \3а П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (пункт 3) визначено такі види звітності:

^ Бухгалтерська звітність— це звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що міс­тить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про бух­галтерський облік та фінансову звітність в Україні» так трактує поняття «фінансова звітність».

Фінансова звітність підприємства являє собою систему уза­гальнених показників, які характеризують підсумки господарсь­ко-фінансової діяльності підприємства за минулий період (мі­сяць, квартал, рік). Вона складається шляхом підрахунку, групу­вання і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.

У звітності необхідно дотримуватися органічної єдності пока­зників, які в ній відображені.


Таблиця 2


^ ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


з/п

Назва документу

Затверджено

^ Що регулює

1

Про спрощену систему оподат­кування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємниц­тва

Указ Президента Украї­ни від 03.07.98 р. № 727/98 у новій ре-да­кції від 28.06.99 № 746/99

Визначає коло суб'єктів малого під-приємництва, які відносяться до СМП та запровадження спро­щеної системи звітності СМП

2

Порядок подання фінан-сової звітності

Постанова КМУ від 28.02.2000 р. №419

Визначає порядок та терміни подання фінансової звітності

3

Перелік видів діяльності, щодо яких складається зведена фі­нансова звіт-ність

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 24.02.00 р. №37

Встановлює перелік видів діяльності щодо яких складається зведена фі-нансова звітність

4

Положення про доку-менттальне забезпечення запасів у бухгал­терсь-кому обліку

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 24.05.95 р. №88

Встановлює порядок створення, прий-няття і відо­браження у бухгалтерському обліку, а також збе­рігання первинних документів, облікових регіст­рів, бух-галтерської звітності

5

Положення про спроще-ну фо­рму бухгалтерсь-кого обліку ак­тивів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підпри-ємниц­тва

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 30.09.98 р. № 196

Встановлено два варіанти ведення спро-щеної фо­рми бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва

6

План рахунків бухгалтер-ського обліку активів, капіталу, зо­бов'язань і господарських опе­рацій підприємств і організацій

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 30.11.99 р. №291

Є переліком рахунків і схем реєстрації та групу­вання на них фактів фінансово-господарської дія­льності (кореспон-денція рахунків) у бухгалтерсь­кому обліку

7

Інструкція про застосу-вання плану рахунків бухгалтерсько­го обліку активів, капіталу зо­бов'язань і господарських опе­рацій підприємств і організацій

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 30.11.99 р. №291

Встановлює призначення і порядок ведення раху­нків бухгалтерського об-ліку для узагальнення ме­тодом подвій-ного запису інформації

8

План рахунків бухгал-терсько­го обліку активів, зобов'я­зань і господар-ських операцій суб'єктів малого підприємниц­тва

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 19.04.2001. №186

Є переліком рахунків і схем реєстрації та групу­вання на них фактів фінансово-господарської дія­льності (кореспонден-ція рахунків) у бухгалтерсь­кому обліку

9

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт­ності»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 31.03.99 р. №87

Визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності (в тому числі консолідованої) та вимоги до визнання і розкриття її елементів, звітні періоди

10

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 2 «Баланс»* *

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 31.03.99 р. №87

Визначаються зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей

111

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»* *

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 31.03.99 р. №87

Визначаються зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей

12

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 31.03.99 р. №87

Визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, методика його складання і розкриття його статей

13

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 5 «Звіт про власний капі-тал»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 31.03.99 р. №87

Визначаються зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей

14

Примітки до річної фінансової звітності* ▲

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 29.11.00 р. №302

Розкривається інформація щодо:

— кожної групи нематеріальних активів і основ­них засобів;

— виправлення помилок, які мали місце в попере­дніх періодах;

— кожної групи капітальних і фінан-сових інвес­тицій;

— грошових коштів;

— забезпечень;

— методи оцінки і Балансової вартості запасів;

— переліку суми дебіторської забор-гованості, а також методу визначення величини резерву сум­нівних боргів;

— нестач і втрат від псування цін-ностей;

— складу і суми витрат.

15

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 6 «Виправ­лення помилок і зміни у фінан­сових звітах»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 28.05.99 р. № 137

Визначається порядок виправлення помилок, вне­сення та розкриття інших змін у фінансовій звіт­ності

16

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 7 «Основні засоби»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 27.04.00 р. № 92

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про основні засо­би, інші не-оборотні матеріальні активи та незаве­ршені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звіт-ності.

17

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 8 «Нематеріа­льні акти-ви»

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 18.10.1999 р. №92

Визначає методологічні засади форму-вання у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нема­теріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності

18

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 9 «Запаси»* *

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 20.10.1999 р. № 246

Визначає методологічні засади форму-вання у бух­галтерському обліку інфор-мації про запаси і роз­криття її у фінансовій звітності

19

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 10 «Дебітор­ська забор-гованість»

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 08.10.1999 р. №237

Визначає методологічні засади форму-вання у бух­галтерському обліку інформації про запаси і роз­криття її у фінансовій звітності

20

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 11 «Зобов'я­зання»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 31.01.2000 р. №20

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності

21

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 12 «Фінансові інвести-ції»* *

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 26.04.2000 р. №91

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про фінансові ін­вестиції, операції із спільної діяльності та її роз­криття у фінансовій звітності

22

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 13 «Фінансові інстру-менти»*

Наказ Мінфіну України від 30.11.2001р. №559

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про фінансові ін­струменти та її розкриття у фінансовій звітності

23

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 14 «Оренда»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 28.07.2000 р.№181

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про оренду та її розкриття у фінансовій звітності

24

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 15 «Дохід»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 29.11.99 р. №290

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації доходи підприєм­ства та її розкриття у фінансовій звітності

25

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 16 «Витра­ти»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 31.12.99 р.№318

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про витрати під­приємства та її розкриття у фінансовій звітності

26

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 17 «Податок на прибу-ток»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 28.12.00 р. №353

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про витрати, до­ходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності

27

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 18 «Будівель­ні контрак-ти»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 28.04.01р. №205

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про витрати, до­ходи, пов'язані з виконанням будівельних контра­ктів, та її розкриття у фінансовій звітності

28

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 19 «Об'єднан­ня підпри-ємств»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни

Визначає порядок відображення в об-ліку і звітнос­ті придбання інших під-приємств, гудвілу, який виник при придбанні, злиття підприємств, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств

29

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 20 «Консолі­дована фінан-сова звітність»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 30.07.99 р. № 176

Визначає порядок складання консолі-дованої фі­нансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінан­сової звітності

30

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 10.08.00 р.№ 193

Визначає методологічні засади форму-вання в бухга­лтерському обліку інфор-мації про операції в інозем­них валютах та відображення показників статей фі­нансової звітності господарських оди-ниць за межами України в грошовій одиниці України

31

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 22 «Вплив ін­фляції»

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 28.02.02 р. № 147

Визначає порядок коригування фінан-сової звітно­сті, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та за­гальні вимоги до розкриття інформації про неї у Примітках до фінансової звітності

32

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 18.06.01р. №303

Визначає методологічні засади форму-вання інфо­рмації про операції пов'я-заних сторін та її роз­криття у фінансовій звітності

33

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 24 «Прибуток на акцію»

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 16.07.01 р. № 344

Визначає методологічні засади форму-вання інфо­рмації про чистий прибуток на одну просту акцію та її розкриття у фінансовій звітності

34

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 25 «Фінансо­вий звіт суб'єкта малого під­приємництва»*

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 25.02.00 р. № 39

Установлює зміст і форму фінанси-вого звіту суб'єкта малого підприєм-ництва в складі Балансу і Звіту про фінансові результати та порядок запов­нення його статей

35

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 26 «Виплати працівник-кам»

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 28.10.03 р. №601

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконаній працівни­ками та її розкриття у фінансовій звітності

36

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 27 «Необоро­тні активи, утримані для про­дажу та припинення діяль­ності» А

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 07.11.03 р. №617 (у редакції наказу Мін­фіну України від 03.10.2007 р. за № 1221/14488)

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про необоротні активи, утримані для продажу, та групку активів, що належать до вибуття в результаті операції про­дажу, а також припинення діяльності та розкриття такої інформації у фінансовій звітності

37

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 28 «Зменшен­ня корис-нос-і активів»

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 24.12.04 р. № 817

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про зменшення корисності активів та її розкриття у фінансовій звітності

38

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 19.05.05 р.№ 412

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про доходи, ви­трати, фінансові результати, активи і зобов'язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій зві­тності

39

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 30 «Біологічні активи»

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 18.11.2005 р. №790

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про біологічні ак­тиви і про одер-жані в процесі їх біологічних пере­творень додаткові біологічні активи й сільсько­господарську продукцію та розкриття інформації про них у фінансовій звітності

40

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 31 «Фінансові витрати»

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 28.04.2006 р. №415

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про фінансові ви­трати та її розкриття у фінансовій звітності

41

Положення про порядок розра­хунку податкових різниць за даними бух- галтерського обліку

Наказ Мінфіну України

від 29.12.2006 р.

№ 1316

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про податкові різ­ниці для виз-начення валових доходів, валових ви­трат, відстрочених податкових активів і зобов'я­зань та розкриття зазначеної інформації у фінан­совій звітності

42

Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 32 «Інвести­ційна нерухо-мість»

Наказ Мінфіну Ук-раїни від 02.07.2007 р. № 779

Визначає методологічні засади форму-вання в бух­галтерському обліку інфор-мації про інвестиційну нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності
1   2   3   4

Схожі:

Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconЛекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок
Зміст розділів І методика складання Приміток до річ­ної фінансової звітності за формою №5
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconКалендарний план лекцій з безпеки життєдіяльності
Безпека життєдіяльності як наука І навчальна дисципліна. Законодавче І нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання icon1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconЛекція 10. Державні цільові фонди
Державні фонди цільового призначення в Україні та законодавче регулювання їх функціонування
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconНеприбутковий, некомерційний сектор в Україні. Законодавче забезпечення. Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства
У цьому видання зроблена спроба аналізу основних законодавчих актів України, що діють сьогодні І які створюють правове поле неприбуткових...
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconПерелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни»
...
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconЛекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів
Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconФорма підсумкового контролю
України. Розкрити основні засади співробітництва в сфері євроінтеграції та його нормативно-правове регулювання. Навчити працювати...
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconЛекція 10. Правове регулювання грошового обігу
Правові основи організації грошового обігу на території України. Порядок відкриття рахунків в кредитних установах
Лекція 1 Законодавче І нормативно-правове регулювання звітності та мета її складання iconЛекція “ правове регулювання грошового обігу“
Правові основи організації грошового обігу на території України. Порядок відкриття рахунків в кредитних установах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи