Лекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів icon

Лекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів
Скачати 156.56 Kb.
НазваЛекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів
Дата03.09.2012
Розмір156.56 Kb.
ТипЛекція

Лекція 7


Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів


7.1. Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів.

7.2. Структура Звіту про рух грошових коштів.


7.1. Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів


Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»:

Звіт про рух грошових коштів — це звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяль­ності підприємства у звітному періоді.

Цей звіт входить до складу річної фінансової звітності підпри­ємств. Він складається за звітний період наростаючим підсумком з початку року в тис. грн. Для порівняння інформації у Звіті на­водяться дані за аналогічний попередній період.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» визначає зміст, структуру і формат цього Зві­ту, який складають усі підприємства крім СМП. Звіт складається за формою № 3 (код ДКУД 1801004).

У Звіті про рух грошових коштів відображається рух коштів від трьох видів діяльності, а саме: операційної, інвестиційної, фі­нансової та надзвичайних подій.

^ Операційна діяльність це основна діяльність підприємст­ва, а також: інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фі­нансовою діяльністю.

У результаті основної діяльності грошові кошти надходять від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, від надання активів в оренду, а вибувають — при розрахунках з постачальниками, бю­джетом, працівниками тощо.

Інвестиційна діяльність охоплює операції з придбання та реалізації тих необоротних активів, а також: тих фінансових ін­вестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Тут доречно нагадати, що еквіваленти грошових коштів це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які віль­но конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризу­ються незначним ризиком зміни вартості.

У результаті інвестиційної діяльності грошові кошти надхо­дять від продажу фінансових інвестицій та необоротних активів, від дивідендів, відсотків, погашення наданих позик іншим під­приємствам та вибувають при придбанні фінансових інвестицій, основних засобів і нематеріальних активів, наданні позик іншим підприємствам тощо.

^ Фінансова діяльність це діяльність, яка призводить до зміни розміру та складу власного і позикового капіталу підпри­ємства. Надходження грошових коштів у результаті фінансової діяльності відбувається за рахунок випуску акцій власної емісії, отримання позик, а вибуття — при погашенні позик, виплаті ди­відендів, викупу акцій власної емісії.

Взаємозв'язок видів діяльності підприємства і Звіту про рух грошових коштів наведений на рис. 22.
Рис. 22. Взаємозв’язок видів діяльності та звіту про рух грошових коштів

До категорій цього Звіту відносяться такі терміни:

^ Грошові кошти це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Рух грошових коштів це надходження і вибуття грошо­вих коштів та їхніх еквівалентів.

^ Чисте надходження грошових коштів це перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою їх видатків у зві­тному році.

Чистий видаток грошових коштів це перевищення суми видатків грошових коштів над їх надходженням за звітний рік.

Таким чином, у Звіті про рух грошових коштів наводиться ін­формація про грошові потоки підприємства за звітний період.

Контроль грошових потоків дає змогу оцінити раціональ­ність використання грошових коштів, напрями діяльності під­приємства, платоспроможність, скласти прогноз на майбутній період.

^ Мета складання Звіту про рух грошових коштів — надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупере-дженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

При складанні Звіту про рух грошових коштів слід пам'ятати, якщо одна операція включає суми, які відносяться до різних ви-

дів діяльності, то ці суми необхідно наводити окремо за відпові­дними видами діяльності.

Тобто при складанні звіту підприємству необхідно розгорнуто наводити суми надходження і вибуття грошових коштів за вида­ми діяльності.

Не включаються у Звіт про рух грошових коштів внутрішні зміни про рух грошових коштів (отримання грошей у банку і оприбуткування їх у касу тощо).

Також не включаються до Звіту про рух грошових коштів не-грошові операції. До негрошових операцій відносяться операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівале­нтів, а саме: бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, отримання активів на умовах фінансової оренди, перетво­рення зобов'язань на власний капітал.

Таким чином, Звіт про рух грошових коштів надає інформа­цію внутрішнім і зовнішнім користувачам про надходження і ви­буття грошових коштів за видами діяльності, включаючи надхо­дження і видатки грошових коштів у результаті надзвичайних подій.


^ 7.2. Структура Звіту про рух грошових коштів


Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) складається із трьох розділів, а саме:

Розділ І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (ряд­ки 010—170).

Розділ II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (рядки 180—300).

Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності (ряд­ки 310—390).

У кожному з трьох розділів у окремих рядках (р. 160, 290, 380) вказується чистий рух коштів від надзвичайних подій за видами діяльності, а в р. 170, 300 і 390 вказується чистий рух грошових коштів за кожним видом діяльності.

У р. 400 вираховується загальна сума чистого руху грошових коштів за звітний період за трьома видами діяльності.

У рядках 410 і 430 відображається залишок на початок і кі­нець звітного періоду, а в р. 420 — вплив зміни валютних курсів на залишок коштів.

Для заповнення Звіту про рух грошових коштів необхідно ви­користовувати дані Балансу, Звіту про фінансові результати, дані аналітичного обліку та Приміток до річної фінансової звітності.

У світовій практиці бухгалтерського обліку є два формати Зві­ту про рух грошових коштів і два методи його складання, а саме: формат за яким рух грошових коштів подається за прямим ме­тодом і передбачає коригування кожної статті Звіту про фінансо­ві результати і формат, за яким не передбачається трансформу­вання кожної статті Звіту про фінансові результати— тобто, непрямий метод.

За цим методом коригується лише сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування під впливом змін негрошових коштів від поточної діяльності.

За П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» в Україні перед­бачено формат звіту, який передбачає використання непрямого і прямого методів.

Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» за­повнюється за непрямим методом і розпочинається з коригуван­ня суми фінансового результату від звичайної діяльності до опо­даткування.

Розділ II «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» та розділ III «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» запов­нюється за прямим методом.

Розглянемо послідовність формування інформації про рух грошових коштів за видами діяльності.

Структура І розділу Звіту про рух грошових коштів та схема трансформування прибутку від операційної діяльності у грошо­вій потік за непрямим методом подано в табл. 12.

Таким чином, сутність непрямого методу полягає у визначенні суми грошових коштів у складі прибутку, а саме, чи забезпече­ний, отриманий прибуток грошима чи ні. У результаті викорис­тання непрямого методу користувачам надається інформація тільки про чисті надходження або вибуття грошових коштів від операційної діяльності, крім фінансової та інвестиційної.

У II розділі Звіту наводиться рух коштів внаслідок інвести­ційної діяльності, тобто, тієї, яка характеризує зміни у таких ба­лансових статтях як: необоротні активи, поточні фінансові інвес­тиції та таких статей Звіту про фінансові результати як: доходи від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи, втрати від участі в капіталі та інші втрати.

Структура формування інформації другого розділу Звіту про рух грошових коштів наведено в табл. 13.

Таблиця 12


^ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (РОЗДІЛ І) — НЕПРЯМИЙ МЕТОД


Статті

Код рядка

Вплив зміни:

надходження (+)

видаток (-)

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності


Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

прибуток(+)

збиток(-)

Коригування на: амортизацію необоротних активів

020

збільшення (+)

х

 • збільшення (зменшення) забезпечень

030

збільшення (+)

зменшення (-)

 • збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

збиток (+)

прибуток (-)

 • збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

збиток (+)

прибуток (-)

Витрати на сплату відсотків

060

збільшення (+)

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах (розраховуються)

070

прибуток

збиток

 • зменшення (збільшення) чистих оборотних активів

080

зменшення (-)

збільшення (+)

 • зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

090

зменшення (-)

збільшення (+)

 • збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

100

збільшення (+)

зменшення (-)

 • збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (р. 110)

110

збільшення (+)

зменшення (-)

Грошові кошти від операційної діяльності (розраховуються)

120

(+)

(-)

Сплачені відсотки

130

х

зменшення (-)

Сплачені податки на прибуток

140

х

зменшення (-)

Чистий рух коштів до надзвичайних статей (розраховується)

150

(+)

(-)

Рух коштів внаслідок надзвичайних подій

160 • надходження, видаток
надходження (+)

видаток (-)

Чистий рух коштів від операційної діяльності (розраховується)

170

(+)

(-)Таблиця 13

^ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (РОЗДІЛ II) — ПРЯМИЙ МЕТОД


Статті

Код рядка

Вплив зміни:

надходження (+)

видаток (-)

1

2

3

4

^ Р. II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Реалізація:


 • фінансових інвестицій

180

+

х

 • необоротних активів

190

+

х

 • майнових комплексів

200

+

х

Отримано:


 • відсотки

210

+

х

 • дивіденди

220

+

х

 • інші надходження

230

+

х

Придбання:


 • фінансових інвестицій

240

х

-

 • необоротних активів

250

х

-

 • майнових комплексів

260

х

-

Інші платежі

270

х

-=

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (розрахову­ється)
+

-

Рух коштів до надзвичайних подій

290 • надходження, видаток
+

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (розрахо­вується)

300

+

-


У ІІІ розділі Звіту про рух грошових коштів відображається рух коштів від фінансової діяльності, а саме тієї, яка призводить до змін у власному і позичковому капіталі. Для заповнення цього розділу Звіту необхідно використати дані пасиву Балансу (роз­діл І) Власний капітал, розділ II Забезпечення наступних витрат і платежів, розділ III. Довгострокові зобов'язання та розділ IV По­точні зобов'язання (статті «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», «Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками» та даними аналітичного обліку).

Структура формування інформації третього розділу Звіту про рух грошових коштів наведено в табл. 14.

Після визначення чистого руху коштів від трьох видів діяль­ності (операційної, інвестиційної і фінансової) визначається чис­тий рух коштів за звітний період (р. 400), як різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених за статтями:

 • чистий рух коштів від операційної діяльності (р. 170);

 • чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (р. 300);

 • чистий рух коштів від фінансової діяльності (р. 390).

Залишок коштів на кінець року (р. 430) розраховується за фо­рмулою:

ЗКкр = ЗКпр + ЧРК ± ВК, (1)

де ЗКкр — залишок коштів на кінець року;

ЗКпр — залишок коштів на початок року;

ЧРК — чистий рух коштів за звітний період;

ВК — вплив зміни валютних курсів.

Заповнення Звіту про рух грошових коштів можна подати з шести кроків робіт, а саме:

I крок — розрахунок прибутку (збитку) від операційної діяль­ності до зміни в чистих оборотних активах (р. 010 — р. 070);

II крок — розрахунок чистих грошових коштів від операційної діяльності (р. 080 - р. 170);

III крок— розрахунок чистих грошових коштів від інвести­ційної діяльності (р. 180 - р. 300);

IV крок — розрахунок чистих грошових коштів від фінансової діяльності (р. 310 - р. 390);

V крок — розрахунок суму чистого руху грошових коштів за звітний період за трьома видами діяльності;

VI крок — розрахунок залишку коштів на кінець звітного пе­ріоду (р. 400 - р. 430).

Таблиця 14


^ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (РОЗДІЛ III) — ПРЯМИЙ МЕТОД


Статті

Код рядка

Вплив зміни:

надходження (+)

видаток (-)

^ Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності:


Надходження власного капіталу

310

+

х

Отримані позики

320

+

х

Інші надходження

330

+

х

Погашення позик

340

х

-

Сплачені дивіденди

350

х

-

Інші платежі

360

х

-=

^ Чистий рух коштів до надзвичайних подій (розраховується)

370Рух коштів від надзвичайних подій

380

+

-

• надходження, видаток
+

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності (розраховується)

390

+

-

Схожі:

Лекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів iconЛекція 8 Зміст статей та методика складання Звіту про рух грошових коштів
Розкриття інформації про рух грошових коштів у При­мітках до фінансової звітності
Лекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів iconЛекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал
Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту про власний капітал
Лекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів iconЛекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати
Зміст, структура І формат звіту регламентується для великих підприємств П(С)бо з «Звіт про фінансові результати» (ф код дкуд 1801003),...
Лекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів icon«Про державну підтримку суб'єктів малого під­приємництва»
Загальні вимоги та методика складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва
Лекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів iconЛекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати
...
Лекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт ерівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Лекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт керівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Лекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів iconПроблеми організації обліку грошових коштів на поточних рахунках в банках
Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках в банках та депозити до запитання. Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові...
Лекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів iconЛекція 4 Оцінка статей балансу та методика його складання
Рахунки класів з 1 по 6 використовуються для складання Балансу, рахунки класів з 7 по 9 використовуються для складання Звіту про...
Лекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів iconЗвіт про рух грошових коштів за 12 місяців 200 р. Форма №3 Стаття Код За звітний період За попередній період Надходження Видаток Надходження
Збиток (прибуток) від не операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи