Лекція 3 Загальні вимоги до складання балансу icon

Лекція 3 Загальні вимоги до складання балансу
Скачати 141.68 Kb.
НазваЛекція 3 Загальні вимоги до складання балансу
Дата03.09.2012
Розмір141.68 Kb.
ТипЛекція

Лекція 3


Загальні вимоги до складання балансу


3.1. Загальне поняття про бухгалтерський Баланс і його значення в управлінні.

3.2. Структура Балансу та вимоги до нього.

3.3. Класифікація Балансів.


3.1. Загальне поняття про бухгалтерський Баланс і його значення в управлінні


Слово «Баланс» означає рівняння двох частин (розділів), на­приклад доходів і витрат. Це рівняння часто буває умовним. Так, в натуральних (матеріальних) Балансах надходження може бути більше витрат або менше і тоді Баланс є дефіцитним. Слово «зба­лансувати» означає зблизити або зробити рівними доходну і ви­даткову частини. І тільки бухгалтерські Баланси зберігають рів­няння своїх частин, хоча бувають як прибуткові, так і збиткові.

Термін «Баланс» походить від двох латинських слів: bis — двічі та Іапх — шалька терезів. Звідки утворилось слово bilanx — що буквально означає дві шальки терезів і характеризує рівно­вагу.

З економічної точки зору Баланс це система взаємопов'язаних показників, які характеризують з одного боку активи, те чим во­лодіє чи розпоряджається підприємство (ресурси), а з іншого бо­ку — те, що характеризує правовий аспект цього майна (пасиви), до яких відносяться зобов'язання і капітал.

Слово актив походить від латинського activus і перекладаєть­ся як той, що діє, знаходиться у постійному русі, функціонує.

Цей термін використовується для позначення лівої частини Бала­нсу, де показуються в згрупованому виді активи (ресурси) під­приємства.

Слово пасив — від латинського passivus — що означає бездія­льний, той що знаходиться у спокої або пасивний. Це слово за­стосовується для назви правої частини Балансу, в якій показу­ються в згрупованому виді зобов'язання і власний капітал підприємства. Тобто пасив поділяється на зобов'язання і власний капітал.

Визначення Балансу та вимоги до нього, як елементу фінансо­вої звітності, наведено в національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності.

Баланс це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Між складовими елементами Балансу існує зв'язок, який зо­бражується формулою:

Активи (А) = Зобов'язання (3) + Капітал (К)


Активи це ресурси, контрольовані підприємством у ре­зультаті минулих подій, використання яких, як очікується, при­веде до отримання економічних вигод у майбутньому.

Тобто, для того, щоб засоби підприємства відобразити в акти­ві Балансу необхідно щоб вони відповідали таким ознакам:

 • це ресурс, який контролюється підприємством;

 • виник в результаті минулих подій;

 • використання його приведе до отримання економічної вигоди.

Якщо ж актив не відповідає хоча б одній з цих ознак, то він не може бути відображений в Балансі.

Зобов'язання це заборгованість підприємства, яка виник­ла в наслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Тобто, для того щоб зо­бов'язання відобразити в пасиві Балансу необхідно щоб вони відповідали таким вимогам:

 • були заборгованістю, яка виникла в наслідок минулих подій;

 • погашатиметься в майбутньому ресурсами підприємства;

 • погашення приведе до зменшення ресурсів і відповідно, до зменшення економічної вигоди.

У визначенні активів і зобов'язань є одна і таж категорія «економічна вигода».

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» визначає економічну вигоду як потенційну мо­жливість отримання підприємством грошових коштів від викори­стання активів. Але економічна вигода може бути отримана підприємством не тільки грошовими коштами, а й непрямим шляхом. Так пряме збільшення грошових коштів та їх еквівален­тів буде виникати у результаті використання активів у виробництві продукції, надання послуг чи придбання товарів з метою подаль­шої їх реалізації за грошові кошти, облігації та інші активи тощо.

Непряме надходження грошових коштів та їх еквівалентів ви­никає у результаті отримання активів чи погашення зобов'язань шляхом здійснення не грошових операцій (товарообмінних опе­рацій, розподіл активів між власниками, сплата дивідендів акція­ми, погашення зобов'язань матеріальними активами).

Формула Балансового зв'язку для визначення власного капі­талу матиме вигляд:

^ Власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов'язань. Тобто, величина власного капіталу буде тим більшою, чим будуть меншими зо­бов'язання.

Форму Балансу підприємства та зміст його статей визначено П(С) БО 2 «Баланс». Згідно цього нормативно-правового доку­менту Баланс складається за формою № 1 (Код за ДКУД 1801001), яка затверджена наказом Міністерства фінансів Украї­ни від 31.03.1999 р. № 87 і зареєстрована в Міністерстві Юстиції України 21.06.1999 р. за № 391/3684.

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан під­приємства на звітну дату для прийняття ефективних економічних рішень.

Тобто, для оцінки фінансового стану підприємства необхідна інформація, яку можна отримати з Балансу.

Інформація про ресурси підприємства, які ним контролюються і принесуть економічну вигоду у майбутньому, є надзвичайно ко­рисною, адже вона характеризує можливості створення грошових потоків у майбутньому.

Дані про власний капітал необхідні для визначення потреб у фінансових ресурсах в майбутньому та для передбачення розпо­ділу прибутку.

Інформація про зобов'язання підприємства допомагає корис­тувачам оцінити здатність його щодо виконання своїх обов'язків перед кредиторами.

За даними Балансу оцінюється автономність підприємства, його ліквідність, плато — і кредитоспроможність тощо.

Звітність на підприємствах, в організаціях, установах викорис­товується для контролю за виконання проектних завдань, планів, аналізу, формуванням прогнозів, складанням бізнес — планів.

Вищим органам управління звітність необхідна для контро­лю за діяльністю підприємств, виявлення і узагальнення пере­дового досвіду чи недоліків в роботі, проведення аналізу їх гос­подарської діяльності, для складання зведеної чи консолідованої звітності.

Баланс та інші форми фінансової звітності використовують кредитні та банківські установи при розгляді питань при видачі кредитів та при страхуванні майна.

Таким чином, Баланс є головним джерелом інформації для оцінки фінансового стану підприємства і на цій підставі прийнят­тя ефективних управлінських рішень.


^ 3.2. Структура Балансу та вимоги до нього


Баланс підприємства — це таблиця встановленої форми, в якій ліворуч розміщуються активи підприємства, а праворуч — паси­ви, які включають капітал і зобов'язання. З метою отримання узагальненої інформації за видами активів і пасивів, вони в Бала­нсі об'єднуються в розділи за їх економічним змістом. Загальну схему Балансу наведена на рис. 7.

^ У першому розділі активу Балансу «Необоротні активи» відображається вартість необоротних активів, а саме: нематеріа­льних активів, основних засобів, незавершеного будівництва, до­вгострокових фінансових інвестицій, довгострокових біологічних активів, довгострокової дебіторської заборгованості, відстроче­них податкових активів та інших необоротних активів.

^ У другому розділі активу Балансу «Оборотні активи» відо­бражається вартість оборотних активів до яких відносяться: запа­си, поточні біологічні активи, включаючи незавершене виробни­цтво; векселі одержані; дебіторська заборгованість як за товари, роботи і послуги так і інша; поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.

^ У третьому розділі активу Балансу «Витрати майбутніх періодів» відображається сума витрат майбутніх періодів, які бу­ли понесені протягом поточних або попередніх звітних періодів, але відносяться до наступних звітних періодів.Рис. 7. Загальна схема Балансу за національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

^ У першому розділі пасиву Балансу «Власний капітал» наводиться інформація про власний капітал підприємства — статутний та пайовий капітал, усі види додаткового і резервного капі­талу, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений та вилучений капітал.

^ У другому розділі пасиву Балансу «Забезпечення насту­пних витрат і платежів» відображається сума створених від­повідно до чинного законодавства резервів на забезпечення наступних витрат і платежів, а також отримані цільові фінан­сування та надходження; страхові організації відображають в цьому розділі страхові резерви і частку перестраховиків у страхових резервах.

^ У третьому розділі пасиву Балансу «Довгострокові зо­бов'язання» наводиться інформація про довгострокові кредити банків, позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроко­вими векселями та випущеними акціями, відстрочені податкові зобов'язання, тобто про зобов'язання, які не будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12-ти місяців з дати Балансу.

^ У четвертому розділі пасиву Балансу «Поточні зобов'я­зання» відображаються поточні зобов'язання до яких відносять­ся: короткострокові кредити банків та позички, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість перед постачальни­ками, різними кредиторами, працівниками, бюджету тощо. Тобто в цьому розділі відображаємо зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12-ти місяців з дати Балансу.

^ У п'ятому розділі пасиву Балансу «Доходи майбутніх пері­одів» відображаються доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, але будуть визнані в майбутніх періодах.

Основним елементом Балансу є балансова стаття, яка є непо­дільним показником в Балансі і характеризує окремий вид або групу активів (активна стаття) або вид зобов'язань чи капіталу (пасивна стаття).

Стаття це елемент фінансового звіту, який відповідає кри­теріям, встановленим П(С)Б0 1, тобто визначенню активів, зобов’язань і власного капіталу. Стаття наводиться у Балансі, якщо відповідає двом критеріям:

 • існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх еко­номічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

 • оцінка статті може бути достовірно визначена.

Балансова стаття може бути одноелементною, наприклад, «Нематеріальні активи», «Векселі одержані», «Статутний капітал», яка заповнюється за даними одного балансового рахунку, або багатоелементною, наприклад, «Інші необоротні активи», «Інша поточна дебіторська заборгованість», «Інші довгострокові фінансові зобов'язання»— для заповнення яких використову­ються дані двох або більше балансових рахунків, субрахунків.

До таких балансових статей, як «Нематеріальні активи», «Ос­новні засоби», «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», що розташовуються в активі Балансу та «Власний ка­пітал», «Страхові резерви», що розташовують в пасиві балансу наводяться дані за регулюючими рахунками в дужках і при під­рахунку підсумків віднімаються.

Кожній балансовій статті привласнюється код рядка, в межах трьох знаків, і який є незмінним.

Інформація по кожній балансовій статті наводиться на поча­ток і на кінець звітного періоду (в квартальних Балансах) та на кінець року (в річних Балансах).

Балансові статті об'єднуються в розділи, що дає можливість загального огляду Балансу і дуже зручно при проведенні аналі­зу інформації. В основі об'єднання балансових статей в розді­ли покладено принцип їх ліквідності та їх економічна класифі­кація.

У Балансах підприємств України статті активу розташовують зверху вниз, починаючи з найменш ліквідних і закінчуються най­більш ліквідними. Під ліквідністю активів слід розуміти їх спро­можність перетворюватися у грошові кошти (готівку) за якийсь певний час.

Найменш ліквідними є такі балансові статті як «Нематеріальні активи», «Основні засоби», «Довгострокові фінансові інвестиції» та інші, які згруповані в І розділі активу Балансу. Найбільш лік­відними є статті «Грошові кошти та їх еквіваленти», «Дебіторсь­ка заборгованість», «Інша поточна дебіторська заборгованість», «Виробничі запаси».

Статті пасиву Балансу групуються і розміщуються зверху вниз за ознакою зменшення часу, необхідного для повернення боргів. Тобто спочатку розташовуються статті, які потребують найбіль­шого часу для їх погашення, наприклад «Статутний капітал», «Пайовий капітал», «Довгострокові кредити банків», а в IV роз­ділі пасиву Балансу «Поточні зобов'язання».

Інформація, яка міститься в Балансі повинна бути суттєвою, повністю розкритою.

^ Суттєва інформація це інформація, відсутність якої мо­же вплинути на рішення, яке приймають користувачі фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається П(С)БО та керів­никами підприємства.

Розкриття — це надання інформації, яка є суттєвою для ко­ристувачів фінансової звітності.

Баланс, як і інші форми фінансової звітності, повинен задо­вольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Для того, щоб інформація, яка міститься в Балансі, була зро­зумілою користувачам, вона повинна відповідати певним якісним характеристикам, а саме:

 • бути дохідливою і розрахованою на однозначне тлумачення її за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації;

 • бути доречною, тобто такою, яка впливає на прийняття рі­шень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроб­лені у минулому;

 • бути достовірною, тобто не містити помилок та пере­кручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звіт­ності;

 • бути порівняльною, тобто надавати можливість користува­чам порівнювати інформацію з Балансу за різні періоди та різних підприємств.

В активі Балансу ресурси згруповані у три розділи, а паси­ви — у п'ять розділів, що відповідає їх визначенню і економі­чному змісту. Але для того, щоб оборотні активи та поточні зобов'язання віднести відповідно до II розділу активу та IV розділу пасиву необхідно врахувати операційний цикл і дату Балансу.

^ Операційний цикл це проміжок часу між придбанням за­пасів для здійснення діяльності та отримання грошових коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Тобто, операційний цикл — це середній проміжок часу, необхід­ний для перетворення грошових коштів в продукт підприємства і навпаки. Він включає:

 • середній термін зберігання запасів на складах;

 • виробничий період (цикл);

 • середній термін зберігання готової продукції на складах;

 • період продажу продукції та період отримання грошових коштів від покупців і замовників.

Розглянемо основні категорії, властиві Балансу.

Активи підприємства поділяються на необоротні, оборотні та витрати майбутніх періодів.

Отже критерієм поділу активів підприємства для відображен­ня в Балансі є поділ їх за часом використання або споживання — календарний рік або операційний цикл.

^ Необоротні активи це усі активи, що не є оборотними тобто сюди включаються грошові кошти та їх еквіваленти, що обмежені у використанні, інші активи, які призначені не для реа­лізації чи споживання протягом операційного циклу або протя­гом дванадцяти місяців з дати Балансу (І розділ).

^ Оборотні активи це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також; інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати Балансу (II розділ).

^ Витрати майбутніх періодів це витрати здійснені у пото­чному або у попередньому звітних періодах, але які відносяться до наступних звітних періодів (III розділ).

В активі Балансу відображаються і фінансові інвестиції, що є новим поняттям, яке визначено П(С)БО 2 «Баланс».

^ Фінансові інвестиції це активи, які утримуються підпри­ємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвес­тора.

Фінансові інвестиції поділяють на довгострокові та пото­чні. Довгострокові відображаються в І розділі активу (ряд­ки 040, 045), а поточні — в II розділі активу Балансу (ря­док 220).

Загальна схема класифікації фінансових інвестицій, їх ви­ди, методи обліку та їх розміщення в Балансі наведені на рис. 8.
Рис. 8. Класифікація фінансових інвестицій за їх видами та методами обліку


Пасиви підприємства поділяються на власний капітал, за­безпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зо­бов'язання, поточні зобов'язання та доходи майбутніх пері­одів.

Зобов'язанняце обов'язки підприємства чи відповіда­льність діяти певним чином. Воно призводить в майбутньо­му до вилучення коштів підприємства і втрати економічної вигоди в наслідок прийнятих у минулих періодах обов'язків. Погашення зобов'язань може здійснюватись як грошовими коштами (монетарні зобов'язання), так і товарами або послу­гами, визначеної кількості і якості (немонетарні зобов'я­зання).

Класифікація зобов'язань, їх види та їх розміщення наведено на рис. 9.Рис. 9. Класифікація та види зобов’язань

Довгострокові зобов'язання — це усі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

Поточні зобов'язання — це зобов'язання, які будуть погаше­ні протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.

^ Власний капітал — це частина в активах, яка залишається пі­сля вирахування зобов'язань.

Складові власного капіталу та розміщення його в Балансі на­ведені на рис. 10.
Рис. 10. Структура власного капіталу підприємства


Забезпечення наступних витрат і платежів — це зо­бов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату Балансу (рис. 11).Рис. 11. Структура забезпечень і цільового фінансування

^ Доходи майбутніх періодів — це суми доходів, нарахованих протягом поточного періоду або попередніх звітних періодів, які будуть визнані в наступних звітних періодах.

Властивістю Балансу є рівність підсумків активу та пасиву, тобто підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зо­бов'язань та власного капіталу, що ґрунтується на подвійному за­пису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.


^ 3.3. Класифікація балансів


Баланс підприємств можна класифікувати за різними ознаками.

Вступний Баланс відображає початок господарської дія­льності підприємства на момент його державної реєстрації.

^ Поточний Баланс складається протягом усього часу існу­вання підприємства.

Реорганізаційний (ліквідаційний, розподільчий, об'єднуючий) Баланс складається при ліквідації підприємства, або його роз­поділі чи об'єднанні.

^ Одиничний Баланс характеризує результати діяльності тільки одного підприємства.

Зведений Баланс складається шляхом об'єднання сум, що відображені на окремих статтях одиничних Балансів.

Консолідовані Баланси — складаються на підставі Балансів підприємств, юридично самостійних, та дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

^ Баланси основної діяльності це Баланси юридичних осіб в межах статутної діяльності.

Баланси спільної діяльностіце окремий Баланс, який складається тим учасником, якому за угодою доручено ведення спільних справ учасників договору про спільну діяльність.

Баланс-брутто це Баланс, в валюту якого включено сальдо як основних, так і регулюючих рахунків.

Баланс-нетто це Баланс, в валюту якого не включено саль­до регулюючих рахунків.

Сальдовий Баланс це бухгалтерський Баланс, в якому відобра­жені тільки залишки за бухгалтерськими балансовими рахунками.

^ Оборотний Баланс це оборотна відомість за синтетич­ними рахунками, де містяться як дані сальдо на початок і кінець звітного періоду, так і обороти за звітний період.

^ Шаховий Баланс це Баланс, в якому обороти по кожному рахунку наводяться не загальними підсумками, а з зазначенням кореспондуючих рахунків.

Баланс підприємства це Баланс юридичної особи або відо­кремленого підрозділу, які працюють на принципах самоокупно­сті і самофінансування, і який характеризує його активи, капі­тал і зобов'язання.

Баланс бюджетної установи це Баланс про виконання ко­шторисів видатків.

Баланс банку це Баланс кредитної установи.

Класифікація Балансів за різними ознаками наведена на рис. 12.
Рис. 12. Класифікація Балансів підприємства

Схожі:

Лекція 3 Загальні вимоги до складання балансу iconЛекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів
Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Лекція 3 Загальні вимоги до складання балансу iconЛекція 4 Оцінка статей балансу та методика його складання
Рахунки класів з 1 по 6 використовуються для складання Балансу, рахунки класів з 7 по 9 використовуються для складання Звіту про...
Лекція 3 Загальні вимоги до складання балансу iconЛекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал
Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту про власний капітал
Лекція 3 Загальні вимоги до складання балансу iconВимоги до оформлення списку літератури Оформлення списку використаної літератури в кваліфікаційній роботі повинно
Дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В процесі складання списку...
Лекція 3 Загальні вимоги до складання балансу iconСтандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання
Бібліографічний опис оформлюється згідно з дсту гост 1: 2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи....
Лекція 3 Загальні вимоги до складання балансу iconОбласть назви І відомостей про відповідальність
З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності дсту гост 1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила...
Лекція 3 Загальні вимоги до складання балансу iconСкладання бібліографічного
З 14 Загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису документа / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;...
Лекція 3 Загальні вимоги до складання балансу iconСкладання бібліографічного
З 14 Загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису документа / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;...
Лекція 3 Загальні вимоги до складання балансу iconІ. М. – Львів, 2008. Порядок наведення бібліографічних відомостей
Дсту гост 1: 2006. Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання
Лекція 3 Загальні вимоги до складання балансу iconІ. М. – Львів, 2008. Порядок наведення бібліографічних відомостей
Дсту гост 1: 2006. Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи