Лекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал icon

Лекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал
Скачати 352.46 Kb.
НазваЛекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал
Дата03.09.2012
Розмір352.46 Kb.
ТипЛекція

Лекція 9


Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал


9.1. Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту про власний капітал.

9.2. Статті власного капіталу та їх зміни.

9.3. Зміст статей Звіту про власний капітал та методика його складання.

9.4. Розкриття інформації про власний капітал у Приміт­ках до фінансової звітності.


9.1. Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту про власний капітал


Власний капітал — це один з найважливіших і найістотніших показників для підприємства, оскільки втілює в собі такі харак­теристики:

 • забезпеченість коштами для функціонування підприємства;

 • платоспроможність підприємства;

 • кредитоспроможність підприємства.

При створенні підприємства його початковий (стартовий) ка­пітал (К) дорівнює активам (А), які інвестори (засновники) пере­дали в його розпорядження як внески у вигляді майна (активи). В момент реєстрації підприємства взаємозв'язок між активами і ка­піталом буде мати вигляд:


А = К (2)


Але в процесі функціонування у підприємства виникають зо­бов'язання (3) і формула зв'язку буде такою:


А = К + З (3)


Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» дано таке визначення власного капіталу.

^ Власний капітал це частина в активах підприємства, ще залишається після вирахування його зобов'язань.

Таким чином, формула розрахунку капіталу матиме такий вигляд:

К = А - 3 (4)

Враховуючи визначення доходів (Д) і витрат (В) та їх вплив на власний капітал основне бухгалтерське рівняння буде такими;


А = К + 3 + Д-В (5)


У цьому вигляді бухгалтерська рівність дає наочне уявлення про економічний взаємозв'язок основних форм звітності: різниця між доходами і витратами, являє собою чистий прибуток (чистий збиток), який розраховується у Звіті про фінансові результати, який збільшує (зменшує) власний капітал підприємства.

Крім доходів і витрат, існують ще дві операції, що впливають на величину власного капіталу, це: інвестиції (І) та вилучення ка­піталів (Вл) власниками. Вони також можуть бути введені до ос­новної бухгалтерської рівності:


А = К + 3+Д-В + І - Вл (6)


У такій формі балансова рівність використовується досить рі­дко, але вона найбільш наочно демонструє не тільки процес збі­льшення капіталу в результаті власної діяльності підприємства, а й можливості його змін, які привносяться із зовні, тобто інвесто­рами.

Зміст, структура, форма і методика складання Звіту про влас­ний капітал визначені П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». Цей звіт є складовим елементом річної фінансової звітності підпри­ємств. Він складається за формою №4 (код ДКУД 1801005) за звітний період (календарний рік) за даними з початку року до кі­нця звітного періоду усіма підприємствами крім СМП.

^ Звіт про власний капітал — це звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного пе­ріоду.

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Власний капітал утворюється за рахунок двох джерел:

 • внесення власниками (засновниками) грошей чи інших активів;

 • накопичення суми прибутку, що залишається на підприємстві.

Іншими словами власний капітал — це власні джерела фінан­сування діяльності підприємства, які без визначення строку по­вернення внесені його власниками (засновниками), або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку.

За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на дві частини:

 • статутний (реєстрований) капітал, розмір якого визначається установчими документами і обов'язково підлягає реєстрації;

 • додатковий капітал, який ще називають нереєстрований, — це додаткові внески засновників (учасників), резервний капітал та нерозподілений прибуток

^ Статутний капітал — це зафіксована в установчих докумен­тах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Згідно діючого законодавства внесення реєстрованого вкладу до статутного капіталу є обов'язковим для засновників.

^ Додатковий капітал — це частка засновника (учасника) в інших формах власного капіталу підприємства.

Додаткові внески здійснюються до резервного (страхового) капіталу, і він лише виконує функцію інвестування.

Тобто, додаткові внески можна спрямовувати на покриття збитків, на розвиток підприємства тощо.

Додаткові внески є добровільними, рішення про їх сплату приймаються простою більшістю голосів засновників (учасни­ків). У разі банкрутства підприємства учасники товариства від­повідають в межах своїх часток. При цьому додаткові внески вкладів учасників до інших видів власності до уваги не беруться.

За формами власний капітал поділяється на:

 • інвестований капітал;

 • нерозподілений прибуток.

Інвестований капітал — це сума простих чи привілейованих акцій за їх номінальною (об'явленою) вартістю, а також додатко­во вкладений капітал, який може бути поділений за джерелами утворення.

^ Нерозподілений прибуток — це частина прибутку, яка не бу­ла розподілена між акціонерами та реінвестована у підприємство.

Роль власного капіталу підприємства розкривається через йо­го функції (рис. 23).

 • інвестування діяльності підприємства, адже кошти знахо­дяться у розпорядженні підприємства довгостроково;

 • управління підприємством, адже кількість голосів кожного учасника дорівнює його частці (вкладу) або пропорційна до нього;

 • регулювання відносин власності, адже частка окремих влас­ників у капіталі є основою розподілу прибутку та майна при лік­відації підприємства;

 • компенсації понесених збитків, збитки повинні погашатися за рахунок власного капіталу;

 • платоспроможності перед кредиторами та захисту їх прав, адже саме розмір власного капіталу, зазначений в Балансі є для зовнішніх користувачів гарантом відносин відповідальності і за­хистом кредиторів від втрати капіталу;

 • кредитоспроможності, адже при отриманні кредитів перева­га надається, за інших рівних умов, підприємствам з більшим власним капіталом та меншою кредиторською заборгованістю;

 • фінансування ризику, адже власний капітал може викорис­товуватися і для ризикових інвестицій, на що можуть не погоди­тися кредитори.
Рис. 23. Схема функцій власного капіталу


Таким чином, підприємство створюється з метою отримання прибутку за умови збереження свого власного капіталу. Тобто, збереження капіталу і його збільшення можливо за рахунок при­бутку та при умові, що сума чистих активів на кінець періоду пе­ревищує суму чистих активів на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власником або внесків власників протягом цьо­го періоду.


^ 9.2. Статті власного капіталу та їх зміни


Відповідно до принципу автономії підприємство повинно бу­ти юридично самостійним щодо власника. Отже, капітал, інвес­тований у підприємство, являє собою його активи, а також харак­теризує заборгованість власнику цього підприємства. Цей принцип залишається незмінним в бухгалтерському обліку і вла­сник зображується таким, що має право як на капітал, який він інвестував у підприємство, так і на прибуток, отриманий в ре­зультаті діяльності. Бухгалтерський та юридичний зв'язок між компанією та її власником відображається в Балансі, статті якого характеризують активи, капітал і зобов'язання, що свідчить про фінансовий стан і незалежність підприємства.

Інформація про стан власного капіталу на початок і кінець зві­тного періоду відображається у І розділі пасиву Балансу (табл. 17).


Таблиця 17


^ ПОБУДОВА І РОЗДІЛУ ПАСИВУ БАЛАНСУ


Назва розділу та статей (рахунки)

Код рядка

І. Власний капітал

Статутний капітал (pax. 40)

Пайовий капітал (pax. 41)

Додатковий вкладений капітал (pax. 421 - 422)

Інший додатковий капітал (pax. 423 - 425)

Резервний капітал (pax. 43)

Нерозподілений прибуток (pax. 441) або (непокритий збиток)* (pax. 442)

Неоплачений капітал * (pax. 46)

Вилучений капітал * (pax. 45)

Усього за розділом І


300

310

320

330

340


350

(360)

(370)

380

* Ці суми вираховуються при підрахунку І розділу пасиву Балансу.


За даними І розділу пасиву Балансу можна з'ясувати лише стан власного капіталу за його видами на початок та кінець звіт­ного періоду, та загальну його зміну за звітний період, але не можливо з'ясувати за рахунок чого сталися зміни. Для контролю за змінами власного капіталу введено спеціальну форму звітності «Звіт про власний капітал» за формою № 4.

Цей звіт має форму таблиці, де в першій колонці зазначаються статті можливих причин змін власного капіталу, в колонці дру­гій— код рядка, а в колонках 3—10 перелік власного капіталу, який відповідає статям 1 розділу пасиву Балансу. В графах 3—10 показники наводяться зі знаком + або (-), що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елемента власного капіта­лу. В графі 11 показується загальна сума змін збільшення (+) або зменшення (-) за графами з 3 по 10.

^ Статутний капітал характеризує суму грошових вкладів чи іншого майна, що їх власник надає в повне господарське володін­ня, користування, розпорядження підприємства, яке він створює.

Акціонерні товариства мають статутний капітал, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості. Акціонери відповідають по боргах акціонерного товариства в межах належ­них їм акцій.

Учасники та засновники товариств з обмеженою відповідаль­ністю відповідають по боргах товариства в межах їх вкладу в ста­тутний капітал, тобто їх частки.

Учасники товариства з повною відповідальністю несуть солі­дарну відповідальність по зобов'язаннях товариства усім своїм майном.

У командитному товаристві частина учасників несе повну від­повідальність, а інша частина у межах вкладів у майно товариства.

Згідно з Законом України «Про господарські товариства» ак­ціонерне товариство має статутний капітал, який складається із визначеної кількості акцій однакової номінальної вартості. Роз­мір статутного капіталу AT не повинен бути менше суми, еквіва­лентної на момент створення товариства 1250 мінімальних заро­бітних плат. Ця сума капіталу повинна відображатися в бух­галтерському обліку та фінансовій звітності і дорівнювати зага­льній номінальній вартості випущених акцій, зазначених в уста­новчих документах.

Випуск акцій підлягає обов'язковій реєстрації в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Безпосередньо засновники повинні тримати не менше 25 % статутного капіталу і строком не меншу 2 років. Строк відкритої підписки не повинен перевищувати 6 місяців. В цей період особи, які підписалися на акції і бажають купити акції повинні сплатити не менше 100 % вартості акцій, після цього засновники видають їм письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції повинні внести не менше 30 % номінальної вартості акцій, про що видається тимчасове свідоцтво.

Акції можуть видаватися покупцеві лише після повної сплати їх вартості, яку він повинен здійснювати у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціо­нерного товариства.

Зміна статутного капіталу акціонерного товариства регулю­ється Положенням про порядок збільшення (зменшення)розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рі­шенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 08.04.1998 р. №44.

Так, збільшення статутного капіталу акціонерного товариства не більше ніж на третину може бути здійснено за рішенням прав­ління за умови, що таку зміну передбачено статутом. Але, акціо­нерне товариство має право збільшувати статутний капітал при умові, що усі раніше випущені акції повністю сплачені за їх но­мінальною вартістю.

У бухгалтерському обліку зміна статутного капіталу відобра­жається тільки після реєстрації його нового розміру.

^ Пайовий капітал це сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, яка передбачена установчими документами. Ця стаття в Балансі і в Звіті про власний капітал заповнюється підприємствами споживчої кооперації, колективними підприємс­твами, кредитними спілками, житлово-будівельними кооперати­вами та іншими підприємствами, в яких частина власного капіта­лу формується за рахунок пайових внесків.

Пайовий капітал може утворюватися за рахунок обов'язкових і додаткових пайових внесків як окремих осіб, так і колективних членів.

Розмір обов'язкових пайових внесків визначається загальними зборами пайовиків, враховуючи потребу у власних оборотних коштах. Ці внески повертаються пайовикам при вибутті із членів даного товариства (підприємства) або при його ліквідації. Але розмір паю, який буде повернуто розраховується з урахуванням фінансового стану і зобов'язань товариства (підприємства).

Додаткові пайові внески вносяться за рішенням товариства (під­приємства), але мають добровільний характер. Вони залучаються з метою поповнення власних оборотних коштів товариств, власних і спільних підприємств, інших господарюючих суб'єктів; участі у програмі персоніфікації власності в споживчій кооперації України.

Щорічно члени спілок (пайовики) мають право на частку отриманого прибутку, у вигляді дивідендів на обов'язкові і дода­ткові пайові внески, які за згодою власників можуть бути зарахо­вані на збільшення паю.

^ Додатковий вкладений капітал це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість.

Ця сума емісійного доходу не підлягає будь — якому викори­станню або розподілу, крім випадків реалізації акцій за ціною нижче номінальної вартості акцій.

Інший додатковий капітал включає суму дооцінки необо­ротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, додаткові внески засновників понад статутний капітал, реінвестовані дивіденди тощо.

^ Резервний капітал це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів. Резервний капітал створюється за рахунок нерозподіленого прибутку. Ре­зервний капітал це той, що не зареєстрований у складі статут­ного капіталу.

^ Нерозподілений прибуток {непокритий збиток) це прибу­ток який залишається у розпорядженні підприємства після ви­плати доходів власникам формування резервного капіталу

Непокритий збиток — це сума збитку, одержана в результаті діяльності підприємства.

Непокриті збитки минулого року списуються за рішенням уповноваженого органу за рахунок відповідних джерел, а саме: нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу, а в окремих випадах статутного капіталу.

^ Неоплачений капіталце сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу.

До неоплаченого капіталу включається також номінальна вар­тість розміщених але неоплачених акцій.

Розмір неоплаченого капіталу зменшується при погашенні за­боргованості за внесками до статутного капіталу і сплаті номіна­льної вартості розміщених акцій.

^ Вилучений капітал це фактична собівартість акцій влас­ної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Ця стаття використовується господарськими товариствами (AT, ТЗоВ або повного товариства).

Зменшення вилученого капіталу здійснюється на суми вкладів, які повертаються учаснику товариства, на вартість ви­куплених у акціонерів власником акцій за покупною ціною, та на суми, на які зменшується розмір вкладів і номінальна вар­тість акцій.

Збільшення вилученого капіталу здійснюється на вартість анульованих і перепроданих акцій.

Можливі зміни складових власного капіталу наведено в табл. 18.


Таблиця 18


^ ПРИЧИНИ ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ*


Статутний капітал (графа 3 ф. № 4; р. 300 ф. № 1 «Баланс»)

 • Формування розміру статутного капіталу при створенні підприємства; (+)

 • Спрямування частини прибутку до статутного капіталу; (+)

 • Реєстрації випуску нових акцій (для акціонерних товариств); (+)

 • Збільшення номінальної вартості акцій; (+)

 • Збільшення кількості акцій номінальної вартості; (+)

 • Вступні внески пайовиків; (+)

 • зменшення номінальної вартості акцій; (-)

 • анулювання (на суму номінальної вартості) акцій, викуплених у акціонерів; (-)

 • повернення частки статутного капіталу при виході учасників на суму, зафіксовану в установчому договорі; (-)

 • списання непокритих збитків; (-)

Пайовий капітал (графа 4 ф. № 4; р.310 ф. № 1 «Баланс»)

 • надходження пайових внесків; (+)

 • повернення внесків (паїв) при виході учасника; (-)

 • використання пайових внесків на покриття збитків за рішенням загальних зборів пайовиків (-)

Додатково вкладений капітал (графа 5 ф. № 4; р. 320 ф. № 1 «Баланс»)

 • емісійний дохід (розміщення акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість); (+)

 • реалізація викуплених акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість; (+)

 • анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких менше номінальної вартості; (+)

 • анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких перевищувала номінальну вартість; (-)

 • реалізація викуплених акцій за ціною, що менше ціни викупу; (-)

Інший додатковий капітал (графа 6 ф. № 4; р. 330 ф. № 1 «Баланс»)

 • дооцінка необоротних активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів) (+)

 • реінвестування дивідендів у вигляді акцій; (+)

 • безкоштовно одержані необоротні активи; (+)

 • уцінка необоротних активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів) (-)

 • нарахування амортизації за безоплатно одержаними необоротними активами (-)

 • поточний податок на прибуток від вартості безоплатно стриманих необоротних активах

Резервний капітал (графа 7 ф. № 4; p. 340 ф. № 1 «Баланс»)

 • спрямування частини прибутку на його формування та поповнення; (+)

 • виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди за привілейованими акціями; відсотки за облігаціями); (-)

 • покриття збитків; (-)

Нерозподілений прибуток (графа 8 ф. № 4)

 • чистий прибуток, одержаний за звітний період (р. 220 ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»); (+)

 • виплата дивідендів; (-)

 • чистий збиток за звітний період (р. 225 ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»); (-)

 • відрахування до резервного капіталу; (-)

При коригуванні залишків на початок звітного періоду:

 • зміна облікової політики (р. 020 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-)

 • виправлення помилок (р. 030 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-)

 • інші зміни (р. 040 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-)

Неоплачений капітал (графа 9 ф. № 4; р. 360 ф. № 1 «Баланс»)

 • заборгованість за внесками до статутного капіталу (+)

 • погашення заборгованості шляхом внесення внесків до статутного капіталу;

(-)

 • заборгованість за неоплаченими акціями (частками), які раніше з метою перепродажу були викуплені в інших учасників; (-)

Вилучений капітал (графа 10 ф. № 4; р. 370 ф. 1 «Баланс»)

 • фактична собівартість акцій власної емісії (часток), викуплених в акціонерів (учасників); (+)

 • вилучення частини капіталу у випадку виходу учасни­ка; (+)

 • реалізація (перепродаж) викуплених акцій власної емі­сії (часток) на суму фактичної собівартості; (-)

 • анулювання викуплених акцій на суму фактичної собі­вартості; (-)

 • виплата дивідендів викупленими власними акціями; (-)


* Збільшення (+); зменшення (-)


^ 9.3. Зміст статей Звіту про власний капітал та методика його складання


Звіт про власний капітал складається за рік усіма підприємст­вами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності крім банків, бюджетних установ і суб'єктів малого під­приємництва. У цій формі звітності наведено перелік статей за рахунок яких може здійснюватися збільшення або зменшення окремих показників. Для заповнення Звіту про власний капітал необхідно використати дані аналітичного й синтетичного обліку (обороти) рахунків 4 класу Плану рахунків, Баланс, Звіт про фі­нансові результати, установчі документи, свідоцтва про реєстра­цію випуску акцій тощо.

Звіт про власний капітал складається у тисячах гривень. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства по­винні додавати до річного Звіту про власний капітал за попере­дній період.

При заповненні Звіту про власний капітал слід пам'ятати, що зміни капіталу можуть виникати внаслідок однієї причини за одним видом капіталу як зменшення, яке записується у дуж­ках, а за другим — як збільшення, яке записується без дужок. Наприклад, відрахування до резервного капіталу за рахунок прибутку повинно бути відображено по рядку 160 ф. №4 у графі 7 без дужок, а в графі 8 в дужках у результаті в графі 11 буде нуль.

Якщо зміни впливають тільки використання прибутку, так, наприклад, як нарахування дивідендів, то у цьому випадку за­пис буде здійснено по рядку 140 ф. № 4 в графі 8 у дужках і ця сума буде повторена у графі 11 у дужках. Зміст статей та інфо­рмаційне забезпечення для складання Звіту про власний капі­тал наведено в табл. 19.

Заповнений Звіт про власний капітал наведено в табл. 20.

Таблиця 19


^ ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МЕТОДИКА ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ


Стаття

Код рядка

Зміст

^ Джерело інформації

1

2

3

4

Залишок на по­чаток року

010

Сума власного капіталу, наведена в Балансі підприємства або залишки за pax. 40—46

Баланс, р. 380, графа 3 або і з ф. № 4 за попередній рік

Зміна облікової політики Виправлення суттєвих поми­лок

Інші зміни

020


030


040

Суми коригувань, передбачених Положен-ням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансо-вих звітах».

Як правило, показана у звітності сума при-бутку за звітний пері­од та сума нерозпо-діленого прибутку не змінюється за винят­ком, деяких ситуацій, коли, наприклад:

 • виявлені суттєві помилки, що призвели до необхідності змі­нити показники попе-редніх років, у зв'язку з тим, що наведені раніше дані не можуть вважатися достовірними;

 • відбулась зміна облікової політики.

Коригування суттєвої помилки, що нале-жить до попередніх ро­ків здійснюється шляхом коригування нерозподіленого при-бут­ку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозпо-діленого прибутку (непокритого збитку)

За даними змін до на-казу про об­лікову полі-тику, актів документа­льних ревізій, тематич-них переві­рок держав-них податкових адміні-страцій (інспекцій), бухга­лтерських довідок відображених за pax. 44 «Нерозподілений при­буток (непокритий збиток)». Ці зміни в бухгалтерському облі­ку відображаються за-писами на рахунках бухгалтерського обліку і в регістрах за звітній рік.

Скоригований залишок на по­чаток року

050

Залишок власного капіталу на початок звітного періоду після внесення від-повідних коригувань

(р. 010 ± р. 020 ± р. 030+ р. 040)

Переоцінка активів

060 070 080 090 100 110

Наводяться дані, які відображають збіль-шення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, не­завершеного будівництва, нематеріальних активів у порядку, передбаченому відпо-відними П(С) БО, (дооцінка (+), уцінка (-)

За даними pax. 423, 746, 975 ура­ховуючи зменшення корисності цих активів

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

Сума чистого прибутку (збитку) зі Звіту про фінансові резуль­тати (прибуток (+), збиток (-))

За даними ф. 2 р. 220 або р. 225

Розподіл прибутку

140

150

160

170

Наводиться сума нарахованих дивідендів, дані про інший розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо

За даними рішення збо-рів акціонерів, пайови-ків та довідки бухгал-тера про розподіл при-бутку (Д pax. 443 К 671; К 40; Д 443 К 43)

Внески учасників

180

190

200

Наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни не оплаче-ного капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства

За даними pax. 46

Д 46 К 40 (+);

Д 30, 31 К 46 (-);

Д «Активи» К 46 (-);

Д «Активи» К 421, 422

Вилучення капіталу

210

220

230

240

250

Наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуп-лених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин

За даними pax. 45

Д 45 К 30, 31 (+);

Д 30, 31 К 45 (-);

Д 40 К 45 (+, -);

Д 40 К 672 (-)

Інші зміни в капіталі

260

270

Дані про усі інші зміни у власному капіталу підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків, та безоплатно отримані активи та інші зміни

За даними pax. 424, 425

Д41 К 442 (-);

Д 43 К 442 (-);

Д 10, 11,12, 15 К 424.
280

У рядку 280, який не має визначеної назви, показується зменшення іншого додаткового капіталу у зв'язку з виходом учасника, члена; сум нарахованої амортизації з безкоштовно отриманих активів

Д 424 К 745 — на суму амортизації безкош-товно отриманих акти-вах (-) та податок на прибуток від вартості безоплатних отрима-них необоротних акти-вів Д 424 К 54

Разом змін в капіталі

290

Наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума усіх змін, відображених у рядках 060—280

Різниця між збільшен-нями і зменшеннями, відображеними в ряд-ках з 060 до 280

Залишок на кінець року

300

Залишок власного капіталу на кінець року визначається, виходячи з його скоригова-ного залишку на початок року (р. 050) і підсумку змін у капіталі (р. 290). Тобто, рядок 050 ± рядок 290 та перевіряється з Балансом р. І «Власний капітал» графа 4

Баланс, р. 380, графа 4


Таблиця 20


^ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ЗАТ «Фірма «Полтавпиво»

за ЄДРПОУ

5518768

Територія Полтава

за КОАТУУ

5310137000

Форма власності Приватна

за КФВ

20

Орган державного управління -

за СПОДУ

7794

Галузь Пивоварна промисловість

за ЗКГНГ

18144, 18145, 71250

Вид економічної діяльності Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв

за КВЕД

15.98.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума


ЗВІТ
про власний капітал
за рік 2006 р.


Форма № 4 

Код за ДКУД  

1801005 
Стаття 

Код


Статут-
ний
капітал 


Пайо-
вий
капі-
тал 


^ Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал 


Інший
додат-
ковий
капітал 


Резерв-
ний
капітал 


Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток 


^ Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал 


Вилу-
чений
капі-
тал 


Разом 210 

11 

Залишок
на початок року
 

010

-

4350

-

5900,00

7793

4290,0

-

-

22333,00

Коригування: Зміна облікової політики 

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок 

030

-

-

-

-

(0,1)

-

-

-

(0,1)

Інші зміни 

040
^ Скоригований залишок на початок року 

050

-

4350

-

5900,00

7793

4290,0

-

-

22333,00

^ Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів 

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів 

070

-

-

-

(22,9)

-

-

-

-

(22,9)

Дооцінка незавершеного будівництва 

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незавершеного будівництва 

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка нематеріальних активів 

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка нематеріальних активів 

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

^ Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

130

-

-

-

-

-

1678

-

-

1678

^ Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)  

140

-

-

-

-

-

(259,4)

-

-

(259,4)

Спрямування прибутку до статутного капіталу 

150

-

291,4

-

-

-

(291,4)

-

-

0

Відрахування до
Резервного капіталу 

160

-

-

-

-

3700,9

(3700,9)

-

-

0

  

170

-

-

-

-

-

(38,4)

-

-

(38,4)

^ Внески учасників: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески до капіталу 

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборгованості з капіталу 

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

^ Вилучення капіталу: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Викуп акцій (часток)  

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток) 

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток) 

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі 

240

-

(88,4)

-

-

-

-

-

-

(88,4)

Зменшення номінальної вартості акцій 

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків  

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи 

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

^ Разом змін в капіталі 

290

-

203

-

(22,9)

3700,9

(2612)

-

-

1269

^ Залишок на кінець року

300

-

4553

-

5877,10

11493,8

1678,00

-

-

23601,90


Керівник __________


Головний бухгалтер ___________


^ 9.4. Розкриття інформації про власний капітал у Примітках до фінансової звітності


Інформація про власний капітал наводиться в Балансі (І розділ пасиву) та доповнюється Звітом про власний капітал, що дозво­ляє з'ясувати основні причини його змін. Але цих даних для зов­нішніх і внутрішніх користувачів недостатньо. Адже з наведених даних не відомо скільки і яких акцій має підприємство, яка їх ці­на тощо.

Тому положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» передбачається розкриття у Приміт­ках до фінансових звітів призначення та умов використання кож­ного елементу власного капіталу крім статутного капіталу.

Так акціонерні товариства зобов'язані наводити в Примітках до фінансових звітів таку інформацію:

 • загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які пе­редбачається здійснити передплату;

 • загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійс­нена передплата у порівнянні із передбаченими величинами;

 • загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:

  1. усі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

  2. вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із за­значенням кількості акцій;

  3. загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зарахо­вано в обліку.

Акції в складі статутного капіталу показуються за окремими типами і категоріями:

   • кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої час­тини статутного капіталу;

   • номінальна вартість акцій;

   • зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що пе­ребувають в обігу;

   • права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому чи­слі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

   • акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;

   • перелік засновників і кількість акцій, якими вони воло­діють.

   • кількість акцій, які перебувають у власності членів вико­навчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному ка­піталі перевищують 5 %;

   • акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та ін­шими контрактами із указаниям їх термінів і сум.

   • накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейовани­ми акціями;

   • суму, включену {або не включену) до складу зобов'язань, ко­ли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Усі інші підприємства наводять у Примітках до фінансових звітів інформацію про:

 1. розподіл часток статутного капіталу між власниками;

 2. права, привілеї або обмеження щодо цих часток;

 3. зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Схожі:

Лекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал iconЛекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів
Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Лекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал iconЗвіт про власний капітал за­­­­­­­­­­­ 20 р. Форма №4 Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал

Лекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал icon«Про державну підтримку суб'єктів малого під­приємництва»
Загальні вимоги та методика складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва
Лекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал iconЛекція 6 Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати
...
Лекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал iconІнформації про складові активів, власний капітал та зобов’язання підприємства. Методика заповнення форми балансу. Структура і зміст форми звіту про фінансові результати. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Бухгалтерська звітність підприємства»
Лекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал iconЛекція 5 Загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати
Зміст, структура І формат звіту регламентується для великих підприємств П(С)бо з «Звіт про фінансові результати» (ф код дкуд 1801003),...
Лекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал iconЛекція 4 Оцінка статей балансу та методика його складання
Рахунки класів з 1 по 6 використовуються для складання Балансу, рахунки класів з 7 по 9 використовуються для складання Звіту про...
Лекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал iconЛекція 8 Зміст статей та методика складання Звіту про рух грошових коштів
Розкриття інформації про рух грошових коштів у При­мітках до фінансової звітності
Лекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал iconТема «Вартісь і оптимізація структури капіталу». Питання. Дайте визначення капіталу, що таке власний та позиковий капітал?
Капітал – матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності
Лекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал iconЛекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок
Зміст розділів І методика складання Приміток до річ­ної фінансової звітності за формою №5
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи