«Інформація за сегментами» icon

«Інформація за сегментами»
Назва«Інформація за сегментами»
Сторінка1/11
Дата03.09.2012
Розмір1.67 Mb.
ТипЛекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Лекція 11


Зміст звітності за сегментами

ТА ВИМОГИ ДО її СКЛАДАННЯ


11.1. Складання Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».

11.2. Порівнянність показників звітності за сегментами з річною фінансовою.

11.3. Порівнянність показників фінансової звітності.


11.1. Складання Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за формою № 6


Загальні вимоги щодо розкриття інформації та форми звіту «Інформація за сегментами» регулюються Положенням (стандар­том) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегмен­тами», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 (далі — ПБО 29). Починаючи з річної звітно­сті за 2005 рік запроваджено Додаток до річної фінансової звіт­ності «Інформація за сегментами» за формою № 6 (далі — Дода­ток). Для заповнення Додатку слід користуватися ПБО 29.

Терміни, що стосуються фінансової звітності за сегментами, визначені в ПБО 29:

Сегмент це певний вид продукції, напрямок виробництва або реалізації. Згідно ПБО 29 виділяють такі звітні сегменти: го­сподарський та географічний.

Господарський сегмент — відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та (або) продажу певного виду (або гру­пи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших.

Географічний сегмент це відокремлювана частина діяль­ності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному еко­номічному середовищі.

Залежно від характеру ризиків та організаційної структури підприємства географічні сегменти поділяються на два види):

 • географічний виробничий сегмент (виділяється за місцем розташування виробництва);

 • географічний збутовий сегмент (виділяється за розташу­ванням основних ринків збуту).

Для заповнення звіту визначені сегменти поділяють на пріо­ритетні та допоміжні. Пріоритетними можуть бути господарські або географічні сегменти, які визначаються обліковою політикою підприємства.

Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегмен­тами» (ф. № 6) складається з III розділів:

I. Показники пріоритетних звітних сегментів

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

III. Показники за допоміжними звітними географічними сег­ментами

Складання Додатку рекомендується проводити в наступній послідовності.

^ Крок І. Узагальнене визначення пріоритетності сегментів

На цьому етапі підприємству необхідно визначитись з тим, який саме сегмент (господарський чи географічний) буде пріори­тетним, -а який — допоміжним. У Додатку інформація про пріо­ритетні звітні сегменти (господарські або географічні) розкрива­ється більш деталізовано у розділі І Додатку, а про допоміжні сегменти — менш детально у розділах II та III.

Пріоритетним сегментом може бути визначено або господар­ський сегмент, або географічний виробничий сегмент, або гео­графічний збутовий сегмент.

При визначенні пріоритетного виду звітного сегмента врахову­ється особливість діяльності підприємства, його спеціалізація та організаційна структура. Сільськогосподарські та переробні під­приємства АПК— це виробничо-збутові підприємства, тому, як правило, пріоритетними у них будуть виділятися господарські або географічні виробничі сегменти. Якщо підприємство не має вироб­ництва в різних регіонах (районах, областях), то у разі відсутності чітких переваг залежності фінансових результатів і ризиків пріори­тетним звітним сегментом визнається господарський сегмент, а до­поміжним — географічний. І навпаки, якщо підприємство має ви­робничі підрозділи (дочірні підприємства, філії) в інших регіонах, то пріоритетним може бути обрано географічний виробничий сег­мент, а допоміжними — господарський та географічний збутовий.

Зважаючи на специфіку сільськогосподарських підприємств, на те що, в основному, їх виробничі потужності та основні ринки збуту знаходяться у межах однієї території і в обліковій політиці підприємств на початок звітного року не були встановлені прин­ципи вибору пріоритетних звітних сегментів, таким підприємст­вам для цілей звітності слід обрати в якості пріоритетного госпо­дарський сегмент.

Щоб дотриматись вимог ПБО 29 щодо заповнення Додатку, доцільно користуватись даними таблиці 24. Інформація про пріоритетні сегменти розкривається в розділі і широко, а про допомі­жні лише за показниками доходів, активів та капітальних інвес­тицій.

^ Якщо пріоритетним видом сегмента обрано господарський сегмент, то в розділі II за кожним допоміжним звітним географі­чним збутовим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням по­датку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів і вира­хувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям, а в розділі III за кожним допоміжним звіт­ним географічним виробничим сегментом наводяться балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

Таблиця 23


^ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ВІД ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ ЗОВНІШНІМ ПОКУПЦЯМ, ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДОПОМІЖНИХ СЕГМЕНТІВ ПО РОЗДІЛАХ

І РЯДКАХ ДОДАТКУ 6


Пріоритетний сегмент

Допоміжні сегменти

господарський

географічний збу­товий

географічний вироб­ничий

1. Господарський

X

Розділ II рядок 300 — показни­ки дохо-дів від продажу проду­кції зовніш-нім покупцям

Розділ Ш рядки 360—390 — пока­зники вартості ак­тивів та кап Інвес­тицій

2. Географічний збуто­вий або 3 Географічний виробничий

Розділ II рядок 300 — показни­ки дохо-дів від продажу проду­кції зовніш-нім покупцям, Роз­діл II рядки 310 — 340— по­казни-ки вартості активів та кап. Інвестицій

X

X

4. Географічний вироб­ни-чий, якщо місце роз­ташу-вання покупців відрізня-ється від місця розташу-вання активів підприєм-ства

X

Розділ III рядок 350 — показни­ки доходів від прода-жу проду­кції зов-нішнім покупцям

X

5. Географічний збуто­вий, якщо активи І по­купці знаходяться в рі­зних регіонах

X

X

Розділ III рядки 360—390 — пока­зники вартості ак­тивів та кап. Інвес­тицій


^ Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний ви­робничий або географічний збутовий сегмент, то в розділі II за кожним допоміжним звітним господарським сегментом наво­диться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акци­зного збору, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям, а також балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

^ Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний виробничий сегмент і якщо місце розташування покупців від­різняється від місця розташування активів підприємства, то в розділі III за кожним допоміжним звітним географічним збуто­вим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовніш­нім покупцям.

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний збу­товий сегмент і якщо активи і покупці розташовані в різних регі­онах, то в розділі III за кожним допоміжним звітним географіч­ним виробничим сегментом наводяться балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

Критерії визнання звітних сегментів

У межах пріоритетних та допоміжних сегментів визначають звітні сегменти та перевіряють їх відповідність критеріям, що означені у п. 9 та 13 ПБО 29.

Перш за все, слід перевірити, чи більша частина доходу ство­рюється від продажу продукції зовнішнім покупцям. Як правило, підприємства АПК не мають значних внутрішніх (більше 50 %) оборотів між дочірніми підприємствами (філіями). Тому ймовір­но, що більша частина доходу створюється від реалізації зовніш­нім покупцям.

Господарський сегмент або географічний сегмент визнаєть­ся звітним, якщо більша частина його доходу (понад 50 %) створюється від продажу зовнішнім покупцям і одночасно по­казники його діяльності відповідають одному з таких трьох критеріїв:

 1. Дохід сегмента підприємства від реалізації зовнішнім по­купцям та іншим структурним підрозділам підприємства стано­вить не менше ніж 10 % сукупного доходу від продажу зовніш­нім покупцям та іншим сегментам підприємства (далі — критерій доходів);

 2. Фінансовий результат сегмента становить не менше ніж 10 % сумарного фінансового результату всіх сегментів певного виду. Якщо ж підприємство за різними сегментами у звітному періоді має як прибутки, так і збитки, то звітним визначається се­гмент, фінансовий результат якого становить не менше ніж 10 % більшої з двох абсолютних величин — сумарного прибутку або сумарного збитку всіх сегментів даного виду (далі— критерій фінансового результату);

 3. Балансова вартість активів даного сегмента становить не менше ніж 10 % сукупної балансової вартості активів усіх сегме­нтів (далі — критерій балансової вартості активів).

Якщо показники визначених сегментів задовольняють хоча б один із трьох критеріїв, то ці сегменти визнаються звітними. Як­що ж із виділених сегментів є такі, що не відповідають визначе­ним критеріям, то такі сегменти не визнаються звітними.

Слід звернути увагу, що на вибрані за будь-якими з вищенаведених критеріїв звітні сегменти має припадати не менше 75 % виручки підприємства від реалізації за операціями із зовнішніми покупцями (далі — критерій 75 %).

Приклад складання Додатку при обранні в якості пріоритетно­го звітного сегмента господарського сегмента

^ Крок 2. Розрахункове визначення звітних господарських се­гментів.

Остаточне визначення звітних сегментів проводиться після складання фінансової звітності за формами № 1—5 та формою № 50-сг. Для заповнення Додатку пропонуються наступні вихідні дані:

 1. Дані з форми № 1 «Баланс» (балансова вартість активів (гр. 4 ряд. 280) - 22081,6 тис. грн.; зобов'язання (гр. 4 ряд. 480 + гр. 4 ряд. 620) - 5131,5 тис. грн.)

 2. Дані з форми № 2 «Звіт про фінансові результати»:

  • амортизація необоротних активів (гр. 3 ряд. 260) - 747,0 тис. грн.

  • Витяг з форми № 2 «Звіт про фінансові результати»:

 3. Дані з форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»:

  • річна сума капітальних інвестицій (гр. 3 ряд 340) - 4500,9 тис. грн.

У таблицях, що складені на основі звітних фори (№ 50-сг та Додатку до річної звітності «Інформація за сегментами» (ф. № 6)) наводяться лише ті рядки, що містять дані у прикладі.

Отже, якщо пріоритетним видом сегмента обрано господарсь­кий сегмент, то детальна інформація про нього наводиться у роз­ділі І «Показники пріоритетних звітних господарських сегмен­тів» Додатку.

В розділі II за кожним допоміжним звітним географічним збу­товим сегментом наводиться дохід (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань з до­ходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям.

У третьому розділі за кожним допоміжним звітним географіч­ним виробничим сегментом наводяться балансова вартість акти­вів і капітальні інвестиції.

^ Етап 2.1. Визнання звітних господарських сегментів на основі критерію доходу від реалізації та фінансових резуль­татів.

Щоб визначити показники господарських звітних сегментів на відповідність встановленим критеріям, рекомендується скориста­тися таблицею, що будується на основі першого розділу форми № 50-сг. Для аналізу за критерієм доходів вираховується доля кожного сегменту у доході від реалізації в цілому по підприємст­ву (ряд. 0270 гр.).

Сума загального доходу від звичайної діяльності підприємства визначається складанням даних рядків 035, 060, 110, 120, 130 Зві­ту про фінансові результати (форма № 2).

Якщо підприємство за різними сегментами у звітному періоді має як прибутки, так і збитки, у відповідності до п. 9 ПБО 29, зві­тним визначається сегмент, фінансовий результат якого стано­вить не менше ніж 10 % більшої з двох абсолютних величин — сумарного прибутку або сумарного збитку всіх сегментів даного виду.

^ Етап 2.2. Визнання звітних господарських сегментів на ос­нові критерію балансової вартості активів.

У випадках, коли доходи звітних сегментів, не відповідають критерію 75 % доходів від звичайної діяльності, то необхідно пе­ревірити ще третій критерій — критерій балансової вартості ак­тивів.

На сільськогосподарських підприємствах ускладнено відне­сення вартості активів до того чи іншого господарського сегмен­та. Відповідно до вимог ПБО 29 рекомендується наступний поря­док визначення балансової вартості активів господарського сегмента (цей порядок слід використовувати не лише для переві­рки критеріїв відповідності, але й для заповнення показників До­датка по рядках 200—270):

^ 1. Основні засоби та нематеріальні активи.

Основні засоби та нематеріальні активи, які використовуються лише визначеним господарським сегментом (наприклад виробництво пшениці), то їх залишкова вартість повністю відноситься до даного господарського сегмента.

Якщо основні засоби та нематеріальні активи використову­ються декількома звітними сегментами, то їх залишкову вартість слід розподілити між сегментами за такими ж правилами, як роз­поділяються суми амортизації, що нараховується на ці засоби.

^ 2. Виробничі запаси.

Залишки виробничих запасів відносяться до відповідного сег­менту за правилами, подібними до попередніх.

Якщо певні види виробничих запасів призначені для викорис­тання лише визначеним сегментом, то їх вартість повністю буде відноситись до даного сегмента.

Якщо ж виробничі запаси можуть бути використані багатьма сегментами, то їх вартість розподіляється між сегментами пропо­рційно вартості фактично списаних запасів на кожний сегмент у

звітному році.

Наприклад: У звітному році на вирощування пшениці було списано бензину на суму 10 тис. грн., всього по господарству списано бензину на суму 100 тис. грн., залишок бензину на кінець

звітного року — 5 тис. грн.

Отже, протягом року на господарський сегмент «Виробницт­во пшениці» списано 10 % вартості використаного бензину. Відповідно 10 % вартості залишку бензину на кінець року слід віднести до вартості активів даного сегмента (5 тис. грн. * 0,1 = 0,5 тис. грн.).

^ 3. Незавершене виробництво та готова продукція.

Ці активи мають безпосереднє відношення до господарських сегментів, тому їх вартість можна віднести на відповідний сег­мент (вартість незавершеного виробництва пшениці, вартість за­лишків пшениці, як готової продукції — до сегмента «Виробниц­тво пшениці»).

^ 4. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість вважається такою, що безпосеред­ньо стосується звітного сегмента підприємства, якщо доходи, пов'язані з її виникненням, включаються до складу інформації про цей сегмент при складанні фінансової звітності. Наприклад, дебіторська заборгованість з нарахованих до одержання відсотків належить до складу активів сегмента, якщо ці відсотки віднесені до доходів звітного сегмента.

5. До складу активів звітного сегмента не включаються:

 • відстрочені податкові активи;

 • дебіторська заборгованість з податку на прибуток;

 • фінансові інвестиції, якщо цей актив не виникає внаслідок основної діяльності цього звітного сегмента, а доходи і витрати, пов'язані з такими фінансовими інвестиціями, не включаються до складу доходів і витрат такого звітного сегмента;

 • дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів у вигляді дивідендів, якщо такі доходи не включаються до складу доходів звітного сегмента;

 • інші оборотні активи, які пов'язані з діяльністю підприємс­тва в цілому і не стосуються окремого сегмента.

Для перевірки відповідності показників звітних сегментів ви­значеному критерію вище приведених показників вартості акти­вів буде достатньо. Але для заповнення Додатку необхідно по кожному сегменту набрати ще й суми зобов'язань.

6. Зобов'язання.

Зобов'язаннями звітного сегмента визнають заборгованість підприємства, що виникла внаслідок виконання ним своєї зви­чайної діяльності і безпосередньо стосується цього сегмента. Зобов'язання, що виникли на рівні підприємства і стосуються кількох його звітних сегментів, розподіляються, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляються на такі звітні сегменти.

До складу зобов'язань звітного сегмента не включаються:

 • забезпечення наступних витрат і платежів та цільове фі­нансування, якщо вони стосуються діяльності підприємства в цілому;

 • відстрочені податкові зобов'язання;

 • довгострокові фінансові зобов'язання, зобов'язання за кредитами банків та інших фінансових установ, якщо отри­мання фінансових доходів не є основною діяльністю звітного сегмента;

 • поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками;

 • зобов'язання з податку на прибуток, інші зобов'язання пе­ред бюджетом та державними цільовими фондами, які не можна на обґрунтованій та послідовній основі розподілити між звітними сегментами підприємства.

Активи та зобов'язання, що не включаються до складу звітних сегментів відносяться до нерозподілених статей.

^ Крок 3. Заповнення розділу 1 Додатку

Сільськогосподарські підприємства значну частку показників до Додатка використовують із форми № 50-сг.

Доходи за кожним звітним сегментом будуть формуватися наступним чином:

Рядок 010 є накопичувальним і складається із суми рядків 011, 012 та 013.


Таблиця 24


^ ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕННЯ ЗВІТНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СЕГМЕНТІВ НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ
Господарський сегмент

Балансова вартість

активів сегмента,

тис. грн.

Відповідність кри-

терію балансової

вартості активів, %

1

2

3

4

1

Вирощування зернових та зе­рнобобо-вих

6327,2

28,7

2

Вирощування цукрові буряки

3735,1

16,9

3

Вирощування інших с/г культур

22,1

ОД

4

Вирощування ВРХ

2429,0

11,0

5

Виробництво молока

1613,4

7,3

6

Виробництво Іншої продукції тваринництва

2562,3

11,6

7

Виробництво промислової про­дукції

4398,0

19,9

8

Реалізація іншої продукції, робіт, послуг

994,6

4,5

9

Усього за сегментами (ф. 1 гр. 4 ряд. 280)

22081,6

100,0


У рядку 011 слід показати доходи від реалізації продукції зов­нішнім покупцям по сегментах. Ці доходи переносяться із графи 8 форми 50-сг, попередньо підсумувавши їх за сегментами.

У рядку 012 відображаються доходи від реалізації продукції іншим сегментам. Це інформація, яку слід показувати в разі на­явності на підприємстві відокремлених структурних підрозділів з виробництва видів продукції, що виділені у господарські сегмен­ти, і з якими налагоджено систему внутрішньогосподарських розрахунків. Слід відзначити, що у консолідованій чи зведеній звітності дані доходи і витрати, а також залишки по внутрішніх розрахунках звертаються і до фінансової звітності потрапляють «чисті» показники, а у Додатку за формою 6 дану інформацію слід розгорнути та відобразити два рази. Один раз у складі дохо­дів (р. 012), другий раз у стрічці «Вирахування доходів від реалі­зації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам (р. 060). Інформація для заповнення рядків 012 та 060 формується ще на підготовчому етапі.

У рядку 013 слід відобразити інші операційні доходи, що відносяться до кожного звітного сегменту та нерозподілених статей. Для заповнення даного рядка потрібно проаналізувати складові рядка 060 форми № 2 «Звіт про фінансові результати» (рахунок 71). Цей аналіз заключається в тому, щоб вибрати із даного показника доходи, що можна віднести безпосередньо до кожного із звітних сегментів, доходи, що пов'язані із діяльністю сегментів не визнаних звітними відображають по гр. 15, а дохо­ди, що стосуються підприємства в цілому — у р. 051. Напри­клад, доходи, отримані від реалізації надлишків засобів захисту зернових культур чи суми, відшкодовані винними особами за загиблі посіви зернових, можна віднести до відповідного сегме­нту, а от доходи від реалізації малоцінних швидкозношуваних предметів загального користування потрібно відображати по р. 013 в гр. 15.

Рядок 020 є сумою рядків 021 та 022.

У рядках 021 та 022 відображають фінансові доходи, які фор­муються із рахунків відповідно 72 та 73. Ці доходи загальними сумами відображаються у Звіті про фінансові результати (відпо­відно р. 110 та р. 120) у даному Додатку вони розподіляються по сегментах, якщо це можливо. У сільськогосподарських підприєм­ствах та інших підприємствах АПК, що визначили пріоритетни­ми господарські звітні сегменти, дані доходи будуть стосуватися підприємства в цілому та відображатимуться по р. 052.

У рядку 030 по аналогії із іншими операційними доходами (р. 013) слід проаналізувати інші доходи, які обліковуються на рахунку 74, та відображаються у Звіті про фінансові результа­ти у р. 130. Наприклад, доходи від реалізації дійних корів ос­новного стада, від реалізації зернової сівалки можна віднести до відповідного сегменту (виробництво молока, виробництво зернових), а доходи від реалізації акцій колишнього районного ремонтно-транспортного підприємства будуть віднесені до гр. 15).

Рядок 040 є сумою рядків 010, 020, 030.

Рядок 050 є сумою рядків 051, 052 та 053.

У рядку 051 відображаються доходи операційної діяльності (рахунки 70, 71), які стосуються підприємства в цілому. До них можуть відноситись частина доходів від реалізації іноземної ва­люти, доходи від операційної оренди активів загального користу­вання.

У рядку 052 відображаються фінансові доходи, що стосуються підприємства в цілому.

У рядку 053 відображаються суми надзвичайних доходів із рахунку 75. Ці ж доходи відображаються у Звіті про фінансові результати у р. 200.

Рядок 060 дорівнює рядку 012.

Доходи звітних сегментів наводяться без врахуванням ПДВ, акцизного збору, інших зборів і вирахувань з доходу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

«Інформація за сегментами» iconІнформації про звітні сегменти?
Аудит звітності за сегментами: що повинні враховувати аудитори під час перевірки розкриття інформації про звітні сегменти?
«Інформація за сегментами» iconІнформація про здобувача наукового ступеня № Показники Інформація піб (повністю) Контактна інформація: тел робочий

«Інформація за сегментами» iconІнформація розділ «Книжковий клуб» розповідає про новинки книжкового ринку контактна інформація бібліотек України офіційна інформація (закони, накази, постанови,
«Бібліолоція» дозволяє ознайомитись зі списками професійних видань (вітчизняних та іноземних)
«Інформація за сегментами» iconІнформація економічна інформація інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ
С система, що призначена для збору, передачі, обробки, зберігання й видачі інформації споживачам і складається з наступних основних...
«Інформація за сегментами» iconІнформація про включення доповіді в програму конференції,а також інформація на сайті : Оплата за участь та видання збірника доповідей конференції -360 грн проводиться по платіжним реквізитам: Одержувач
До 1 квітня – інформація про включення доповіді в програму конференції,а також інформація на сайті
«Інформація за сегментами» iconІнформація про розташування Інформація про комп'ютер Адреса Поверх Номер кабінету або аудиторії Додаткова інформація
Прошу провести реєстрацію комп’ютера в локальній мережі ону (у кількості 1 комп'ютер)
«Інформація за сегментами» iconІнформація про розташування Інформація про комп'ютер Адреса Поверх Номер кабінету або аудиторії Додаткова інформація
Прошу провести реєстрацію комп’ютера в локальній мережі ону (у кількості 1 комп'ютер)
«Інформація за сегментами» iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www ksu ks ua Інформація про предмет закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника. №35222006003993, Банк – гудку херсонської області, мфо 852010
«Інформація за сегментами» iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
«Інформація за сегментами» iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи