«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» icon

«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні»
Скачати 230.25 Kb.
Назва«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні»
Дата03.09.2012
Розмір230.25 Kb.
ТипЗакон

Лекція 12


Загальні вимоги та методика складання консолідованої фінансової звітності


12.1. Зведена фінансова звітність.

12.2. Фінансова звітність при об'єднанні підприємств.

12.3. Вимоги і методика складання консолідованої фінансо­вої звітності.


12.1. Зведена фінансова звітність


В ринкових умовах, які супроводжуються постійною конку­рентною боротьбою виникає необхідність створення дочірніх підприємств, або об'єднання підприємств чи їх придбання. При цьому виникають економічні відносини між такими під­приємствами, що накладає особливості на зміст фінансової зві­тності.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» (ст. 7 п. 2.3) визначає, що зведену фінансову зві­тність подають:

 • міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на дер­жавній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів, складають та подають зведену фінансову звітність щодо усіх підприємств, що належать до сфери їх управління;

 • зазначені органи також окремо складають зведену фінан­сову звітність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності;

 • об'єднання підприємств крім власної звітності складають і подають зведену фінансову звітність щодо усіх підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими докуме­нтами об'єднань підприємств відповідно до законодавства.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 24.02.2000 р. № 37 (зареєстровано в Мін'юсті України 15.03.2000 р. за № 162/4383) встановлено перелік видів діяльності, щодо яких складається зведена фінансова звітність підприємствами.

До таких видів діяльності відносяться:

 • основна діяльність підприємств промисловості;

 • основна діяльності будівельних, монтажних, ремонтно-буді­вельних і бурових організацій;

 • пошукових та геологічних організацій і топографогеодезичних підприємств /експедицій/;

 • капітальне будівництво;

 • основна діяльність наукових організацій;

 • основна діяльність постачальницько-збутових організацій;

 • основна діяльність підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування;

 • основна діяльність підприємств з виробництва сільськогос­подарської продукції;

 • основна діяльність підприємств побутового обслуговування;

 • основна діяльність підприємства транспорту;

 • основна діяльність підприємств зв'язку;

 • основна діяльність організацій з ремонту і утримання авто­мобільних шляхів;

 • основна діяльність підприємств житлово-комунального гос­подарства;

 • основна діяльність правлінь громадських організацій та їх підрозділів;

 • інші види діяльності.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 визначено, які Міністерства, відомства та ор­гани управління складають зведену фінансову звітність.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади по­дають зведену фінансову звітність про виконання кошторисів до­ходів і видатків розпорядниками бюджетних коштів Державному казначейству та Рахунковій палаті щокварталу не пізніше 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 1 березня року, що настає за звітним.

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності, подають зведену фі­нансову звітність про використання бюджетних коштів відповід­ним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніші 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого року, що настає за звітним.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади по­дають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, резуль­тати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух гро­шових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї), яких перебувають у державній власності, Мінекономіки і Мінфі­ну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного квар­талу та щороку не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним. Про диференційовані терміни подання цієї фінансової звітності повідомляє Міністерство фінансів.

Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передба­чено установчими документами, у порядку, визначеному 8 пунк­том постанови Кабінету Міністрів України № 419.

Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Мі­ністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають крім власної зведену фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономіки або відповідному центральному органу виконавчої влади.

Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух гро­шових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансовий стан, резуль­тати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських то­вариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній вла­сності, відповідним місцевим органам виконавчої влади що­кварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня року, що настає за звітним. Про диференційовані терміни подання цієї звітності повідомляють мі­сцевим органам виконавчої влади.

Укоопспілка подає Мінфіну та Мінекономіки зведену фінан­сову звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утво­рених ними підприємств.

До зведених звітів районних, обласних, Республіканських споживспілок входять узагальнені підсумки роботи усіх підвідо­мчих їм організацій.

Зведені звіти складають по всіх показниках форм, передбаче­них для підприємств і організацій як по типових, так і внутріш­ньовідомчих формах.

Така звітність організацій, складається шляхом підсумовуван­ня звітів всіх підвідомчих підприємств. Як правило, зведені бух­галтерські звіти складаються за допомогою ПЕОМ за спеціаль­ною програмою, в якій закладено взаємозв'язок між показниками форм. Дані машинограм переносяться на бланки форм фінансової звітності.

Зведена фінансова звітність розглядається і затверджується в установленому порядку.


12.2. Фінансова звітність при об'єднанні підприємств


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств» із змінами і доповненнями визначає не тільки по­рядок ведення обліку, але й порядок складання звітності при­дбання інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злиття підприємств, а також розкриття інформації про об'єднан­ня підприємств.

Це положення розповсюджується на підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності. Але воно не засто­совується до операцій щодо об'єднання підприємств, які перебу­вають під спільним контролем, а також до обліку часток у спіль­них підприємствах.

Для розуміння і правильного застосування П(С)БО 19 «Об'єд­нання підприємств» необхідно знати такі терміни.

Гудвіл перевищення вартості придбання над часткою по­купця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих акти­вів та зобов'язань на дату придбання.

Дата придбання дата, на яку контроль за чистими актива­ми і діяльністю підприємства, що купується, переходить до по­купця.

Дочірне підприємство підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Злиття об'єднання підприємств (шляхом створення но­вої юридичної особи, або приєднання підприємств до головно­го підприємства), в результаті якого власники (акціонери) підприємств, що об'єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об'єднаних підприємств з метою до­сягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від об'єднання. При цьому жодна зі сторін не може бути визначе­на як покупець.

Ідентифіковані активи та зобов'язання — придбані активи та зобов'язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей Балансу, встановлених Положенням (стандар­том) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».

Контроль вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.

Материнське (холдингове) підприємство підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Немонетарні активи — всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або ви­значеній) сумі грошей.

Негативний гудвіл перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зо­бов'язань над вартістю придбання на дату придбання.

Об'єднання підприємств — з'єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного підприємства до іншого або вна­слідок одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства.

Придбання об'єднання підприємств, в результаті якого по­купець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття на се­бе зобов'язань або випуск акцій.

Справедлива вартість сума, за якою може бути здійс­нений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті опе­рації між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторо­нами.

Частка меншостічастина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить мате­ринському підприємству (прямо або через інші дочірні підприєм­ства).

Чисті активи активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. При складанні фінансової звітності об'єднання під­приємств слід розрізняти форми об'єднання: злиття і придбання, які впливають на показники звітності.

Так об'єднання підприємств через злиття підприємств може здійснюватися через взаємний обмін акціями або створення третього підприємства, що забезпечує одночасно юридичне та економічне об'єднання. У результаті об'єднання інтересів акці­онери дочірньої компанії стають акціонерами материнської компанії.

Придбання підприємств передбачає ліквідацію придбаного підприємства або надання придбаному підприємству статусу до­чірнього. Якщо придбане підприємство ліквідується то в цьому випадку здійснюється юридичне об'єднання. Якщо придбаному підприємству надається статус дочірнього — то це економічне об'єднання. Таким чином, різні форми об'єднання підприємств мають певні відмінності (табл. 28).

Таблиця 28


^ ВІДМІННОСТІ РІЗНИХ ФОРМ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Злиття

Умови об'єднання

Придбання

Тільки через обмін акція­ми або створення третього підприємства

Розрахунки за отри­мані корпоративні права

Обмін на будь-які активи, ви­пуск акцій або прийняття на себе зобов'язань

Балансова вартість з ура­хуванням зміни облікової політики (якщо це відбу­лося)

Оцінювання статей Балансу

Справедлива вартість

Спільний розподіл конт­ролю між всіма учасни­ками

Розподіл контролю

Одне підприємство отримує право контролю над інтим

Не визначається

Гудвіл

Визначається

Відносяться на витрати того періоду, протягом якого вони були здійснені

Витрати, пов'язані з об'єднанням

Включаються до вартості при­дбання

За період, у якому відбу­вається злиття і за попе­редній період

Період, з якого об'єднуються показ­ники фінансової зві­тності

3 дати придбання, а саме з дати на яку контроль за чистими ак­тивами і діяльністю підприємс­тва, що купується, переходить до покупця

Ні одна із сторін не може бути визнана як покупець

Визнання покупця

Покупцем визнається підпри­ємство, яке набуває контроль над чистими активами та дія­льністю інших підприємств


Порядок визначення справедливої вартості придбаних іденти­фікованих активів і зобов'язань визначено П(С)БО 19 (табл. 29).

Таблиця 29


^ ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ПРИДБАНИХ ІДЕНТИФІКОВАНИХ АКТИВІВ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Об'єкти визначення справедливої вартості

Визначення справедливої вартості

1. Цінні папери

Поточна ринкова вартість на фондовому ринку. За відсутності такої оцінки — експе­ртна оцінка

2. Дебіторська заборгованість

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає отриманню, що визначена за відповід­ною поточною відсотковою ставкою за вирахуванням резерву сумнівних боргів та витрат на отримання дебіторської заборгованості в разі потреби. Дисконтування не здійснюється для короткострокової заборгованості, якщо різниця між номінальною сумою дебіторської заборгованості та дисконтованою сумою несуттєва (менше 5 % номінальної суми)

3. Запаси

3.1. Готова продукція і товари

Ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продукції та товарів

3.2. Незавершене виробництво

Ціна реалізації готової продукції за вирахуванням витрат на завершення, реалізацію та надбавки (прибутку), розрахованої за розміром прибутку аналогічної готової про­дукції

3.3. Матеріали

Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання)

4. Основні засоби

4. ]. Земля та будівлі

Ринкова вартість

4.2. Машини та устаткування

Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість — відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцін­ки

4.3. Інші основні засоби

Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки

5. Нематеріальні активи

Поточна ринкова вартість. За відсутності такої вартості — оціночна вартість, яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації

6. Чисті активи або зо-бов'я­зання за пенсійни-ми програ­мами з перед-баченими випла­тами

Теперішня (дисконтована) сума належних виплат пенсій за вирахуванням справед­ливої вартості будь-яких активів пенсійної програми

7. Податкові активи та зо­бов'язання

Сума податкових пільг чи податків, що підлягають сплаті, які виникають унаслідок об'єднання підприємств

8. Поточні та довгострокові зобов'язання

Теперішня (дисконтована) сума, яка має виплачуватися при погашенні заборгованос­ті, визначеної за відповідними поточними відсотковими ставками. Дисконтування не здійснюється для короткострокових зобов'язань, якщо різниця між номінальною су­мою зобов'язання та дисконтованою сумою є несуттєвою (менше 5 % номінальної вартості)

9. [Несприятливі] обтяжливі контракти та інші ідентифіко­вані зобов'язання

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає сплаті при погашенні зобов'язання, ви­значена за відповідною поточною відсотковою ставкою


При придбанні підприємства— покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття зобов'язань або випуск акцій.

Контроль вважається отриманим, якщо одне підприємство во­лодіє прямо чи непрямо (через дочірні підприємства), більш ніж половиною голосів іншого підприємства.

Одночасно слід зазначити, що навіть при відсутності такого володіння про наявність контролю свідчить отримане право:

 • не більше ніж половина голосів згідно з угодою з іншими інвесторами;

 • здійснювати управління операційною та фінансовою політи­кою підприємства згідно зі статусом або угодою;

 • призначати або знімати з посад більшість членів ради дирек­торів (або керуючого органу);

 • віддавати більшість голосів на зборах ради директорів (або аналогічного керуючого органу).

У разі злиття здійснюється додавання активів і пасивів об'єднаних підприємств без будь-якого їх переоцінювання, але слід пам'ятати, що внутрішня заборгованість та результати опе­рацій між об'єднаними підприємствами виключаються при скла­данні фінансової звітності об'єднання підприємства (наприклад реалізація товарів, оренда майна, надання позик).

У разі придбання підприємства необхідно визначити справедли­ву вартість придбаних активів і зобов'язань, за якою вони будуть ві­дображатися в Балансі. Крім цього при придбанні підприємств ви­никає гудвіл або негативний гудвіл, який відображається за залиш­ковою вартістю у вписуваному рядку Балансу 065 «Гудвіл» позити­вною або від'ємною величиною, визначається наступним чином.

Гудвіл = Вартість придбання - справедлива вартість придба­них ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання.

Негативний гудвіл = справедлива вартість придбаних іденти­фікованих активів та зобов'язань на дату придбання - вартість придбання.

Первісна вартість гудвілу зменшується щомісячним рівномір­ним нарахуванням амортизації протягом строку корисного його використання, але не більше 20 років.

Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням залишкової вартості до витрат у Звіті про фінансові результати.

Визначення балансової вартості негативного гудвілу залежить від того, чи прогнозується подальша діяльність придбаного під­приємства з обчислювальними збитками.

Під обчислювальними збитками слід розуміти додаткові ви­трати покупця на поліпшення діяльності придбаного підприємст­ва (наприклад, витрати на рекламу продукції придбаного підпри­ємства).

Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується із обчисленими збитками в майбутньому, то вартість негативного гудвілу визнається доходом рівномірно протягом утворення та­ких збитків і відповідно відображається у Звіті про фінансові ре­зультати.

Але, якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується у майбутньому без збитків, то вартість негативного гудвілу ви­знається доходом у Звіті про фінансові результати таким чином:

 • у сумі що не перевищує справедливої вартості придбаних немонетарних активів — рівномірно протягом строку корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів, що залишився;

 • у сумі, що перевищує справедливу вартість придбаних не­монетарних активів, у періоді придбання.

Крім цього у Примітках до фінансової звітності за період, в якому відбулося об'єднання підприємств вказуються:

 • назва та загальна характеристика підприємств, що об'єдналися;

 • дата об'єднання;

 • інформація про закриття або продаж складової частини дія­льності об'єднаних підприємств.

Також у Примітках до фінансової звітності за період, в якому відбулося придбання підприємства (контрольного пакету акцій), наводиться така інформація:

 • відсоток придбаних акцій з правом голосу;

 • вартість придбання і опис активів або зобов'язань, що нада­ються або повинні бути надані покупцем у порядку оплати;

 • характер і сума забезпечення реструктуризації та інших ви­трат на закриття підприємства, які виникають в результаті при­дбання і визнані на дату придбання.

У Примітках до фінансової звітності також наводиться інфор­мація про:

 • строк корисного використання гудвілу {негативного гудвілу);

 • обґрунтування періоду амортизації, якщо строк корисного використання гудвілу перевищує 20 років;

 • звіряння вартості гудвілу (негативного гудвілу) на початок та кінець звітного періоду з висвітленням:

 • первісної вартості та нарахованої суми амортизації (зно­су) на початок та кінець звітного періоду.

 • вартості гудвілу [або] та негативного гудвілу, які виникли в результаті придбання та зараховані на баланс у звітному періоді.

 • суми амортизації гудвілу, нарахованої за звітний період.

 • іншого списання вартості гудвілу (негативного гудвілу) у звітному періоді.

 • у Примітках до фінансової звітності наводиться така ін­формація про злиття підприємств:

 • сума активів та зобов’язань, внесена кожним підприємством.

 • види та кількість випущених акцій разом з часткою акцій, що мають право голосу, кожного підприємства, які були обміне­ні при злитті.

 • дохід (виручка) від реалізації, інші операційні доходи, над­звичайні доходи та чистий прибуток (збиток) кожного підпри­ємства до дати злиття, які включені до фінансової звітності об'єднаного підприємства.12.3. Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звітності


Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» (стаття 12 п. 1) визначає, що підприємства, які мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов'язані складати та подавати консолі­довану фінансову звітність.

Консолідована фінансова звітність — це звітність, яка відо­бражає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звіт­ності регламентується П(С)БО 20 «Консолідована фінансова зві­тність».

Це положення розповсюджується на групу підприємств, орга­нізацій та інших юридичних осіб, яка складається з материнсько­го (холдингового) підприємства та дочірніх підприємств.

Для правильного застосування цього положення необхідно знати такі терміни:

Дочірне підприємство це підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Материнське (холдингове) підприємство — це підприємст­во, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Група підприємствце материнське (холдингове) та його дочірні підприємства.

Частка меншості — частка чистого прибутку (збитку) та чис­тих активів дочірнього підприємства, яка не належить материн­ському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

Чисті активи активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.

Внутрішньогрупове сальдо — сальдо дебіторської заборго­ваності та зобов'язань на дату Балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньо-групових операцій.

Внутрішньогрупові операції— операції між материнським та дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи.

Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій — прибутки та збитки, які виникають внаслідок внут­рішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і включаються до балансової вартості запасів підприємства.

Особливістю консолідованої звітності є те, що активи, зо­бов'язання, доходи та витрати двох чи більше юридично само­стійних одиниць об'єднуються в окремий звіт, до якого висува­ються певні вимоги:

 • консолідована звітність складається з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій або подій за схожих обставин;

 • якщо неможливо застосувати єдину облікову політику, то в Примітках до цієї звітності необхідно вказати статті, до яких за­стосовувалася різна облікова політика;

 • до консолідованої звітності включаються показники фінан­сової звітності усіх дочірніх підприємств (вітчизняних і зарубіж­них) крім таких випадків:

  1. дочірнє підприємство придбане й утримується лише з ме­тою його наступного продажу протягом дванадцяти місяців з да­ти Балансу;

  2. дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які об­межують його здатність передавати кошти материнському під­приємству.

   • до консолідованої фінансової звітності не включаються суми внутрішньо-групових сальдо, для того щоб не допустити подвій­ного відбиття одних і тих самих сум;

   • при складанні консолідованої звітності підлягає виключен­ню Балансова вартість фінансових інвестицій материнського під­приємства в кожне дочірнє підприємство і частка материнського підприємства в кожному дочірньому.

Слід пам'ятати, що не кожне материнське підприємство скла­дає і подає консолідовану фінансову звітність.

П(С)БО 20, п. 5 зазначає, що материнське підприємство, яке є дочірнім підприємством іншого підприємства, не подає консолі­довану фінансову звітність за наявності однієї з таких умов:

 • якщо воно повністю належить іншому підприємству;

 • згоди власників частки меншості.

Показники фінансової звітності дочірнього підприємства не включаються до консолідовної фінансової звітності за умов, якщо:

 • контроль дочірнього підприємства є тимчасовим, оскільки воно було придбане й утримується лише з метою його наступно­го продажу протягом короткострокового періоду;

 • дочірнє підприємство здійснює свою діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти материнському під­приємству. Активи таких дочірніх підприємств відображаються за П(С)БО 12. «Фінансові інвестиції», як фінансові інвестиції.

При складанні консолідованої фінансової звітності можуть не наводитись статті (рядки), за якими у групи підприємств відсутні показники (крім випадків, якщо такі показники були у попере­дньому звітному році), та підлягають виключенню:

 • балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в кожному дочірньому підприємстві;

 • сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо;

 • сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньо­групових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані).

До консолідованих фінансових звітів включають інформацію про всі дочірні підприємства, які входять до складу групи. Це по­ложення зберігається навіть за умов наявності між материнським та дочірнім підприємствами економічної несумісності, напри­клад, діяльність банку та літакобудівельної компанії.

Розглянемо методику складання консолідованої фінансової звітності.

Крок 1. Консолідована фінансова звітність складається шля­хом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звіт­ності материнського підприємства за формами № 1, 2, №3, № 4, № 5.

Крок 2. Одночасно необхідно виключити балансову вартість фінансових інвестицій материнської компанії в кожне дочірнє підприємство та частку материнської компанії у власному капі­талі кожного дочірнього підприємства. А саме, необхідно скоригувати балансові статті «Довгострокові фінансові інвестиції» в активі та «Статутний капітал» в пасиві на одну і ту ж суму.

У випадку, коли материнське підприємство придбало акції до­чірнього підприємства за ціною, яка вища від номінальної варто­сті, процедура коригування ускладнюється у зв'язку із необхідні­стю визначення гудвілу, який повинен бути відображений у активі Балансу у вписуваному рядку 075 «Гудвіл при консоліда­ції». Вартість негативного гудвілу показується у дужках і вирахо­вується при визначені підсумку першого розділу активу Балансу.

Крок 3. Нарахувати амортизацію гудвілу та суми дооцінки необоротних активів, що підлягають амортизації.

Порядок нарахування амортизації гудвілу визначено П(С)БО 19 (п. 10, 11). А саме, нарахування амортизації здійснюється що­місячно рівномірним нарахуванням протягом строку корисного його використання, але не більше 20 років.

Визначення строку корисного використання гудвілу здійсню­ється із урахуванням:

 • прогнозного строку діяльності підприємства;

 • нормативно-правових актів або контрактів, що впливають на строк корисного використання;

 • змін попиту на продукцію (роботи, послуги) підприємства тощо.

Якщо у результаті перекласифікації вартісної різниці частина фінансових інвестицій материнського підприємства в дочірні підприємства визнається в консолідованому Балансі як гудвіл та інші необоротні активи, необхідно на них нараховувати аморти­зацію від дати придбання протягом періоду корисного викорис­тання.

Крок 4. Вилучити суму нереалізованих прибутків і збитків від внутрішньогрупових операцій, облік яких передбачено П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», згідно якого сума нереалізованого прибутку і збитку відображається у складі фінансового результа­ту підприємства лише після перепродажу оборотних активів ін­шим особам або в сумі амортизації необоротних активів.

Сума таких прибутків повністю виключається з пасиву Балан­су під час консолідації. Нереалізовані збитки теж виключаються, окрім збитків, які не можуть бути відшкодовані. Визначення су­ми нереалізованого прибутку чи збитку здійснюється за даними рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» та рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів».

Крок 5. Визначити частку меншості в чистих активах та фі­нансових результатах дочірніх підприємств.

За П(С)БО 20 (п. 12) частка меншості визначається як добуток відсотку голосів, які належать материнському підприємству, від­повідно до власного капіталу та чистого прибутку (збитку) дочі­рніх підприємств, зменшеного (збільшеного) на суму нереалізо­ваного прибутку (збитку) від внутрішньогрупових операцій.

Ця частка виникає там, де материнському підприємству нале­жить менш ніж 100 % голосів (акцій) у дочірньому підприємстві.

Визначена частка меншості у капіталі дочірнього підприємст­ва відображається в Балансі окремо від зобов'язань і власного капіталу материнського підприємства у вписуваному рядку 385 «Частка меншості».

У консолідованому Звіті про фінансові результати частка ме­ншості у прибутку відображається у вписуваному рядку 215 «Ча­стка меншості» від'ємною величиною у дужках.

Якщо частка меншості у збитках дочірнього підприємства пе­ревищує частку меншості в капіталі дочірнього підприємства, то на суму такого перевищення і величину наступних збитків, яка належить до частки меншості, зменшується частка материнського підприємства у власному капіталі групи підприємств за винятком тієї частини, щодо якої меншість має зобов'язання і здатна по­крити збитки. Якщо згодом у фінансовій звітності дочірнього підприємства відображено прибуток, то вся сума такого прибутку розподіляється на частку материнського підприємства до покрит­тя збитків меншості, сума яких відшкодована раніше за рахунок материнського підприємства.

Крок 6. Визначити та відобразити дивіденди за випущеними дочірніми підприємствами привілейовані акції.

П(С)БО 20 (п. 15) зазначено, що якщо дочірні підприємства випустили привілейовані акції, за якими накопичується сума ди­відендів та які перебувають у володінні за межами групи, то ма­теринське підприємство розраховує свою частку прибутку або збитку після коригування на суму дивідендів за привілейованими акціями дочірнього підприємства незалежно від оголошення ди­відендів.

Крок 7. Визначити і відобразити в консолідованій звітності відстрочені податкові активи і зобов'язання відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Ці різниці виникають у зв'язку із виключенням нереалізованих прибутків і збитків із внутрішньогрупових операцій, тимчасовими і податковими оцін­ками інвестицій у дочірні підприємства.

Крок 8. Визначити та відобразити курсові різниці, які вини­кають у результаті консолідації фінансової звітності при умові, що материнське підприємство має дочірні підприємства за межа­ми України.

У таких випадках виникають курсові різниці, при перерахунку показників фінансової звітності іноземних дочірніх підприємств. Порядок розрахунку визначено П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Курсові різниці у консолідованому Балансі у вписувано­му рядку 375 «Накопичена курсова різниця». Негативна курсова різниця наводиться у дужках і вираховується при визначенні під­сумку І розділу «Власний капітал» пасиву Балансу.

Крок 9. Скласти консолідований Звіт про фінансові результа­ти, при цьому частку меншості у прибутку (збитку) відобразити у вписуваному рядку 215 «Частка меншості» від'ємною величиною у дужках.

Крок 10. Скласти Звіт про власний капітал з урахуванням то­го, що курсові різниці, що виникають під час перерахунку показ­ників фінансової звітності тих дочірніх підприємств, які розта­шовані за межами України.

Курсові різниці в консолідованому Звіті про власний капі­тал відображаються у додатковій графі «Накопичена курсова різ­ниця».

Крок 11. Скласти консолідований Звіт про рух грошових ко­штів на підставі консолідованого Балансу і консолідованого Звіту про фінансові результати та Звіту про власний капітал.

Схожі:

«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» iconЗакон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 99 р. №996-хіv
Закон України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 99 р. №996-хіv
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» iconЗакон україни про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними  Законами України
...
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
move to 0-16381002
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» iconБухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка
Бухгалтерський облік та аудит як важлива складова інформаційної системи підприємства забезпечує значну частину загального обсягу...
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 року №959 – ХІІ, із змінами та доповненнями
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» iconМіського господарства І. А. Краївська, Н. В. Новицька Бухгалтерський облік бюджетних установ
Бухгалтерський облік бюджетних установ (в схемах І таблицях): Конспект лекцій (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” є базовою фундаментальною дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік...
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» iconВасилевська Н.Є. Конспектлекцій з дисципліни «бухгалтерський облік 2»
Василевська Н. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання...
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» iconЗакон України від 5 квітня 2007 року №876 V// Все про бухгалтерський облік. 2007. №72. 6 серпня. С. 13. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення дитячих позашкільних навчальних закладів: Закон України від 5 квітня...
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» icon«бухгалтерський облік»
Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи