Загальні положення складання icon

Загальні положення складання
НазваЗагальні положення складання
Сторінка1/9
Дата03.09.2012
Розмір1.45 Mb.
ТипЛекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Лекція 14


Загальні положення складання

та подання податкової звітності. податкова звітність

за непрямими податками


14.1. Загальні положення складання та подання податкової звітності.

14.2. Податкова звітність за непрямими податками.

14.2.1. Податок на додану вартість.

14.2.1.1. Подання Податкової декларації у загальному ви­падку.

14.2.1.2. Подання Податкової декларації з податку на дода­ну вартість сільськогосподарськими підприємствами.

14.2.2. Акцизний збір.


14.1. Загальні положення складання та подання податкової звітності


Згідно системи оподаткування в Україні подання податкової зві­тності до державних податкових органів є важливою складовою взаємовідносин держави з суб'єктами підприємницької діяльності що здійснюють свою діяльність на території України згідно діючого законодавства та визнані платниками відповідних податків Форми податкової звітності визначені відповідними податковими законами та спеціальними Порядками, затвердженими наказами Державної податкової адміністрації України. Згідно Закону України «Про бух­галтерський облік та фінансову звітність в Україні» основою для ведення податкового обліку та складання податкової звітності є дані бухгалтерського обліку, ведення якого є обов'язковим для всіх суб’єкти підприємницької діяльності — юридичних осіб

Згідно Закону України «Про систему оподаткування» від 25 чер­вня 1991 року № 1251-ХП під податком і збором (обов'язковим пла­тежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах що визначаються законами України про оподаткування.

Державні цільові фонди — це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених закона­ми України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюдже­тів та до державних цільових фондів, що справляються у встановле­ному законами України порядку, становить систему оподаткування Класифікація податків та платежів представлена на рис. 26.

Загальні вимоги щодо складання та подання податкової звіт­ності в Україні регулює Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181 (зі змінами і допо­вненнями), (далі — Закон України № 2181). Ним визначені осно­вні терміни та поняття, що використовуються в системі податко­вої звітності. До них належать наступні:

Платники податків — юридичні особи, їхні філії, відділення інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підпри­ємницької діяльності або не мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції;

Податкова звітність сукупність документів, що подають­ся платниками податків до органів державної податкової служ­би у строки, встановлені законодавством, на підставі яких здій­снюються нарахування та/або сплата податку (обов'язкового платежу).Рис. 26. Класифікація податків

Податкове зобов'язання — зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України;

Податковий борг (недоїмка)податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узго­джене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання;

Пеня плата у вигляді процентів, нарахованих на суму по­даткового боргу (без урахування пені), що справляється з плат­ника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання;

Штрафна санкція (штраф) — плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без ураху­вання пені та штрафних санкцій), який справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, ви­значених відповідними законами;

Примусове стягнення звернення стягнення на активи пла­тника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його з таким платником податків;

Активи платника податків кошти, матеріальні та немате­ріальні цінності, що належать юридичній фізичній особі за пра­вом власності або повного господарського відання;

Картотека реєстр розрахункових або виконавчих докумен­тів, надісланих обслуговуючому банку платником податків або органом стягнення та не оплачених у строк у зв'язку із браком коштів на такому рахунку;

Податкове повідомлення письмове повідомлення контро­люючого органу про обов'язок платника податків сплатити суму податкового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Законом;

Податкова вимогаписьмова вимога податкового органу до платника податків погасити суму податкового боргу;

Податкова декларація, розрахунок (податкова деклара­ція) документ, що подається платником податків до контро­люючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, (обов'язкового платежу);

Контролюючий орган — державний орган у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) та погашенням податкових зо­бов'язань чи податкового боргу. Вичерпний перелік контролюю­чих органів визначається статтею 2 цього Закону № 2181;

Кошти гривні або іноземна валюта;

Реструктуризація податкового боргувідстрочення або розстрочення сплати податкового боргу, накопиченого платни­ком податків станом на встановлену цим Законом дату, а також його часткове списання;

Податковий органорган державної податкової служби України; митний орган орган Державної митної служби України;

Орган стягнення державний орган, уповноважений здійс­нювати заходи із забезпечення погашення податкового боргу у межах компетенції, встановленої законами;

Податкова заставаспосіб забезпечення податкового зо­бов'язання платника податків, не погашеного у строк. Податкова застава виникає у силу закону. У силу податкової застави орган стягнення має першочергове право у разі непогашення забезпе­ченого податковою заставою податкового боргу одержати задо­волення з вартості заставленого майна перед іншими кредитора­ми у порядку, встановленому цим Законом.

Звичайна ціна ціна, визначена звичайною за правилами, встановленими Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Операційний (банківський) деньчастина робочого дня, протягом якої приймаються документи на переказ. Дні визнача­ються для банків робочими за правилами, встановленими відпо­відною постановою Національного банку України.

Апеляційне узгодженняузгодження податкового зо­бов'язання у порядку і строки, які визначені цим Законом за про­цедурами адміністративного або судового оскарження.

Система подання податкових документів в електронному вигляді — система підготовки електронних документів та елект­ронного документообігу із застосуванням електронного цифро­вого підпису (далі — ЕЦП) у процесі взаємодії Державної подат­кової адміністрації України з регіональними органами державної податкової служби та іншими суб'єктами інформаційних відносин, яка розроблена з метою спрощення процедури передачі по­даткової звітності та реєстрів податкових накладних платниками податків у електронному вигляді до органів державної податкової служби з використанням спеціального програмного забезпечення.

База даних ДПС база даних в електронному вигляді, ство­рена в органах державної податкової служби на основі показни­ків первинних звітних документів платників податків, призначе­на для централізованого накопичення та багаторазового викори­стання в інформаційно-аналітичних системах ДПС України.

Податковий документ в електронному вигляді податко­вий документ (податкова звітність, реєстри податкових наклад­них та інші звітні податкові документи), інформація в якому за­фіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Подання податкових документів в електронному виглядіподання податкових документів в електронному вигляді на елект­ронну адресу органу ДПС України за допомогою програмних за­собів та будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку із застосу­ванням електронного цифрового підпису відповідно до правил, визначених Державною податковою адміністрацією України, та за умови включення суб'єкта підприємницької діяльності до системи подання податкових документів в електронному вигляді.

Електронний цифровий підпис— вид електронного підпи­су, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Особистий ключпараметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

Відкритий ключпараметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.

Сертифікат відкритого ключа — документ, виданий цен­тром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу.

Надійний засіб електронного цифрового підпису — засіб електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідно­сті або позитивний експертний висновок за результатами держа­вної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Компрометація особистого ключа – будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого викорис­тання особистого ключа.

Суб'єкти електронного документообігу органи ДПС, Платник податків, довірена особа, які набувають передбаче­них законом або Договором про визнання електронних доку­ментів прав і обов'язків у процесі електронного документо­обігу.

Ключовим терміном є визначення Податкової декларації.

Згідно Закону України № 2181 визначено основні критерії, за якими звітний податковий документ можна визнати як податкову декларацію:

  1. форма податкової декларації повинна бути встановлена за­конодавством, тобто державними нормативно-правовими актами, включаючи накази ДПАУ та інших офіційних органів;

  2. на підставі податкової декларації має відбутися нараху­вання та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету;

  3. у податковій декларації платник зазначає узгоджене подат­кове зобов'язання.

Узгодженим вважається податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації з дня по­дання такої податкової декларації.

Зазначене податкове зобов'язання не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку. Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 15 Закону України №2181) плат­ник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі по­даткової декларації за будь-який наступний податковий пері­од, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. Форма уточнюючих розрахунків визначається у порядку, встановленому для податкових декларацій. Форми уточнюю­чих розрахунків розроблені відповідно для тих видів подат­кової звітності, для яких передбачено подання таких. Зокре­ма, по податку на додану вартість спеціального уточнюючого розрахунку не передбачено, оскільки діюча форма декларації визначає в заголовній частині вказування виду декларації — загальна чи уточнююча.

Особливе значення має другий критерій, згідно положень яко­го може існувати три види податкових декларацій, на підставі яких:

  • нараховують і сплачують податкове зобов'язання;

  • тільки нараховують податкове зобов'язання;

  • тільки, сплачують податкове зобов'язання.

Існують також такі форми податкової звітності, які не відпові­дають визначенню податкової декларації, але є обов'язковими до складання та подання, або декларації, за якими не визнається по­даткове зобов'язання і, відповідно, не сплачується. Прикладом останнього є Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходиться за її межами, затвер­джена наказом Міністерства фінансів України від 25.12.1995 р. № 207.

Перелік форм податкової звітності, що згідно з Законом України №2181 визнаються податковими деклараціями, наведе­но в табл. 32.

Перелік форм податкової звітності, які не відповідають озна­кам податкової декларації згідно Закону України № 2181 наведе­но в табл. 33.

Порядок подання податкової декларації та визначення сум податкових зобов'язань передбачені статтею 4 Закону України № 2181. Згідно цієї статті, платник податків самостійно обчи­слює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податко­вій декларації, яку подає до державних контролюючих орга­нів, перелік яких встановлено в статті 2 Закону України №2181.

Контролюючими органами є:

Митні органи — стосовно акцизного збору та податку на до­дану вартість (з урахуванням випадків, коли законом обов'язок з їх стягнення або контролю покладається на податкові органи), ввізного та вивізного мита, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної терито­рії України;

Органи Пенсійного фонду України стосовно збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

Органи фондів загальнообов'язкового державного соціа­льного страхування стосовно внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у межах компетенції цих орга­нів, встановленої законом.


Таблиця 32

^ ПЕРЕЛІК ФОРМ ЗВІТНОСТІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВИЗНАЧЕННЮ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ЗА ЗАКОНОМ № 2181

Податок, збір (обов'язковий платіж)

Податкова декларація

Нормативно-правовий акт, яким затверджено податкову декларацію

1

2

3

Податок на додану вар­тість

Податкова декларація з ПДВ

Наказ ДПАУ від 30. 05. 97 р. № 166

Акцизний збір

Розрахунок акцизного збору

Наказ ДПАУ від 19. 03. 01 р. № 111
Звіт про обсяг продажу ввезених (імпортова-них) підакцизних товарів (продукції) та розміри одер­жаних з покупців і перерахованих до бюджетту сум акцизного збору (для податкових агентів)

Наказ ДПАУ від 06.01.2000 р. № 4
Звіт про обсяг переданих товарів, ввезених (імпор­тованих) в інтересах інших суб'єктів підприємни­цької діяльності, і утриману суму акцизного збору (для податкових агентів)

Той самий
Звіт про обсяг отриманих підакцизних това-рів (продукції), нараховану та сплачену до бю-джетту суму акцизного збору покупцями (одер-жувачами) таких підакцизних товарів (продук-ції)

Той самий

Податок на прибуток

Декларація з податку на прибуток підприємства

Наказ ДПАУ від 29. 03. 03 р. № 143
Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

Наказ ДПАУ від 10. 02.2003 р. № 68 із змінами, внесеними нака­зом ДПАУ від 15.12.2003 р. № 599

Податок з доходів фізич­них осіб

Декларація про майновий стан і доходи

ЗУ «Про податок з доходів фізич­них осіб» від 22.05.03. № 889-1У

Мито

Державне мито

Плата (податок) за землю

Податковий розрахунок суми земельного податку

Наказ ДПАУ від 26.10.01 р. № 434

Рентна плата за нафту і природний газ, що видо­буваються в Україні

Розрахунок з рентної плати за нафту і природ-ний газ, що видобуваються на території Украї-ни

Постанова КМУ від 22.03.01 р. № 256
Розрахунок з рентної плати за нафту і природ-ний газ, що видобуваються на родовищах з важко-добувними і виснаженими запасами

Та сама

Збір за спеціальне вико-ристання водних ресурсів і збір за користування во­дами для потреб гідроене-ргетики і водного транс-порту

Розрахунок збору за спеціальне використання вод­них ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики

Наказ Мінфіну, ДПАУ, Мінеко­номіки і Міністерства охорони на­вколишнього природного середо­вища та ядерної безпеки України від 01,10.99 р. № 231/539/118/219
Розрахунок збору за користування водами для по­треб водного транспорту

Той самий

Відрахування від надхо­джень за транспортування нафтимагістральними на­фтопроводами і від плати за транзит трубопроводом аміаку, природного газу через територію України

Розрахунок відрахувань від плати за транзит аміа­ку або природного газу через територію України

Постанова КМУ від 29.11.2000 p. № 1742
Розрахунок відрахувань від надходжень за транс­портування нафти магістральними нафтопроводами

Та сама

Збір за геологорозвідува­льні роботи, виконані за рахунок державного бю­джету

Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Наказ Комітету України з питань геології та використання надр, ДПАУ від 23.06.99 р. № 105/309

Збір за забруднення на­вколишнього природного середовища

Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, ДПАУ від 28.02.2001 р. № 75/76

Плата за спеціальне ви­ко-ристання рибних та інших водних живих ре­сурсів

Розрахунок платежів за спеціальне використан-ня рибних та інших водних живих ресурсів

Наказ Державного комітету риб­ного господарства України, Мін-е­кономіки, Мінфіну, Міністерст-ва охорон навколишнього приро-дно­го середовища та ядерної без-пеки України і ДПАУ від 24. 12. 99 р. № 167/156/299/300/650

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин

Розрахунок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (в тому числі супутнього при видобутку нафти), підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу

Наказ Міністерства охорони нав-ко­лишнього природного середо-вища та ядерної безпеки Украї-ни, Мін­праці та соціальної полі-тики, ДПАУ, Державного коміте-ту Украї­ни по геології і викорис-танню надр від 30.12.97 р. № 207/472/51/157
Розрахунок плати за користування надрами для видобування вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини

Той самий
Розрахунок плати за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорого­цінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) і обли­цьовувальних матеріалів

Той самий
Розрахунок плати за користування надрами для видобування мінеральної підземної води

Той самий
Розрахунок плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини

Той самий

Плата за користування надрами в цілях, не пов'я­заних з видобуванням ко­рисних копалин

Розрахунок плати за користування надрами в ці­лях, не пов'язаних з видобуванням корисних копа­лин

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, ДПАУ, Мінфіну України і Мін­праці та соціальної політики України від 08.02.01 р. №37/45/ 73/44

Збір за спеціальне вико­ристання лісових ресур­сів та користування земе­ль-ними ділянками лісо­вого фонду

Розрахунок збору за спеціальне використання лі­сових ресурсів та користування земельними ділян­ками лісового фонду

Наказ Державного комітету лісо-вого господарства України, Мін- фіну, Мінекономіки, Міністерст-ва охорон навколишнього при-родно­го середовища та ядерної безпеки України, ДПАУ від 15.10.99 р. № 91/241/129/236/565

Збір за використання ра­діочастотного ресурсу України

Податкова декларація про збір за використання радіочастотного ресурсу України

Наказ ДПАУ від 24.01.03 р. № 24.

Податок з власників тран-спортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Розрахунок суми податку з власників транс-порт­них засобів та інших самохідних машин і механіз­мів

Наказ ДПАУ від 17.09.01 р. № 373

Податок на промиселЗбір на обов'язкове дер­жавне пенсійне страху­вання

Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

Постанова правління Пенсійного фонду України від 19.10.01 р. № 16-6
Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (за власними доходами ПП)

Та сама

Розрахунок про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до п.п. «б»—«з» ст. 13 Закону України «Про пенсійне за­безпечення»

Та сама

Розрахунок збору на обов'язкове державне пенсій­не страхування з вироблених тютюнових виробів

Та сама

Збори на обов'язкове со­ціальне страхування

Розглянуті у розділі 10 навчального посібника

Фіксований сільськогос­подарський податок

Форма розрахунку фіксованого сільськогоспо-дар­ського податку

Наказ ДПАУ від 27.04.99 р. № 230
Форма розрахунку фіксованого сільськогоспо-дар­ського податку (для платників податку, які здійс­нюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях)

Той самий

Єдиний збір, що справля­ється у пунктах пропуску через державний кордон УкраїниЗбір на розвиток виног­радарства, садівництва і хмелярства

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток ви­ноградарства, садівництва і хмелярства

Наказ ДПАУ від 28.03.02 р. № 133

Збір до фонду гаранту­ван-ня вкладів фізичних осіб (початковий, регуля­рний, спеціальний)Єдиний податок

Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом ма­лого підприємництва — юридичною особою

Наказ ДПАУ від 28.02.2003 р. № 98
Звіт суб'єкта малого підприємництва — фізичної особи платника єдиного податку «

Наказ ДПАУ від 29.10.99 р. № 599 (у редакції наказу ДПАУ від 28.12.2001р. №521)

Місцеві податки і збори

Звітні форми, що затверджуються, місцевими ор­ганами влади

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Загальні положення складання iconЛекція 7 Загальні вимоги до складання Звіту про рух грошових коштів
Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Загальні положення складання iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Загальні положення складання iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Загальні положення складання iconПоложення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів
Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження...
Загальні положення складання iconОбласть назви І відомостей про відповідальність
З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності дсту гост 1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила...
Загальні положення складання iconСкладання бібліографічного
З 14 Загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису документа / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;...
Загальні положення складання iconСкладання бібліографічного
З 14 Загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису документа / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;...
Загальні положення складання iconЛекція 9 Загальні вимоги та методика складання Звіту про власний капітал
Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту про власний капітал
Загальні положення складання iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
Загальні положення складання iconЗагальні вимоги та порядок складання статистичної звітності
Законом І викори­стовується виключно для статистичних цілей у зведеному зне­особленому вигляді. Тобто, первинні статистичні дані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи