«Про зага­льнообов\

«Про зага­льнообов'язкове пенсійне страхування»
Скачати 462.81 Kb.
Назва«Про зага­льнообов'язкове пенсійне страхування»
Сторінка1/4
Дата03.09.2012
Розмір462.81 Kb.
ТипЛекція
  1   2   3   4

Лекція 18


Загальні вимоги до складання звітності до органів страхування


18.1. Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'я­зкове державне пенсійне страхування.

18.2. Звітність до Фонду соціального страхування з тим­часової втрати працездатності.

18.3. Звітність до Фонду загальнообов'язкового соціально­го страхування на випадок безробіття.

18.4. Складання Розрахункової відомості Фонду страхуван­ня від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.


18.1. Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування


З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України «Про зага­льнообов'язкове пенсійне страхування» від 9.07.2003 р. № 1058-IV і відповідно Інструкції про порядок обчислення і сплату стра­хувальними особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України (затверджена постановою Правління ПФУ від 19.12.2003 р. №21-1) платники внесків до Пенсійного фонду, як і раніше, зобов'язані щомісячно подавати Розрахунок сум страхових внесків за формою гідно з додатком 23 до Інструкції (додаток X).

База для нарахування страхових внесків наведена в табл. 72 з урахуванням норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» від 20.12.2005 р. № 3235-1У та «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 23.12.2006 р. № 243.


Таблиця 72

^ РОЗМІРИ ЗБОРУ В ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ


№з/п

Платників внесків

Об'єкт оподаткування

Ставка внесків

Нарахування

1Юридичні особи всіх форм власності незалежно від системи оподаткування (у т. ч. платники єди-ного податку), об'єднання громадян, профспілки, полі­тичні партії, а також філії, представництва, відді­лення та інші відокремлені підрозділи цих осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розраху­нки із застрахованими особами (крім платників ФСП)

Зарплата працівників (у т. ч. у натуральній фо­рмі), винагорода за ви­конання робіт за ци-ві­льно-правовими до-говорами (далі—ЦПД), що підлягають обкла-денню податком з до-ходів, та допомога по тимчасовій непраце-здатності

4 % за працівників-ін-валідів

33,2 % — за інших праців­ників, а також осіб, які ви­конують роботи за ЦПД

Дипломатичні представництва, консульські уста-нови України, філії, представництва, відділення та інші ві­докремлені підрозділи підприємств (у т. ч. міжнарод­них), які мають окремий баланс і самостійно здійсню­ють розрахунки із застрахо-ваними особами

Іноземні дипломатичні представництва та кон-суль­ські установи, філії, представництва, інші відокрем­лені підрозділи іноземних, міжнарод-них підпри­ємств на території України

Підприємства, які використовують працю най-маних працівників із числа осіб льотних екіпажів повітря­них суден цивільної авіації (пілотів, шту-рманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортра-дистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах

42 %за осіб льотних екіпажів і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах;

33,2 % — за інших праців­ників та осіб, які викону-ють роботи за ЦПД;

4 %за працівників-ін-валідів

Приватні підприємці, незалежно від системи опода­ткування, та інші особи, які використову-ють найма­ну працю
33,2 % за найманих пра­цівників та осіб, які вико­нують роботи за ЦПД

2

Платники фіксованого сільськогосподарського по­датку (ФСП)

Зарплата працівників (у т. ч. у натуральній фо­рмі), що підлягає об­кладенню податком з доходів, допомога по тимчасовій непра-це­здатності

13,28 %за всіх праців­ників, у т. ч. інвалідів

Винагороди за ІДПД

33,2 %за осіб, які вико­нують роботи за ЦПД

3

Військові частини, підприємства, установи, орга-ні­зації та інші органи

Грошове забезпечення

33,2 %за осіб офіцер-сь­кого складу, прапорщи-ків, мічманів, військово-службо­вців надстрокової служби та військової служ-би за ко­нтрактом, осіб ря-дового і начальницького складу

4

Колективні та орендні підприємства, сільсько-госпо­дарські кооперативи та фермерські господ-дарства

Доход, що розподіля­ють між членами цих підприємств і обклада­ють податком з дохо-дів

* 1

5

Підприємства всеукраїнських громадських орга-ні­зацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюю-чих

Зарплата, винагорода за виконання робіт за ЦПД та допомога по тимчасовій непраце­здатності

4 %за всіх працівників; 33,2 %за осіб, які вико­нують роботи за ЦПД

6

Приватні підприємці на загальній системі опода-тку­вання та члени їх сімей, які беруть участь у прова­дженні ними підприємницької діяльності (за себе та членів сім'ї)

Сума доходу (прибут­ку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподатку­ванню податком з до­ходів

33,2 %, але не менше міні­мального страхового внес-ку (далі МСВ), що для та­ких осіб дорівнює 33,2 % від мінзарплати:

— з 01.01.07 p.— 132,80 грн.;

— з 01.07.07 p.— 139,44 грн.;

— з 01.12.07 p.— 149,40 грн.

7

Особи, які забезпечують себе роботою самостій-но (займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з от-риманням до­ходу безпосередньо від неї)

8

Фізичні особи (СПД) — платники фіксованого та єдиного податків (за себе)фіксований розмір внес­ків (на 2007 рік не встанов­лено)

9

Підприємства (крім платників ФСП), на яких пра­цювали або працюють особи, яким призна-чено піль­гові пенсії за Списком № 2, а також за пп. «в»— «з» Закону України «Про пенсійне за-безпечення» від 05.11.91 р.№1788-ХИ

Сума фактичних вит-рат на виплату і дос-nавку пільгових пенсій (роз­раховує Пенсійний фонд)

100 %

10

Підприємства (крім платників ФСП), на яких пра­цювали або працюють особи, яким призна-чено піль­гові пенсії за Списком № 1 (крім осіб, що були без­посередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах з видобутку вугілля, сланцю, ру­ди та інших корисних копалин, на бу-дівництві шахт та рудників)

50%

Утримання

11

Наймані працівники за трудовими договорами

Зарплата, грошове за­безпечення, винагоро­ди за виконані роботи за ЦПД, що включа-ють до загального до-ходу, та суми допо­мо-ги по тимчасовій не­працездатності

0,5 %з частини доходу, що не перевищує прожит­кового мінімуму для пра-це­здатної особи;*2

2 %з частини дохо-ду більше прожиткового мінімуму*3

12

Особи, що виконують роботу за ЦПД

13

Особи офіцерського складу, прапорщики, мічма-ни, військовослужбовці надстрокової служби та війсь­кової служби за контрактом, особи рядово-го і нача­льницького складу

14

Особи, обрані на виборні посади до органів дер-жавної влади, органів місцевого самоврядуван-ня, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отриму­ють зарплату (винагороду) за роботу на цих посадах

15

Особи, які проходять альтернативну (не військо-ву) службу

16

Особи льотних екіпажів повітряних суден циві-льної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеха­ніки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператори, які виконують спеціальні робо-ти в польотах

Якщо доход:

не більше 150 грн. 1 %; — від 150 до 250 грн. 2%; — від 250 до 350 грн. 3 %; — від 350 до 500 грн. 4 %; — від 500 грн. 5 %

17

Фізичні особи, які працюють за трудовими до-гово­рами (контрактами) та мають статус держ-службовця або працюють на посадах, роботу на яких зарахо­вують до трудового стажу на отри-мання пенсії за спеціальними законами України

Частина доходу:

до 150 грн.— 1 %;

від 151 до 250 грн. 2 %; — від 251 до 350 грн. 3 %; — від 351 до 500 грн. 4 %; — від 501 грн. 5 %

Добровільно застраховані особи

18

Добровільно застраховані особи
У розмірі згідно з догово-ром про добровільну уча-сть, але не менше МСВ 33,2 % від мін. зарплати


Примітка:

*1. Ні в Законі України від 26.06.97р. № 400/97-ВР, ні в Інструкції № 21-1 не визначено ставки пенсійних внесків для такого виду

*2. Цей показник у 2007 році становить: з 1 січня 525 грн., 1 квітня 561 грн.

*3. Наприклад, зарплата працівника 900 грн., тоді пенсійні внес­ки з неї утримують так: 525 * 0,5 % + (900 - 525) * 2 % = 10,13 грн.

Розрахунок зобов'язані складати:

  1. суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи и організації, об'єднання громадян й інші юридичні особи;

  2. філії, відділення, інші відокремлені підрозділи платників податків перелічених у п. 1, які не мають статусу юридичної особи і які розміщу­ються на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади;

  3. приватні підприємці, які використовують працю найманих працівників (у тому числі й ті, які працюють на спрощених сис­темах оподаткування, оскільки вони при цьому зобов'язані утри­мувати з найманих працівників збір у розмірі 1—2 %)

Розрахунок подають до органів Пенсійного фонду щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календар­ним днем звітного (податкового) місяця. При цьому платники збору мають право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання надіслати його до органу Пенсійного фонду поштою з повідомленням про вручення.

Заповнюючи Розрахунок, слід дотримуватись таких правил:

  1. у Розрахунку зазначають усі передбачені в ньому показни­ки. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операцій його прокреслюють;

  2. Розрахунок заповнюють чорнилом, пастою кулькових ру­чок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів ме­ханізації та інших засобів, які забезпечують збереження цих за­писів протягом установленого терміну зберігання звітності;

  3. у Розрахунку не повинно бути ніяких підчисток, помарок. Виправлення помилок проводять з дотриманням правил оформ­лення бухгалтерських документів;

  4. Розрахунок заповнюють у гривнях без копійок;

  5. усі примірники розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування підписують керів­ник, головний бухгалтер підприємства, установи організації та звіряють печаткою. Оригінал Розрахунку платник подає до орга­ну Пенсійного фонду за своїм місцезнаходженням незалежно від того, чи виникло у звітному періоді зобов'язання.

Порядок заповнення кожного рядка наведено в табл. 73.

Таблиця 73

^ ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ РОЗРАХУНКУ СУМИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЗА 2007 РІК


Код і зміст рядка

Зміст інформації, що вказується

1

2

І. Розділ

Рядок 1.1. Загальна сума фак.-тич­них витрат на оплату праці та ін­ших виплат, пов'язаних з відноси­нами трудового найму (К-т 661)

Відображається фонд оплати праці звітного місяця, що складається з фонду осно­вної заробітної плати, додаткової, інших заохочувальних і компенса-ційних ви­плат, склад яких визначається Інструкцією зі статистики заробіт-ної плати (№ 5 від 13.01.2004 р.), а також оплата перших п'яти днів тимча-сової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця і допомога по тим-часовій непрацездатності за раху­нок коштів державного соціального стра-хування, на яку нараховуються страхові внески.

Застереження: інші виплати, що відображаються по Кредиту рахунку 661, крім вищезгаданих, не включаються до цього рядка

У тому числі:
Рядок 1.1.1. «Сума оплати пер­ших п'яти днів тимчасової не­працездатності»

Нарахована сума оплати за рахунок коштів роботодавця

Рядок 1.1.2. «Суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непраце­здатністю»

Нарахована сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що надається за ра­хунок коштів фондів державного соціального страхування.

Якщо допомога по тимчасовій непрацездатності повністю виплачується за раху­нок фонду соціального страхування то відображається по рядку 1.1.2

Рядок 1.2. «Суми доходу, що роз­поділяються між членами колек­тивних, орендних підпри-ємств, сільськогосподарських кооперати­вів, фермерських гос-подарств»

Обліковані суми доходу

Рядок 2. «Фактичні витрати на оплату праці, суми оплати пер­ших п'яти днів тимчасової не­працездатності та суми допо-моги у зв'язку з тимчасовою не-праце­здатністю і суми доходу, що роз­поділяються між члена-ми колек­тивних, орендних під-приємств, сільськогосподарсь-ких коопера­тивів, фермерських господарств, на які нарахову-ються внески, усього»

Відображається фонд оплати праці звітного місяця, що складається з фонду осно­вної заробітної плати, додаткової оплати, інших заохочувальних та компенсацій­них виплат, а також оплата перших п'яти днів тимчасової не-працездатності за ра­хунок коштів роботодавця і допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів фонду страхування і суми доходу, що розподіляється між членами колек­тивних, орендних підприємств, сільсько-господарських кооперативів, фермерських господарств

Рядок 2.1, 2.2

Відображаються суми, зазначені в рядку 2, згідно з якими проводяться на-раху­вання страхових внесків. У рядку 2.1 - нарахування за ставкою 31,8 %.

У рядку 2.2 — нарахування за ставкою 4 % — підприємства із за страхова-ними особами, які є інвалідами. Сума рядків 2.1, 2.2. дорівнює сумі, зазна-ченій у рядку 2

Рядок 3. «Нараховано, усього»

Відображається сума рядків 3.1, 3.2

Рядок 3.1. «33,2%»

Відображається сума, визначена шляхом множення рядка 2.2 на 33,2 %

Рядок 3.1.2. «4 %»

Відображається сума, визначена шляхом множення рядка 2.2 на 4 %

Рядок 3.2

Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усьо-го (відповідає сумі рядків 3.2.2 + 3.2.1.1)

Рядок 4. Загальний оподатко-ва­ний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із за­страхованих осіб

Відображаються суми доходу у вигляді заробітної плати, нараховані згідно умов трудового чи цивільно-правового договору

Рядок 5. «Утримано 0,5—5 %»

Відображається сума утриманих страхових внесків із зазначених сум у ряд-ку 4, за діючими ставками

Рядок 6. «Сума, на яку збіль-шено внески у зв'язку з виправ-ленням помилки в період після 1.01.2004 р.»

Заповнюється платником, якщо він виявив зниження відображених сум страхових внесків у І Розділі поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди

Рядок 6.1. «32 %, 32,3 %,

31,8 %, 4 %, 6,46 %, 4 %, 42 %», 13.28 %

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено зниження відо-бражених сум страхових внесків відповідно в рядках 3.1, 3.2 і 3 І Розділу поданих сум роз­рахунків за попередні періоди

Рядок 6.2. «0,5—5

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено зниження відо-бражених сум страхових внесків відповідно в рядку 5 І Розділу поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди. Сума рядків 6.1 і 6.2 дорівнює сумі зазначеній у рядку 6

Рядок 7. «Сума, на яку змен-шені внески у зв'язку з виправ-ленням по­милки в період після 01.01.2004 р.»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення відо-бражених сум страхових внесків у І Розділі поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди

Рядок 7.1. «32 %, 4 %, 42 %», 32,3 %, 31,3 %, 33,2 %., 6,4 %., 6,46 %, 13,28

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення відо-браже­них сум страхових внесків відповідно в рядках 3.1, 3.2, 3.3 І Розділу поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди

Рядок 7.2. «0,5—5 %»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення відо-бражених сум страхових внесків відповідно в рядку 5 І Розділу поданих ним розрахунків за попередні звітні періоди. Сума рядків 7.1 і 7.2 дорівнює сумі зазначеній у рядку 7

Зміст помилки

Зазначається період, в якому виявлено помилку, і вид виплат, на яку не на-раховано і/або надміру нараховані страхові внески

Рядок 8. «Загальна сума стра-хових внесків за І Розділом (рядки 3 + 5 + 6 - 7)»
Рядок 8.1 «32 %, 4 %, 42 %», 32,3 %, 31,3 %, 33,2 %., 6,4 %., 6,46 %, 13,28 %» (рядки 3 + 6.1 - 7.1)»

Зазначена сума перераховується на окремий розрахунковий рахунок від-критий органами Пенсійного фонду в установах банку для сплати 32 %, 4 %, 42 %», 32,3 %, 31,3 %, 33,2 %., 6,4 %., 6,46 %, 13,28 %

Рядок 8.2. «0,5—5 % (рядки 5 + + 6.2 - 7.2)«

Зазначена сума перераховується на окремий розрахунковий рахунок від-критий органами Пенсійного фонду в установах банку для сплати 0,5—5 %.

Сума рядків 8.1 і 8.2 дорівнює сумі зазначеній в рядку 8

II. Розділ

Рядок 1. «Отриманий фонд оп-лати праці у звітному місяці»

Відображаються отримана заробітна плата у звітному місяці, приведена до нара­хованої за допомогою поправочного коефіцієнта (НЗП : ВЗП). При от-риманні ава­нсу відображається сума авансу. Показник рядка 1 відповідає показнику графи 9 Додатка до розрахунку

Рядок 2. «Підлягає сплаті внес­ків (збору) згідно з графою 4 До­датка до Розрахунку, усьо-го»

Відображається загальна сума внесків (збору) від отриманої у звітному мі-сяці за­робітної плати, розмір якої зазначено у рядку 1 II Розділу Розрахун-ку, з урахуван­ням поправочного коефіцієнта. Показник рядка 2 відповідає показнику графи 4 Додатка до Розрахунку

Рядки 2.1 — 2.4

Відображається сума внесків (збору) за кожною ставкою окремо (32 %, 4 %, 42 %», 32,3 %, 31,3 %, 33,2 %., 6,4 %., 6,46 %, 13,28 %, 0,5-5 %) від отрима-ної у звітному місяці заробітної плати, розмір якої зазначено в рядку 1 II Розділу Розра­хунку, з урахуванням поправочного коефіцієнта.

Сума рядків 2.1—2.4 дорівнює сумі зазначеній у рядку 2 II Розділу.

Показники відповідають графам 5,6,7 і 8II Розділу Додатка до Розрахунку, а саме:

рядок 2.1 відповідає графі 5;

рядок 2.2 відповідає графі 6;

рядок 2.3 відповідає графі 7

рядок 2.4 відповідає графі 8

Рядок 3. «Сума, на яку збіль-шено внески (збір) у зв'язку з виправ­ленням помилки за пері-од до 01.01.2004 р.

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження зобо-в'язання у звітності, поданій ним за звітні періоди до 1 січня 2004 р.

Рядок 4. «Сума, на яку змен-шено внески у зв'язку з виправ-ленням помилки за період до 01.01.2004 р.

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення зо-бов'язання у звітності, поданій ним за звітні періоди до 1 січня 2004 р.

Рядок. «Зміст помилки»

Зазначається період, в якому виявлено заниження і/або завищення зобов'я-зання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за на-явності декіль­кох помилок описується кожна з них

Рядок 5. «Загальна сума внес-ків (збору) за розділом II (рядки 2 + 9 + 3 - 4)»

Зазначена сума перераховується на розрахунковий рахунок органів Пенсій-ного фонду в установах банків, відкритий до 1.01. 2004 р.

III. Розділ

«Суми, нараховані у звітному ба­зовому періоді за минулі та май­бутні місяці, на які нарахо-вують­ся страхові внески»

Цей розділ заповнюється платниками, які включають суми, нараховані за минулі та/або майбутні місяці, до розрахунку за звітний базовий період. Дані цього розді­лу використовуються для звірення даних, зазначених в індивідуальних відомостях про застрахованих осіб, поданих до системи персоніфікованого обліку

Додаток до розрахунку

Додаток до розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Розділ І

Зазначений розділ заповнюють усі платники. Платники, які своєчасно не розраху­валися з працівниками щодо заробітної плати на 1 число звітного місяця, зазна­чають у рядку «сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітно­го періоду «суму простроченої заборгованості з виплати заробітної плати. Показники додатка «Сальдо розрахунків рахунка 65.1 відображаються за даними бухгалтерського обліку»

Розділ II

У розділі здійснюється розрахунок показників для II Розділу Розрахунку.

У графі 1 зазначаються назви місяців, за які отримано у звітному місяці зарплату, нарахованому до 01.01.2004 р. У графі 2 відображаються суми виплаченої у звітному місяці заробітної плати в розділі місяців і тарифів. В наступних графах проводиться визначення поправоч­ного коефіцієнта за кожен місяць та з його допомогою розрахунок суми до сплати відповідно до тарифів внесків та розмірів утримань. Графа 9 визначається шляхом множення графи 2 на графу 3. Сума отриманих зна­чень відображається у рядку 1 II Розділу розрахунку

18.2. Звітність до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2007 рік


Нарахування, облік та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, визначено По­рядком подання та обліку звітів по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням від 4.03.2004 р. № 21. Останні зміни внесені і за­тверджені наказом Виконавчої дирекції Фонду від 02.02.2007 р. № 22-ОС.

Він розроблений відповідно до Закону України «Про загаль­нообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимча­совою непрацездатністю та витратами, зумовленими народжен­ням та похованням» від 18.01.2001 р. №2240-111, ст. 84. Закону України «Про державний бюджет України на 2004 рік» від 27.11.2003 р. № 1344 та окремих положень Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюдже­тами та державними цільовими фондами від 21.12.2000 р. № 2181-И. Відповідно до Порядку...(від 4.03.2004 р. № 21 зі змі­нами та доповненнями) у форму звітності внесені зміни і допов­неннями і надається у встановленому правлінням Фонду порядку у тому числі за І квартал 2004 року (додаток Ц).

База для нарахування страхових внесків наведена в табл. 74.

На підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загаль­ної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці та­ких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці, роботодавці сплачують внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності окремо — за ставкою 0,7 % суми фактичних ви­трат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 2,9 % (у 2007 році— 1,5 %) суми фактичних витрат на оплату праці ін­ших працівників.

На підприємствах та в організаціях товариств УТОГ І УТОС роботодавці сплачують внески за ставкою 0,5 % суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

Страхові внески нараховуються на фактичні виплати (доходи), що не перевищують максимальну величину фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з яких стягуються внески до Фонду з 01.01.2007 ро­ку — 7875 грн.

  1   2   3   4

Схожі:

«Про зага­льнообов\Постанова від 30 жовтня 2013 р. №795 Київ Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"
Затвердити Порядок перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне...
«Про зага­льнообов\Стаття Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його завдання
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі Основи) відповідно до Конституції України...
«Про зага­льнообов\Постанова від 14 серпня 1996 р. N 959 Київ Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, що додається
«Про зага­льнообов\Страхування від нещасних випадків на транспорті
Указу Президії Верховної Ради СРСР від 04. 06. 1982 "Про державне обов`язкове страхування пасажирів повітряного, залізничного, морського,...
«Про зага­льнообов\Обов’язкове авіаційне страхування в Україні
Перше законодавче запровадження в Україні авіаційного страхування було здійснено Повітряним кодексом в главі ХVІІ “Авіаційне страхування”....
«Про зага­льнообов\Види організаційно правових форм соціального забезпечення. Суб’єкти соціального страхування
Від чого залежить розмір страхових внесків на пенсійне страхування, які сплачуються найманими працівниками до пенсійного фонду
«Про зага­льнообов\Положення з охорони праці закріплені в чинній Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове...
«Про зага­льнообов\Положення з охорони праці закріплені в чинній Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове...
«Про зага­льнообов\Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
«Про зага­льнообов\Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи