«Про зага­льнообов\

«Про зага­льнообов'язкове пенсійне страхування»
Скачати 462.81 Kb.
Назва«Про зага­льнообов'язкове пенсійне страхування»
Сторінка2/4
Дата03.09.2012
Розмір462.81 Kb.
ТипЛекція
1   2   3   4
Таблиця 74

^ РОЗМІРИ ЗБОРУ ДО ФОНДУ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ


№ з/п

Платників внесків

Об'єкт оподаткування

Ставка внесків

Нарахування

1

Підприємства, установи, організації або уповно-важений ними орган незалежно від форм власно-сті, виду діяльності, господарювання, іноземні підприємства, філії та представ­ництва (крім плат-ників єдиного податку)*

Фактичні витрати на оплату праці найманих працівників (у т. ч. у натуральній формі), що обкладають податком з доходів фізичних осіб

1,5 %

2

Фізичні особи, які використовують працю най-маних працівни­ків, за найманих працівників (крім платників єдиного податку)4

3

Підприємства громадських організацій інвалідів, де інвалідів не менше 50 % загальної чисельності працюючих і фонд опла­ти праці інвалідів не мен-ше 25 % витрат на оплату праці

0,7 % — за інвалідів; 1,5 % — за інших праців­ників

4

Підприємства УТОГ, УТОС
0,5 % — за всіх працівниківУтримання

5

Наймані працівники

Зарплата найманих працівни­ків, яку обкладають податком з доходів

0,5 % — якщо доход не більше прожитко-вого мі­німуму для працездатної особи ;

1,0 % — якщо доход бі­льше прожиткового міні­муму

6

Наймані працівники-інваліди, які працюють на підприємс­твах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС

0,25 %

Добровільно застраховані

7

Добровільно застраховані (фізособи-СПД та са-мозайняті особи за себе, особи, які виконують роботи за ЦПД)

Оподатковуваний доход (при­буток)

2%


* Платники єдиного податку не нараховують внесків на зарплату працівників і не перераховують їх до фондів страхування від непрацездатності та безробіття. Держказначейство перераховує частину сплаченого ними єдиного податку до Фонду страхування від непрацездатності (11 %) та до Фонду страхування від безробіття (4 %).


Страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю між нарахованими для роботодавців і найманих працівників страховими внесками й витратами, пов'язаними з наданням матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим суб'єктам.

Перерахування коштів на рахунки Фонду страхувальниками-роботодавцями здійснюється з одержанням коштів на оплату праці в установах банків.

У разі виплати заробітної плати за першу половину або іншу частину місяця нараховані страхові внески повинні бути перера­ховані до Фонду не пізніше дня, встановленого для виплати заро­бітної плати за другу половину місяця.

У випадку нестачі коштів на рахунку платника на виплату за­робітної плати і сплати страхових внесків у повному обсязі вида­ча коштів на оплату праці й перерахування страхових внесків до Фонду проводяться в пропорційних сумах.

Особами, застрахованими на добровільних засадах, перера­хування страхових внесків здійснюється щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому був отриманий доход.

Звіт складають включені до Єдиного реєстру страхувальни­ків Фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце­здатності підприємства, установи, організації, інші суб'єкти го­сподарської діяльності, які відповідно до чинного законодавства повинні здійснювати відрахування на обов'язкове державне со­ціальне страхування до Фонду соціального страхування з тим­часової втрати працездатності, а також добровільно застрахова­ні особи.

Звіт по коштах Фонду складається за формою Ф4-ФССзТВП, затвердженою розпорядженням правління Фонду від 4.03.2004 р. №21 в редакції Виконавчої дирекції Фонду від 02.02.2007 р. № 22-ОС.

У випадку коли за рахунок бюджету Фонду у звітному ква­рталі страхувальник одержував, видавав, повертав або має за­лишок путівок на санаторно-курортне лікування (та путівок до дитячих оздоровчих закладів), він зобов'язаний додатково скласти Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування (та путівки до дитячих оздоровчих закладів) за формою Ф 14. Звіт по коштах Фонду в таких випадках складається із форми Ф4-ФССзТВП та форми ФІ 4, що також затверджена розпоря­дженням правління Фонду від 4.03.2004 р. № 21 зі змінами та доповненнями.

Звіт про путівки до дитячих оздоровчих закладів по формі Ф14 складається в разі прийняття рішення правлінням Фонду про централізоване придбання таких путівок органами Фонду, тобто запровадження механізму розподілу путівок до дитячих оздоров­чих закладів аналогічного розподілу путівок на санаторно-курорт­не лікування.

Звіт складається в двох примірниках, один з яких подається до органу реєстрації, другий, після перевірки спеціалістами Фонду, про що робиться відповідна відмітка, залишається в бухгалтерії страхувальника. Звіт страхувальника— юридичної особи, стра­хувальника — відокремленого підрозділу юридичної особи пода­ється за підписами керівника та головного бухгалтера (за його відсутності — іншої особи, відповідальної за ведення обліку) і завіряється печаткою страхувальника.

Звіт складається поквартально і одночасно наростаючим під­сумком із початку року. Тому форма містить терміни «звітний квартал» та «звітний період», під яким мається на увазі період із початку року.

Термін подання звіту встановлено Постановою ФСС з ТВП № 21 від 4.03.2004 р. (в редакції наказу Виконавчої дирекції Фо­нду від 02.02.2007 р. № 22). Він подається до 20 числа місяця, на­ступного за звітним кварталом. Якщо граничний термін подання звіту припадає на святковий або вихідний день, то цей термін пе­реноситься на перший робочий день, який настає за таким свят­ковим або вихідним днем.

Звіт складається із заголовної частини, шести розділів та, за необхідності, додатка — ФІ4.

У заголовній частині Звіту зазначаються: назва підприємства, організації, установи (прізвище та ініціали фізичної особи — страхувальника), місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ для підприємств та код ДРФО — для фізичних осіб), реєстраційний код страхувальника, банківські реквізити основного рахунку страхувальника.

Реєстраційний код страхувальника— це дванадцяти розряд­ний персональний номер страхувальника, який надається йому при реєстрації в органах Фонду соціального страхування з тимча­сової втрати працездатності. В тому числі — перші п'ять цифр — це код органу Фонду, а решта сім — безпосередньо страхуваль­ника. В звіті достатньо вказувати значущі цифри семизначної ча­стини коду. Наприклад: реєстраційний номер страхувальника 220120000375. У звіті достатньо вказати Реєстр. № 375, тобто три останні цифри номеру.

У розділі 1 наводяться дані про чисельність працюючих, які заповнюються згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих в народному господарстві України, за­твердженої наказом Міністерства статистики України від 28.02.2005 р. № 276. Як найбільш прийнятний, у звітній формі використовується показник «Середньооблікова кількість всьо­го персоналу в еквіваленті повної зайнятості» за період з поча­тку року. Закруглення розрахованих показників здійснюється до цілих чисел (без десяткових знаків). Цей показник уведено з 01.01.2006 р.

Порядок складання звіту Ф. 4 ФСС з ТВП наведено в табл. 75.


18.3. Звітність до Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття


Нормативним та інформаційним забезпеченням є:

  • Закон України «Про загальнообов'язкове соціальне страху­вання на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111, зі змінами;

  • Інструкція про порядок обчислення та сплати внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безро­біття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. №339;

  • Закон України «Про Державний бюджет України на 2007рік» від 19.12.2006р. № 489-У;

  • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 15.03.2007 р. № 749-У;

  • Закон України «Про розмір внесків на деякі види загально­обов'язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-111 зі змінами.

Розмір страхових внесків за поданням КМУ встановлюється ВРУ відповідно для роботодавців і застрахованих осіб одноча­сно з затвердженням Державного бюджету України на поточ­ний рік. База для нарахування страхових внесків наведена в табл. 76.


Таблиця 75

^ ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ


Розділ І

Назва

Рекомендації щодо заповнення

Середньооблікова кі­лькість працівників

Обчислюється відповідно до інструкції № 286 з округленням до цілих чисел

Розділ II

№ таблиці

Рекомендації щодо заповнення

II

Тут відображаються нараховані суми витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших за­охочувальних і компенсаційних виплат (у тому числі в натуральній фор-мі), які належать до ФОП та підляга­ють обкладанню ПДФО, з яких справляються стра-хові внески При цьому в лівій частині таблиці наводяться суми, на які нараховуються внески, а в правій — суми, з яких внески утримуються Отже, платники ЄП мають запов-нювати лише праву частину Для інших страхувальників показники лівої та правої частин мають бути однаковими Максимальна величина витрат на оплату праці, з яких справля-ються страхові внески до Фонду, згідно зі ст. 81 Закону № 489 у 2007 році становить з 01 01 07 р. — 7875 грн, з 01 04 07 р. — 8025 грн, з 01 10 07 р. — 8220 грн. При заповненні цієї таблиці слід звернути увагу на зменшення в 2007 році розміру внесків до Фонду Так, відповідно до Закону №489 страховий тариф для роботодавців у 2007 році становить 1,5 % (замість 2,9 % як було в 2006 році), а для добровільно застрахованих осіб — 2,0 % (за-мість 3, 4 %) Тому від­повідні зміни внесено до заголовка таблиці

II. А

Тут відображаються суми заборгованості з виплати заробітної плати з урахуванням за-боргованості за попере­дні роки, але без урахування суми невиплаченої заробітної плати за останній місяць звітного періоду, дата ви­плати якої припадає на початок наступного кварталу

Від редакції: У зв'язку з набуттям чинності з 28 03 07 р. Закону від 15.03.07 p. № 749-V, максимальна вели-чина тепер становитиме: з 01.04.07 р. — 8415 грн., з 01.10.07 р. — 8520 грн.

Розділ III

1 таблиці

№ рядка

Рекомендації щодо заповнення

III A
Дані кожної графи визначаються шляхом множення даних відповідної графи табл. 11 на відсоток страхових внесків, указаний в її заголовній частині. Сума страхових внесків по-місячне розраховується шляхом множен­ня суми ФОП кожного місяця на відповідний страховий тариф, наведений у заголовку табл. II. Загальна сума нарахованих і утриманих страхових внесків з початку року (сума даних із двох граф на перетині колонок «Всього» та рядка «Всього з початку року» табл. Ill А) повинна відповідати даним ряд 2 табл. IІІ

ІІІ

1

Відображається сума заборгованості за страхувальником на початок року, яка переносить-ся з ряд 17 Звіту за минулий рік і не змінюється протягом поточного року

1.1

Відображається непогашена заборгованість страхувальника у разі зміни місця його реєст-рації (перереєстрації) як страхувальника, яка склалася у поточному звітному році У нас-тупному звітному році така заборгованість окремо в цьому рядку не відображатиметься

7

Відображається сума витрат за рахунок коштів Фонду з порушенням чинного законодав-ства, які під час пере­вірки були виявлені спеціалістами Фонду та не прийняті до зарахува-ння, наприклад сума лікарняних, нарахо­ваних із порушенням чинного законодавства

8

Відображається сума штрафів, застосованих до страхувальника відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону № 2240. Ад­міністративні стягнення тут не враховуються

10

Відображаються суми списаних заборгованостей страхувальника згідно з рішеннями Фон-ду, господарського суду або згідно з законодавчими актами. Показник цього рядка може мати тільки від'ємне значення

12

Показник визначається як різниця між значенням ряд 16 та ряд 11 Цей рядок заповнюєть-ся в раз позитивного значення Якщо показники ряд 11 та ряд 16 рівні, то тут проставляєть-ся прочерк

13.1

Відображається невідшкодована заборгованість Фонду перед страхувальником у разі змі-ни місця реєстрації (перереєстрації) страхувальника, яка склалася у поточному звітному році У наступному звітному році така за­боргованість окремо в цьому рядку не відобража-тиметься

17

Показник визначається як різниця між ряд 11 та ряд 16 Цей рядок заповнюється у разі по-зитивного значення Тобто дані цього рядка не можуть мати від'ємного значення Тут ста-виться прочерк, якщо дані ряд 11 дорів­нюють даним ряд 16

Сума показників ряд 11 та ряд 12 має дорівнювати сумі даних ряд 16 та ряд 17

Розділ IV

Назва

Рекомендації щодо заповнення

Витрати за рахунок страхових внесків

У цьому розділі тепер не заповнюються комірки на перетині рядків 4, 5, 6, 7 і граф 3 і 4 За наявності у страхуваль­ника заборгованостей перед застрахованими особами з виплати до-помоги при народженні дитини або по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нарахованої до 01.01.07 p., їх суми відображаються у графі 7


Таблиця 76

^ РОЗМІРИ ЗБОРУ ДО ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Платників внесків

Об'єкт оподаткування

Ставка внесків

Нарахування

Підприємства, установи, організації або уповно-важений ним орган незалежно від форм власнос-ті, виду діяльності, господарювання, іноземні підприємства, філії та предста­вництва (крім платників єдиного податку)

Фактичні витрати на оп-лату праці найманих пра-цівників (у т. ч. у нату-ральній формі), що обкла-дають податком з дохо­дів фізичних осіб

1,3 %

Фізичні особи, які використовують працю най-маних пра­цівників, за найманих працівників (крім платників єдино­го, фіксованого податків)»

Підприємства громадських організацій інвалідів, де інва­лідів не менше 50 % загальної чисельнос-ті працюючих і фонд оплати праці інвалідів не менше 25 % витрат на оплату праці

не нараховують за праців-ників-інвалідів;

1,3 % — за інших працівників

Підприємства УТОГ і УТОС

не нараховують

Утримання

Наймані працівники, у т. ч. інваліди, які не до-сягли пен­сійного віку

Оплата праці найманих пра­цівників, яку обкла-дають по­датком з доходів фізичних осіб

0,5 %

Працюючі особи, які отримують чи мають право на при­значення пенсії за віком, у т. ч. на пільго-вих умовах, пен­сії за вислугу років, а також осо-би, які досягли встановле­ного законом пенсій-ного віку

не утримують

Добровільно застраховані особи

Добровільно застраховані (фізособи-СПД, само-зайняті особи за себе, особи, які виконують ро-боти за ЦПД)

Оподатковуваний доход (при­буток)

1,8 %


Від сплати страхових внесків звільняються:

  • Роботодавці підприємств та громадських організацій інва­лідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці, у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів.

  • ^ Роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС звільняються від сплати внесків.

  • Застраховані особи на період відпустки по догляду за ди­тиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки по до­гляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медич­ним висновком.

Не є платниками страхових внесків особи, які не підлягають страхуванню на випадок безробіття:

1   2   3   4

Схожі:

«Про зага­льнообов\Постанова від 30 жовтня 2013 р. №795 Київ Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"
Затвердити Порядок перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне...
«Про зага­льнообов\Стаття Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його завдання
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі Основи) відповідно до Конституції України...
«Про зага­льнообов\Постанова від 14 серпня 1996 р. N 959 Київ Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, що додається
«Про зага­льнообов\Страхування від нещасних випадків на транспорті
Указу Президії Верховної Ради СРСР від 04. 06. 1982 "Про державне обов`язкове страхування пасажирів повітряного, залізничного, морського,...
«Про зага­льнообов\Обов’язкове авіаційне страхування в Україні
Перше законодавче запровадження в Україні авіаційного страхування було здійснено Повітряним кодексом в главі ХVІІ “Авіаційне страхування”....
«Про зага­льнообов\Види організаційно правових форм соціального забезпечення. Суб’єкти соціального страхування
Від чого залежить розмір страхових внесків на пенсійне страхування, які сплачуються найманими працівниками до пенсійного фонду
«Про зага­льнообов\Положення з охорони праці закріплені в чинній Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове...
«Про зага­льнообов\Положення з охорони праці закріплені в чинній Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове...
«Про зага­льнообов\Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
«Про зага­льнообов\Положення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи